ˆ

Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro

Drukuj informację Zamówienie publiczne: Odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz zapewnienie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Gminy

Szczegóły informacji

Odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz zapewnienie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Gminy

Status: rozstrzygnięty

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Usługi

Zamawiający: Burmistrz Miasta Żagań

Finansowanie: Usługi

Nr TED: 17-441894-001

Termin składania ofert / wniosków: 2017-12-04 10:00:00

Ogłoszono dnia: 2017-10-20 przez Janina Chłostowska

Treść:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Gmina Żagań o statusie miejskimul. Plac Słowiański 17Żagań68-100PolskaOsoba do kontaktów: Janina ChłostowskaTel.: +48 684771009E-mail: j.chlostowska@um.zagan.pl Faks: +48 684771017Kod NUTS: PL43
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.bip.zagan.pl
I.2)
Wspólne zamówienie
I.3)
Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie podadresem: http://www.bip.zagan.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Wydział Zamówień Publicznych i Nadzoru WłaścicielskiegoJana Pawła II nr 15 pok. nr 20Żagań68-100PolskaOsoba do kontaktów: Janina ChłostowskaTel.: +48 684771009E-mail: j.chlostowska@um.zagan.pl Faks: +48 684771017Kod NUTS: PL43
Adresy internetowe:
Główny adres: https://urzadmiasta.zagan.pl/
I.4)
Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)
Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)
Nazwa:

Odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałychoraz zapewnienie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Gmin
Numer referencyjny: WZP.271.23.2017
II.1.2)
Główny kod CPV
90500000
II.1.3)
Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)
Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych odwłaścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz zapewnienie i prowadzenie Punktu Selektywnego ZbieraniaOdpadów Komunalnych na terenie Gminy Żagań o statusie miejskim, polegająca na :
-odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych,pozostałości z selektywnie zbieranych odpadów oraz przekazaniu ich do regionalnej instalacji do przetwarzaniaodpadów komunalnych (bądź instalacji zastępczych); odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu selektywniezbieranych odpadów z nieruchomości zamieszkałych i przekazanie ich do ZZO w Marszowie; zapewnienie iprowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Żagań o statusie miejskim(w tym zbiór , transport i zagospodarowanie odpadów segregowanych zebranych w PSZOK) Szczegółowy opisprzedmiotu zamówienia znajduje się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w rozdziale 3.
II.1.5)
Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)
Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
90511000
90512000
90513100
90533000
34928480
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL432
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Nieruchomości zamieszkałe z ternu Gminy Żagań o statusie miejskim
II.2.4)
Opis zamówienia:
1) przedmiot zamówienia ma być realizowany z zachowaniem harmonogramu i sposobu określonego w :
-uchwale nr XXV/65/2016 Rady Miasta Żagania z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymaniaczystości i porządku na terenie Gminy Żagań o statusie miejskim; -uchwale Nr XXV/66/2016 Rady MiastaŻagań z dnia 14 lipca 2016 r, w sprawie szczegółowego sposobu i zakresy świadczenia usług w zakresieobierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamianza uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi; -uchwaleNr XIX/17/2016 Rady Miasta Żagań z dnia 26 lutego 2016 r. ze zm., w sprawie przyjęcia Regulaminu PunktuSelektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Żaganiu.

2) charakterystyka Gminy Żagań o statusie miejskim: Powierzchnia Gminy Żagań o statusie miejskim wynosi4038 ha. Liczba nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta Żagań - 2653 (stan na dzień 31.08.2017r.).Liczba mieszkańców miasta Żagań, która jest objęta systemem - 21398 osób (stan na dzień 31.08.2017r.).Wg stanu na dzień 31.08.2017 r. :- liczba mieszkańców segregujących odpady – 13236osób tj, 61,86%- liczba mieszkańców zbierających odpady nieselektywnie -8162 osoby tj, 38,14% (odbierane są odpadykomunalne zmieszane).
Ilość wytworzonych odpadów komunalnych w 2016 r. przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na tereniemiasta Żagań wynosi 7530 Mg, z tego: - zmieszane odpady komunalne stanowiły 5574 Mg
- selektywnie zebrane odpady komunalne - 1956 Mg (z tego: opakowania z papieru i tektury 223 Mg,opakowania ze szkła 235Mg, opakowania z tworzyw sztucznych 244 Mg, odpady komunalne ulegającebiodegradacji 769 Mg, odpady wielkogabarytowe 97 Mg oraz odpady budowlane i remontowe 388 Mg).
Łączna ilość odpadów segregowanych zebrana w PSZOK od III do XII 2016 r. do 261 MG : odpadywielkogabarytowe-78,6Mg, odpady komunalne ulegające biodegradacji 58,7Mg, opakowania z papieru itektury1,8 Mg, opakowania z tworzyw sztucznych 0,2 Mg, opakowania ze szkła 2,6Mg, odpady budowlane iremontowe 95,6Mg, tworzywa sztuczne 1,4 Mg, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 11,1Mg, metale1,4Mg,zużyte opony 8,6Mg, zmieszane farby, tusze, lakiery, lepiszcze 1,0Mg.
Łączna ilość wytworzonych odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych iniezamieszkałych na terenie miasta Żagań w 2016r. wynosi 10161 Mg,
z tego: zmieszane odpady komunalne stanowiły 6891,3 Mg, odpady z czyszczenia ulic i placów 84,9 Mg,opakowania z papieru i tektury 296,4 Mg, opakowania ze szkła 133,2 Mg opakowania z tworzyw sztucznych261,2Mg, tworzywa sztuczne 3,3 Mg, tekstylia 9,4 Mg, zmieszane odpady opakowaniowe 14,6 Mg, odpadykomunalne ulegające biodegradacji 934,3Mg, odpady kuchenne ulegające biodegradacji 33,5 Mg, inneodpady nieulegające biodegradacji 239,7Mg, odpady wielkogabarytowe 204,2 Mg, zużyty sprzęt elektrycznyi elektroniczny 14,4 Mg, odpady budowlane i remontowe 978,9 Mg, odpady ze studzienek kanalizacyjnych12,9 Mg, gleba i ziemia, w tym kamienie - 24 Mg, odpadowa papa 12,6Mg, metale 1,6Mg, zużyte opony 8,7MG, farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27 – 0,9 Mg, leki inneniż wymie3nione w 20 01 33- 0,3Mg, lampy fluoroscencyjne i inne odpady zawierające rtęć 0,02 Mg, bateriei akumulatory inne niż wymienione w 200131- 0,08Mg.,Podana wyżej liczba mieszkańców z podziałem nasegregację lub jej brak, jak również ilość odpadów może ulec zmianie. Wskazane wyżej dane należy traktowaćjako ilości orientacyjne.
Wykonawca powinien przy obliczaniu ceny oferty wziąć pod uwagę wszystkie dostępne informacje orazsprawdzić charakterystykę terenową i rodzaj zabudowy na terenie Gminy Żagań o statusie miejskim.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zamieszczony jest w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wrozdziale 3 - opis przedmiotu zamówienia oraz w druku projektu umowy.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacjizamówienia
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2018
Koniec: 31/12/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.1)
Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestruzawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach,o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przezzamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ. 5.2. Warunki udziału w postępowaniu: o udzieleniezamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące: 1)kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnychprzepisów, 2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej, 3) zdolności technicznej lub zawodowej - określone przezzamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ. Określenie warunków udziału w postępowaniu. 5.3.1.Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 5.2.1. ppkt1 ) SIWZ., jeżeli :
- posiada aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych, októrym mowa w art. 9b i art. 9c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach(t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1289), - posiada aktualny wpis do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzętelektryczny i elektroniczny o którym mowa w art. 49 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r, o odpadach (Dz.U z 2016 r. poz.1987 ze zm.), prowadzonego przez Marszałka Województwa lub przez Głównego InspektoraOchrony Środowiska, do czasu utworzenia ww. rejestru przez Marszałka Województwa, zgodnie z art.235 ust.2tej ustawy,- posiada aktualne zezwolenie na transport odpadów komunalnych oraz odpadów komunalnychniebezpiecznych wdane przez właściwego starostę, lub posiadają wpis do rejestru opisany w art. 49 ust.7 ust.1ustawy o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2016, poz.
1987 z póz. zm. ) - posiada aktualne zezwolenie na zbieranie odpadów komunalnych oraz odpadówkomunalnych niebezpiecznych wydane przez organ właściwy ze względu na miejsce zbierania odpadów,opisane w art. 41 ust.1 lub art. 232 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2016 r. ,poz.1987 z późn. zm.);. Szczegółowe warunki z dotyczące posiadanych uprawnień , spełnienia warunkówubiegania się o zamówienie publiczne i nie podleganie wykluczeniu zostały zamieszczone w rozdziale 5,rozdziale 6 i rozdziale 7 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
III.1.2)
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej, o którymmowa w pkt 5.2.1. ppkt.2 ) SIWZ, jeżeli :
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotemzamówienia na sumę gwarancyjną ubezpieczenia minimum
1 000 000,00 PLN.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
W celu potwierdzenia spełnienia warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej określonego w pkt5.3.2. SIWZ zamawiający żąda od wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę do złożenia następujących

dokumentów : potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresieprowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przezzamawiającego. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczącychsytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inny dokument,który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału wpostępowaniu.
III.1.3)
Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w pkt 5.2.1.ppkt.3) SIWZ, jeżeli :
1) wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzeniadziałalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 1 usługę polegającą na odbiorze i transporcie odpadówkomunalnych wykonanej na rzecz właścicieli nieruchomości w sposób ciągły przez okres minimum 12 miesięcy,o masie łącznej minimum 5 000 Mg, o łącznej wartości minimum 2 000 000 zł. ;
2) dysponuje następującym wyposażeniem w celu wykonania zamówienia publicznego:- co najmniej dwomapojazdami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych,- co najmniej dwomapojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, - co najmniejjednym samochodem specjalistycznym wyposażonym w urządzenie do mycia i dezynfekcji pojemników lub conajmniej jednym urządzeniem przenośnym przeznaczonym do tych czynności,- co najmniej dwoma pojazdamio pojemności załadunkowej min. 6,5m3, przystosowanymi do odbioru i wywozu odpadów wielkogabarytowych.Pojazdy te muszą spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia2013 roku;
3) dysponuje bazą transportowo-magazynowa na terenie Gminy Żagań o statusie miejskim lub w odległości niewiększej niż 60 km od granicy miasta Żagań w celu zgromadzenia niezbędnego sprzętu i materiałów, zgodnie zwymogami punktu 3.3.19 ppkt.1 rozdziału 3 SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia.
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownychsytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościachtechnicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie odcharakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu,że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególnościprzedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzebyrealizacji zamówienia. .
Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowelub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunkówudziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o którychmowa w art. 24 ust. 1.
Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarniez podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającegopowstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którymmowa w pkt 5.3.4. SIWZ, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniulub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminieokreślonym przez zamawiającego: zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub zobowiązał się do

osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lubsytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt 5.3.2. oraz 5.3.3. SIWZ.
Szczegółowe warunki z dotyczące spełnienia warunków ubiegania się o zamówienie publiczne zostałyokreślone w rozdziale 5, rozdziale 6 i rozdziale 7 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej określonego w pkt5.3.3. SIWZ zamawiający żąda od wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę do złożenia następującychdokumentów :
1) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jestkrótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz którychusługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub sąwykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawioneprzez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłychsą wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanieuzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadalwykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydanenie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
2) wykazu wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonaniazamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami. ;
W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadachokreślonych w art. 22a Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należytewykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotamigwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający może żądać dokumentów, które określają wszczególności:
1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówieniapublicznego;
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału wpostępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, którychwskazane zdolności dotyczą.
Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadachokreślonych w art. 22a Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych wpkt 6.5 SIWZ. Zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w pkt 6.5. SIWZ,dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jestpodmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a Pzp.
III.1.5)
Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)
Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)
Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)
Warunki realizacji umowy:
Szczegółowe warunki realizacji umowy Zamawiający określił w projekcie umowy stanowiącym integralną częśćSpecyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,wykonawca, którego ofertę wybrano, jako najkorzystniejszą przed podpisaniem umowy składa:

a) pełnomocnictwo, jeżeli umowę podpisuje pełnomocnik, b) umowę regulującą współpracę wykonawcówwspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jeżeli oferta tych wykonawców zostanie wybrana. 3Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 10 dni od dniaprzesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłaneprzy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 15 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.4.Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówieniapublicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
III.2.3)
Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)
Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)
Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)
Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)
Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)
Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)
Informacje administracyjne
IV.2.1)
Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 04/12/2017
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)
Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)
Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)
Warunki otwarcia ofert
Data: 04/12/2017
Czas lokalny: 10:10
Miejsce:
Urząd Miasta w Żaganiu, 68-100, ul, Jana Pawła II nr 15 (Pałacyk ), w pokoju nr 20 (w Wydziale ZamówieńPublicznych i Nadzoru Właścicielskiego)
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)
Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)
Informacje dodatkowe:
6.5. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający żądaod wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę następujących dokumentów:
1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp,wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega zopłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lubinnego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowymw sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskałprzewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie wcałości wykonania decyzji właściwego organu;
3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub KasyRolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalegaz opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiąceprzed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarłporozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lubgrzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na ratyzaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
4) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzjiadministracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lubzdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonaniepłatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumieniaw sprawie spłat tych należności;
5) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazuubiegania się o zamówienia publiczne;
6) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa wustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716);
7) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; wprzypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniemdokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłóceniakonkurencji w postępowaniu.
6.5.1.Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 6.5. SIWZ: 1) ppkt 1 - składa informację z odpowiedniego rejestrualbo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lubadministracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkaniama osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21Pzp;2) ppkt 2-3 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lubmiejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składekna ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawiespłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidzianeprawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonaniadecyzji właściwego organu. Szczegółowe informacje dotyczące spełnia warunków nie podlegania wykluczeniuokreślone są w rozdziale 5 i 6 SIWZ
VI.4)
Procedury odwoławcze
VI.4.1)
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
PREZES KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJul. Postępu 17aWARSZAWA02-676Polska
9 / 9
Tel.: +48 224587801E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl
VI.4.2)
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)
Składanie odwołań
VI.4.4)
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Krajowej Izby Odwoławczejul. Postępu 17aWarszawa02-676PolskaTel.: +48 224587801E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Adres internetowy:www.zup.gov.pl
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Janina Chłostowska Data wytworzenia informacji: 2017-10-20 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Janina Chłostowska Data wprowadzenia do BIP 2017-10-20 21:49:20
Wprowadził informację do BIP: Dariusz Nowak Data udostępnienia informacji: 2017-10-20 21:52:18
Osoba, która zmieniła informację: Marian Senyk Data ostatniej zmiany: 2018-01-09 10:43:59
Artykuł był wyświetlony: 1009 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Żagań
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu