ˆ

Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej *
* nie dotyczy:
 1. instytucji kultury, samorządowych instytucji kultury, i innych podmiotów prowadzących działalność kulturalną, o której mowa w art. 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z późn. zm.6), w zakresie informacji publicznych stanowiących przedmiot ich działalności,
 2. jednostek organizacyjnych systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.7), w zakresie informacji publicznych służących ich działalności oświatowej.
 Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej stanowi wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, informacji publicznej lub każdej jej części, będącej w posiadaniu podmiotów obowiązanych do udostępnienia informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej), w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż jej pierwotny publiczny cel wykorzystywania, dla którego informacja została wytworzona.
Zasady udostępniania informacji publicznych będących w posiadaniu Gminy Żagań o statusie miejskim w celu ich ponownego wykorzystywania
I. Ponownemu wykorzystywaniu podlega informacja publiczna:
 1. udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Żagania (bip.zagan.pl) ;
 2. udostępniona w inny sposób niż w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Żagania (np. zamieszczona w miejskich serwisach internetowych, wprowadzona do obrotu egzemplarzy zawierających informację);
 3. przekazana na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej.
II. Warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej:

- dla informacji publicznych udostępnianych w BIP Miasta Żagania:
Jeśli dla danej informacji publicznej udostępnionej w BIP Miasta Żagania nie zostały określone inne warunki ponownego wykorzystywania, osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej wykorzystujące te informacje w celu ich ponownego wykorzystywania są zobowiązane do:
 1. poinformowania o źródle (adres www BIP podmiotu), czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej od Gminy Żagań o statusie miejskim;
 2. udostępniania innym użytkownikom informacji w pierwotnie pozyskanej formie;
 3. informowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej.

- dla informacji publicznych udostępnianych na wniosek:
Gmina Żagań o statusie miejskim określa ewentualne warunki udostępniania informacji publicznych w celu ponownego wykorzystywania odrębnie dla każdego wniosku i przekazuje je wnioskodawcy.
III. Sposób korzystania z informacji publicznych spełniających cechy utworu lub stanowiących bazę danych
Gmina Żagań o statusie miejskim zapewnia możliwość dowolnego wykorzystywania utworu lub bazy danych, do celów komercyjnych i niekomercyjnych, tworzenia i rozpowszechniania kopii utworu lub bazy danych, w całości lub we fragmentach, oraz wprowadzania zmian i rozpowszechniania utworów zależnych, pod warunkiem, że nie narusza to ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) lub ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402 z późn. zm.), z zastrzeżeniem praw przysługujących podmiotom trzecim.
IV. Tryb wnioskowy udostępniania informacji publicznych w celu ponownego wykorzystywania
 1. Udostępnienie informacji publicznych w celu ich ponownego ich wykorzystywania następuje na wniosek w przypadkach gdy:
  1. informacja publiczna nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Żagania, chyba że została udostępniona w inny sposób i zostały określone warunki jej ponownego wykorzystywania, albo
  2. wnioskodawca zamierza wykorzystywać informację publiczną na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone;
 2. Wniosek składa się na formularzu, którego wzór określił Minister Administracji i Cyfryzacji w drodze rozporządzenia. Wniosek można złożyć w formie dokumentu papierowego bądź w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

  W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia braków, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
 3. Wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 20 dni od dnia otrzymania wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych możliwe jest przedłużenie załatwienia sprawy o kolejne 20 dni, po zawiadomieniu wnioskodawcy w terminie 20 dni od dnia otrzymania wniosku. 
 4. Gmina Żagań o statusie miejskim może nałożyć opłatę za udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, jeżeli przygotowanie informacji publicznej w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.

  Do kosztów wpływających na ustalenie opłaty zalicza się koszty związane z przygotowaniem i przekazaniem informacji publicznej w sposób i formie określonych we wniosku o ponowne wykorzystywanie oraz związane z wpływem innych czynników, jakie będą brane pod uwagę przy wnioskach nietypowych w rozumieniu art. 23c ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, a w szczególności:
  1. koszty materiałów wykorzystanych do sporządzenia wydruków i kserokopii;
  2. koszty elektronicznych nośników danych;
  3. koszty pracy dodatkowej;
  4. koszty przekazania informacji publicznej (np. koszty przesyłki).
Wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania i przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób i w określonej formie.

Środki prawne przysługujące w przypadku odmowy przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, określenia warunków ponownego wykorzystywania lub wysokości opłaty:
 1. Wnioskodawca, który otrzymał ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej, a także wysokość opłat za ponowne wykorzystywanie informacji publicznej może, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty, złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej. W przypadku otrzymania sprzeciwu Gmina Żagań o statusie miejskim, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej lub o wysokości opłat. 
 2. Do decyzji o odmowie przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej oraz o wysokości opłat stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), z tym że:
  1. odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni;
  2. uzasadnienie decyzji o odmowie ponownego wykorzystywania informacji publicznej na podstawie art. 23g ust. 8 pkt 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej zawiera wskazanie osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, która posiada prawa autorskie, jeżeli jest znana, albo licencjodawcy, od którego Gmina Żagań o statusie miejskim uzyskała dany utwór. 
 3. Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.), z tym że:
  1. przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi;
  2. skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.
 Zasady odpowiedzialności Gminy Żagań o statusie miejskim
 Gmina Żagań o statusie miejskim nie ponosi odpowiedzialności za:
 1. szkody spowodowane pozyskaniem informacji publicznych lub ponownym wykorzystaniem informacji publicznej z naruszeniem warunków udostępniania i ponownego wykorzystania informacji publicznej zamieszczonej na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Żagania oraz udostępnianej na wniosek;
 2. szkody spowodowane przez dalsze udostępnienie informacji publicznej przez podmioty ponownie ją wykorzystujące z naruszeniem przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym dalsze udostępnianie informacji publicznej z naruszeniem przepisów regulujących ich ochronę m.in. przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o ochronie baz danych, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o ochronie informacji niejawnych itd.
W zakresie nieobjętym powyższą regulacją zasady udostępniania informacji publicznych celem ich ponownego wykorzystywania w sposób szczegółowy unormowane zostały w Rozdziale 2a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.).
PODSTAWA PRAWNA
 1. USTAWA z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. (Dz.U. 2001 nr 112 poz. 1198)
 2. USTAWA z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2011 nr 204 poz. 1195 )
 3. ROZPORZĄDZENIE Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie wzoru wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 94)
 4. USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 )
 5. USTAWA  z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U. 2001 nr 128 poz. 1402)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Żagań
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Magdalena Wiadomska – Łażewska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-02-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Magdalena Wiadomska – Łażewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-02-25 13:55:55
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-02-25 14:34:54
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-02-25 14:34:54
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
18400 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »