ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Drukuj informację Ogłoszenie numer: B. 2110.II.7.2017

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Strażnik Miejski - aplikant

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Miejsce pracy: Urząd Miasta Żagań, ul. Jana Pawła II 15

Wymiar etatu: 1/1

Ilość etatów: 1

Wydział: Straż Miejska w Żaganiu

Data udostępnienia: 2017-09-11

Ogłoszono dnia: 2017-09-11 przez Magdalena Wiadomska-Łazewska

Termin składania dokumentów: 2017-10-26 15:30:00

Nr ogłoszenia: B. 2110.II.7.2017

Zlecający: Burmistrz Miasta Żagań, 68-100 Żagań, Plac Słowiański 17

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. wykształcenie co najmniej średnie;
 2. co najmniej roczny staż pracy;
 3. ukończone 21 lat;
 4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 5. posiadanie obywatelstwa polskiego;
 6. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie oraz przestępstwa karnoskarbowe;
 7. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku potwierdzony orzeczeniem lekarskim, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2010 r. w sprawie badań psychologicznych strażników gminnych (miejskich) ;
 8. nieposzlakowana (nienaganna) opinia;
 9. sprawność pod względem fizycznym i psychicznym;
 10. uregulowany stosunek do służby wojskowej;
 11. znajomość regulacji prawnych, a w szczególności ustroju administracji publicznej:
 • ustawy o samorządzie gminnym;
 • ustawy o pracownikach samorządowych;
 • kodeksu postępowania administracyjnego;
 • ustawy o strażach gminnych (miejskich) i przepisów wykonawczych;
 • ogólna znajomość zagadnień dotyczących ochrony środowiska oraz przepisów z zakresu porządku publicznego.
b. Wymagania dodatkowe:
 1. prawo jazdy kat. B;
 2. znajomość topografii Miasta Żagań:
 3. znajomość technik samoobrony;
 4. obsługa komputera w zakresie pakietu OFFICE (World, Exel);
 5. umiejętność pracy w zespole;
 6. dyspozycyjność;
 7. wysoka kultura osobista;
 8. komunikatywność, odporność na stres, zdyscyplinowanie.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Do zakresu działania aplikanta (po ukończeniu z wynikiem pozytywnym szkolenia podstawowego) należeć będzie wykonywanie zadań i obowiązków w zakresie ochrony ładu i porządku publicznego wynikających z ustawy o strażach gminnych oraz z innych ustaw i aktów prawa miejscowego.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 • siedziba Straży Miejskiej usytuowana jest w budynku Urzędu Miasta Żagań, ul. Jana Pawła II 15,
 • norma dobowa czasu pracy wynosi 8 godzin,
 • norma tygodniowa czasu pracy wynosi 40 godzin,
 • praca zmianowa, w tym także w godzinach nocnych,
 • praca w terenie: patrole piesze, patrole rowerowe, patrole zmotoryzowane oraz prace biurowe w siedzibie Straży Miejskiej,
 • oświetlenie w pomieszczeniu biurowym – naturalne i sztuczne,
 •       wentylacja pomieszczenia – naturalna i ogrzewanie w okresie jesienno – zimowym – min.  + 18° C,
 •       dobry stan urządzeń higieniczno – sanitarnych oraz dobry stan techniczny mebli, sprzętu i innych urządzeń.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

6%

V. Wymagane dokumenty:

 1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu;
 2. życiorys - curriculum vitae;
 3. kserokopie świadectw pracy oraz zaświadczenie lub oświadczenie o zatrudnieniu, jeżeli kandydat aktualnie pracuje;
 4. kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie;
 5. kserokopie dokumentów potwierdzających stosowne uprawnienia i kwalifikacje;
 6. oryginał kwestionariusza osobowego;
 7. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne;
 8. zaświadczenie/oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku strażnika;
 9. oświadczenie, że kserokopie załączonych do oferty dokumentów  (jeżeli takie kserokopie zostały dołączone) są zgodne z oryginałami;
 10. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub w przypadku obywateli, którzy mogą starać się o zatrudnienie na stanowisku urzędniczym w myśl art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa tego kraju oraz dokument potwierdzający znajomość języka polskiego określony w przepisach o służbie cywilnej;
 11. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
 12. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2017-10-26 15:30:00
b. Sposób:
w zamkniętej kopercie, osobiście w godzinach pracy urzędu lub listem poleconym;
           
Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z napisem: „Nabór  na  Aplikanta (Strażnika)  Straży  Miejskiej ”
c. Miejsce:
Urząd Miasta Żagań
Plac Słowiański 17
68-100 Żagań,
I piętro, pok. Nr 16 (Sekretariat)

VII. Informacje dodatkowe:

 1. O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Żagań. Oferty złożone  po terminie nie będą rozpatrywane;
 2. Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne i tym samym zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego zostanie ogłoszona w  Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Żagań;
 3. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani o terminie postępowania sprawdzającego;
 4. Informacja o wyniku naboru będzie ogłoszona na tablicy informacyjnej w budynku Urzędu Miasta Żagań przy Placu Słowiańskim 17 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Żagań;
 5. Dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego zostaną odesłane pocztą po zakończeniu procedury konkursowej.
 6. W przypadku rozwiązania umowy o pracę z przyczyn leżących po stronie pracownika, w okresie do 3 lat od dnia zawarcia umowy, zatrudniony pracownik zobowiązany będzie do zwrotu całości kosztów, poniesionych przez pracodawcę za szkolenie podstawowe strażnika miejskiego.
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi powyżej 6%.
 
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Żagań
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu