ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Drukuj informację Ogłoszenie numer: B.2110.II.8.2017

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Podinspektor w Wydziale Finansowo - Budżetowym

Miejsce pracy: Urząd Miasta Żagań

Wymiar etatu: 1/1

Ilość etatów: 1

Wydział: Wydział Finansowo - Budżetowy

Data udostępnienia: 2017-12-07

Ogłoszono dnia: 2017-12-07 przez Magdalena Wiadomska – Łażewska

Termin składania dokumentów: 2018-01-08 15:30:00

Nr ogłoszenia: B.2110.II.8.2017

Zlecający: Burmistrz Miasta Żagań, 68-100 Żagań, Plac Słowiański 17

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 • wykształcenie wyższe,
 • co najmniej 3-letni staż pracy,
 • spełnianie wymagań określonych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz.U.2016.902);
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku;
 • znajomość niezbędnych przepisów, w tym: ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, Kodeks Postępowania Administracyjnego, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o dostępie do informacji publicznej.
b. Wymagania dodatkowe:
 • wykształcenie wyższe ekonomiczne lub administracyjne
 • doświadczenie zawodowe związane z pracą w księgowości,
 • praktyczna umiejętność obsługi komputera (pakiet Office, Internet) oraz urządzeń biurowych,
 • komunikatywność, samodzielność w działaniu, odporność na stres, wysoka kultura osobista.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. przyjmowanie i kontrola prawidłowości wypełnionych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 2. wprowadzanie do systemu księgowo - finansowego danych wynikających z w/w deklaracji,
 3. księgowanie wpływów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz innych opłat lokalnych,
 4. uzgadnianie obrotów i sald  księgi analitycznej z księgą syntetyczną w zakresie prowadzonej ewidencji opłat,
 5. wystawianie po upływie terminu płatności upomnień a następnie tytułów wykonawczych ,
 6. podejmowanie działań zmierzających do ustalenia danych wszystkich zobowiązanych do dokonywania opłat,
 7. przygotowywanie decyzji administracyjnych w sprawie wymiaru  w/w opłat,
 8. sporządzanie sprawozdań budżetowych w zakresie opłat za gospodarowanie odpadami,
 9. sporządzanie pism i prowadzenie korespondencji w przedmiotowym zakresie.
 10. Inne wg potrzeb.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 • stanowisko pracy usytuowane jest na parterze, w budynku Urzędu Miasta Żagań, pl. Słowiański 17, bez windy, z podjazdem dla niepełnosprawnych,
 • stanowisko pracy wyposażone jest w komputer, niezbędne oprogramowanie, telefon,
 • praca administracyjno – biurowa w pełnym wymiarze czasu pracy – 8 godzin, w tym przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
 • oświetlenie w pomieszczeniu biurowym – naturalne i sztuczne,
 • wentylacja pomieszczenia – naturalna i ogrzewanie w okresie jesienno – zimowym – min. + 18° C,
 • dobry stan urządzeń higieniczno – sanitarnych oraz dobry stan techniczny mebli, sprzętu i innych urządzeń.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

powyżej 6%

V. Wymagane dokumenty:

 1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu;
 2. życiorys - curriculum vitae;
 3. kserokopie świadectw pracy oraz zaświadczenie lub oświadczenie o zatrudnieniu, jeżeli kandydat aktualnie pracuje;
 4. kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie;
 5. kserokopie dokumentów potwierdzających stosowne uprawnienia i kwalifikacje;
 6. oryginał kwestionariusza osobowego;
 7. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne;
 8. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku urzędniczym;
 9. oświadczenie, że kserokopie załączonych do oferty dokumentów  (jeżeli takie kserokopie zostały dołączone) są zgodne z oryginałami;
 10. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub w przypadku obywateli, którzy mogą starać się o zatrudnienie na stanowisku urzędniczym w myśl art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa tego kraju oraz dokument potwierdzający znajomość języka polskiego określony w przepisach o służbie cywilnej;
 11. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
 12. odrębne oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2018-01-08 15:30:00
b. Sposób:
w zamkniętej kopercie, osobiście w godzinach pracy urzędu lub listem poleconym;
 
Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z napisem:
Nabór  na  Podinspektora WFB
 
c. Miejsce:
Urząd Miasta Żagań
Plac Słowiański 17
68-100 Żagań,
I piętro, pok. Nr 16 (Sekretariat)
 

VII. Informacje dodatkowe:

 1. O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Żagań. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane;
 2. Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne i tym samym zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego zostanie ogłoszona w  Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Żagań,
 3. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani o terminie postępowania sprawdzającego;
 4. Informacja o wyniku naboru będzie ogłoszona na tablicy informacyjnej w budynku Urzędu Miasta Żagań przy Placu Słowiańskim 17 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Żagań;
 5. Dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego zostaną odesłane pocztą po zakończeniu naboru.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Magdalena Wiadomska – Łażewska Data wytworzenia informacji: 2017-12-07 12:19:00
Osoba, która odpowiada za treść: Magdalena Wiadomska – Łażewska Data wprowadzenia do BIP 2017-12-07 12:31:06
Wprowadził informację do BIP: Marian Senyk Data udostępnienia informacji: 2017-12-07 12:32:46
Osoba, która zmieniła informację: Marian Senyk Data ostatniej zmiany: 2018-02-08 12:42:07
Artykuł był wyświetlony: 3611 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Żagań
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu