ˆ

Przetarg

Szczegóły informacji

Przetarg numer: 3

Ogłaszający: Burmistrz Miasta Żagań

Rodzaj: przetarg nieograniczony

Dotyczy: sprzedaży niezabudowanej nieruchomości komunalnej, oznaczonej numerem ewidencyjnym 1965/14, o powierzchni 1,0840 ha, położonej przy ul. Asnyka w Żaganiu

Ogłoszono dnia: 2017-04-19 00:00:00 przez Krzysztof Kamień

Data przetargu

2017-05-23 10:00:00

Miejsce

Urząd Miasta Żagań, Plac Słowiański 17, Pokój nr 13 (I piętro)

Księga wieczysta

ZG1G/00041682/1

Cena wywoławcza

311.000,00

Wadium

31.100,00

Opis

Grunt niezabudowany i niezagospodarowany, położony w sąsiedztwie zabudowy o przeznaczeniu produkcyjno – magazynowym, niskiej zabudowy mieszkaniowej oraz obwodnicy miejskiej. Grunt o przeznaczeniu pod zabudowę techniczno – produkcyjną, składową i magazynową. Z dopuszczeniem usług handlowych, administracji, transportu łączności, dopuszcza się lokalizację stacji paliw. Od północno – wschodniej strony nieruchomości, w odległości o.100m przebiega obwodnica miejska (w ciągu DK 12) bez zjazdu, bezpośrednie sąsiedztwo zabudowanych nieruchomości o przeznaczeniu produkcyjnym. Dojazd do nieruchomości od ul. Młynarskiej i Bolesławieckiej drogą o nawierzchni asfaltowej, przystosowanej do ruchu wielkogabarytowego oraz drogą gruntową. Teren nieruchomości równy, warunki geotechniczne średnie, wysoki poziom wód gruntowych ze względu na bliskość rzek Czerna i Bóbr, nasłonecznienie duże. Dostępność do sieci infrastruktury technicznej dobra – w bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości lub w ulicy dojazdowej. Atrakcyjne położenie dla określonej funkcji nieruchomości. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczone są pod zabudowę techniczno – produkcyjną. Podstawowe przeznaczenie terenu – zabudowa produkcyjna, pod magazyny, składy, handel hurtowy i rzemiosło produkcyjne. Przeznaczenie dopuszczalne – usługi handlu, administracji, transportu, łączności, stacje paliw i stacje obsługi. Wielkość powierzchni zabudowy – nie więcej niż 60% pow. działki, powierzchnia biologicznie czynna nie mniej niż 10%. Wysokość zabudowy do trzech kondygnacji ale nie przekraczająca 17m, szerokość elewacji frontowej od 10 do 30 m .Nieruchomość 1959/13 wpisana jest w księdze wieczystej Kw nr /ZG1G/00041682/1 Obciążenia i zobowiązania ciążące na nieruchomościach– Brak. Termin zagospodarowania nieruchomości – Nie dotyczy.

Informacje dodatkowe

Termin do składania wniosków o pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przez osoby o których mowa wart. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z póź. zm) upłynął 19 kwietnia 2017 r. Przetarg na w/w nieruchomości odbędzie się w podanym powyżej terminie w siedzibie Urzędu Miasta Żagań Pl. Słowiański 17 pokój nr 13 (I piętro). Wadium w podanym powyżej wysokości i terminie należy wnosić w kasie Urzędu Miasta Żagań lub na konto BZ WBK S.A. O/Żagań 39 10902558-0000000640000101. Uwaga! Wadium powinno wpłynąć na konto w wyznaczonym terminie, wadium upoważnia do czynnego uczestniczenia w przetargu tylko na działki wymienione w dowodzie wpłaty. Do ceny ustalonej w wyniku przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 %. Wadium zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się nie później niż przed upływem 3 dni od daty przetargu. Należność ustalona w przetargu winna zostać wniesiona najpóźniej przed zawarciem umowy notarialnej. W razie uchylenia się nabywcy ustalonego w przetargu od zawarcia umowy wadium nie będzie podlegać zwrotowi, a przetarg uważać się będzie za niebyły. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Osoby przystępujące do przetargu będące w związku małżeńskim zobowiązane są do przedłożenia na piśmie zgody małżonki/a na zakup nieruchomości lub złożenia oświadczenia o nabywaniu nieruchomości z odrębnego majątku albo przedłożenia dokumentu zniesienia współwłasności majątkowej małżeńskiej. Ponadto osoby uczestniczące w przetargu powinny dysponować (swoim i małżonki/a) dowodami osobistymi, nr Pesel, aktualny wypis z KRS lub zaświadczenie o rejestracji działalności gospodarczej lub z innego właściwego rejestru, nr NIP (dotyczy osób prawnych), które będą potrzebne do wypełnienia oświadczeń. Bliższe informacje: Urząd Miasta Żagań - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska, pokój nr 7 (parter), telefon (068) 477 10 42, lub na stronie internetowej www.bip.zagan.pl.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Krzysztof Kamień Data wytworzenia informacji: 2017-04-19 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Krzysztof Kamień Data wprowadzenia do BIP 2017-04-19 10:08:45
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Kamień Data udostępnienia informacji: 2017-04-19 10:09:25
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Kamień Data ostatniej zmiany: 2017-06-23 09:37:41
Artykuł był wyświetlony: 540 raz(y)

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Żagań