ˆ

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2007-07-13 14:55:15

Akapit nr 1 - brak tytułu

Pracodawcy, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przygotowania zawodowego, po zakończeniu nauki zawodu lub przyuczeniu do wykonywania określonej pracy i zdaniu przez młodocianego egzaminu, mogą otrzymać pomoc w formie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników.
Źródło pochodzenia środków na dofinansowanie
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników jest finansowane ze środków Funduszu Pracy.
Nazwa sprawy:
 
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
 
Podstawa prawna sprawy:
 
 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, art. 122; (Dz. U. 2017 r. poz. 59 z późn. zm.);
 2. Rozporządzenie MEN z dnia. 15 grudnia 2010r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. 2017 r. poz. 1644);
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. 2017 poz. 622);
 4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. 2014 r. poz. 232 z późn. zm);
 5. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2016 poz. 1808 z późn. zm.);
 6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji  przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. 2010 poz. 311 z późn. zm.);
 7. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis.
Wymagane załączniki:
Do wniosku dołącza się kopie potwierdzone z oryginałem, następujących dokumentów:
 1. Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie przez pracodawcę lub osobę prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy kwalifikacji wymaganych do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych.
 2. Kopię dokumentu potwierdzającego zatrudnienie osoby prowadzącej w imieniu pracodawcy szkolenie.
 3. Kopię świadectwa ukończenia przez młodocianego dokształcania teoretycznego (np. zasadniczej szkoły zawodowej lub zaświadczenia o ukończeniu kursu teoretycznego, świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia, zaświadczenie o ukończeniu dokształcania teoretycznego w ośrodku dokształcania i doskonalenia zawodowego lub u pracodawcy – gdy młodociany ukończył naukę zawodu albo świadectwo ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej, świadectwo ukończenia gimnazjum – gdy młodociany ukończył przyuczenie do wykonywania określonej pracy).
 4. Kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego oraz dokumentów potwierdzających krótszy okres szkolenia w przypadku zmiany umowy.
 5. Kopię dyplomu lub świadectwa lub zaświadczenie (oryginał) potwierdzające, że młodociany ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.
 6. Kopię świadectwa pracy.
 7. Pełnomocnictwo,  jeśli wnioskodawca reprezentowany jest przez inną osobę.
 8. Aktualny wydruk z CEIDG lub wpis z KRS w zależności od formy prowadzonej działalności prowadzonej przez pracodawcę (w wypadku s.c. również kopię umowy spółki).
 9. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.
 10. Wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie pracodawca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.
Ważne informacje
Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika
Tryb nauki
Wysokość dofinansowania
 
 
W przypadku nauki zawodu przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy (jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia)
do 8 081 zł
Przyuczenie do wykonywania określonej pracy (za każdy pełny miesiąc kształcenia )
254 zł
kwoty dofinansowania podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli ten wskaźnik w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym następuje wypłata dofinansowania, wynosi co najmniej 105%. Wskaźnik ogłasza  Prezes Głównego Urzędu Statystycznego  w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
Jeżeli umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z przyczyn niezależnych od pracodawcy, a młodociany pracownik podjął naukę zawodu na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego u innego pracodawcy - przysługującą kwotę dofinansowania dzieli się między wszystkich pracodawców, proporcjonalnie do liczby miesięcy prowadzonej przez nich nauki zawodu. Dofinansowanie nie przysługuje temu pracodawcy, z którym umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z winy pracodawcy.
 
 
Uwagi:
 1. O zawarciu umowy o pracę z młodocianym pracownikiem, zamieszkałym na terenie miasta Żagań. pracodawca jest zobowiązany powiadomić Burmistrza Miasta Żagań, a w przypadku pracodawcy będącego rzemieślnikiem – również izbę rzemieślniczą właściwą ze względu na siedzibę rzemieślnika.
 2. Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia składa się oddzielnie na każdego młodocianego pracownika.
 3. Zgodnie z art. 122 ust. 11 ustawy o Prawie oświatowym dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozumieniu przepisów rozporządzenia  Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1).
Forma przyznania dofinansowania:
Decyzja administracyjna
Tryb odwoławczy sprawy:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze za pośrednictwem Burmistrza Miasta Żagań  (14 dni od dnia otrzymania)
Termin składania dokumentów:
W ciągu 3 miesięcy od ukończenia przez młodocianego pracownika nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy i zdania egzaminu z wynikiem pozytywnym
Termin realizacji sprawy:
Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego – załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.
Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Miasta Żagań,
Plac Słowiański 17
68-100 Żagań
Numer pokoju:
12 a
Numer telefonu:
068 477 10 18
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Anna Maksymiuk Data wytworzenia informacji: 2007-07-13 14:55:15
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Maksymiuk Data wprowadzenia do BIP 2007-07-13 14:55:15
Wprowadził informację do BIP: Franciszek Fedorowicz Data udostępnienia informacji: 2007-07-13 15:23:16
Osoba, która zmieniła informację: Marian Senyk Data ostatniej zmiany: 2017-10-10 09:36:43
Artykuł był wyświetlony: 9554 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Żagań
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu