ˆ

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2007-07-13 14:55:15

Akapit nr 1 - brak tytułu

Nazwa sprawy:
 
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
 
Podstawa prawna sprawy:
 • art. 70b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie MEN z dnia. 15 grudnia 2010r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. z 2010 r. Nr 244 poz. 1626 ),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz.U. 2012  poz. 7 ze zm.),
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. z 2014r. poz. 232),
 • Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2013r. poz.267 ze. zm.),
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311 ze zm.),
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 2014r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. z 2014r. poz. 1543),
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. 2007, Nr 59, poz. 404 ze. zm.).
Wymagane załączniki:
Do wniosku należy załączyć potwierdzone za  zgodność z oryginałem:
 1. Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie przez pracodawcę lub osobę prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy kwalifikacji wymaganych do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych;
 2. kopię dokumentu potwierdzającego zatrudnienie osoby prowadzącej w imieniu pracodawcy szkolenie
 3. Kopię świadectwa ukończenia przez młodocianego gimnazjum lub zasadniczej szkoły zawodowej lub zaświadczenia o ukończeniu kursu teoretycznego,
 4. Kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego oraz dokumentów potwierdzających krótszy okres szkolenia w przypadku zmiany umowy,
 5. Kopię dyplomu, świadectwa lub zaświadczenia potwierdzającego ukończenie przez młodocianego nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy i zdanie egzaminu;
 6. Kopię świadectwa pracy;
 7. Pełnomocnictwo,  jeśli wnioskodawca reprezentowany jest przez inną osobę;
 8. Kopię zaświadczenia pracodawcy o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS (w wypadku s.c. również kopię umowy spółki);
 9. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis;
 10. Wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie pracodawca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
 11. Kopie dokumentów potwierdzających sytuację ekonomiczną wnioskodawcy, w tym sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek zysków i strat, informację dodatkową) za okres 3 ostatnich lat obrotowych sporządzone zgodnie z przepisami o rachunkowości lub oświadczenie o nie prowadzeniu sprawozdawczości zgodnie z ustawą o rachunkowości).
Ważne informacje:
Zgodnie z art. 70b ust. 11 ustawy z  dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników traktowane jest jako pomoc de minimis udzielana zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1407/2013 z dn. 18.12.2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu  o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013,   str. 1).
Pomoc de minimis w rozumieniu j.w. oznacza pomoc przyznaną temu samemu podmiotowi gospodarczemu w ciągu bieżącego roku podatkowego oraz dwóch poprzedzających go lat podatkowych, która łącznie z pomocą udzieloną na podstawie wniosku nie przekroczy równowartości 200 000 euro. Wartość pomocy jest wartością brutto, tzn. nie uwzględnia potrąceń z tytułu podatków ani innych opłat. Pułap ten stosuje się bez względu na formę pomocy i jej cel.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami  (Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311 ze.zm.) zmienionym rozporządzeniem z dnia 24 października 2014r, (Dz.U.2014r. poz. 1543) oraz  art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2007 roku Nr 59, poz. 404 ze. zm.)  pracodawca składając wniosek o dofinansowanie kształcenia młodocianych musi dodatkowo do wniosku dołączyć:
 1. Wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc  de minimis 
 2. wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie pracodawca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie
Brak któregokolwiek z powyższych załączników spowoduje, że pomoc de minimis nie będzie pracodawcy udzielona.
Dołączanie do wniosku ww. załączników nie dotyczy Ochotniczych Hufców Pracy, które w rozumieniu przepisów unijnych w zakresie działalności związanej z kształceniem młodocianych  nie są przedsiębiorcami co oznacza, że do wsparcia udzielanego OHP w związku z ww. działalnością nie mają zastosowania przepisy o pomocy publicznej.

W celu dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników, pracodawca składa wniosek z załączonymi dokumentami  w organie właściwym  ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu, zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.
Zgodnie z  art. 70b ust. 1 u.s.o. dofinansowanie kosztów kształcenia przysługuje pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, jeżeli:
 1. pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.
 2. młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania   określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami, o których mowa w pkt 1.
Pracodawcom, którzy zawarli z młodocianym pracownikiem umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie w wysokości:
 1. w przypadku nauki zawodu - 8.081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy, z tym, że jeżeli okres kształcenia będzie krótszy niż 36 miesięcy kwota dofinansowania będzie wypłacana w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia,
 2. w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy – 254- zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.
Kwoty dofinansowania podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli ten wskaźnik w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym następuje wypłata dofinansowania, wynosi co najmniej 105%.
Wskaźnik ogłasza  Prezes Głównego Urzędu Statystycznego  w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
Jeżeli umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z przyczyn niezależnych od pracodawcy, a młodociany pracownik podjął naukę zawodu na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego u innego pracodawcy - przysługującą kwotę dofinansowania dzieli się między wszystkich pracodawców, proporcjonalnie do liczby miesięcy prowadzonej przez nich nauki zawodu. Dofinansowanie nie przysługuje temu pracodawcy, z którym umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z winy pracodawcy.
Uwagi:
1. O zawarciu umowy o pracę z młodocianym pracownikiem, zamieszkałym na terenie miasta Żagań. pracodawca jest zobowiązany powiadomić Burmistrza Miasta Żagań,
a w przypadku pracodawcy będącego rzemieślnikiem – również izbę rzemieślniczą właściwą ze względu na siedzibę rzemieślnika.
2. Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia składa się oddzielnie na każdego młodocianego pracownika.
Forma przyznania dofinansowania:
 Decyzja administracyjna
Tryb odwoławczy sprawy:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze za pośrednictwem Burmistrza Miasta Żagań  (14 dni od dnia otrzymania)
Termin składania dokumentów:
W ciągu 3 miesięcy od ukończenia przez młodocianego pracownika nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy i zdania egzaminu z wynikiem pozytywnym
Termin realizacji sprawy:
- 30 dni  - do 60 dni (zgodnie z KPA)
Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Miasta Żagań
Plac Słowiański 17
68-100 Żagań
/Małgorzata Hubica/
Numer pokoju:
18
Numer telefonu:
068 477 10 28
 
 Wzory wniosku i załączników dostępne poniżej
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Edyta Kwiecień Data wytworzenia informacji: 2007-07-13 14:55:15
Osoba, która odpowiada za treść: Edyta Kwiecień Data wprowadzenia do BIP 2007-07-13 14:55:15
Wprowadził informację do BIP: Franciszek Fedorowicz Data udostępnienia informacji: 2007-07-13 15:23:16
Osoba, która zmieniła informację: Marian Senyk Data ostatniej zmiany: 2015-07-22 13:05:40
Artykuł był wyświetlony: 8013 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Żagań
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu