ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Sesja Rady Miasta Żagań VII kadencji na dzień 20 czerwca 2018 r.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Data wprowadzenia informcji do BIP: 2018-06-14 08:22:24 Informacja ogłoszona dnia 2018-06-14 08:22:49 przez Marian Senyk

Akapit nr - brak tytułu

Data: 12.06.2018 r.
BRM.0002.7.2018
ZAWIADOMIENIE
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn.zm.) oraz § 13 ust. 1 Statutu Miasta Żagania zwołuję LVI sesję Rady Miasta Żagań, na dzień 20 czerwca 2018 r., o godz. 14:00 w Sali Kurlandzkiej , Pałacu Książęcego przy ul. Szprotawskiej 4 w Żaganiu.
Porządek obrad
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad
 2. Przyjęcie porządku obrad
 3. Procedura absolutoryjna
  a) Przedstawienie (omówienie) sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Żagań o statusie miejskim za rok 2017, sprawozdania finansowego sporządzonego na 31.12. 2017 r. oraz informacji o stanie mienia komunalnego.
  b) Odczytanie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze, w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Żagań sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Żagań o statusie miejskim za 2017 rok.
  c) Przedstawienie protokołu Komisji Rewizyjnej z rozpatrzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Żagań o statusie miejskim za 2017 rok wraz z podjętymi przez Komisję uchwałami, a także wniosku o udzielenie Burmistrzowi Miasta Żagań absolutorium za 2017 rok.
  d) Przedstawienie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta o udzielenie absolutorium Burmistrzowi z tytułu wykonania budżetu Gminy Żagań o statusie miejskim za 2017 rok.
  e) Przedstawienie opinii pozostałych Komisji Stałych Rady na temat wykonania budżetu Gminy Żagań o statusie miejskim za 2017 rok, po rozpatrzeniu sprawozdań przedłożonych przez Burmistrza Miasta Żagań,
 4. Przyjęcie protokołu z LIV sesji Rady Miasta Żagań, odbytej w dniu 25.05.2018 roku.
 5. Sprawozdania z działalności między sesjami stałych Komisji Rady Miasta Żagań.
 6. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Żagań z działalności między sesjami Rady Miasta.
 7. Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na sesjach w dniu 25.05.2018 r. oraz 12.06.2018r
 8. Przyjęcie uchwał.
  a) w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Żagań o statusie miejskim za 2017 rok.
  b) w sprawie:absolutorium dla Burmistrza Miasta Żagań za 2017 rok.
  c) o zmianie uchwały budżetowej na 2018 rok Gminy Żagań o statusie miejskim.
  d) w sprawie: przyjęcia "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Żagań o statusie miejskim"
  e) o zmianie Uchwały Nr XLIX/119/2017 Rady Miasta Żagań w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Żagań o statusie miejskim na 2018 rok.
  f) w sprawie: ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu oraz poza miejscem sprzedaży, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Żagań.
  g) w sprawie:nadania nazwy ulicy na terenie miasta Żagań
  h) w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Żagań o statusie miejskim.
  i) w sprawie:udzielenia dotacji z budżetu Gminy Żagań o statusie miejskim dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia NMP w Żaganiu
  j) w sprawie:udzielenia dotacji z budżetu Gminy Żagań o statusie miejskim dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Nawiedzenia NMP w Żaganiu
 9. Interpelacje, wnioski i zapytania
 10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 11. Sprawy organizacyjne, (wolne wnioski i informacje).
 12. Zamknięcie sesji.
Niniejsze zawiadomienie jest podstawą do zwolnienia radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach organu Gminy (art.25, ust.3 ustawy o samorządzie gminnym).
 
Przewodnicząca Rady Miasta Żagań
Wanda Winczaruk
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Żagań
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu