ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Żagań
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Przetargi publ.

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Bieżące utrzymanie i konserwacja zieleni miejskiej w gminie Żagań o statusie miejskimDrukuj informację Zamówienie publiczne: Bieżące utrzymanie i konserwacja zieleni miejskiej w gminie Żagań o statusie miejskim

Szczegóły informacji

Bieżące utrzymanie i konserwacja zieleni miejskiej w gminie Żagań o statusie miejskim

Status: ogłoszony

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Usługi

Zamawiający: GMINA ŻAGAŃ O STATUSIE MIEJSKIM

Finansowanie: ze środków własnych Gminy

Nr TED: 31031-2020

Termin składania ofert / wniosków: 2020-02-26 10:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2020-02-26 14:00:00

Ogłoszono dnia: 2020-01-22 przez Krzysztof Kamień

Treść:

Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Żagań o statusie miejskim
Adres pocztowy: ul. Plac Słowiański 17
Miejscowość: Żagań
Kod NUTS: PL43
Kod pocztowy: 68-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Janina Chłostowska
E-mail: j.chlostowska@um.zagan.pl
Tel.: +48 684771009
Faks: +48 684771017
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.bip.zagan.pl
I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://www.bip.zagan.pl/zamowienia_publiczne/198/status/rodzaj/wzp/zwr/0/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne
 
Sekcja II: Przedmiot
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:
Bieżące utrzymanie i konserwacja zieleni miejskiej w gminie Żagań o statusie miejskim
II.1.2)Główny kod CPV
77310000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:
1. Usługi polegające na: przycinaniu drzew i krzewów oraz usuwaniu drzew powalonych przez wiatr; na wycinaniu drzew i krzewów, na które Zamawiający otrzymał decyzję administracyjną zezwalającą na usunięcie, drzew i krzewów, na których usunięcie nie jest wymagane zezwolenie, zgodnie z ustawą o ochronie przyrody, z pozostawieniem karpiny na poziomie gruntu, usuwanie karpin drzew; nasadzeniach drzew i krzewów na terenach wskazanych przez Zamawiającego; pielęgnacji trawników na terenach płaskich przy użyciu kosiarek z koszem zbierającym skoszoną trawę; pielęgnacji trawników na terenach pochyłych przy użyciu kos wraz grabieniem i wywozem trawy, zakupie, transporcie i wysadzaniu kwiatów rabatowych na istniejących rabatach oraz w donicach (po zatwierdzeniu gatunków nasadzeń przez Zamawiającego) z uprzątnięciem terenu po wykonanych pracach. Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w SIWZ oraz we wzorze umowy.
II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
77314100
77312000
77211500
77211400
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL432
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren gminy Żagań o statusie miejskim.
II.2.4)Opis zamówienia:
Opis przedmiotu zamówienia:
Usługi polegające na przycinaniu drzew i krzewów oraz usuwaniu drzew powalonych przez wiatr polegających w szczególności na: ocenie zasadności przycięcia drzew i krzewów, wykonywaniu cięć pielęgnacyjnych, formujących, korygujących lub odmładzających drzew i krzewów wskazanych przez Zamawiającego poprzez: usuwanie suchych i połamanych gałęzi wraz z jednoczesnym podkrzesaniem, usunięciem gałęzi z pni z nadaniem właściwego kształtu i statyki koronie; cięcia odciążające i prześwietlające drzewa i krzewy, usuwanie gałęzi wrastających lub dorastających do napowietrznych linii energetycznych i telekomunikacyjnych, będących w kolizji z budynkami lub ich infrastrukturą techniczną, prześwietlanie koron drzew i inne prace pielęgnacyjne w drzewostanie oraz przycinanie krzewów, usuwanie drzew powalonych lub złamanych przez wiatr wraz z usunięciem karpiny powalonego drzewa, każdorazowe uprzątnięcie terenu po przeprowadzonych pracach i transport pozostałości po robotach w drzewostanie i krzewach do miejsca jego utylizacji, transport powstałego drewna opałowego do miejsca jego składowania.
Usługi polegające na wycinaniu drzew i krzewów, na które Zamawiający otrzymał decyzję administracyjną zezwalającą na usunięcie, drzew i krzewów, na których usunięcie nie jest wymagane zezwolenie, zgodnie z ustawą o ochronie przyrody, z pozostawieniem karpiny na poziomie gruntu, usuwanie karpin drzew. W zakres usługi wchodzi w szczególności: usuwanie drzew na wysokość 5 cm powyżej poziomu gruntu; frezowanie pnia na głębokość 5 cm poniżej poziomu gruntu (wg potrzeb);
usuwanie krzewów, uprzątnięcie terenu i transport pozostałości po usuniętych drzewach i krzewach do miejsca jego utylizacji, transport powstałego drewna opałowego do miejsca jego składowania; usuwanie karpiny drzewa (wg potrzeb);
usługi polegające na nasadzeniach drzew i krzewów na terenach wskazanych przez Zamawiającego. W zakres usługi w szczególności wchodzi: dokonywanie nasadzeń drzew oraz krzewów zgodnie z decyzjami administracyjnymi i wymogami w nich zawartymi dotyczącymi gatunków, obwodów oraz wysokości drzew i krzewów do nasadzenia oraz miejscem ich nasadzenia: całkowita zaprawa dołów ziemią urodzajną, nasadzenie drzew i krzewów, zabezpieczenie każdego drzewa palikami i wiązadłami. uformowanie mis, podlanie po posadzeniu, pielęgnacja drzew po nasadzeniu, w tym podlewanie w okresach suchych; w przypadku, gdy młode drzewa nie wznowią wegetacji po zimie lub obumrą w trakcie sezonu wegetacyjnego – natychmiastowa wymiana na nowe. Do zadań Wykonawcy należy każdorazowe dostosowanie gatunku drzew i krzewów oraz dokładnej lokalizacji nasadzeń na nieruchomości, uwzględniając zasady sztuki ogrodniczej, przebieg instalacji podziemnych (mapki dostarcza Zamawiający), odległość od budynku i inne uwarunkowania terenu, jeśli nie są określone w decyzji właściwego organu; pielęgnacja trawników na terenach płaskich przy użyciu kosiarek z koszem zbierającym skoszoną trawę; pielęgnacja trawników na terenach pochyłych przy użyciu kos wraz grabieniem i wywozem trawy; zakup, transport i wysadzenie kwiatów rabatowych na istniejących rabatach oraz w donicach po zatwierdzeniu gatunków nasadzeń przez Zamawiającego) z uprzątnięciem terenu po wykonanych pracach; pielęgnacja rabat kwiatowych; formowanie, sadzenie, usuwanie żywopłotów wraz z uprzątnięciem terenu i wywozem zanieczyszczeń; usuwanie, zgrabianie i wywożenie chwastów. Wygrabianie i wywóz liści na terenach zieleni miejskiej; wyzbieranie pojedynczych śmieci na terenie miasta oraz ich usunięcie poprzez umieszczenie w pobliskim koszu na śmieci; ustawianie na terenie miasta koszy ulicznych, dystrybutorów na woreczki na psie odchody oraz ławek wraz z naprawą w razie zaistnienia potrzeby; podlewanie roślin jednorocznych i wieloletnich; inne prace na terenie parków, zieleńców, lasu komunalnego zlecone przez Zamawiającego. Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w rozdziale 3.
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 37 000,00 PLN (słownie: trzydzieści siedem tysięcy 00/100). Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Szczegółowe informacje odnośnie wadium określone zostały w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w rozdziale 9.
 
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz nie podleganiu wykluczeniu z postępowania, określonych przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ, Wykonawca złoży wraz z ofertą, aktualne na dzień składania ofert w formie elektronicznej oświadczenie wstępne – jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ), opatrzony przez Wykonawcę kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Dokument JEDZ w formie xml stanowi załącznik do formularza ofertowego. Zamawiający informuje, że pod adresem http://espd.uzp.gov.pl dostępne jest narzędzie umożliwiające utworzenie, wypełnienie i ponowne wykorzystanie standardowego formularza jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ/ESPD) w wersji elektronicznej (eESPD). W zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, Zamawiający nie stawia żadnych szczególnych warunków. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda następujących dokumentów:
1) oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu;
2) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;
3) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;
4) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych,
o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716);
5) oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
6.5. Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
6.6. Zgodnie z art. 24 ust. 8 Pzp Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 5.2 lit. b SIWZ, jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości min. 500 000,00 PLN.
W celu potwierdzenia spełnienia warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej określonego w pkt 5.3.2 SIWZ Zamawiający żąda od Wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego.
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w pkt 5.2 lit. c SIWZ, jeżeli wykaże, że:
a) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie pozwalające na właściwe wykonywanie prac, tj. że wykonywał należycie przynajmniej 1 usługę o zakresie zbliżonym co do zakresu przedmiotu zamówienia w okresie 3 ostatnich lat. Przez zakres podobny Zamawiający będzie rozumiał wykonanie w okresie 3 ostatnich lat:
— przynajmniej 1 zadania, którego przedmiotem było utrzymanie i konserwacja terenów zielonych na obszarze min. 50 ha oraz
— przynajmniej 1 zadania, którego przedmiotem była bieżąca pielęgnacja i usuwanie drzew i krzewów na obszarze min. 50 ha.
b) Wykonawca powinien dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Wykonawca powinien posiadać lub mieć stały dostęp do następującego sprzętu:
— samochód transportowy o masie do 3,5 tony – min. 2 szt.,
— kosiarka z koszem – min. 4 szt.,
— kosa – min. 4 szt.,
— dmuchawa – min. 2 szt.,
— piła spalinowa łańcuchowa – min. 3 szt.,
— samochód z wysięgnikiem o wysięgu min. 12 m – min. 1 szt.,
— frezarka do pni – 1 szt.,
— rębak do gałęzi – 1 szt.
c) Wykonawca wykaże, że zatrudnia na podstawie umowy o pracę co najmniej 5 osób, w tym co najmniej 2 osoby z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów co najmniej kat. B, co najmniej 2 osoby do obsługi kos i kosiarek, co najmniej 2 osoby z uprawnieniami do obsługi piły łańcuchowej oraz jedną osobą do nadzoru z wykształceniem co najmniej średnim w zakresie ogrodnictwa, leśnictwa lub architektury krajobrazu. Zamawiający dopuszcza możliwość, aby 1 osoba posiadła dwa wymagane uprawienia. W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda od Wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę: a) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
b) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
c) wykazu osób skierowanych do realizacji przedmiotu zamówienia, wraz z wskazaniem posiadanych kwalifikacji.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
 
2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
4. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1.
5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w pkt 5.3.4 SIWZ, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt pkt 5.3.2 oraz 5.3.3 SIWZ.
6. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności:
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 6.4 pkt 1–4 SIWZ.
Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w pkt 6.4 pkt 1–4 SIWZ, dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a Pzp.
III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:
Szczegółowy opis realizacji przedmiotu zamówienia zawarty jest w SIWZ oraz we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
Umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z uwzględnieniem art. 144 ustawy Pzp. Wykonawcy, występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. Zmiana umowy została określona w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – w rozdziale 17 oraz we wzorze umowy. Zamawiający nie żąda od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
 
Sekcja IV: Procedura
IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 26/02/2020
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 26/02/2020
Czas lokalny: 14:00
Miejsce:
Urząd Miasta Żagań, ul. Jana Pawła II nr 15/20, POLSKA, Wydział Zamówień Publicznych.. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.
 
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:
Klauzula informacyjna z art. 13 RODO załącznik nr 9 SIWZ.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
— administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Żagań przy plac Słowiański 17, 68-100 Żagań, POLSKA,
— inspektorem ochrony danych osobowych jest Pan Patryk Walczak, kontakt: patryk.walczak@elitpartner.pl *;
— Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: „Bieżące utrzymanie i konserwacja zieleni miejskiej w gminie Żagań o statusie miejskim”
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego poniżej progów unijnych;
— odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.1843), zwana dalej „ustawą Pzp”;
— Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
— obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
— w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
Posiada Pani/Pan:
— na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
— na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
Nie przysługuje Pani/Panu:
— w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
— prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
— na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
________________
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
O udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
18.1. Środki ochrony prawnej unormowane są w dziale VI art. 179–198 g ustawy Pzp. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Pzp.
18.2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
18.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
18.4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
18.5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia.
18.6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
18.7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 18.5 i 18.6. SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
18.8. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
18.9. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.
18.10. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w formie elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie. 18.11. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść 1 ze stron.
18.12. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego Wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy.
18.13. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.zup.gov.pl

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Żagań
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-01-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Krzysztof Kamień
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-01-22 10:58:47
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marian Senyk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-01-22 11:11:05
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marian Senyk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-01-22 10:11:05
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
153 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony