ˆ

Przetarg

Pobierz dane XML Przetarg numer: 2Drukuj informację Przetarg numer: 2

Szczegóły informacji

Przetarg numer: 2

Ogłaszający: Burmistrz Miasta Żagań

Rodzaj: przetarg nieograniczony

Dotyczy: Sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żagań o statusie miejskim, położoną przy ul. Lotników Alianckich, oznaczoną numerem ewidencyjnym 2348/17, o powierzchni 0,2007 ha

Ogłoszono dnia: 2020-09-03 00:00:00 przez

Data przetargu

2020-10-06 12:00:00

Miejsce

Urząd Miasta Żagań, ul. Jana Pawła II 15, pokój nr 4 (sala konferencyjna)

Księga wieczysta

ZG1G/00050720/6

Cena wywoławcza

166.000,00 zł

Wadium

16.600,00 zł

Opis

Niezabudowana nieruchomość gruntowa o regularnym, czworobocznym kształcie. Teren nieruchomości równy, porośnięty drzewami i krzewami, których usunięcie należeć będzie do inwestora, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Działka niezabudowana, niezagospodarowana, nieogrodzona. Dojazd do nieruchomości dobry, - drogą o nawierzchni bitumicznej ul. Lotników Alianckich, ul. Towarową oraz bezpośredni utwardzoną drogą gruntową. W bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, usługowa, cmentarz oraz tereny kolejowe. Działka nieuzbrojona – sieci uzbrojenia znajdują się w drodze dojazdowej do nieruchomości – ul. Lotników Alianckich. Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania przestrzennego miasta Żagań nieruchomość położona jest w obszarze oznaczonym symbolem 1MWU12 dopuszczającym zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z dopuszczeniem usług nieuciążliwych z dopuszczeniem budynków mieszkalnych, mieszkalno – usługowych i usługowych oraz z dopuszczeniem lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 400m2. Dopuszcza się lokalizację w postaci funkcji uzupełniającej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zieleni urządzonej, a także dróg, parkingów. Ustala się zakaz działalności hodowlanych oraz lokalizacji obiektów i urządzeń stwarzających uciążliwości dla mieszkańców i środowiska przyrodniczego.

Informacje dodatkowe

Działka wpisana jest w księdze wieczystej Kw ZG1G/00050720/6. Obciążenia i zobowiązania ciążące na nieruchomościach– BRAK. Wnioski o pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości można było składać do dnia 2 września 2020 r. Wnioski mogły składać osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 Ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami. Przetarg na w/w nieruchomości odbędzie się w dniu 6 października 2020 r. o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Miasta Żagań ul. Jana Pawła II 15, pokój nr 4 (sala konferencyjna). Wadium w podanej powyżej wysokościach należy wnosić w kasie Urzędu Miasta Żagań lub na konto Bank Santander. O/Żagań 39 10902558-0000000640000101 do dnia 2 października 2020 r. Uwaga! Wadium powinno wpłynąć na konto w wyznaczonym terminie. Do ceny ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%. Wadium zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się nie później niż przed upływem 3 dni od daty przetargu. Należność ustalona w przetargu winna zostać wniesiona najpóźniej przed zawarciem umowy notarialnej. W razie uchylenia się nabywcy ustalonego w przetargu od zawarcia umowy wadium nie będzie podlegać zwrotowi, a przetarg uważać się będzie za niebyły. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Osoby przystępujące do przetargu będące w związku małżeńskim zobowiązane są do przedłożenia na piśmie zgody małżonki/a na zakup nieruchomości lub złożenia oświadczenia o nabywaniu nieruchomości z odrębnego majątku albo przedłożenia dokumentu zniesienia współwłasności majątkowej małżeńskiej. Ponadto osoby uczestniczące w przetargu powinny dysponować (swoim i małżonki/a) dowodami osobistymi, nr Pesel, aktualny wypis z KRS lub zaświadczenie o rejestracji działalności gospodarczej lub z innego właściwego rejestru, nr NIP (dotyczy osób prawnych), które będą potrzebne do wypełnienia oświadczeń. Bliższe informacje: Urząd Miasta Żagań - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska, pokój nr 1 (parter), telefon (068) 477 1008, lub na stronie internetowej www.bip.zagan.pl

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Żagań
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-09-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Krzysztof Kamień
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-09-02 11:42:04
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Kamień
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-09-02 11:59:11
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Kamień
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-10-08 09:43:18
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
283 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony