ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Żagań
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Szukaj

Pobierz dane XMLAkt prawny: 1/2013Drukuj informacjęAkt prawny: 1/2013

Szczegóły informacji

1/2013

Rodzaj: Zarządzenie

Status: Obowiązujący

Sesja: brak

Kadencja: brak

Data wejścia w życie: z dniem 2 stycznia 2013r.

Data podjęcia/podpisania: 2013-01-02

Tytuł aktu:

w sprawie ustalenia Regulaminu naboru pracowników na wolne stanowisko urzędnicze, w tym urzędnicze stanowiska kierownicze, w Urzędzie Miasta Żagań.

Na podstawie:

Na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.), ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) ustalam:

Treść:

§ 1
 
 1. Regulamin, określający zasady zatrudnienia pracownika w Urzędzie Miasta Żagań na wolnym stanowisku urzędniczym, w tym urzędniczym stanowisku kierowniczym, w Urzędzie Miasta Żagań, zwanym dalej wolnym stanowiskiem urzędniczym, w oparciu o otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko pracy.
 
 1. Regulamin określa szczegółowe zasady naboru pracowników zatrudnianych na podstawie umowy o pracę, z wyłączeniem stanowisk obsadzanych w drodze wyboru i powołania.
 
 1. Niniejszy Regulamin nie obejmuje:
 • stanowisk pomocniczych i obsługi,
 • stanowisk obsadzanych w ramach wewnętrznego ruchu kadrowego - wewnętrznej rekrutacji - spowodowanego zmianami organizacyjnymi, przesunięciami pracowników, awansami.
 • pracowników zatrudnianych na zastępstwo (dotyczy to zastępstw chorobowych, macierzyńskich, wychowawczych i przypadków losowych).
 
 1. Osoby zatrudniane na zastępstwo oraz na stanowiskach pomocniczych i obsługi przyjmowane są na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzonej przez Burmistrza Miasta Żagań lub upoważnionego pracownika.
 
 
Rozdział I
 
Podjęcie decyzji o rozpoczęciu procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w tym urzędnicze stanowiska kierownicze,  w Urzędzie Miasta Żagań.
 
§ 2
 
 1. Decyzję o rozpoczęciu procedury naboru podejmuje Burmistrz Miasta Żagań w oparciu o informacje przekazane przez Naczelnika Wydziału, a w stosunku do: stanowiska samodzielnego - przez Sekretarza Miasta Żagań o wakującym stanowisku.
 
 
 1. Informacja, o której mowa w ust. 1 powinna być przekazana z odpowiednim wyprzedzeniem, pozwalającym na uniknięcie zakłóceń w funkcjonowaniu danej komórki lub jednostki organizacyjnej.
 
 1. Osoby wymienione w ust. 1 zobligowane są do przedłożenia do akceptacji Sekretarza Miasta Żagań projektu opisu wakującego stanowiska pracy.
 
 1. Opis stanowiska pracy, o którym mowa w ust. 3 powinien zawierać:
 1. dokładne określenie celów i zadań wykonywanych na danym stanowisku pracy,
 2. określenie szczegółowych wymagań w zakresie kwalifikacji, umiejętności i predyspozycji wobec osób, które je zajmują,
 3. określenia odpowiedzialności,
 4. inne wyznaczniki określające indywidualny charakter danego stanowiska pracy,
 5. analizę kosztów zatrudnienia pracownika.
 
 1. Akceptacja projektu opisu stanowiska pracy oraz zgoda Burmistrza Miasta Żagań na zatrudnienie nowego pracownika powodują rozpoczęcie procedury naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze.
 
Rozdział II
 
Powołanie Komisji Rekrutacyjnej
 
§ 3
 
1. Komisję Rekrutacyjną powołuje Burmistrz Miasta Żagań.
 
2. W skład Komisji Rekrutacyjnej wchodzą:
 1. Sekretarz Miasta Żagań lub Skarbnik Miasta Żagań,
 2. Naczelnik Wydziału Informacyjno – Organizacyjnego lub pracownik prowadzący sprawy kadrowe,
 3. Naczelnik Wydziału wnioskującego o zatrudnienie lub inny pracownik tego wydziału wskazany przez Naczelnika,
 4. ewentualnie inny pracownik urzędu wskazany przez Burmistrza Miasta Żagań.
 
3. Przewodniczącym Komisji Rekrutacyjnej jest Sekretarz Miasta Żagań, Skarbnik Miasta Żagań lub Naczelnik Wydziału Informacyjno – Organizacyjnego.
 
4. Komisja powoływana jest każdorazowo do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze.
 
5. Prace Komisji prowadzone są, jeżeli w posiedzeniu bierze udział co najmniej 2/3 jej składu.
 
6. W skład Komisji nie może być powołana osoba, która jest małżonkiem lub krewnym albo powinowatym do drugiego stopnia włącznie osoby, której dotyczy nabór, albo pozostaje wobec niej w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności.
 
 
Rozdział III
 
Etapy naboru
 
§ 4
 
Ustala się następujące etapy naboru:
 1. ogłoszenie o naborze,
 2. składanie dokumentów aplikacyjnych,
 3. wstępna selekcja kandydatów - analiza dokumentów aplikacyjnych,
 4. ogłoszenie listy kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne,
 5. selekcja końcowa kandydatów:
 • pisemny test kwalifikacyjny i rozmowa kwalifikacyjna,  lub
 • tylko rozmowa kwalifikacyjna,
 1. sporządzenie protokołu z przeprowadzonego naboru na dane stanowisko urzędnicze,
 2. podjęcie decyzji o zatrudnieniu,
 3. ogłoszenie wyników naboru.
 
Rozdział IV
 
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w tym urzędnicze stanowiska kierownicze,  w Urzędzie Miasta Żagań.
 
§ 5
 
 1. Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym w Urzędzie Miasta Żagań umieszcza się obligatoryjnie w Biuletynie Informacji Publicznej/zwanym dalej BIP/oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu.
 
 1. Możliwe jest umieszczenie ogłoszeń dodatkowo w innych miejscach, m.in.: w
 • urzędach pracy,
 • biurach pośrednictwa pracy,
 • prasie.
 
 1. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Żagań zawiera:
nazwę i adres jednostki;
 1. określenie stanowiska;
 2. określenie wymagań związanych ze stanowiskiem, zgodnie z opisem danego stanowiska, ze wskazaniem, które z nich są niezbędne, a które dodatkowe;
 3. wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku;
 4. informację o warunkach pracy na danym stanowisku;
 5. informację, czy w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%;
 6. wskazanie wymaganych dokumentów;
 7. określenie terminu i miejsca składania dokumentów.
 
 1. Termin do składania dokumentów określonych w ogłoszeniu o naborze nie może być krótszy niż 10 dni od dnia opublikowania tego ogłoszenia.
 2. Pracodawca na każdym etapie może bez podania przyczyn unieważnić nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze.
 
 
Rozdział V
 
Przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych
 
§ 6
 
 1. Po ogłoszeniu umieszczonym w BIP i na tablicy ogłoszeń Urzędu następuje przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych od kandydatów zainteresowanych pracą na wolnym stanowisku urzędniczym,
 
 1. Na dokumenty aplikacyjne składają się:
 1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu,
 2. życiorys - curriculum vitae,
 3. kserokopie świadectw pracy oraz zaświadczenie lub oświadczenie o zatrudnieniu, jeżeli kandydat aktualnie pracuje,
 4. kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
 5. kserokopie dokumentów potwierdzających stosowne uprawnienia i kwalifikacje,
 6. oryginał kwestionariusza osobowego,
 7. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne,
 8. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku urzędniczym,
 9. oświadczenie, że kserokopie załączonych do oferty dokumentów  (jeżeli takie kserokopie zostały dołączone) są zgodne z oryginałami,
 10. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub w przypadku obywateli, którzy mogą starać się o zatrudnienie na stanowisku urzędniczym w myśl art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa tego kraju oraz dokument potwierdzający znajomość języka polskiego określony w przepisach o służbie cywilnej,
 11. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.
 
 1. Kandydaci na kierownicze stanowisko urzędnicze zobowiązani są dodatkowo złożyć:
 1. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych, związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 168),
 2. oświadczenie, że kandydat zapoznał się z treścią art. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ograniczeniu działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 216, poz. 1584 z późn. zm.).
 
 1. Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są po dokonaniu ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze.
 
 1. Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są wyłącznie w formie pisemnej z wyjątkiem dokumentów opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu - zgodnie z ustawą z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450 z późn. zm.).
 
 1. Nie przyjmuje się dokumentów aplikacyjnych poza ogłoszeniem.
 
 
Rozdział VI
 
Wstępna selekcja kandydatów - analiza dokumentów aplikacyjnych
 
§ 7
 
 1. Analizy dokumentów dokonuje Komisja Rekrutacyjna.
 
 1. Analiza dokumentów polega na zapoznaniu się przez Komisję z aplikacjami nadesłanymi przez kandydatów.
 
 1. Celem analizy dokumentów jest porównanie danych zawartych w aplikacji z wymaganiami formalnymi określonymi w ogłoszeniu.
 
 
Rozdział VII
 
Ogłoszenie listy kandydatów spełniających wymagania formalne
 
§ 8
 
 1. Po upływie terminu składania dokumentów, określonego w ogłoszeniu o naborze oraz po wstępnej selekcji, w BIP umieszcza się listę kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu.
 
 1. Lista, o której mowa w ust. 1, zawiera imiona i nazwiska kandydatów oraz ich miejsca zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
 
 1. Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem urzędniczym, określonymi w ogłoszeniu o naborze.
 
 
Rozdział VIII
 
Selekcja końcowa kandydatów
 
§ 9
 
 1. Na selekcję końcową składają się:
 1. pisemny test kwalifikacyjny i rozmowa kwalifikacyjna, lub
 2. tylko rozmowa kwalifikacyjna.
 1. Decyzję o formie selekcji, która zamieszczona jest w protokole, podejmuje każdorazowo Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej.
 
 
 
Test kwalifikacyjny
 
§ 10
 
 1. Celem pisemnego testu kwalifikacyjnego jest sprawdzenie wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania określonej pracy.
 
 1. Treść testu kwalifikacyjnego (pytań i zadań), w tym sposób oceniania i punktowania oraz szczegółowy sposób przeprowadzenia testu opracowuje komisja. Treść testu podlega zatwierdzeniu przez Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej.
 
 1. Test kwalifikacyjny składa się z dwóch części:
 • część z wiedzy ogólnej,
 • część z wiedzy specjalistycznej.
 
 1. Każdy członek Komisji Rekrutacyjnej przygotowuje przed każdym naborem propozycję pytań. Przewodniczący Komisji wybiera z przedstawionych propozycji zestaw pytań.
 
 1. Podczas testu kwalifikacyjnego w pomieszczeniu wraz z kandydatami mogą przebywać wyłącznie członkowie komisji.
 
 1. Informację o wynikach testu kwalifikacyjnego umieszcza się na BIP.
 
 1. Kandydaci z największą liczbą punków przechodzą do dalszego etapu naboru, tj. do rozmowy kwalifikacyjnej (max 5 osób).
 
 
Rozmowa Kwalifikacyjna
 
§ 11
 
 1. Celem rozmowy kwalifikacyjnej jest nawiązanie bezpośredniego kontaktu z kandydatem i weryfikacja informacji zawartych w aplikacji.
 
 1. Rozmowa kwalifikacyjna ma pozwolić również poznać:
 1. predyspozycje i umiejętności kandydata gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków,
 2. posiadaną wiedzę,
 3. obowiązki i zakres odpowiedzialności na stanowiskach zajmowanych poprzednio przez kandydata,
 4. cele zawodowe kandydata.
 
 1. Rozmowę kwalifikacyjną przeprowadza Burmistrz Miasta Żagań wraz z Komisją Rekrutacyjną lub z upoważnienia Burmistrza tylko Komisja Rekrutacyjna.
Rozdział IX
 
Sporządzanie protokołu z przeprowadzonego naboru na dane stanowisko pracy.
 
§ 12
 
 1. Po zakończeniu procedury naboru Przewodniczący Komisji sporządza protokół.
 
 1. Protokół zawiera:
 1. określenie stanowiska, na które był prowadzony nabór, liczbę kandydatów oraz imiona, nazwiska i miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego nie więcej niż 5 najlepszych kandydatów uszeregowanych wg poziomu spełnienia przez nich wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze,
 2. liczbę nadesłanych ofert na stanowisko, w tym liczbę ofert spełniających wymagania formalne,
 3. informacje o zastosowanych metodach i technikach naboru,
 4. uzasadnienie dokonanego wyboru,
 5. skład komisji przeprowadzającej nabór.
 
Rozdział X
 
Informacja o wynikach naboru.
 
§ 13
 1. Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru jest upowszechniana przez umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz opublikowana w BIP przez okres co najmniej 3 miesięcy.
 
 1. Informacja, o której mowa w ust. 1 zawiera:
 1. nazwę i adres Urzędu,
 2. określenie stanowiska urzędniczego,
 3. imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego,
 4. uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata albo uzasadnienie nie zatrudnienia żadnego kandydata.
 
 1. Jeżeli w okresie 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru zaistnieje konieczność ponownego obsadzenia tego samego stanowiska, możliwe jest zatrudnienie na tym samym stanowisku kolejnej osoby spośród najlepszych kandydatów wymienionych w protokole tego naboru. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio.
 

 
 
Rozdział XI
 
Sposób postępowania z dokumentami aplikacyjnymi.
 
§ 14
 
 1. Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji zostają dołączone do jego akt osobowych.
 
 1. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób podlegają zwrotowi, będą odsyłane lub mogą być odbierane osobiście przez zainteresowanych.
 
§ 15
 
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta, Skarbnikowi Miasta oraz Naczelnikom Wydziałów.
 
     § 16
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 2 stycznia 2013r.
 
     § 17
 
Traci moc Zarządzenie wewnętrzne Nr 50/2005 Burmistrza Miasta Żagań z dnia 25.08.2005r. w sprawie wprowadzenia do stosowania w Urzędzie Miasta Żagań „Procedury naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze”.
 
BURMISTRZ
Sławomir Kowal

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Żagań
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Magdalena Wiadomska - Łażewska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-01-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Magdalena Wiadomska - Łażewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-06-12 10:17:17
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marian Senyk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-06-12 10:17:52
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marian Senyk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-02-19 13:18:06
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5821 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony