ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Zamówienie publiczne: MODERNIZACJA FONTANN ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE PARKU PAŁACOWEGO W ŻAGANIU – ETAP IV : Remont fontanny z Nereidami i uskrzydlonym Amorem

Szczegóły informacji

MODERNIZACJA FONTANN ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE PARKU PAŁACOWEGO W ŻAGANIU – ETAP IV : Remont fontanny z Nereidami i uskrzydlonym Amorem

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Status: w toku

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: GMINA ŻAGAŃ O STATUSIE MIEJSKIM

Finansowanie: ze środków własnych Gminy

Nr UZP: 69973-2017

Termin składania ofert / wniosków: 2017-05-05 10:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2017-05-05 10:10:00

Ogłoszono dnia: 2017-04-20 przez Janina Chłostowska

Treść:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Żagań o Statusie Miejskim, krajowy numer identyfikacyjny 52679400000, ul. Plac Słowiański  17, 68100   Żagań, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 684 771 040, e-mail jchlostowska@um.zagan.pl, faks 684 771 017.
Adres strony internetowej (URL): http://www.um.zagan.pl
 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
tak
www.bip.zagan.pl zakładka/przetargi publiczne

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
nie

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
nie
adres
 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście, za pośrednictwem posłańca,
Adres:
Urząd Miasta Żagań 68-100 Żagań ul. Jana Pawła II 15 nr 20 Wydział Zamówień Publicznych i Nadzoru Właścicielskiego

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: MODERNIZACJA FONTANN ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE PARKU PAŁACOWEGO W ŻAGANIU – ETAP IV : Remont fontanny z Nereidami i uskrzydlonym Amorem
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie

II.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 3.1. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje : Modernizację fontann znajdujących się na terenie Parku Pałacowego w Żaganiu – etap IV: remont fontanny z Nereidami i uskrzydlonym Amorem w zakresie : Remontu i rekonstrukcji fontanny „Fontanna z Nereidami i uskrzydlonym Amorem wraz z przyłączem wewnętrznej sieci instalacji wodnej, kanalizacji sanitarnej i instalacji elektrycznej. Teren, na którym planowana jest inwestycja, zlokalizowany jest w Żaganiu przy ul. Szprotawskiej, dz. Nr 799, który jest parkiem przypałacowym. Obecnie teren parku jest strefą wypoczynkowo-rekreacyjną dla mieszkańców miasta. Nieruchomość objęta jest ochroną konserwatorską i wpisana jest do rejestru zabytków pod nr L-116/1-3/A. Obecny stan techniczny fontann włącznie z przyłączami instalacjami wodno-kanalizacyjnymi jest zły pod względem architektoniczno-wizualnym jak funkcjonalno -użytkowym. W nawiązaniu do realizowanych obecnie prac rewitalizacyjnych kompleksu parkowo-pałacowego remonty fontann będą uzupełnieniem poprawiającym funkcjonalność i wizerunek architektoniczny parku pałacowego w Żaganiu. Odtworzenie i modernizacja fontann i urządzeń wodnych pomoże przywrócić część dawnej świetności tego miejsca i podniesie jego walory estetyczne, krajobrazowe oraz wartość turystyczną, która z punktu widzenia gospodarki miasta ukierunkowanej na min. rozwój turystyki w oparciu o istniejące zabytki architektury i dziedzictwo kulturowe jest bardzo istotna. Etap IV inwestycji obejmuje wykonanie remontu kapitalnego fontanny z Nereidami i uskrzydlonym Amorem włącznie z wymianą wszystkich instalacji i końcowym uruchomieniem fontanny. 3.2. Zakres przewidywanych robót obejmuje: - rozebranie istniejących elementów fontann (ściany cembrowiny, usunięcie podłoża, środkowego postumentu wraz z zamontowanymi na nim figurami), - wykonanie nowego doprowadzenia i odprowadzenia wody w systemie obiegu zamkniętego, - montaż nowego pełnego systemu instalacji dysz wylotowych wodotrysku, - wykonanie kanalizacji umożliwiającej spust wody z fontanny, - wykonanie instalacji elektrycznej zasilającej pompy wodne oraz oświetlenie, -zabezpieczenie i konserwacja zachowanych elementów, które zostaną poddane konserwacji, - wykonanie nowego podłoża zbiornika fontanny (podkład z zagęszczeniem, izolacje wodne, płyta denna betonowa zbrojona – wg wymiarów i schematu z rysunku zastępczego do projektu nr A- 3a, rodzaj i układ zbrojenia należy przyjąć z rys. nr K-1 dostosowując wymiary i ilość do rysunku zastępczego A-3a, - wykonanie ścian cembrowiny wg pierwotnego układu oraz kształtu (konstrukcja ścian żelbetowa z izolacją i malowanie farbami basenowymi – wg wymiarów i schematu z rysunku zastępczego, rodzaj i układ zbrojenie należy przyjąć z rys. nr K-1 dostosowując wymiary i ilość z rysunku zastępczego A-3a), - wykonanie w środkowej części fontanny postumentu nawiązującego programem ikonograficznym wielkością i kształtem do pierwotnie istniejącego, - wykonanie i montaż elementów dekoracyjnych fontanny w tym zrekonstruowanego zespołu figur, - uporządkowanie i remont otoczenia wokół fontanny, - uruchomienie fontanny, - odtworzenie stanu pierwotnego dróg dojazdowych i naprawa ewentualnych uszkodzeń zieleni w obrębie dojazdu na budowę (ścieżki komunikacyjne, zieleń parkowa – trawniki i inne nasadzenia tj. byliny, krzewy, drzewa). 3.3. Zakres przewidywanych robót w szczególności obejmuje: FONTANNA Z NAJADAMI (NEREIDAMI) I USKRZYDLONYM AMOREM 1.Organizacja placu budowy. 2.Sporządzenie dokumentacji wykonawczej zawierającej szczegółowe rozwiązania projektowe w zakresie wykonania postumentu, cembrowiny i zespołu rzeźb oraz projektów branżowych – elektrycznego i sanitarnego (dokumentacja podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego i LWKZ). 3. Rozebranie istniejących elementów architektonicznych fontanny (mury (ściany cembrowiny) i słupy (postument), betonowe podłoże niecki, ławy fundamentowe z wywiezieniem i utylizacją gruzu). 4. Demontaż zachowanych oryginalnych kamiennych elementów fontanny i poddanie ich pracom konserwatorsko – restauratorskim (zespół rzeźb). Po demontażu należy dokonać oględzin zabytkowych elementów fontanny i przy współpracy z Inspektorem nadzoru i konserwatorem zabytków podjąć decyzję co do dalszych prac: konserwatorsko-restauratorskich, rekonstrukcyjnych czy wymiany na nowe). 5. Wykonanie nawierzchni terenowej z mineralnych mieszanek wysokogatunkowych surowców wokół fontanny (dobór kruszywa należy dostosować do istniejącego na nawierzchniach ścieżek w obrębie wykonanej rewitalizacji parku). 6. Wykonanie nowego doprowadzenia i odprowadzenia wody w systemie obiegu zamkniętego. 7. Montaż i instalacja nowego pełnego systemu instalacji dysz wylotowych wodotrysku, 8. Wykonanie kanalizacji umożliwiającej spust wody z fontanny. 9. Wykonanie instalacji elektrycznej - zasilanie pompy wodnej i oświetlenia wraz z automatyką i sterowaniem. 10. Wykonanie nowego podłoża zbiornika fontanny (podkłady z zagęszczeniem, izolacje wodne, płyta denna betonowa zbrojona wg wymiarów i schematu z rysunku zastępczego do projektu nr A- 3a, rodzaj i układ zbrojenia należy przyjąć z rys. nr K-1 dostosowując wymiary i ilość do rysunku zastępczego A-3a. 11. Wykonanie ściany cembrowiny wg pierwotnego układu oraz kształtu (konstrukcja ścian żelbetowa z izolacją, i malowanie farbami basenowymi - – wg wymiarów i schematu z rysunku zastępczego, rodzaj i układ zbrojenie należy przyjąć z rys. nr K-1 dostosowując wymiary i ilość z rysunku zastępczego A-3a). 12. Wykonanie zwieńczenia cembrowiny z nowych elementów kamieniarskich z piaskowca, 13. Wykonanie w środkowej części fontanny postumentu z zachowaniem zabytkowych kształtów (dwóch brył na bazie graniastosłupów prawidłowych ośmiokątnych) z odtworzeniem nieistniejących detali – girlandów i zwieńczenia postumentu kopułą, na której spoczywa grupa rzeźb z brązu, wykonanie tynków o charakterze zabytkowym, o odpowiedniej kolorystyce i fakturze. 14. Ustawienie i montaż zrekonstruowanego zespołu rzeźb wykonanych w brązie (po wcześniejszych ustaleniach i decyzji konserwatorskich) wg zdjęć archiwalnych i stanu obecnego - przed montażem przedstawić do akceptacji przez Zamawiającego, 15. Uruchomienie fontanny. 16. Uporządkowanie terenu budowy, zaplecza i otoczenia wokół budowy oraz tras komunikacyjnych i transportowych użytkowanych w czasie realizacji inwestycji (w tym odtworzenie stanu pierwotnego dróg dojazdowych i napraw ewentualnych uszkodzeń zieleni w obrębie dojazdu na budowę: ścieżki komunikacyjne, zieleń parkowa – trawniki i inne nasadzenia tj. byliny, krzewy, drzewa). 17. Przeszkolenie wyznaczonego przez Zamawiającego pracownika w zakresie obsługi i konserwacji fontanny. 18. Wykonanie i dostarczenie pełnej dokumentacji powykonawczej z instrukcjami obsługi, eksploatacji i inwentaryzacją geodezyjną. URZĄDZENIA I OPIS INSTALACJI 1. Przepływ wody w instalacji fontanny podzielony jest na dwa niezależnie pracujące obiegi: uzdatniania wody i zasilania dyszy. 2. W obiegu uzdatniania woda pobierana (zasysana) będzie z niecki fontanny przez pompę filtracyjną dwoma koszami ssawnymi. Za pomocą pompy woda podawana będzie na filtr piaskowy i dezynfekowana, a następnie kierowana z powrotem do niecki dennymi dyszami napływowymi. 3. Do niecki fontanny dostarczana będzie woda wodociągowa do pierwszego napełnienia oraz pokrycia bieżących ubytków eksploatacyjnych, które będą odczytywane czujnikiem poziomu wody i uruchamiane elektrozaworem. 4. Odprowadzenie nadmiaru wody z niecki fontanny odbywać się będzie przez przelew awaryjny bezpośrednio do kanalizacji. 5. Spust wody z niecki fontanny odbywa się przez spust denny z zasuwą. 6. W obiegu zasilania dyszy fontannowej woda zasilana będzie z niecki fontannowej przez pompę obiegową jednym koszem ssawnym. 7. Wszystkie odcinki instalacji pod zbiornikami wody należy wykonać przed wykonaniem dna niecki, a elementy przejścia przez dno jako gotowe elementy zamontować przed betonowaniem. 8. Pompy fontanny pracują w obiegu zamkniętym i będą wyłączane okresowo. 9. Zamontowane urządzenia :- pompy filtracji (PF),- filtr piaskowy (FP) z zaworem sześciodrogowym (ZS),- śluza dozująca (SD),- czujnik poziomu wody (CP),- dysze fontanny (NGA-Fan Jet), - pompa obiegowa (PO),- pompa rzępla (rząpi). 3.4. Uzgodnienia Konserwatorskie : Decyzja z dn. 29.05.2015, znak pisma ZN.5142.23.2015 [mZag]3 wydana przez Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zawierająca warunki i wytyczne do realizacji, których obowiązany jest Wykonawca, w szczególności: 1. Podczas prac rozbiórkowych należy zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie historycznych elementów kamiennych przeznaczonych do konserwacji lub rekonstrukcji 2. Przed wykonaniem piaskowcowych zwieńczeń cembrowiny nawiązujących do historycznego kształtu oraz nowej niecki fontanny należy przedstawić do akceptacji przez LWKZ lub jego przedstawiciela kolor oraz fakturę materiału wprowadzanego do podłoża zbiornika (dna niecki fontanny) oraz ścian cembrowiny oraz wybrany rodzaj piaskowca i kształt zwieńczenia cembrowiny w celu oceny odpowiedniego dostosowania materiału i wykonania elementu rekonstruowanego, 3. Przed wykonaniem warstwy wykończeniowej niecki fontanny należy przedstawić do akceptacji kolor oraz fakturę materiałów wprowadzanych do podłoża zbiornika (dna niecki fontanny), 4. Przed przystąpieniem do prac rekonstrukcyjnych postumentu należy przedstawić do akceptacji rysunek postumentu wraz z detalami – girlandami (rysunek detalu w skali 1:1) stanowiący wystrój a także próbę zatarcia tynku oraz jego kolor. 5. Przed rekonstrukcją i montażem grupy rzeźb należy przedstawić do akceptacji model rzeźby w skali 1:1, jako bazy do wykonania formy do odlewu w brązie. Rekonstrukcja zespołu rzeźb (odlew w brązie ) winna nawiązywać do formy XIX wiecznych rzeźb parkowych. 6. Rodzaj nawierzchni mineralnej wokół fontanny należy dostosować do istniejącej nawierzchni ścieżek w obrębie wykonanej rewitalizacji parku. 7. W zakresie zachowanych historycznych elementów kamiennych: -wykonania dokumentacji fotograficznej stanu obiektu przed konserwacją i w trakcie, -wykonania badań petrograficznych oraz rozpoznania stratygrafii nawarstwień technologicznych (wyniki badań należy przedstawić LWKZ w celu zatwierdzenia) - wykonania prób oczyszczania powierzchni metod, pozwalających na usunięcie luźnych osadów oraz zabrudzeń - dezynfekcji kamieni preparatem biobójczym - wstępnego oczyszczenia powierzchni kamieni poprzez użycie wody pod ciśnieniem - odsolenia obiektu -wypełnienia rozwarstwień oraz pęknięć -wykonania uzupełnień w miejscach spękań i ubytków, poprzez flekowanie większych ubytków i uzupełnienie zaprawą mineralną mniejszych (dotyczy elementów kamiennych) -rekonstrukcji rzeźbiarskiej brakujących elementów -scalania kolorystycznego powierzchni obiektów -hydrofobizacji strukturalnej. 8. Z uwagi na lokalizację inwestycji oraz możliwość natrafienia podczas prowadzenia prac ziemnych na relikty warstw historycznych, w tym pozostałości historycznych elementów kompozycyjnych parku, inwestor zobowiązany jest zapewnić badania archeologiczne w granicach inwestycji, na które należy uzyskać pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków trybie decyzji administracyjnej. Zamawiający jako jednocześnie Inwestor nakłada taki obowiązek na Wykonawcę robót. 9. Istnieje konieczność niezwłocznego zawiadomienia konserwatora zabytków o zagrożeniach lub nowych okolicznościach ujawnionych w trakcie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych. 10. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji przebiegu prac konserwatorskich i restauratorskich w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację i dokonana lokalizację przestrzenną wszystkich czynności, użytych materiałów oraz dokonanych odkryć i przekazaniu jej wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków w terminie do 3 miesięcy od dnia zakończenia tych prac lub badań. 11. Po zakończeniu prac konserwatorskich wskazanych w pozwoleniu należy wykonać opracowanie sposobu postępowania z zabytkiem i przekazać opracowanie wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia tych prac lub badań. 12. Należy również podejmować inne działania określone w decyzji LWKZ, które zapobiegną uszkodzeniu lub zniszczeniu zabytku, polegające na: - zabezpieczeniu przed zniszczeniem lub uszkodzeniem terenu parku w miejscach prowadzenia prac w szczególności nawierzchni, roślinności (pni, systemów korzeniowych drzew, a także grup krzewów, roślin poszycia parku). - przywróceniu terenu w miejscach prowadzonej inwestycji do poprzedniego stanu, po wykonanych pracach, w szczególności w obszarze zrealizowanej rewitalizacji parku. - zachowania w trakcie realizacji prac ziemnych nawierzchni historycznych, a także układu komunikacyjnego na terenie parku zrealizowanego podczas rewitalizacji, po zakończeniu prac przywrócenia terenu do stanu poprzedniego, w szczególności zachowania przekrojów poprzecznych i poziomych ścieżek. 3.5. Dodatkowe informacje związane z przedmiotem zamówienia : 1. Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, załączoną dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, wytycznymi określonymi w SIWZ, z wiedzą, sztuką budowlaną, przepisami BHP, ppoż. oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego. 2. W przypadku rozbieżności dotyczących jakości materiałów i standardu wykonania pomiędzy dokumentacją projektową a specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych należy przyjąć jakość materiałów i standard wykonania określony w specyfikacji technicznej. 3. Wykonawca po wykonaniu robót przygotuje wszelkie wymagane dokumenty do zgłoszenia o zakończeniu robót do organu nadzoru budowlanego bądź do uzyskania decyzji na użytkowanie, w tym dokumentację powykonawczą, jeżeli w toku wykonywania robót konieczne były zmiany dokumentacji projektowej. 4. Do wykonania zamówienia wykonawca zobowiązany jest użyć materiałów gwarantujących odpowiednią jakość, o parametrach technicznych i jakościowych odpowiadających właściwościom materiałów przyjętych w projekcie (lub równoważnych). 5. Użyte w dokumentacji projektowej nazwy materiałów i urządzeń nie są obowiązujące i należy je traktować, jako propozycje projektanta. Wykonawca może zastosować materiały i urządzenia równoważne o parametrach techniczno – użytkowych odpowiadających co najmniej parametrom materiałów i urządzeń zaproponowanych w projektach. W przypadku zastosowania materiałów innych niż przewidzianych w projekcie na wykonawcy ciąży obowiązek udowodnienia, że materiały te są równoważne w zakresie jakościowym. Dokumenty zapewniające o równoważności materiałów muszą być dołączone do złożonej oferty. 6. Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów i urządzeń dokumenty potwierdzające pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa jakości). Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawiania Zamawiającemu wykazu materiałów i wyrobów budowlanych przewidzianych do wbudowania, celem zatwierdzenia tego wykazu przez Zamawiającego. 7. Wykonawca zabezpieczy składowane tymczasowo na placu budowy materiały i urządzenia - do czasu ich wbudowania - przed zniszczeniem, uszkodzeniem albo utratą jakości, właściwości lub parametrów oraz udostępni do kontroli przez Inspektora nadzoru. 8. Zabrania się stosowania materiałów nieodpowiadających wymaganiom PN - EN lub równoważnym oraz o innych parametrach niż określone w projekcie. 9. Wykonawca wykona i przygotuje oraz złoży w formie trwale spiętej wszelkie dokumenty za wykonany przedmiot zamówienia, a zwłaszcza: a) instrukcje (w języku polskim) użytkowania zamontowanych urządzeń, b) dokumenty gwarancyjne wraz z warunkami gwarancji wszystkich zamontowanych urządzeń, c) protokoły z badania materiałów i urządzeń, d) dokumenty potwierdzające jakość materiałów i urządzeń użytych do wykonania przedmiotu zamówienia, e) inne dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia, a odnoszące się do jego realizacji, zwłaszcza rysunki ze zmianami naniesionymi w trakcie realizacji zadania. 10. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania zamawiającemu elementów z demontażu i rozbiórek przedstawiających w ocenie Zamawiającego wartość użytkową, nadmiaru humusu i gruntu z wykopów po wykonaniu robót ziemnych, ich załadunku, transportu i rozładunku na własny koszt na miejsce wskazane przez zamawiającego na terenie miasta Żagania. Pozostałe elementy z rozbiórek Wykonawca musi zutylizować własnym staraniem i na własny koszt. Wykonawca pokrywa koszt załadunku i transportu materiału z rozbiórki. Wykonawca jest odpowiedzialny za utylizację materiałów z rozbiórki wraz ze wskazaniem miejsca i sposobu utylizacji czy wskazania innego wykorzystania tych materiałów. Wykonawca w trakcie realizacji robót zobowiązany jest dostarczyć/okazać Zamawiającemu dokumenty potwierdzające przekazanie odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami, lub przekazanie Zamawiającemu zestawienia ilościowego zeskładowanego materiału. 11. Podczas realizacji robót należy przestrzegać zasad gospodarki odpadami zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, a w szczególności obowiązującą ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach. 12. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienie bezpiecznego korzystania z obszaru przylegającego do terenu budowy oraz do dbania o porządek na terenie budowy, utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, oraz usuwanie i składowanie wszelkich urządzeń pomocniczych i zbędnych materiałów, odpadów i śmieci oraz niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych, a po zakończeniu robót usunięcie poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie całego terenu budowy i robót czystego i nadającego się do użytkowania. 13. Wszelkie koszty związane z likwidacją kolizji elektroenergetycznych w tym także m.in. koszty wyłączeń sieci energii elektrycznej, koszty nadzorów prowadzonych przez uprawnionych pracowników właścicieli sieci wykonawca winien ująć w cenie ofertowej. Rozliczenie się z ww. zakresie z właścicielami sieci leży po stronie wykonawcy. 14. Wykonawca zobowiązuje się do wypełnienia wszelkich warunków zawartych w uzgodnieniach. Wszelkie koszty z tego tytułu Wykonawca winien ująć w koszcie ogólnym. 15. W ramach wynagrodzenia wykonawca zapewnia na potrzeby związane z realizacją zamówienia zasilanie na czas budowy np. w energię elektryczną, wodę i odbiór ścieków. 16. Wszelkie prace podczas realizacji inwestycji nie mogą zakłócić dostaw wody, energii elektrycznej, gazu, odbioru ścieków oraz ciągłości usług teletechnicznych. Wszelkie koszty z tym związane ponosi Wykonawca i winien je ująć w kosztach ogólnych. 17. Przed przystąpieniem do prac i wejściem w teren Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania pozwolenia od administratora terenu – Pałac Książęcy sp. z o.o. w Żaganiu do wjazdu samochodów dostawczych i innego sprzętu mechanicznego na teren budowy, w którym zostaną określone warunki i trasy dojazdu, a także ilości, rodzaje, typy i parametry używanego sprzętu. 18. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadamiania z co najmniej 7 – dniowym wyprzedzeniem właścicieli lub użytkowników nieruchomości przyległych do terenu budowy o utrudnionym dojeździe do tych nieruchomości i jego czasookresie. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty odszkodowania z tytułu poniesionych strat będących następstwem uniemożliwienia dojazdu. 19. W ramach przedmiotu zamówienia do obowiązków wykonawcy należy m.in.: zapewnienie obsługi geodezyjnej w trakcie budowy, wykonanie niezbędnych badań, pomiarów, prób i sprawdzenia prawidłowości realizowanych robót wynikających z obowiązujących przepisów dotyczących wykonania i odbioru robót z przekazaniem zamawiającemu odpowiednich protokołów, 20. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za spowodowanie uszkodzeń w sieci ścieżek komunikacyjnych i zieleni parkowej terenu w czasie wykonywania robót a także za uszkodzenia i szkody, które w przyszłości mogłyby powstać na skutek prowadzonych robót. 21. Dla prawidłowego monitorowania przebiegu robót w zadaniu Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłego zestawienia ilości i wartości robót wg pozycji wynikających z kosztorysu ofertowego i harmonogramu. 21. Wykonawca zobowiązany jest przeszkolić osobę wyznaczoną przez Zamawiającego w zakresie obsługi i konserwacji fontanny i urządzeń obsługujących fontannę. 22. Wykonawca po zakończeniu realizacji robót sporządzi rozliczenie rzeczowe i finansowe wykonanych robót, które będzie stanowiło podstawę do sporządzenia przez Zamawiającego dokumentu OT 3.6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i warunki jego realizacji zawarte są w dokumentacji projektowej- w Projekcie Budowlanym sporządzonym przez PROJEKT-AK PRACOWNIA PROJEKTOWA ul. Na Wzgórzu 8, 68-200 Żary, stanowiącej integralną całość ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia 3.7. Wszelkie rozbieżności stwierdzone przez Wykonawcę pomiędzy projektem budowalnym a pozostałą dokumentacją stanowiącą SIWZ, należy wyjaśniać w trybie art. 38ust.1 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

II.5) Główny kod CPV: 45453000-7
Dodatkowe kody CPV:45330000-9, 45310000-3
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
data zakończenia: 13/10/2017

II.9) Informacje dodatkowe:
 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
 
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: 5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 Pzp oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ. – i na potwierdzenie spełnienia tych warunków złożą stosowne oświadczenia ( zał. 2 i zał. 3). 5.2. Warunki udziału w postępowaniu: o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące: a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej, c) zdolności technicznej lub zawodowej - określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ. 5.2.2.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 5.2.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 5.2.4. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 5.2.5.Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców. 5.3. Określenie warunków udziału w postępowaniu 5.3.1. W zakresie wymogu, o którym mowa w pkt 5.2.1. lit. a) SIWZ., Zamawiający nie stawia żadnego warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: . W zakresie wymogu, o którym mowa w pkt 5.2.1. lit. b) SIWZ., Zamawiający oczekuje aby wykonawca posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę gwarancyjną nie mniejszą jak 200 000 zł. Na potwierdzenie spełnienia tego wymogu Wykonawca przedłoży dokumenty określone w punkcie 6.2. SIWZ.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 5.3.3. Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w pkt 5.2.1. lit. c) SIWZ, jeżeli wykaże, że: a) wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jedną robotę budowlaną odpowiadającą swoim zakresem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, przez co należy rozumieć budowę/ przebudowę zabytkowych fontann (wpisanych do rejestru zabytków) o wartości co najmniej 150 000,00 zł. Ocena spełnienia warunku będzie dokonana na podstawie złożonego wykazu robót budowlanych wraz z dowodami określającymi czy roboty te zostały wykonane należycie, określonych w punkcie 6.3 litera a; b) dysponuje co najmniej co najmniej : - 1 osobą uprawnioną do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub innymi uprawnieniami umożliwiającymi wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania których uprawniają w aktualnym stanie prawnym uprawnienia w/w specjalności i posiadającą doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót budowlanych na dwóch zadaniach obejmujących wykonanie robót budowlanych odpowiadających swoim zakresem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia. Kierownik budowy powinien posiadać uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków i powinien posiadać odpowiednie uprawnienia budowalne określone przepisami Prawa budowlanego i powinien posiadać odbytą co najmniej 2 letnią praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków; - 1 osobą uprawnioną do kierowania robotami branży elektrycznej, który posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub inne odpowiadające im uprawnienia i posiadającą co najmniej 2-letnią praktykę (doświadczenie) zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków; - 1 osobę posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń kanalizacyjnych lub posiadającą inne odpowiadające im uprawnienia, i posiadającą co najmniej 2-letnią praktykę (doświadczenie) zawodowa na budowie przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków.; - 1 osobą z uprawnieniami do prowadzenia prac przy obiektach zabytkowych: w zakresie prac konserwatorskich i restauratorskich oraz badań konserwatorskich ( prace te mogą prowadzić osoby, które posiadają tytuł zawodowy magistra uzyskany po ukończeniu studiów wyższych na kierunku konserwacja i restauracja dzieł sztuki lub w specjalności w zakresie konserwacji zabytków, oraz odbyły po ukończeniu tych studiów co najmniej 12-miesięczną praktykę zawodową w zakresie konserwacji lub badania zabytków wpisanych do rejestru zabytków. Na potwierdzenie spełnienia w/w warunków wykonawca złoży wykaz, o którym mowa w punkcie 6.3. litera b. 5.3.4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 5.3.5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 5.3.6. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1. 5.3.7. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, o którym mowa w pkt 5.3.4. SIWZ, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt. 5.3.3. SIWZ. 5.3.8. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności: 1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu zrealizuje roboty, których wskazane zdolności dotyczą. 5.3.9. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 6.5. ppkt 1-3 SIWZ. 5.3.11. Zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w pkt 6.5. pkt. 1-3 SIWZ, dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a Pzp.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postepowaniu; 2) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13,14,21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3) oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 6.6. Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 6.7. Zgodnie z art. 24 ust. 8 Pzp Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
6.1. W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, określonego w pkt. 5.3.1 Zamawiający nie żąda od Wykonawcy który złożył najkorzystniejszą ofertę żadnych dokumentów, poza oświadczeniem o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu. 6.2. W celu potwierdzenia spełnienia warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej określonego w pkt 5.3.2. SIWZ zamawiający żąda od Wykonawcy który złożył najkorzystniejszą ofertę dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjna określoną przez Zamawiającego. 6.3. W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej określonego w pkt 5.3.3. SIWZ Zamawiający żąda od Wykonawcy który złożył najkorzystniejszą ofertę : a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowalne były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- inne dokumenty; b) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 6.4. Jeżeli w dokumentach składanych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, kwoty będą wyrażane w walucie obcej, kwoty te zostaną przeliczone na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1.Potwierdzenie wniesienia wadium 2.Stosowane pełnomocnictwa- jeżeli dotyczy. 3. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy kosztorys ofertowy wraz z harmonogramem rzeczowo – finansowym robót, z wyszczególnieniem zastosowanych w kosztorysie ofertowym składników cenotwórczych (stawka r-g w zł, Kp – koszty pośrednie w % od R i S; Kz – koszty zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp).
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
 
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
tak,
Informacja na temat wadium
9.1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 9 000,00 zł. (słownie dziewięć tysięcy złotych). 9.2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 9.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 Pzp: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo -kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 9.4. Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2-5 Pzp musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, zobowiązanie gwaranta do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty określonej w gwarancji: 1) jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy – jeżeli Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia., c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; 2) jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, oświadczenia o którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp, pełnomocnictw lub nie wyrazi zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp, co spowoduje brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 9.5. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego BZ WBK S.A. I O/ Żagań 39 1090 2558 0000 0006 4000 0101. Kopię polecenia przelewu lub wydruk z przelewu elektronicznego zaleca się złożyć wraz z ofertą. 9.6. Wniesienie wadium w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą wadium (jeżeli wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego nastąpi przed upływem terminu składania ofert). 9.7. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2-5 Pzp Wykonawca składa wraz z ofertą. 9.8. Jeżeli wadium zostanie wniesione w walucie obcej, kwota wadium zostanie przeliczona na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 9.9. Jeżeli wadium zostanie wniesione w formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2-5 Pzp i kwota wadium zostanie w tych formach określona w walucie obcej, kwota wadium zostanie przeliczona na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 9.10. W przypadku wadium wniesionego w pieniądzu oraz z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2 - 5 Pzp, jeżeli wadium będzie wniesione w tych formach, musi wynikać, że wadium zabezpiecza ofertę Wykonawcy złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Modernizację fontann znajdujących się na terenie Parku Pałacowego w Żaganiu – etap IV : remont fontanny z Nereidami i uskrzydlonym Amorem. 9.11. Za zgodą Zamawiającego Wykonawca może dokonać zmiany formy wadium na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 45 ust. 6 Pzp. SIWZ. Zmiana formy wadium musi być dokonana z zachowa¬niem ciągłości zabezpieczenia oferty kwotą wadium. 9.12. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet należnego zabezpieczenia należytego wykonania umowy- jeżeli Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60
Okres Gwarancji 40
 

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający zakazuje zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wybory Wykonawcy, chyba że zajdzie co najmniej jedna z następujących okoliczności : 1. Zmiany w zakresie świadczenia w przypadku – rezygnacji z wykonania części przedmiotu umowy – wykonawcy z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia, w tym prawo do odszkodowania. 2. Zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy lub jej części, przy czym zmiana spowodowana może być okolicznościami leżącymi wyłącznie po stronie Zamawiającego lub okolicznościami niezależnymi zarówno od Zamawiającego jak i od Wykonawcy skutkującymi koniecznością przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy, w przypadku: - nieterminowego przekazania przez Zamawiającego terenu budowy, - opóźnienia w dokonywaniu odbiorów z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, - usunięcia wad lub konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, jeżeli usunięcia wad lub konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej ma wpływ na termin wykonania umowy, - zlecenia wykonania zamówienia dodatkowego, którego wykonanie ma wpływ na zmianę terminu realizacji robót objętych niniejszą umową, - gdy Zamawiający poleci wykonawcy przerwanie wykonywania przedmiotu umowy (nie wynikające z winy wykonawcy), - wykopalisk archeologicznych, niewypałów lub niewybuchów, - niesprzyjających warunków atmosferycznych, nietypowych dla danej pory roku, uniemożliwiających wykonywanie robót zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i obowiązujących przepisów, - wstrzymania prowadzonych robót poprzez akty władzy i administracji publicznej o ile żądanie lub nakaz nie nastąpił z winy wykonawcy. Warunki tej zmiany: - wpis w dzienniku budowy inspektora nadzoru inwestorskiego lub przedstawiciela zamawiającego o braku możliwości prowadzenia robót budowlanych ze wskazaniem przyczyn uniemożliwiających ich prowadzenie. 3. Zmiany wynagrodzenia w przypadku: - ustawowej zmiany stawki podatku VAT, - rezygnacji z części robót, o wartość robót, które nie zostaną wykonane, - zlecenia wykonania robót zamiennych będących następstwem usunięcia wad lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, o różnicę pomiędzy wartością robót zamiennych a wartością robót, które nie będą wykonywane. Podstawę do obliczenia kosztów zmiany mającej wpływ na wynagrodzenia Wykonawcy stanowić będzie zatwierdzony przez zamawiającego kosztorys opracowany na podstawie cen jednostkowych lub danych wyjściowych do kosztorysowania przyjętych do kosztorysu ofertowego Wykonawcy. Wykonawca przyjmie ceny materiałów wg cen zakupu i pracy sprzętu wg faktycznie poniesionych kosztów lecz nie wyższe niż średnie ceny materiałów i pracy sprzętu wg SEKOCENBUDU dla rejonu lubuskiego, dla kwartału poprzedzającego kwartał, w którym wykonywane są roboty 4. Zmiany podwykonawców. UWAGA: W przypadku, gdy dokonanie zmian wymaga zmiany dokumentacji projektowej, strona inicjująca zmianę przedstawia projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian. 17.6. Zmiany postanowień umownych nie mogą prowadzić do zmiany charakteru umowy. 17.7. Zmiany dokonane z naruszeniem warunków określonych w punkcie 17.5 podlegają unieważnieniu, a na miejsce unieważnionych wchodzą postanowienia umowne w pierwotnym brzmieniu.
 
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 05/05/2017, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> PL
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Żagań
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu