ˆ

Przetargi publ.

Drukuj informację Zamówienie publiczne: Remonty bieżące i utrzymanie dróg gminnych i parkingów na terenie miasta Żagań w roku 2019

Szczegóły informacji

Remonty bieżące i utrzymanie dróg gminnych i parkingów na terenie miasta Żagań w roku 2019

Status: rozstrzygnięty

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: GMINA ŻAGAŃ O STATUSIE MIEJSKIM

Finansowanie: ze środków własnych Gminy

Nr UZP: 507609-N-2019

Termin składania ofert / wniosków: 2019-02-14 09:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2019-02-14 09:10:00

Ogłoszono dnia: 2019-01-29 przez Krzysztof Kamień

Treść:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Żagań o Statusie Miejskim, krajowy numer identyfikacyjny 52679400000, ul. Plac Słowiański  17 , 68100   Żagań, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 684 771 040, e-mail jchlostowska@um.zagan.pl, faks 684 771 017.
Adres strony internetowej (URL): urzadmiasta.zagan.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
bip.zagan.pl zakładka przetargi publiczne

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (tj. Dz.U.2017.1481), osobiście, za pośrednictwem posłańca
Adres:
Urząd Miasta Żagań, ul. Jana Pawła II 15 (Pałacyk), 68-100 Żagań, pokój nr 20 (Wydział Zamówień Publicznych i Nadzoru Właścicielskiego)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remonty bieżące i utrzymanie dróg gminnych i parkingów na terenie miasta Żagań w roku 2019
Numer referencyjny: WZP.271.2.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 3.2. Zakres prac przewidzianych do wykonania obejmować będzie szczególnie: 1) Remonty cząstkowy asfaltowej nawierzchni jezdni (Uzupełnienie uszkodzeń nawierzchni bitumicznej o nienaruszonej warstwie podbudowy) wraz z załadunkiem odwiezieniem i utylizacją destruktu, 2) Remonty/konserwację asfaltowej nawierzchni jezdni (likwidacja drobnych ubytków, wyłuszczeń, spękań siatkowych, podłużnych i poprzecznych), 3) Remonty nawierzchni asfaltowej ulic przez wypełnienie ubytków emulsją asfaltową szybkorozpadową, 4) Remonty cząstkowy nawierzchni chodnika/jezdni wraz z niezbędnym remontem podbudowy (wraz z rozbiórką, załadunkiem, odwiezieniem i utylizacją), 5) Przełożenie nawierzchni chodnika/jezdni wraz z niezbędną naprawą podbudowy, 6) Rozebranie (załadunek i odwiezienie z utylizacją) obrzeży/krawężników ław betonowych, 7) Ustawienie nowego obrzeży/krawężników, 8) Przestawienie obrzeży/krawężników, 9) Rozebranie nawierzchni chodników/placów, 10) Roboty naprawczo – konserwacyjne, 11) Remonty bieżące dróg o nawierzchni twardej nieulepszonej 12) Remonty bieżące dróg gruntowych 13) Wykonanie innych niezbędnych robót towarzyszących wynikających z zakresu robót, 14) Niezwłoczne (w trybie natychmiastowym) usuwanie uszkodzeń na drogach i chodnikach powodujących zagrożenie dla ludzi, ruchu drogowego i mienia. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia zawiera specyfikacja techniczna – załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 3.3 Wykonanie zadania obejmować będzie ponadto: 1) Organizację, zagospodarowanie i likwidację placu budowy, 2) Sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, jeżeli odrębne przepisy wymagają sporządzenia takiego planu, 3) Organizację ruchu i oznakowanie miejsca wykonywania robót, 4) Próby i odbiory z udziałem wymaganych instytucji państwowych, inwestora i użytkownika, 5) Wywóz materiałów rozbiórkowych nie nadających się do odzysku na Składowisko Odpadów lub za zgodą Zamawiającego na inne miejsce składowania zgodnie z obowiązującymi przepisami, 6) Składowanie przez Wykonawcę zdemontowanych materiałów nadających się do odzysku (ponownego wbudowania) lub sprzedaży po uprzedniej akceptacji inwestora, 7) Przerzut sprzętu z bazy na miejsce prowadzenia prac, 8) Przywrócenie terenu po zakończeniu robót do stanu pierwotnego, 9) Zajęcie pasa drogowego, 3.4. Dodatkowe informacje związane z realizacją przedmiotu zamówienia: 3.4.1 Zlecanie robót przez Zamawiającego – zasady ogólne: Wykonawca ma obowiązek wyznaczenia ze swej strony osoby lub osób upoważnionych (minimum jednego pracownika, maksimum trzech pracowników) do kontaktów z właściwymi służbami Zamawiającego i odbierania zleceń. Wymienione w ofercie upoważnione osoby mają obowiązek kontaktowania się z Zamawiającym celem : - odebrania zleceń, - udzielenia informacji o aktualnie prowadzonych w danym dniu robotach, - zgłaszania wykonanych robót do odbioru. Zamawiający będzie przekazywał zlecenia Wykonawcy drogą mailową, na wskazany przez Wykonawcę adres elektroniczny. Zlecenie zostanie uznane za przyjęte w momencie braku pisemnej odpowiedzi w terminie 1 dnia roboczego od otrzymania przez Zamawiającego potwierdzenia wyświetlenia wiadomości na koncie Wykonawcy 3.4.2 Kategorie zleceń udzielanych przez Zamawiającego: Zamawiający wystawiał będzie zlecenia w trzech kategoriach : remontu bieżącego obiektu, remontu kompleksowego obiektu, wykonania robót awaryjnych: a) Zlecenie remontu bieżącego obiektu: Dotyczy realizacji określonego zakresu robót jednego rodzaju np. wykonania we wskazanym miejscu napraw częściowych nawierzchni lub remontu konkretnego wyznaczonego urządzenia w pasie drogowym itp. b) Zlecenie remontu kompleksowego obiektu: Dotyczy realizacji złożonego zakresu skoordynowanych ze sobą robót celem których jest kompleksowy remont odcinka pasa drogowego obejmujący np. jednoczesne wykonanie w ramach jednego zlecenia remontu częściowego nawierzchni, napraw-konserwacji nawierzchni emulsją i grysami, regulacji urządzeń , wymianę uszkodzonych krawężników itp. Zlecone w tej formie roboty do wykonania nie mogą podlegać odbiorom częściowym w odniesieniu do poszczególnych rodzajów robót . c) Wykonanie robót awaryjnych: Dotyczy realizacji robót w zakresie wykonania prac zabezpieczających lub likwidacji powstałych usterek nawierzchni, awarii urządzeń lub innych nieprawidłowości stwarzających zagrożenie dla ruchu drogowego . Zlecenie na wykonanie powyższych prac może zostać udzielone przez uprawnionych pracowników Zamawiającego w formie ustnej na zasadzie bezpośredniego polecenia, telefonicznie lub w formie pisemnej – faxem. 3.4.3 Realizacja robót: a) Przystąpienie do realizacji robót: wykonawca realizuje roboty w zakresie określonym w zleceniu. Jeżeli w zleceniu nie określono inaczej Wykonawca ma obowiązek przystąpienia do docelowej realizacji robót nie później niż na następny dzień od chwili przyjęcia robót. Jednakże w przypadku gdy przystąpienie do realizacji zleconych robót nie następuje bezpośrednio po odebraniu zlecenia Wykonawca ma obowiązek niezwłocznego podjęcia działań w zakresie zabezpieczeń miejsc stanowiących zagrożenie dla ruchu drogowego. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody i straty użytkowników dróg od chwili otrzymania zlecenia powstałe: a/ w okresie realizacji zlecenia tzn. od chwili przyjęcia zlecenia do czasu odbioru końcowego, b/ w razie odmowy przyjęcia zlecenia przez Wykonawcę, c/ nie zgłaszania w terminie stwierdzonych w ramach objazdów uszkodzeń nawierzchni ulic oraz innych nieprawidłowości w obrębie pasa drogowego, d/ niezabezpieczenia placu budowy w okresie od przyjęcia zlecenia do czasu zakończenia robót i spisania protokołu odbioru. 3.4.4 Technologia: Technologię wykonywania robót określa szczegółowo rozdz. III /Opis Robót/ specyfikacji technicznej stanowiącej załącznik nr 5 do SIWZ W przypadku realizacji robót nie ujętych w niniejszej specyfikacji technologia wykonania zostanie określona odrębnie przez Zamawiającego. Wykonawca ma obowiązek każdorazowego zabezpieczania terenu robót. Zabezpieczenia należy wykonywać zgodnie z obowiązującą Instrukcją oznakowania tymczasowego . 3.4.5. Wymagania dotyczące sprzętu oraz innych urządzeń niezbędnych do realizacji robót: Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej zamówienia. Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach Zamawiającego. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 3.4.5.1 Zamawiający wymaga od Wykonawcy posiadania maszyn i sprzętu budowlanego: - środki transportu (samochody ciężarowe)- min. w ilości 2 - zagęszczarki powierzchniowe - min. w ilości 1 - recykler- min. w ilości 1 - paczer- min. w ilości 1 - zalewarka do szczelin- min. w ilości 1 - walec wibracyjny- min. w ilości 1 - przecinarki- min. w ilości 1 - agregat prądotwórczy- min. w ilości 1 - koparko-ładowarka – min. w ilości 1 - łata do ściągania planty z regulacją wysokości- min. w ilości 1 - wyważarka do kostki betonowej i granitowej- min. w ilości 1 - oznakowanie niezbędne do oznakowania niebezpiecznych miejsc na drodze – min. 3 komplety. 3.4.6 Materiały – zabezpieczenie dostaw masy asfaltowej: Wykonawca zabezpieczy dostawy masy asfaltowej oraz tłucznia na realizację zadań objętych umową w okresie od m-ca kwietnia do października a w przypadku występowania sprzyjających warunków atmosferycznych także w miesiącach od listopada do marca. 3.4.7 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót: W okresie trwania robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu robót oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, c) możliwością powstania pożaru. 3.4.8 Ochrona przeciwpożarowa: Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 3.4.9 Materiały szkodliwe dla otoczenia: Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 3.4.10 Ochrona własności publicznej i prywatnej: Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową. Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością. Zamawiający będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrznych. Jednakże, Zamawiający nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy. 3.4.11 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów: Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie powiadamiał Zamawiającego. Zamawiający może polecić, aby pojazdy niespełniające tych warunków zostały usunięte z terenu robót. 3.4.12 Bezpieczeństwo i higiena pracy: Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie. 3.4.13. Ochrona i utrzymanie robót: Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Zamawiającego. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiającego powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 3.4.14. Stosowanie się do prawa i innych przepisów: Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie ze specyfikacji dostarczonej przez Zamawiającego. 3.4.15 Dyspozycyjność Wykonawcy: Wykonawca zapewni gotowość do realizacji prac w soboty i dni wolne od pracy. Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania w określonych sytuacjach koniecznych prac awaryjnych. Przez sytuacje awaryjne rozumie się wszelkie nagle powstałe poważne uszkodzenia nawierzchni jezdni i chodników oraz innych urządzeń w pasie drogowym stwarzające realne zagrożenie dla ruchu drogowego a także powstałe w wyniku klęsk żywiołowych i poważnych zdarzeń drogowych. Przez prace awaryjne rozumie się wszelkie podejmowane działania w zakresie oznakowania tymczasowego lub doraźnej naprawy uszkodzonej nawierzchni lub urządzenia w zakresie zapewniającym bezpieczeństwo dla uczestników ruchu. W takich sytuacjach Wykonawca zobowiązany jest podjąć działania najpóźniej do godziny od chwili zgłoszenia. Powyższe dotyczy głównie zdarzeń powstałych po godzinach pracy lub w dni wolne od pracy. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu informacji o wytypowanym minimum jednym pracowniku który będzie miał obowiązek przyjmowania zgłoszeń o powstałych sytuacjach awaryjnych po godzinach pracy oraz w dni wolne od pracy i niezwłocznej realizacji koniecznych prac. Wskazany numer telefonu powinien mieć charakter służbowy, umożliwiający stały i nieskrępowany kontakt z wyznaczonym pracownikiem. Uwaga: Zamawiający zastrzega sobie prawo udostępnienia numerów telefonów i danych osobowych pracowników o których mowa wyżej służbom porządkowym – Policji, w określonych sytuacjach wymagających np. koordynacji robót z działaniami lub udziałem tych służb. 3.4.16 Gwarancje: Na wykonane przez siebie roboty Wykonawca udziela gwarancji jakości i rękojmi przez okres 3 lat od dnia odbioru robót z wyłączeniem dróg gruntowych. Zamawiający dokonywał będzie przeglądów gwarancyjnych wykonanych robót. Wykonawca ma prawo uczestnictwa swojego przedstawiciela w przeglądach. Termin przeglądu gwarancyjnego zostanie określony w Protokole Odbioru Robót 3.4.17. Odbiory robót: a) Zgłoszenia do odbioru: zgłoszenia zrealizowanych robót do odbioru Wykonawca dokonuje bezpośrednio po wykonaniu zleconego zakresu prac. Zamawiający ma obowiązek podjęcia czynności odbiorowych najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych od daty osiągnięcia gotowości do odbioru. Wykonawca ma obowiązek zgłoszenia robót do odbioru najpóźniej w następny dzień po ich zakończeniu (z wyłączeniem dni wolnych od pracy). Zgłaszając roboty do odbioru Wykonawca przedkłada obmiar wykonanych robót. Ponadto na żądanie Zamawiającego Wykonawca ma obowiązek przedłożenia następujących dokumentów: atesty na wbudowane materiały, wyniki badań laboratoryjnych. b) Czynności odbiorowe: czynności odbiorowe polegają na dokonaniu : - oceny zgodności wykonanych robót ze zleceniem, - weryfikacji i zatwierdzeniu przedłożonego obmiaru robót, - oceny jakości wykonanych robót oraz zgodności z obowiązującymi normami technicznymi. Wykonawca ma prawo uczestniczenia swojego przedstawiciela we wszystkich etapach czynności odbiorowych. W wyniku prowadzonych czynności odbiorowych Zamawiający w zależności od oceny technicznej i jakości wykonanych robót może: - odebrać roboty w całości bez uwag, - odebrać część wykonanego zakresu robót przeznaczając pozostałe do poprawy (likwidacja usterek) lub powtórnego wykonania, - odmówić odbioru robót w następujących przypadkach: wykonany zakres jest inny niż zlecony, złej jakości wykonanych robót uniemożliwiającej ich poprawę, niewłaściwego wykonania pod względem technicznym w efekcie czego nie można obiektu dopuścić do eksploatacji. W każdym z wymienionych wyżej przypadków Zamawiający ma obowiązek sporządzić protokół odbioru z odpowiednim zapisem. W przypadku zastrzeżeń co do jakości wykonanych robót Zamawiający może ponadto: wydłużyć okres gwarancji, wstrzymać część wynagrodzenia za wykonane roboty do czasu usunięcia usterek, potrącić część wynagrodzenia z tytułu złej jakości. c) Protokół odbioru: jest podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury. Protokół odbioru robót zawiera: - datę sporządzenia, - nazwiska i imiona osób odbierających i uczestniczących w odbiorze, - zakres wykonanych robót i ich lokalizację, - datę wykonywanych robót, - datę zgłoszenia do odbioru, - wyliczenie kwoty należnej za wykonane roboty, - podpis inspektora nadzoru potwierdzający prawidłowe wykonanie robót, - podpisy osób uczestniczących w odbiorze. 3.4.18 Rozliczanie i fakturowanie robót: Ze względu na różnorodność wykonywanych prac rozliczanie będzie następowało miesięcznie kosztorysem powykonawczym sprawdzanym każdorazowo przez inspektora nadzoru, na podstawie określonych w ofercie cen jednostkowych. Ceny jednostkowe określone w kosztorysie ofertowym robót będą obejmować: • robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, • wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, • wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, • koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, • podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 3.4.19 Składowanie materiałów nadających się do ponownego użycia: Wykonawca zapewni miejsce składowania materiałów pochodzących z rozbiórki nadających się do ponownego użycia, bez dodatkowych kosztów obciążających Zamawiającego.

II.5) Główny kod CPV: 45233140-2
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45233200-1
45233142-6

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
      2019-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:
 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
 
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: 5.3.1. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 5.2. lit. b) SIWZ., jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości min. 300.000,00 zł.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) iż w okresie ostatnich 5 lat (a jeżeli okres działalności jest krótszy- w tym okresie) przed upływem terminu składania ofert, co najmniej trzech zadań o minimalnej wartości 300.000,00 zł brutto każde w zakresie utrzymania (wykonania robót konserwacyjnych) lub remontów cząstkowych dróg i ulic obejmujących remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych i brukowych i gruntowych oraz elementów dróg i ulic – na terenach zurbanizowanych (na terenach administracyjnych miast lub wsi) potwierdzonych dowodami wydanymi przez podmiot na rzecz którego zostały wykonane, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazującymi, że zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Uwaga: 1) Zamawiający uzna za spełnione warunki również w przypadku, gdy wiedza i doświadczenie wykazane przez Wykonawcę obejmują szerszy zakres robót od wymaganego. Zamawiający wymaga, aby w wykazie robót (wg załącznika do SIWZ) wyodrębnione zostały wartość i zakres wykonanych robót spełniających wymagania, które Wykonawca wykonał w ramach innych wielozakresowych zadań; 2) Zamawiający nie dopuszcza sumowania zadań celem uzyskania wymaganego warunku kwotowego; 3) Wykonawca wykazać musi, iż dysponuje 1 osobą uprawnioną do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej lub dysponującą innymi uprawnieniami umożliwiającymi wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania których uprawniają w aktualnym stanie prawnym uprawnienia w w/w specjalności lub wykazującą się co najmniej 10 letnim doświadczeniem w kierowaniu robotami budowlanymi. Ponadto posiada zasób ludzki niezbędny do wykonania umowy. 4) Wykonawca wskazać musi, iż dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym w celu wykonania zamówienia, tj. minimum: - środki transportu (samochody ciężarowe)- min. w ilości 2 - zagęszczarki powierzchniowe - min. w ilości 1 - recykler- min. w ilości 1 - paczer- min. w ilości 1 - zalewarka do szczelin- min. w ilości 1 - walec wibracyjny- min. w ilości 1 - przecinarki- min. w ilości 1 - agregat prądotwórczy- min. w ilości 1 - koparko-ładowarka – min. w ilości 1 - łata do ściągania planty z regulacją wysokości- min. w ilości 1 - wyważarka do kostki betonowej i granitowej- min. w ilości 1 - oznakowaniem niezbędnym do oznakowania niebezpiecznych miejsc na drodze – min. 3 komplety.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
6.4. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający żąda następujących dokumentów: 1) oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postepowaniu; 2) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo- w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; 3) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; 4) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716); 5) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 6.5. Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 6.6. Zgodnie z art. 24 ust. 8 Pzp wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 6.7. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie art. 24 ust. 8 Pzp.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
6.1. W celu potwierdzenia spełnienia warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej określonego w pkt 5.3.2. SIWZ zamawiający żąda od wykonawcy który złożył najkorzystniejszą ofertę dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjna określoną przez Zamawiającego. 6.2. W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej określonego w pkt 5.3.3. SIWZ zamawiający żąda od wykonawcy który złożył najkorzystniejszą ofertę: a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowalne były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- inne dokumenty; a) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami; b) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia zawodowego i wykształcenia. 6.3. Jeżeli w dokumentach składanych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, kwoty będą wyrażane w walucie obcej, kwoty te zostaną przeliczone na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
kosztorys ofertowy - załącznik do SIWZ
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
 
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
9.1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 16.000,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy złotych 00/100). 9.2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 9.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 Pzp: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 9.4. Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2-5 Pzp musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, zobowiązanie gwaranta do zapłaty na rzecz zamawiającego kwoty określonej w gwarancji: 1) jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy – jeżeli Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy; 2) jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp, pełnomocnictw lub nie wyrazi zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp, co spowoduje brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 9.5. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Bank Santander O/ Żagań 39 1090 2558 0000 0006 4000 0101. Kopię polecenia przelewu lub wydruk z przelewu elektronicznego zaleca się złożyć wraz z ofertą. 9.6. Wniesienie wadium w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą wadium (jeżeli wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego nastąpi przed upływem terminu składania ofert). 9.7. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2-5 Pzp Wykonawca składa wraz z ofertą. 9.8. Jeżeli wadium zostanie wniesione w walucie obcej, kwota wadium zostanie przeliczona na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 9.9. Jeżeli wadium zostanie wniesione w formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2-5 Pzp i kwota wadium zostanie w tych formach określona w walucie obcej, kwota wadium zostanie przeliczona na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 9.10. W przypadku wadium wniesionego w pieniądzu oraz z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2 - 5 Pzp, jeżeli wadium będzie wniesione w tych formach, musi wynikać, że wadium zabezpiecza ofertę wykonawcy złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Żagań o statusie miejskim”. 9.11. Za zgodą Zamawiającego Wykonawca może dokonać zmiany formy wadium na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 45 ust. 6 Pzp. SIWZ. Zmiana formy wadium musi być dokonana z zachowa¬niem ciągłości zabezpieczenia oferty kwotą wadium. 9.12. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet należnego zabezpieczenia należytego wykonania umowy- jeżeli Zamawiający wymaga wniesienia wadium.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
aspekty społeczne 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 
Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
17.5. Zmiana umowy: Zamawiający działając zgodnie z przepisami art. 144 ust.1 ustawy PZP przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy. Zakres zmian obejmuje: 1) Wywierająca bezpośredni wpływ na dalsze wykonanie umowy zmiana obowiązującej stawki podatku od towaru i usług (VAT) 2) Realizację dodatkowych robót budowlanych od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się one niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) Zmiana Wykonawcy nie może nastąpić z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, b) Zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego c) Wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej w pierwotnej umowie 3) Wystąpienia niekorzystnych, niemożliwych do przewidzenia warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonywanie robót budowlanych 4) Zmiana zakresu robót niemożliwych do przewidzenia na etapie składania ofert pod warunkiem spełnienia łącznie następujących przesłanek: a) Konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, b) Wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. 5) Wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy Wykonawca: w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy 6) Zmiany niezależnie od ich wartości, nie są istotne 17.6. Zmiany postanowień umownych nie mogą prowadzić do zmiany charakteru umowy. 17.7. Zmiany dokonane z naruszeniem warunków określonych w punkcie 17.5 podlegają unieważnieniu, a na miejsce unieważnionych wchodzą postanowienia umowne w pierwotnym brzmieniu.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-02-14, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Żagań przy plac Słowiański 17, 68-100 Żagań; inspektorem ochrony danych osobowych wyznaczonym przez Administratora Danych Osobowych jest Pan Patryk Walczak, kontakt: patryk.walczak@elitpartner.pl *; Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: „Remonty bieżące i utrzymanie dróg gminnych i parkingów na terenie miasta Żagań w roku 2019”, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego poniżej progów unijnych; odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”; Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; posiada Pani/Pan: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; nie przysługuje Pani/Panu: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
________________
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Krzysztof Kamień Data wytworzenia informacji: 2019-01-29 07:33:00
Osoba, która odpowiada za treść: Krzysztof Kamień Data wprowadzenia do BIP 2019-01-29 07:48:15
Wprowadził informację do BIP: Marian Senyk Data udostępnienia informacji: 2019-01-29 07:51:40
Osoba, która zmieniła informację: Marian Senyk Data ostatniej zmiany: 2019-02-18 15:12:56
Artykuł był wyświetlony: 449 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Żagań
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu