ˆ

Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro

Drukuj informację Zamówienie publiczne: Dostawa i montaż sprzętu wystawienniczego realizowana w ramach projektu zachowania i zwiększenia dostępności do zasobów dziedzictwa kulturowego Pałacu Książęcego i elementów Zespołu Parkowego w Żaganiu

Szczegóły informacji

Dostawa i montaż sprzętu wystawienniczego realizowana w ramach projektu zachowania i zwiększenia dostępności do zasobów dziedzictwa kulturowego Pałacu Książęcego i elementów Zespołu Parkowego w Żaganiu

Status: rozstrzygnięty

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Zamawiający: GMINA ŻAGAŃ O STATUSIE MIEJSKIM

Finansowanie: środki własne + dofinansowanie ze środków unijnych

Nr UZP: 536281-N-2018

Termin składania ofert / wniosków: 2018-04-23 10:00:00

Ogłoszono dnia: 2018-04-04 przez Krzysztof Kamień

Treść:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Żagań o Statusie Miejskim, krajowy numer identyfikacyjny 52679400000, ul. Plac Słowiański  17 , 68100   Żagań, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 684 771 040, e-mail jchlostowska@um.zagan.pl, faks 684 771 017.
Adres strony internetowej (URL): urzadmiasta.zagan.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
bip.zagan.pl zakładka przetargi publiczne

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście, za pośrednictwem posłańca
Adres:
Urząd Miasta w Żaganiu ul. Jana Pawła II nr 15 (Pałacyk ), 68-100 Żagań, w pokoju nr 20 (w Wydziale Zamówień Publicznych i Nadzoru Właścicielskiego)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa i montaż sprzętu wystawienniczego realizowana w ramach projektu zachowania i zwiększenia dostępności do zasobów dziedzictwa kulturowego Pałacu Książęcego i elementów Zespołu Parkowego w Żaganiu
Numer referencyjny: WZP.271.9.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę i montaż wyposażenia wystawienniczego przewidzianego do organizacji ekspozycji w holu Pałacu Książęcego w Żaganiu, ul. Szprotawska 4, 68-100 Żagań 3.2. Zestawienie sprzętu wystawienniczego: 1. Gabloty poziome (50 sztuk) o następującej specyfikacji: - Wymiary: szerokość – 100 cm, wysokość – 100 cm, wysokość całkowita – 225 cm, - Budowa: profile aluminiowe malowane proszkowo na kolor złoty mat, - Wypełnienie - szyba hartowana 4 mm, - Tył - płyta MDF pokryta tkaniną tapicerską, (w kolorze bordo), - Nóżki do wypoziomowania gabloty, - Klapa unoszona do góry i wyposażona w siłowniki gazowe, - Zamek patentowy (w profilu gabloty) - Uszczelki sylikonowe, - Oświetlenie typu LED – zasilane 230V 2. Gabloty pionowe (20 sztuk) o następującej specyfikacji: - Wymiary: Szerokość – 100 cm, wysokość – 100 cm, wysokość całkowita – 225 cm, - Budowa: Profile aluminiowe malowane proszkowo na kolor złoty mat, - Wypełnienie - szyba hartowana 4 mm, - Tył - płyta MDF plus blacha stalowa ocynkowana malowana w kolorze bordo – do każdej gabloty kpl. magnesów (16 szt.). - Nóżki do wypoziomowania gabloty, - Klapa unoszona do góry i wyposażona w siłowniki gazowe, - Zamek patentowy (w profilu gabloty) - Uszczelki sylikonowe, - Oświetlenie typu LED – zasilanie 230V 3. Ścianki wystawienniczo – ekspozycyjne- kpl. - system lekkich ścianek mobilnych pozwalających tworzyć różnego rodzaju układy. Wymiar pojedynczej ścianki, wys. 225 cm, szer. 105 cm. Łącznie 25 szt. ścianek z systemem zawieszeń obustronnych (4 zawiesia na ściankę - 2 strony, łącznie 100 szt. zawieszeń do obciążenia max. 40 kg). 4. Stojaki informacyjne, tzw. potykacze (35 sztuk). Wykonane z profili aluminiowych, wys. 135 cm, możliwość eksponowania informacji w formacie A3 i A4 (dwustronnie). Stojaki dla informacji obustronnej w formacie A3 - 15 szt., dla informacji obustronnej w formacie A4 - 20 szt. 5. System zawieszeń obrazów – kpl. - składający się z listwy aluminiowej (lub stalowej ocynkowanej i malowanej proszkowo na wybrany kolor RAL) mocowanej bezpośrednio do ściany na żądanej wysokości. Do listwy montuje się na odpowiednim zawiesiu pręty stalowe do mocowania obrazów. System pozwalający na łatwy i stabilny montaż obrazów o maksymalnym ciężarze do 100 kg. Łączna długość systemu winna wynosić 120 mb, zawiesia z prętów powinny mieć długość 220 cm. Ilość zawiesi dla ciężaru do 40 kg - 200 szt., dla ciężaru do 100 kg - 40 szt. 6. Oświetlenie wystawiennicze – kpl. - mobilny system oświetlenia różnego rodzaju ekspozycji. System składający się ze stojaków na których umieszcza się oprawy LED RGB-W pozwalające na zaprogramowanie barwy i natężenia oświetlenia. (10 stojaków po 2 oprawy okrągłe na stojak - łącznie 20 opraw). Oprawy liniowe do podświetlania ścianek wystawienniczych jak wyżej, o długości 60-70 cm) w ilości 50 szt. z systemem montażu i demontażu na szczycie ścianki wystawienniczej. 7. Zamawiający w ramach zadania wymaga dostawy oryginalnego, nieużywanego, nieuszkodzonego i oryginalnie zapakowanego wyposażenia. 8. Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia w ofercie asortymentu równoważnego, innego niż podany przez Zamawiającego pod warunkiem, ze oferowany asortyment będzie o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych. Zgodnie z art. 30 ust 5 ustawy Prawo zamówień publicznych to na Wykonawcy leży obowiązek wykazania, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Podane w opisie przedmiotu zamówienia nazwy własne nie mają na celu naruszenia art. 29 ustawy Pzp, a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych stawianych przez Zamawiającego. 9. Oferowany przedmiot zamówienia musi: - być fabrycznie nowy; -posiadać wymagane prawem atesty i certyfikaty - dostarczone wraz z kartami gwarancyjnymi; 10.Minimalny okres rękojmi i gwarancji liczony od dnia przekazania w użytkowanie wszystkich obiektów będących przedmiotem zamówienia to 4 lata. 3.3. Do obowiązków Wykonawcy będzie należeć ponadto: a) składowania materiałów i urządzeń w sposób nie stwarzający przeszkód komunikacyjnych, b) gospodarowania na własny koszt odpadami, powstającymi w wyniku realizacji zadania przy przestrzeganiu obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, w szczególności obowiązujących przepisów ustawy o odpadach, c) niezwłocznego informowania zamawiającego o zaistniałych przeszkodach i trudnościach mogących wpłynąć na jakość wykonywanych robót albo opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy lub terminu zakończenia wykonania umowy. W przypadku niewykonania powyższego obowiązku, wykonawca traci prawo do podniesienia powyższego zarzutu wobec zamawiającego, d) uporządkowania terenu prac po zakończeniu prac i przekazania go zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór, e) przygotowania i zgłoszenia prac do odbiorów, uczestniczenia w czynnościach odbiorów, f) niezwłocznego usunięcia, własnym staraniem i na koszt własny ewentualnych szkód powstałych z tytułu realizacji przez wykonawcę przedmiotu umowy, g) udziału w przeglądach gwarancyjnych - na pisemne wezwanie zamawiającego i zapewnienie usunięcia stwierdzonych podczas tych przeglądów wad. 3.3.1 Dodatkowe zapisy: 1. Wykonawca ponosić będzie odpowiedzialność za bezpieczeństwo i higienę pracy na terenie wykonywania prac oraz obszarze, który wykorzystywany jest podczas realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca zobowiązany jest do wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za prowadzenie stałego nadzoru nad wykonawstwem robót zgodnie z przepisami BHP. Odpowiedzialność wykonawcy rozpoczyna się z dniem przekazania terenu na którym będą prowadzone prace przez zamawiającego i trwa do dnia odbioru końcowego. 2. Do wykonania zamówienia wykonawca zobowiązany jest użyć materiałów gwarantujących odpowiednią jakość, o parametrach technicznych i jakościowych odpowiadających właściwościom materiałów przyjętych w zamówieniu oraz : - wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów i urządzeń dokumenty potwierdzające pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa jakości). Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawiania Zamawiającemu wykazu materiałów przewidzianych do wbudowania, celem zatwierdzenia tego wykazu przez Zamawiającego. - zabrania się stosowania materiałów nieodpowiadających wymaganiom PN - EN . 3. Wykonawca wykona i przygotuje oraz złoży w formie trwale spiętej wszelkie dokumenty przedmiotu zamówienia, a zwłaszcza: a) instrukcje (w języku polskim) obsługi i eksploatacji dostarczonych urządzeń, b) dokumenty gwarancyjne wraz z warunkami gwarancji wszystkich dostarczonych urządzeń, c) dokumenty potwierdzające jakość materiałów i urządzeń użytych do wykonania przedmiotu zamówienia, d) inne dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia, a odnoszące się do jego realizacji, 4. Wykonawca zabezpieczy składowane tymczasowo na obszarze prac materiały i urządzenia - do czasu ich montażu - przed zniszczeniem, uszkodzeniem albo utratą jakości, właściwości lub parametrów oraz udostępni do kontroli przez Zamawiającego 5. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznego korzystania z obszaru przylegającego do terenu prac oraz do dbania o porządek, utrzymywania w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, oraz usuwanie składowanych wszelkich urządzeń pomocniczych i zbędnych materiałów, odpadów i śmieci oraz niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych, a po zakończeniu robót pozostawienie całego terenu robót czystego i nadającego się do użytkowania. 6. Wszelkie prace podczas realizacji inwestycji nie mogą zakłócić dostaw wody, energii elektrycznej, gazu, odbioru ścieków oraz ciągłości usług teletechnicznych. Wszelkie koszty z tym związane ponosi Wykonawca i winien je ująć w kosztach ogólnych. 7. W przypadku uszkodzenia sieci i urządzeń znajdujących się w budynku Pałacu Książęcego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność prawną i materialną za wynikłe uszkodzenia . 8. Wykonawca ma obowiązek informować opinię publiczną o fakcie dofinansowania na realizację zadania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Lubuskie 2020 poprzez oznaczenia każdego urządzenia naklejką z tekstem i logo projektu podanym przez Zamawiającego, a w trakcie realizacji robót w formie tablicy informacyjnej o minimalnych wymiarach 80 x 120cm 9. Dla prawidłowego monitorowania przebiegu robót w zadaniu Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia zestawienia ilości i wartości robót wg pozycji wynikających z kosztorysu ofertowego i harmonogramu. 10. Wykonawca po zakończeniu realizacji prac sporządzi rozliczenie rzeczowe i finansowe przedmiotu umowy, na potrzeby sporządzenia przez Zamawiającego dokumentu OT. 11. Wykonawca winien określić czas trwania montażu dostarczonych urządzeń. 12. Wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia o gotowości do odbioru dołączyć: a) instrukcje obsługi i eksploatacji zainstalowanych urządzeń oraz dokumenty gwarancyjne na zastosowane materiały lub urządzenia – jeżeli dotyczy, b) wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez wykonawcę badań, sprawdzeń. Brak jakiegokolwiek dokumentu lub stwierdzenie jego wady skutkuje nieważnością zawiadomienia o gotowości do odbioru końcowego. 13. Z czynności odbioru końcowego wykonawca sporządza protokół zawierający ustalenia dokonane w toku odbioru. Odbiór końcowy następuje na podstawie protokołu odbioru robót podpisanego przez Zamawiającego i Wykonawcę. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu niezakończenia prac lub jego wadliwego wykonania, Zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy i w przypadku przekroczenia terminu zakończenia prac, oznacza to opóźnienie w rozumieniu niniejszej umowy, co skutkuje naliczeniem kar umownych. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: a)jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: - jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odebrać przedmiot odbioru i obniżyć odpowiednio wynagrodzenie wykonawcy, - jeżeli uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na koszt wykonawcy, b) jeżeli wady nadają się do usunięcia to Zamawiający może: - w przypadku wad istotnych - odmówić odbioru do czasu usunięcia wad lub dokończenia niewykonanych (niezakończonych) robót określonych w przedmiocie zamówienia. W przypadku rozpoczęcia czynności odbiorowych Zamawiający może odmówić dokonanie odbioru i określić w protokole powód nieodebrania robót i termin usunięcia wad lub dokończenia przedmiotu zamówienia. - w przypadku wad nieistotnych dokonać odbioru i wyznaczyć termin usunięcia wad. Fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie. Terminem odbioru w takich sytuacjach będzie termin usunięcia wad, z zastrzeżeniem prawa do naliczenia kar umownych. Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad stwierdzonych w trakcie odbioru. Odbiór zgłoszonych prac po usunięciu wad nastąpi niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia. W czynnościach odbioru będą brali udział w szczególności przedstawiciele Zamawiającego, oraz przedstawiciel wykonawcy. Nieusunięcie wad w wyznaczonym terminie spowoduje zlecenie ich wykonania innemu podmiotowi na rachunek i koszt wykonawcy. Wszelkie powstałe z tego tytułu koszty Zamawiający może pokryć z zabezpieczenia należytego wykonania umowy a także z wynagrodzenia należnego wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

II.5) Główny kod CPV: 39154000-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
39171000-1


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-06-29
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
      2018-06-29

II.9) Informacje dodatkowe:
 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
 
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia żadnych warunków
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia żadnych warunków
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia żadnych warunków
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postepowaniu 2) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13,14,21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3) oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 4) Dokumenty dla podmiotów zagranicznych : Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie 6.5 podpunkt 2 – składa informację z odpowiedniego rejestru, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sadowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba. której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art 24 ust.1 pkt. 13. 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczeniu wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć złożone notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 6.6. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 6.7. Zgodnie z art. 24 ust. 8 ustawy Pzp Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 6.8. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp. 6.9. Zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w pkt 6.5. SIWZ ( oświadczeń), dotyczących Podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
6.1. W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, określonego w pkt. 5.3.1 SIWZ zamawiający nie żąda od wykonawcy który złożył najkorzystniejszą ofertę żadnych dokumentów. 6.2. W celu potwierdzenia spełnienia warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej określonego w pkt 5.3.2. SIWZ zamawiający nie żąda od wykonawcy który złożył najkorzystniejszą ofertę żadnych dokumentów. 6.3. W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej określonego w pkt 5.3.3. zamawiający nie żąda od wykonawcy który złożył najkorzystniejszą ofertę żadnych dokumentów.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Kosztorys ofertowy
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
 
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
9.1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 4.000,00 zł. (słownie złotych: cztery tysiące 00/100). 9.2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 9.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2016 r. poz. 359 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 1089). 9.4. Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2-5 ustawy Pzp musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, zobowiązanie gwaranta do zapłaty na rzecz zamawiającego kwoty określonej w gwarancji: 1) jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy – jeżeli Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia., c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy; 2) jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyrazi zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowoduje brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 9.5. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego BZ WBK S.A. I O/ Żagań 39 1090 2558 0000 0006 4000 0101. Kopię polecenia przelewu lub wydruk z przelewu elektronicznego zaleca się złożyć wraz z ofertą. 9.6. Wniesienie wadium w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą wadium (jeżeli wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego nastąpi przed upływem terminu składania ofert). 9.7. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2-5 ustawy Pzp Wykonawca składa wraz z ofertą. 9.8. Jeżeli wadium zostanie wniesione w walucie obcej, kwota wadium zostanie przeliczona na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 9.9. Jeżeli wadium zostanie wniesione w formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2-5 ustawy Pzp i kwota wadium zostanie w tych formach określona w walucie obcej, kwota wadium zostanie przeliczona na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 9.10. W przypadku wadium wniesionego w pieniądzu oraz z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2 - 5 ustawy Pzp, jeżeli wadium będzie wniesione w tych formach, musi wynikać, że wadium zabezpiecza ofertę wykonawcy złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę i montaż sprzętu wystawienniczego realizowaną w ramach projektu zachowania i zwiększenia dostępności do zasobów dziedzictwa kulturowego Pałacu Książęcego i elementów Zespołu Parkowego w Żaganiu”. 9.11. Za zgodą Zamawiającego Wykonawca może dokonać zmiany formy wadium na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. Zmiana formy wadium musi być dokonana z zachowa¬niem ciągłości zabezpieczenia oferty kwotą wadium. 9.12. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet należnego zabezpieczenia należytego wykonania umowy- jeżeli Zamawiający będzie wymagał wniesienia takiego zabezpieczenia. 9.13. W przypadku gdy Wykonawca nie wniesie wadium lub wadium zostanie wniesione w sposób nieprawidłowy, wówczas Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
Okres gwarancji 30,00
termin realizacji 10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający zakazuje zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wybory Wykonawcy, chyba że zajdzie co najmniej jedna z następujących okoliczności: 1) nastąpi wywierająca bezpośredni wpływ na dalsze wykonywanie umowy zmiana obowiązującej stawki podatki od towarów i usług (VAT); 2) zmiana dotyczy realizacji dodatkowych usług od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego, c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50 % wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie; 3) zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie; 4) Wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca: a) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy; b) w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców; 5) zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne; 6) łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia. 17.6. Zmiany postanowień umownych nie mogą prowadzić do zmiany charakteru umowy. 17.7. Zmiany dokonane z naruszeniem warunków określonych w punkcie 17.5 SIWZ podlegają unieważnieniu, a na miejsce unieważnionych wchodzą postanowienia umowne w pierwotnym brzmieniu.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-04-23, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Krzysztof Kamień Data wytworzenia informacji: 2018-04-04 08:30:00
Osoba, która odpowiada za treść: Krzysztof Kamień Data wprowadzenia do BIP 2018-04-04 08:51:11
Wprowadził informację do BIP: Marian Senyk Data udostępnienia informacji: 2018-04-04 08:54:10
Osoba, która zmieniła informację: Marian Senyk Data ostatniej zmiany: 2018-05-08 12:48:23
Artykuł był wyświetlony: 721 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Żagań
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu