ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Podinspektor

Miejsce pracy: Urząd Miasta Żagań

Wymiar etatu: 1/1

Ilość etatów: 1

Wydział: Wydział Świadczeń Społecznych

Data udostępnienia: 2018-04-10

Ogłoszono dnia: 2018-04-10 przez Magdalena Wiadomska – Łażewska

Termin składania dokumentów: 2018-04-30 15:30:00

Nr ogłoszenia: B.2110.II.4.2018

Zlecający: Burmistrz Miasta Żagań, 68-100 Żagań, Plac Słowiański 17

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 • wykształcenie wyższe,
 • co najmniej roczny staż pracy,
 • spełnianie wymagań określonych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz.U.2016.902 ze zm.);
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku;
 • znajomość niezbędnych przepisów, w tym: Kodeks Postępowania Administracyjnego, ustawy o dodatkach mieszkaniowych, ustawy prawo energetyczne w części dotyczącej dodatków energetycznych, ustawy o systemie oświaty w części obejmującej stypendium i zasiłek szkolny, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o dostępie do informacji publicznej.
b. Wymagania dodatkowe:
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku albo staż pracy w administracji,
 • praktyczna umiejętność obsługi komputera (pakiet Office, Internet) oraz urządzeń biurowych,
 • komunikatywność, samodzielność w działaniu, odporność na stres, wysoka kultura osobista.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. przyjmowanie i kontrola prawidłowości wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego, stypendium i zasiłku szkolnego,
 2. prowadzenie ewidencji wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego, stypendium i zasiłku szkolnego,
 3. przygotowywanie decyzji administracyjnych w sprawach dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego, stypendium i zasiłku szkolnego,
 4. sporządzanie zbiorczych list osób, którym przyznano dodatek mieszkaniowy, dodatek energetyczny, stypendium i zasiłek szkolny,
 5. prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie odwołań od decyzji administracyjnych w sprawie dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego, stypendium i zasiłku szkolnego,
 6. przygotowywanie propozycji projektu do budżetu gminy w dziedzinach wynikających z zakresu czynności,
 7. prowadzenie sprawozdawczości z zakresu dodatków mieszkaniowych, dodatków energetycznych, stypendium i zasiłku szkolnego,
 8. przeprowadzanie wywiadu środowiskowego u najemców lub właścicieli mieszkań ubiegających się o przyznanie dodatku mieszkaniowego,
 9. sporządzanie pism i prowadzenie  korespondencji z innymi instytucjami w zakresie dodatków mieszkaniowych, dodatków energetycznych, stypendium i zasiłku szkolnego

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 • stanowisko pracy usytuowane jest na parterze budynku Urzędu Miasta Żagań, przy  ul. Szprotawskiej.
 • stanowisko pracy wyposażone jest w komputer, niezbędne oprogramowanie, telefon,
 • praca administracyjno – biurowa w pełnym wymiarze czasu pracy – 8 godzin, w tym przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
 • oświetlenie w pomieszczeniu biurowym – naturalne i sztuczne,
 • wentylacja pomieszczenia – naturalna i ogrzewanie w okresie jesienno – zimowym – min. + 18° C,
 • dobry stan urządzeń higieniczno – sanitarnych oraz dobry stan techniczny mebli, sprzętu i innych urządzeń.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Żagań, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi powyżej 6%.

V. Wymagane dokumenty:

 1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu;
 2. życiorys - curriculum vitae;
 3. kserokopie świadectw pracy oraz zaświadczenie lub oświadczenie o zatrudnieniu, jeżeli kandydat aktualnie pracuje;
 4. kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie;
 5. kserokopie dokumentów potwierdzających stosowne uprawnienia i kwalifikacje;
 6. oryginał kwestionariusza osobowego;
 7. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne;
 8. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku urzędniczym;
 9. oświadczenie, że kserokopie załączonych do oferty dokumentów  (jeżeli takie kserokopie zostały dołączone) są zgodne z oryginałami;
 10. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub w przypadku obywateli, którzy mogą starać się o zatrudnienie na stanowisku urzędniczym w myśl art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa tego kraju oraz dokument potwierdzający znajomość języka polskiego określony w przepisach o służbie cywilnej;
 11. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
 12. odrębne oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2018-04-30 15:30:00
b. Sposób:
w zamkniętej kopercie, osobiście w godzinach pracy urzędu lub listem poleconym;
 
Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z napisem:
Nabór  na  Podinspektora WŚS
c. Miejsce:
Urząd Miasta Żagań
Plac Słowiański 17
68-100 Żagań,
I piętro, pok. Nr 16 (Sekretariat)
 
 

VII. Informacje dodatkowe:

 1. O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Żagań. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane;
 2. Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne i tym samym zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego zostanie ogłoszona w  Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Żagań,
 3. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani o terminie postępowania sprawdzającego;
 4. Informacja o wyniku naboru będzie ogłoszona na tablicy informacyjnej w budynku Urzędu Miasta Żagań przy Placu Słowiańskim 17 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Żagań;
 5. Dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego zostaną odesłane pocztą po zakończeniu naboru.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Magdalena Wiadomska – Łażewska Data wytworzenia informacji: 2018-04-10 12:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Magdalena Wiadomska – Łażewska Data wprowadzenia do BIP 2018-04-10 15:56:12
Wprowadził informację do BIP: Marian Senyk Data udostępnienia informacji: 2018-04-10 15:58:27
Osoba, która zmieniła informację: Marian Senyk Data ostatniej zmiany: 2018-05-29 09:36:42
Artykuł był wyświetlony: 3012 raz(y)

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Żagań