ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Podinspektor w Wydziale Administracyjno - Prawnym – stanowisko ds. kadr

Miejsce pracy: Urząd Miasta Żagań

Wymiar etatu: 1/1

Ilość etatów: 1

Wydział: Wydział Administracyjno - Prawnym

Data udostępnienia: 2018-01-12

Ogłoszono dnia: 2018-01-12 przez Magdalena Wiadomska – Łażewska

Termin składania dokumentów: 2018-02-05 15:30:00

Nr ogłoszenia: B.2110.I.1.2018

Zlecający: Burmistrz Miasta Żagań, 68-100 Żagań, Plac Słowiański 17

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 • wykształcenie wyższe,
 • co najmniej 3-letni staż pracy,
 • spełnianie wymagań określonych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz.U.2016.902 z późn. zm.);
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku;
 • znajomość niezbędnych przepisów, w tym: Kodeks pracy, ustawa o samorządzie gminnym, ustawa o pracownikach samorządowych Kodeks postępowania administracyjnego, ustawa o dostępie do informacji publicznej.
b. Wymagania dodatkowe:
 • wykształcenie wyższe administracyjne
 • doświadczenie zawodowe na stanowisku specjalista ds. kadr i/lub płac.
 • praktyczna umiejętność obsługi komputera (pakiet Office, Internet) oraz urządzeń biurowych,
 • komunikatywność, samodzielność w działaniu, wysoka kultura osobista.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych podległych Gminie,
 2. przygotowanie materiałów do przeprowadzania okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników Urzędu,
 3. prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników oraz zwolnień lekarskich,
 4. przygotowywanie projektów planów urlopów wypoczynkowych,
 5. przygotowywanie dokumentacji związanej z zawieraniem umów o pracę, zwolnień z pracy, awansowaniem, itp.
 6. gospodarowanie Zakładowym Funduszem Świadczeń Społecznych,
 7. prowadzenie sprawozdawczości z zakresu spraw osobowych,
 8. prowadzenie ewidencji księgozbiorów,
 9. koordynowanie służby przygotowawczej pracowników Urzędu,
 10. realizacja zadań w ramach kontroli zarządczej,
 11. opracowywanie projektów zarządzeń oraz innych dokumentów w zakresie kadrowym,
 12. prowadzenie doradztwa w zakresie spraw kadrowych dla jednostek organizacyjnych podległych Gminie,
 13. współuczestniczenie w projektowaniu i realizacji budżetu gminy,
 14. inne wg potrzeb.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 • stanowisko pracy usytuowane jest na I piętrze, w budynku Urzędu Miasta Żagań, pl. Słowiański 17, bez windy, z podjazdem dla niepełnosprawnych na parter,
 • stanowisko pracy wyposażone jest w komputer, niezbędne oprogramowanie, telefon,
 • praca administracyjno – biurowa w pełnym wymiarze czasu pracy – 8 godzin, w tym przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
 • oświetlenie w pomieszczeniu biurowym – naturalne i sztuczne,
 • wentylacja pomieszczenia – naturalna i ogrzewanie w okresie jesienno – zimowym – min. + 18° C,
 • dobry stan urządzeń higieniczno – sanitarnych oraz dobry stan techniczny mebli, sprzętu i innych urządzeń.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

powyżej 6%

V. Wymagane dokumenty:

 1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu;
 2. życiorys - curriculum vitae;
 3. kserokopie świadectw pracy oraz zaświadczenie lub oświadczenie o zatrudnieniu, jeżeli kandydat aktualnie pracuje;
 4. kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie;
 5. kserokopie dokumentów potwierdzających stosowne uprawnienia i kwalifikacje;
 6. oryginał kwestionariusza osobowego;
 7. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne;
 8. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku urzędniczym;
 9. oświadczenie, że kserokopie załączonych do oferty dokumentów  (jeżeli takie kserokopie zostały dołączone) są zgodne z oryginałami;
 10. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub w przypadku obywateli, którzy mogą starać się o zatrudnienie na stanowisku urzędniczym w myśl art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa tego kraju oraz dokument potwierdzający znajomość języka polskiego określony w przepisach o służbie cywilnej;
 11. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
 12. odrębne oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2018-02-05 15:30:00
b. Sposób:
w zamkniętej kopercie, osobiście w godzinach pracy urzędu lub listem poleconym;
 
Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z napisem:
Nabór  na  Podinspektora WIO
c. Miejsce:
Urząd Miasta Żagań
Plac Słowiański 17
68-100 Żagań,
I piętro, pok. Nr 16 (Sekretariat)

VII. Informacje dodatkowe:

 1. O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Żagań. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane;
 2. Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne i tym samym zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego zostanie ogłoszona w  Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Żagań,
 3. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani o terminie postępowania sprawdzającego;
 4. Informacja o wyniku naboru będzie ogłoszona na tablicy informacyjnej w budynku Urzędu Miasta Żagań przy Placu Słowiańskim 17 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Żagań;
 5. Dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego zostaną odesłane pocztą po zakończeniu naboru.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Magdalena Wiadomska – Łażewska Data wytworzenia informacji: 2018-01-12 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Magdalena Wiadomska – Łażewska Data wprowadzenia do BIP 2018-01-12 15:05:53
Wprowadził informację do BIP: Marian Senyk Data udostępnienia informacji: 2018-01-12 15:08:52
Osoba, która zmieniła informację: Marian Senyk Data ostatniej zmiany: 2018-03-30 13:11:21
Artykuł był wyświetlony: 2585 raz(y)

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Żagań