ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Drukuj informację Ogłoszenie numer: 1

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Księgowy

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Miejsce pracy: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 im. Doroty księżnej żagańskiej w Żaganiu

Wymiar etatu: pełny etat

Ilość etatów: 1

Wydział: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 w Żaganiu

Data udostępnienia: 2018-11-07

Ogłoszono dnia: 2018-11-07 przez Dorota Stebelska

Termin składania dokumentów: 2018-11-21 15:30:00

Nr ogłoszenia: 1

Zlecający: Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 7

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 • Wykształcenie średnie lub wyższe – preferowane ekonomiczne, rachunkowość i co najmniej 4 letni staż w księgowości
 • Niekaralność tj. osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 • Obywatelstwo polskie
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych i ubezpieczeniach społecznych
 • Znajomość przepisów o rachunkowości, klasyfikacji budżetowej  i sprawozdawczości budżetowej
 • Znajomość przepisów ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 • Biegła obsługa programów Microsoft i specjalistycznych programów księgowych i płacowych  
b. Wymagania dodatkowe:
 • Bardzo dobra znajomość komputera w tym programów Word i Exel
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Umiejętność korzystania z przepisów prawa
 • Dokładne i terminowe wykonywanie powierzonych obowiązków
 • Dobra organizacja pracy
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Komunikatywność

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • Sporządzanie list wynagrodzeń, zasiłków chorobowych oraz zasiłków ZUS
 • Prowadzenie ewidencji wynagrodzeń na kartach wynagrodzeń oraz ewidencję zasiłków ZUS
 • Przygotowanie materiałów w zakresie wynagrodzeń do celów emerytalnych i rentowych
 • Obliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych
 • Prowadzenie kart podatkowych
 • Prowadzenie kartotek pożyczek mieszkaniowych
 • Opracowanie materiałów statystycznych dotyczących spraw płacowych
 • Wystawianie zaświadczeń o wynagrodzeniach pracowników szkoły
 • Współudział w księgowaniu
 • Współudział przy opracowywaniu planów finansowych
 • Współudział przy sporządzaniu sprawozdań finansowo-księgowych
 • Współpraca z ZUS i US

V. Wymagane dokumenty:

 • List motywacyjny.
 • CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej.
 • Oryginał kwestionariusza osobowego dla osób ubiegających się o zatrudnienie.
 • Kserokopie świadectw pracy  potwierdzające doświadczenie zawodowe (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem).
 • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych  do wykonywania pracy na proponowanym stanowisku.
 • Kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające kwalifikacje  i wykształcenie zawodowe.
 • Oświadczenie o niekaralności.
 • Oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiłby mu wykonywanie obowiązków w wymiarze 1,0 etatu
 • Oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 
Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r.o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458). Niniejsze oświadczenie jest zgodą w rozumieniu art. 4 pkt. 11 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).”
 
 1. Administratorem podanych przez Panią/Pana danych będzie Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 7 im. Doroty księżnej żagańskiej w Żaganiu.
 2. W sprawie danych osobowych Pani/Pan może kontaktować się z nami pod adresem siedziby Administratora.
 3. Pani/Pana dane zawarte w ofercie pracy będą przetwarzane wyłącznie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.
 4. Podstawą przetwarzania przez nas Pani/Pana danych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych. W każdej chwili może Pani/Pan wycofać udzieloną zgodę.
 5. Pani/Pana dane nie będą przekazywane.
 6. Pani/Pana dane będziemy przetwarzać tak długo, jak długo będzie trwał proces rekrutacji.
 7. W każdej chwili Pani/Pan ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia zakresu, w którym przetwarzamy Pani/Pana dane.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 9. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest nieobowiązkowe, jednak niezbędne do właściwej oceny przy naborze na stanowisko. 
 10. Pani/Pana dane nie są przez nas wykorzystywane do podejmowania decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, a które mogłyby mieć wpływ na Pani/Pana sytuację prawną lub wywoływać dla Pani/Pana inne podobne doniosłe skutki.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2018-11-21 15:30:00
b. Sposób:
Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły lub przesłać w terminie do dnia 21.11.2018r. do godziny 15.30 (uznajemy datę wpływu do sekretariatu szkoły) z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko księgowej w Publicznej Szkole Podstawowej nr 7 w Żaganiu”  w zamkniętej kopercie.
c. Miejsce:
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 im. Doroty księżnej żagańskiej w Żaganiu, ul. Żarska 1, 68-100 Żagań
 
 

VII. Informacje dodatkowe:

Dokumenty, które nie wpłyną w określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.
Kandydaci spełniający formalne wymagania zostaną telefonicznie poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
Przeprowadzenie konkursu odbędzie się 22.11.2018r. o godzinie 10.00 w Publicznej Szkole Podstawowej nr 7 w Żaganiu. Informacja o wyniku konkursu podana będzie do publicznej wiadomości na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Żagań (bip.zagan.pl) oraz na stronie internetowej szkoły (www.psp7.zagan.pl.)
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Żagań
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu