ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Drukuj informację Ogłoszenie numer: B. 2110.II.6.2018

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Aplikant (Strażnik) Straży Miejskiej w Żaganiu

Miejsce pracy: Urząd Miasta Żagań

Wymiar etatu: 1/1

Ilość etatów: 1

Wydział: Straż Miejska w Żaganiu

Data udostępnienia: 2018-09-26

Ogłoszono dnia: 2018-09-26 przez Magdalena Wiadomska – Łażewska

Termin składania dokumentów: 2018-10-17 15:30:00

Nr ogłoszenia: B. 2110.II.6.2018

Zlecający: Burmistrz Miasta Żagań, 68-100 Żagań, Plac Słowiański 17

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. wykształcenie co najmniej średnie;
 2. co najmniej roczny staż pracy;
 3. ukończone 21 lat;
 4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 5. posiadanie obywatelstwa polskiego;
 6. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie oraz przestępstwa karnoskarbowe;
 7. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku potwierdzony orzeczeniem lekarskim, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2010 r. w sprawie badań psychologicznych strażników gminnych (miejskich) ;
 8. nieposzlakowana (nienaganna) opinia;
 9. sprawność pod względem fizycznym i psychicznym;
 10. uregulowany stosunek do służby wojskowej;
 11. znajomość regulacji prawnych, a w szczególności ustroju administracji publicznej:
 • ustawy o samorządzie gminnym;
 • ustawy o pracownikach samorządowych;
 • kodeksu postępowania administracyjnego;
 • ustawy o strażach gminnych (miejskich) i przepisów wykonawczych;
 • ogólna znajomość zagadnień dotyczących ochrony środowiska oraz przepisów z zakresu porządku publicznego.,
 • RODO
b. Wymagania dodatkowe:
 1. prawo jazdy kat. B;
 2. znajomość topografii Miasta Żagań:
 3. znajomość technik samoobrony;
 4. obsługa komputera w zakresie pakietu OFFICE (World, Exel);
 5. umiejętność pracy w zespole;
 6. dyspozycyjność;
 7. wysoka kultura osobista;
 8. komunikatywność, odporność na stres, zdyscyplinowanie.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Do zakresu działania aplikanta (po ukończeniu z wynikiem pozytywnym szkolenia podstawowego) należeć będzie wykonywanie zadań i obowiązków w zakresie ochrony ładu i porządku publicznego wynikających z ustawy o strażach gminnych oraz z innych ustaw i aktów prawa miejscowego.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 • siedziba Straży Miejskiej usytuowana jest na parterze, w budynku Urzędu Miasta Żagań, ul. Jana Pawła II 15,
 • norma dobowa czasu pracy wynosi 8 godzin,
 • norma tygodniowa czasu pracy wynosi 40 godzin,
 • praca zmianowa, w tym także w godzinach nocnych,
 • praca w terenie: patrole piesze, patrole rowerowe, patrole zmotoryzowane oraz prace biurowe w siedzibie Straży Miejskiej,
 • oświetlenie w pomieszczeniu biurowym – naturalne i sztuczne,
 • wentylacja pomieszczenia – naturalna i ogrzewanie w okresie jesienno – zimowym – min.  + 18° C,
 • dobry stan urządzeń higieniczno – sanitarnych oraz dobry stan techniczny mebli, sprzętu i innych urządzeń.
 
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi powyżej 6%.

V. Wymagane dokumenty:

 1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu;
 2. życiorys - curriculum vitae;
 3. kserokopie świadectw pracy oraz zaświadczenie lub oświadczenie o zatrudnieniu, jeżeli kandydat aktualnie pracuje;
 4. kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie;
 5. kserokopie dokumentów potwierdzających stosowne uprawnienia i kwalifikacje;
 6. oryginał kwestionariusza osobowego;
 7. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne;
 8. zaświadczenie/oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku strażnika;
 9. oświadczenie, że kserokopie załączonych do oferty dokumentów  (jeżeli takie kserokopie zostały dołączone) są zgodne z oryginałami;
 10. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub w przypadku obywateli, którzy mogą starać się o zatrudnienie na stanowisku urzędniczym w myśl art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa tego kraju oraz dokument potwierdzający znajomość języka polskiego określony w przepisach o służbie cywilnej;
 11. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
 12. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, o następującej treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO"),(Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str.1) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych( tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1260). Podanie danych jest dobrowolne a podstawą ich przetwarzania jest moja zgoda.”

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2018-10-17 15:30:00
b. Sposób:
w zamkniętej kopercie, osobiście w godzinach pracy urzędu lub listem poleconym;
 
Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z napisem: 
"Nabór  na  Aplikanta (Strażnika)  Straży  Miejskiej"
c. Miejsce:
Urząd Miasta Żagań
Plac Słowiański 17
68-100 Żagań,
I piętro, pok. Nr 16 (Sekretariat)

VII. Informacje dodatkowe:

 1. Aplikacje, które nie spełnią wymagań formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu lub adresu poczty elektronicznej.
 2. O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Żagań.
 3. Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne i tym samym zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego zostanie ogłoszona w  Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Żagań;
 4. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani o terminie postępowania sprawdzającego;
 5. Informacja o wyniku naboru będzie ogłoszona na tablicy informacyjnej w budynku Urzędu Miasta Żagań przy Placu Słowiańskim 17 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Żagań;
 6. Dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego zostaną odesłane pocztą po zakończeniu procedury konkursowej.
 7. W przypadku rozwiązania umowy o pracę z przyczyn leżących po stronie pracownika, w okresie do 3 lat od dnia zawarcia umowy, zatrudniony pracownik zobowiązany będzie do zwrotu całości kosztów, poniesionych przez pracodawcę za szkolenie podstawowe strażnika miejskiego.
 
Klauzula informacyjna dla kandydatów ubiegających się o zatrudnienie dotycząca ochrony danych osobowych:
zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tekst w języku polskim: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, Nr 4.5.2016) (RODO), informujemy iż:
 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Żagań jest Burmistrz Miasta Żagań,  Plac Słowiański 17, 68-100 Żagań.
 2. Dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko Aplikanta (Strażnika)  Straży  Miejskiej.
 3. Podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. c) oraz f) RODO – wskazane przepisy pozwalają administratorowi danych na przetwarzanie ich na podstawie zgody udzielonej przez podmiot, którego dane dotyczą, oraz na przetwarzanie danych z uwagi na uzasadniony interes administratora.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym na mocy przepisów prawa.
 5. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, w tym również do takich w stosunku do których Komisja Europejska stwierdziła odpowiedni stopień ochrony.
 6. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: do zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko Podinspektora i upływu czasu niezbędnego do zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń, wypełnienia obowiązku prawnego administratora danych, przechowywania danych zgodnie z przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 7. Kandydatom przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 8. Kandydatom przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa lub do organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO.
 9. Kandydatom przysługuje prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO.
 10. Podanie przez Kandydatów danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu podjęcia działań związanych z rekrutacją do pracy w urzędzie administratora danych. W przypadku niepodania danych prowadzenie rekrutacji nie będzie możliwe.
 11. Dane osobowe kandydatów nie są profilowane.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Magdalena Wiadomska – Łażewska Data wytworzenia informacji: 2018-09-26 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Magdalena Wiadomska – Łażewska Data wprowadzenia do BIP 2018-09-26 08:02:42
Wprowadził informację do BIP: Dariusz Nowak Data udostępnienia informacji: 2018-09-26 08:02:46
Osoba, która zmieniła informację: Marian Senyk Data ostatniej zmiany: 2018-10-29 14:10:28
Artykuł był wyświetlony: 598 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Żagań
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu