ˆ

Przetarg

Szczegóły informacji

Przetarg numer: 5

Ogłaszający: Burmistrz Miasta Żagań

Rodzaj: drugi przetarg ograniczony

Dotyczy: Sprzedaży nieruchomości położonej w Żaganiu przy ul. Szkolnej, oznaczonej numerem ewidencyjnym 2605/24, o powierzchni 392 m2

Ogłoszono dnia: 2018-01-18 00:00:00 przez Anna Yurkov

Data przetargu

2018-02-27 12:00:00

Miejsce

Urząd Miasta Żagań, Plac Słowiański 17, Pokój nr 13 (1 Piętro)

Księga wieczysta

ZG1G/00023289/4

Cena wywoławcza

25.500,00 zł

Wadium

2.550,00 zł

Opis

Nieruchomością wyznaczoną do sprzedaży jest nieruchomość oznaczona nr ewidencyjnym 2605/24, o powierzchni 392 m2, położona w Żaganiu przy ul. Szkolnej. Przetarg na nieruchomość jest ograniczony do właścicieli nieruchomości przylegających do przedmiotowej działki - nieruchomość zbywana ma poprawić konfigurację i sposób zagospodarowania sąsiednich nieruchomości. Z uwagi na ograniczoną możliwość zagospodarowania nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży wybrana została forma przetargu ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych. Terminem do zgłoszenia uczestnictwa w przetargu jest dzień 23 lutego 2018 r. Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona w siedzibie Urzędu Miasta Żagań oraz umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Żagań do dnia 26 lutego 2018 r. Cena nieruchomości 25.500,00 zł i jest to cena wywoławcza Wadium 2.550,00 zł. Opis nieruchomości: Nieruchomość położona przy ul. Szkolnej, w strefie pośredniej miasta w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, usługowej oraz budynków o użyteczności publicznej. Teren nieruchomości płaski, granice regularne. Nieruchomość nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, z uwagi na co przetarg ogranicza się do właścicieli nieruchomości sąsiednich. Funkcja nieruchomości wyznaczona obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego osiedla Moczyń – przyjętego uchwałą Rady Miasta Żagań nr VI/14/98 z dnia 17 grudnia 1998 r. Nieruchomość znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem M2 dopuszczającym zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Nieruchomość wpisana w jest w księdze wieczystej ZG1G/00023289/4. Obciążenia i zobowiązania ciążące na nieruchomościach– Brak. Termin zagospodarowania nieruchomości – Nie dotyczy.

Informacje dodatkowe

Przetarg na w/w nieruchomości odbędzie się w dniu 27 lutego 2018 r. o godz. 1200 w siedzibie Urzędu Miasta Żagań Pl. Słowiański 17 pokój nr 13 (I piętro). Wadium w podanej powyżej wysokości należy wnosić w kasie Urzędu Miasta Żagań lub na konto BZ WBK S.A. O/Żagań 39 10902558-0000000640000101 do dnia 23 lutego 2018 r. Uwaga! Wadium powinno wpłynąć na konto w wyznaczonym terminie. Wnioski o pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości można było składać do 26 lipca 2017 r. Wnioski mogły składać osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 Ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami. Pierwszy Przetarg na zbycie nieruchomości odbył się 29 sierpnia 2017 r. i zakończył się wynikiem negatywnym. Do ceny ustalonej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23% wartości. Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostały uczestnikom postępowania wadium zwraca się nie później niż przed upływem trzech dni od dnia przetargu. Należność ustalona w przetargu winna być wniesiona najpóźniej przed zawarciem umowy notarialnej. W razie uchybienia się ustalonego w przetargu nabywcy od zawarcia umowy notarialnej wadium nie będzie podlegać zwrotowi, a przetarg uważać się będzie za niebyły. Osoby przystępujące do przetargu będące w związku małżeńskim zobowiązane są do przedłożenia na piśmie zgody małżonka na zakup nieruchomości lub złożenia oświadczenia o nabywaniu nieruchomości z odrębnego majątku lub przedłożenia dokumentu potwierdzającego zniesienie wspólnoty majątkowej małżonków. Ponadto osoby uczestniczące w przetargu winny dysponować dowodem osobistym (swoim i małżonka), aktualny wypis z KRS lub zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej lub z innego właściwego rejestru, nr NIP (dotyczy osób prawnych), które będą niezbędne do wypełnienia oświadczeń. Bliższe informacje: Urząd Miasta Żagań - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska, pokój nr 7 (parter), Tel. (068) 477 10 42, lub na stronie internetowej www.bip.zagan.pl.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Anna Yurkov Data wytworzenia informacji: 2018-01-18 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Yurkov Data wprowadzenia do BIP 2018-01-18 09:18:29
Wprowadził informację do BIP: Anna Yurkov Data udostępnienia informacji: 2018-01-18 09:22:52
Osoba, która zmieniła informację: Anna Yurkov Data ostatniej zmiany: 2018-02-27 14:43:00
Artykuł był wyświetlony: 583 raz(y)

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Żagań