ˆ

Przetarg

Szczegóły informacji

Przetarg numer: 4

Ogłaszający: Burmistrz Miasta Żagań

Rodzaj: czwarty przetarg nieograniczony

Dotyczy: sprzedaży nieruchomości komunalnych, położonych przy ul. Piłsudskiego w Żaganiu, oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 3961/1 - pow. 2878 m2 - godzina przetargu - 10.30 3961/2 - pow. 3364 m2 - godzina przetargu - 11.00 3961/3 - pow. 1451 m2 - godzina przetargu - 11.30

Ogłoszono dnia: 2018-01-18 00:00:00 przez Anna Yurkov

Data przetargu

2018-02-27 00:00:00

Miejsce

Urząd Miasta Żagań, Plac Słowiański 17, Pokój nr 13 (I piętro)

Księga wieczysta

ZG1G/00039427/9

Cena wywoławcza

3961/1 - 193.600,00
3961/2 - 225.600,00
3961/3 - 109.800,00

Wadium

3961/1 - 19.360,00
3961/2 - 22.560,00
3961/3 - 10.980,00

Opis

Nieruchomości położone przy ul. Piłsudskiego, z bezpośrednim dostępem z drogi publicznej o nawierzchni bitumicznej. Nieruchomości położone w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i jednorodzinnej oraz zabudowy usługowej. Kształt nieruchomości regularny, Warunki techniczno użytkowe wymagają dodatkowych nakładów na realizację inwestycji. Na terenie nieruchomości położone są: podziemny obiekt budowlany (część schronu biegnącego przez działki 3961/1 i 3961/2 częściowo przysypanego pryzmą ziemi) oraz drzewa i krzewy do usunięcia przez inwestora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Nieruchomość posiada możliwość przyłączenia sieci uzbrojenia. Nieruchomości położone są w obszarze obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pomiędzy ul. J. Piłsudskiego a projektowaną obwodnicą komunikacyjną przyjętego uchwałą nr IX/83/2003 Rady Miasta Żagań z dnia 29 maja 2003 r. i oznaczone są symbolem 46-U dopuszczającego zabudowę na cele działalności gospodarczej, usługi komercyjne, hurtownie z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej. Nieruchomości wpisane są w księdze wieczystej KW nr ZG1G/00039427/9. Obciążenia i zobowiązania ciążące na nieruchomościach– Brak. Termin zagospodarowania nieruchomości – Nie dotyczy.

Informacje dodatkowe

Termin do składania wniosków o pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przez osoby o których mowa w art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce upłynął 30 czerwca 2017 r. Przetargi na zbycie nieruchomości odbyły się 8 sierpnia 2017 r., 10 października 2017 r. i 14 grudnia 2017 r. i zakończyły się wynikiem negatywnym. Przetargi na w/w nieruchomości odbędą się w podanych powyżej terminach w siedzibie Urzędu Miasta Żagań Pl. Słowiański 17 pokój nr 13 (I piętro). Wadia w podanych powyżej wysokościach i terminach należy wnosić w kasie Urzędu Miasta Żagań lub na konto BZ WBK S.A. O/Żagań 39 10902558-0000000640000101. Uwaga! Wadium powinno wpłynąć na konto w wyznaczonym terminie, wadium upoważnia do czynnego uczestniczenia w przetargu tylko na działki wymienione w dowodzie wpłaty. Do ceny ustalonej w wyniku przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 %. Wadium zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się nie później niż przed upływem 3 dni od daty przetargu. Należność ustalona w przetargu winna zostać wniesiona najpóźniej przed zawarciem umowy notarialnej. W razie uchylenia się nabywcy ustalonego w przetargu od zawarcia umowy wadium nie będzie podlegać zwrotowi, a przetarg uważać się będzie za niebyły. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Osoby przystępujące do przetargu będące w związku małżeńskim zobowiązane są do przedłożenia na piśmie zgody małżonki/a na zakup nieruchomości lub złożenia oświadczenia o nabywaniu nieruchomości z odrębnego majątku albo przedłożenia dokumentu zniesienia współwłasności majątkowej małżeńskiej. Ponadto osoby uczestniczące w przetargu powinny dysponować (swoim i małżonki/a) dowodami osobistymi, nr Pesel, aktualny wypis z KRS lub zaświadczenie o rejestracji działalności gospodarczej lub z innego właściwego rejestru, nr NIP (dotyczy osób prawnych), które będą potrzebne do wypełnienia oświadczeń. Bliższe informacje: Urząd Miasta Żagań - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska, pokój nr 7 (parter), telefon (068) 477 10 42, lub na stronie internetowej www.bip.zagan.pl.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Anna Yurkov Data wytworzenia informacji: 2018-01-18 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Yurkov Data wprowadzenia do BIP 2018-01-18 08:41:47
Wprowadził informację do BIP: Anna Yurkov Data udostępnienia informacji: 2018-01-18 08:54:11
Osoba, która zmieniła informację: Anna Yurkov Data ostatniej zmiany: 2018-02-27 14:42:45
Artykuł był wyświetlony: 629 raz(y)

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Żagań