ˆ

Przetarg

Szczegóły informacji

Przetarg numer: 16

Ogłaszający: Burmistrz Miasta Żagań

Rodzaj: przetarg nieograniczony

Dotyczy: Sprzedaży komunalnej nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 1473/1, o powierzchni 4,3187 ha, położonej przy ul. Żarskiej w Żaganiu.

Ogłoszono dnia: 2018-05-21 00:00:00 przez Anna Yurkov

Data przetargu

2018-07-24 10:30:00

Miejsce

Urząd Miasta Żagań, Plac Słowiański 17, Pokój nr 13 (1 Piętro)

Księga wieczysta

ZG1G/00053402/2

Cena wywoławcza

970.000,00 zł

Wadium

97.000,00 zł

Opis

Nieruchomość położona w peryferyjnej strefie miasta w sąsiedztwie trasy wylotowej z miasta, zabudowy usługowej – pensjonatu z restauracją, osiedla mieszkaniowego jednorodzinnego oraz wielorodzinnego. Nieruchomość nieuzbrojona, uzbrojenie w nieruchomościach sąsiednich. Dojazd do nieruchomości drogą o nawierzchni bitumicznej oraz bezpośrednio drogą o nawierzchni gruntowej. Kształt działki nieregularny, wytyczony przebiegiem granic nieograniczających warunków zabudowy. Działka położona w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Czerna, istnieje możliwość zalewania nieruchomości w przypadku okresowych wezbrań wody. Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nieruchomość znajduje się w jednostce oznaczonej symbolem 1UT/US2 dopuszczającej zabudowę o dominującej funkcji usług turystyki oraz usług sportu i rekreacji. Przeznaczenie podstawowe: małe hotele, pensjonaty, ośrodki wypoczynkowe, pola biwakowe, campingi, obiekty sportowe, boiska. Przeznaczenie uzupełniające: usługi handlu, gastronomii, obiekty sportowe, zabudowa mieszkaniowa jako lokale właścicieli i zarządców obiektów usługowych, zieleń urządzona, drogi i parkingi. Zgodnie z wydaną 21 stycznia 2015 r. decyzją Burmistrza Miasta Żagań nr 1/2015 o warunkach zabudowy dla nieruchomości ustalono warunki zabudowy dopuszczającej budowę budynku usługowego z zapleczem gospodarczym i urządzeniami rekreacyjnymi.

Informacje dodatkowe

Wnioski o pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości można było składać do 15 maja 2018 r. Wnioski mogły składać osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 Ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami. Wadium w podanej powyżej wysokości należy wnosić w kasie Urzędu Miasta Żagań lub na konto BZ WBK S.A. O/Żagań 39 10902558-0000000640000101 do dnia 20 lipca 2018 r. Uwaga! Wadium powinno wpłynąć na konto w wyznaczonym terminie. Do ceny ustalonej w wyniku przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 %. Wadium zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się nie później niż przed upływem 3 dni od daty przetargu. Należność ustalona w przetargu winna zostać wniesiona najpóźniej przed zawarciem umowy notarialnej. W razie uchylenia się nabywcy ustalonego w przetargu od zawarcia umowy wadium nie będzie podlegać zwrotowi, a przetarg uważać się będzie za niebyły. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Osoby przystępujące do przetargu będące w związku małżeńskim zobowiązane są do przedłożenia na piśmie zgody małżonki/a na zakup nieruchomości lub złożenia oświadczenia o nabywaniu nieruchomości z odrębnego majątku albo przedłożenia dokumentu zniesienia współwłasności majątkowej małżeńskiej. Ponadto osoby uczestniczące w przetargu powinny dysponować (swoim i małżonki/a) dowodami osobistymi, nr Pesel, aktualny wypis z KRS lub zaświadczenie o rejestracji działalności gospodarczej lub z innego właściwego rejestru, nr NIP (dotyczy osób prawnych), które będą potrzebne do wypełnienia oświadczeń. Bliższe informacje: Urząd Miasta Żagań - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska, pokój nr 7 (parter), telefon (068) 477 10 42, lub na stronie internetowej www.bip.zagan.pl

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Anna Yurkov Data wytworzenia informacji: 2018-05-18 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Yurkov Data wprowadzenia do BIP 2018-05-18 12:33:57
Wprowadził informację do BIP: Anna Yurkov Data udostępnienia informacji: 2018-05-21 08:34:54
Osoba, która zmieniła informację: Anna Yurkov Data ostatniej zmiany: 2018-07-25 10:08:27
Artykuł był wyświetlony: 458 raz(y)

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Żagań