ˆ

Przetarg

Drukuj informację Przetarg numer: 4

Szczegóły informacji

Przetarg numer: 4

Ogłaszający: Burmistrz Miasta Żagań

Rodzaj: przetarg nieograniczony

Dotyczy: PIERWSZY NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY NA USTANOWIENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI NA OKRES 40 LAT Z PRZEZNACZENIEM POD BUDOWĘ GARAŻU Nieruchomościami wyznaczonymi do ustanowienia prawa użytkowania wieczystego są: dz. 737/37 - pow. 20 m2 dz. 737/38 - pow. 19 m2 dz. 737/39 - pow. 20 m2 Nieruchomości oddawane są w użytkowanie wieczyste wraz z udziałem 1/336 w nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie numerem 737/29 o pow. 11 123 m² stanowiącej drogę dojazdową i plac manewrowy dla garaży dla której Sąd Rejonowy w Żaganiu prowadzi księgę wieczystą ZG1G/00051763/6. Cena wywoławcza nieruchomości obejmuje cenę nabycia udziału w drodze dojazdowej.

Ogłoszono dnia: 2018-10-09 00:00:00 przez Krzysztof Kamień

Data przetargu

2018-11-13 00:00:00

Miejsce

Urząd Miasta Żagań, Plac Słowiański 17, pokój nr 13 (1 piętro)
737/37 - godzina: 11.00
737/38 - godzina: 11.30
737/39 - godzina: 12.00

Księga wieczysta

ZG1G/00060319/5

Cena wywoławcza

737/37 - 5.500,00
737/38 - 5.400,00
737/39 - 5.500,00

Wadium

737/37 - 1.100,00
737/38 - 1.100,00
737/39 - 1.100,00

Opis

Niezabudowane nieruchomości gruntowe położone przy ul. Krętej. Kształt gruntu wytyczony przebiegiem granic ograniczający warunki zabudowy. Warunki techniczno-użytkowe nie wymagają dodatkowych nakładów na realizację inwestycji. Teren płaski. Działka znajdują się wewnątrz kompleksu gruntów zabudowanych garażami i działki niezabudowanej stanowiącej drogę dojazdową i plac manewrowy dla garaży. Usytuowanie regionalne o dobrej atrakcyjności dla inwestorów. Usytuowanie lokalne przeciętne, szczegółowe dobre. Dobre skomunikowanie regionalne. Dobry potencjał rynku lokalnego. Dobry stopień zurbanizowania. Kompozycja urbanistyczna w otoczeniu przeciętna ze względu na przeznaczenie gruntu. W bezpośrednim sąsiedztwie: zabudowa garażowa, cmentarz, zabudowa usługowa. W otoczeniu zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i jednorodzinna. Bardzo dobry poziom obsługi przez instytucje publiczne. Nieruchomość położona na obszarach wyposażonych w urządzenia infrastruktury technicznej: elektryczne, wodociągowe. Istnieją możliwości wykonania przyłączy. Istnieje połączenie nieruchomości z oświetloną drogą publiczną o nawierzchni utwardzonej, betonowej – ul. Kożuchowska. Nabywca musi wystąpić o wydanie decyzji o warunkach zabudowy przed inwestycją z uwagi na brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dla działki nr 737/29 ustanowione jest w częściach ułamkowych prawo użytkowania wieczystego gruntu do dnia 19.12.2040 r. dla właścicieli garaży położonych na wydzielonych działkach, dla których stanowi ona drogę dojazdową i plac manewrowy dla garaży. Pierwsza opłata z tytułu ustanowienia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wynosi 25% ustalonej ceny zbycia, opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wynosić będą 3% ustalonej ceny. Do pierwszej opłaty rocznej oraz opłat rocznych doliczany będzie podatek VAT w wysokości 23% Obciążenia i zobowiązania ciążące na nieruchomościach– Brak. Termin zagospodarowania nieruchomości – Nie dotyczy.

Informacje dodatkowe

Termin do składania wniosków o pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przez osoby o których mowa wart. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce upłynął 21 sierpnia 2017 r. Pierwszy przetarg na zbycie nieruchomości odbył się 4 października 2017 r. i zakończył się wynikiem negatywnym. Drugi przetarg na zbycie nieruchomości odbył się 7 grudnia 2017 r. i zakończył się wynikiem negatywnym. Przetargi na w/w nieruchomości odbędą się w podanych powyżej terminach w siedzibie Urzędu Miasta Żagań Pl. Słowiański 17 pokój nr 13 (I piętro). Wadia w podanych powyżej wysokościach i terminach należy wnosić w kasie Urzędu Miasta Żagań lub na konto BZ WBK S.A. O/Żagań 39 10902558-0000000640000101. Uwaga! Wadium powinno wpłynąć na konto w wyznaczonym terminie, wadium upoważnia do czynnego uczestniczenia w przetargu tylko na działki wymienione w dowodzie wpłaty. Wadium zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się nie później niż przed upływem 3 dni od daty przetargu. Należność ustalona w przetargu winna zostać wniesiona najpóźniej przed zawarciem umowy notarialnej. W razie uchylenia się nabywcy ustalonego w przetargu od zawarcia umowy wadium nie będzie podlegać zwrotowi, a przetarg uważać się będzie za niebyły. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Osoby przystępujące do przetargu będące w związku małżeńskim zobowiązane są do przedłożenia na piśmie zgody małżonki/a na zakup nieruchomości lub złożenia oświadczenia o nabywaniu nieruchomości z odrębnego majątku albo przedłożenia dokumentu zniesienia współwłasności majątkowej małżeńskiej. Ponadto osoby uczestniczące w przetargu powinny dysponować (swoim i małżonki/a) dowodami osobistymi, nr Pesel, aktualny wypis z KRS lub zaświadczenie o rejestracji działalności gospodarczej lub z innego właściwego rejestru, nr NIP (dotyczy osób prawnych), które będą potrzebne do wypełnienia oświadczeń. Bliższe informacje: Urząd Miasta Żagań - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska, pokój nr 7 (parter), telefon (068) 477 10 42, lub na stronie internetowej www.bip.zagan.pl.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Krzysztof Kamień Data wytworzenia informacji: 2018-10-02 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Krzysztof Kamień Data wprowadzenia do BIP 2018-10-02 12:21:34
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Kamień Data udostępnienia informacji: 2018-10-09 07:52:53
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Kamień Data ostatniej zmiany: 2018-12-18 12:38:57
Artykuł był wyświetlony: 326 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Żagań
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu