ˆ

Przetargi

Drukuj informację Przetarg numer: 7

Szczegóły informacji

Przetarg numer: 7

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Ogłaszający: Burmistrz Miasta Żagań

Rodzaj: drugi przetarg nieograniczony

Dotyczy: Sprzedaży nieruchomości komunalnych, położonych przy ul. Keplera w Żaganiu, oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 1226/1 o powierzchni 336 m2, godzina przetargu: 10.00 1226/2 o powierzchni 278 m2, godzina przetargu: 10.30 1226/3 o powierzchni 219 m2, godzina przetargu: 11.00

Ogłoszono dnia: 2018-02-14 00:00:00 przez Anna Yurkov

Data przetargu

2018-03-20 00:00:00

Miejsce

Urząd Miasta Żagań, Plac Słowiański 17, Pokój nr 13 (1 Piętro)

Księga wieczysta

1226/1 ZG1G/00025639/7
1226/2 ZG1G/00026641/1
1226/3 ZG1G/00025641/4

Cena wywoławcza

1226/1 - 97.000,00
1226/2 - 79.500,00
1226/3 - 63.500,00

Wadium

1226/1 - 9.700,00
1226/2 - 7.950,00
1226/3 - 6.350,00

Opis

Nieruchomości położone w śródmiejskiej części miasta w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej oraz budynków użyteczności publicznej. Nieruchomości położone w strefie ochrony konserwatorskiej, w bezpośrednim sąsiedztwie pozostałości muru obronnego miasta objętego ochroną konserwatora zabytków. Kształt nieruchomości regularny – prostokątny. Dostęp do nieruchomości bezpośrednio z drogi publicznej – ul. Keplera. Nieruchomości znajdują się w sąsiedztwie nieruchomości wyposażonych w sieci uzbrojenia – bezpośrednie przyłączenie do nieruchomości należeć będzie do inwestora. Nieruchomość oznaczona numerem 1226/2 zabudowana jest pawilonem handlowym przeznaczonym do wyburzenia na koszt inwestora. Dla nieruchomości prowadzone są księgi wieczyste: 1226/1: ZG1G/00025639/7, 1226/2: ZG1G/00026641/1, 1226/3: ZG1G/00025641/4. Nieruchomości położone są w obszarze obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Starego Miasta w Żaganiu – obszar A przyjętego uchwałą nr XXXI/134/2016 Rady Miasta Żagań z dnia 29 grudnia 2016 r. i oznaczona jest symbolem MS2, dla którego ustala się przeznaczenie podstawowe – teren zabudowy śródmiejskiej – mieszkaniowo – usługowej. Obciążenia i zobowiązania ciążące na nieruchomościach– Brak. Termin zagospodarowania nieruchomości – Nie dotyczy. Termin do składania wniosków o pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przez osoby o których mowa wart. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce upłynął 26 lipca 2017 r. Pierwszy Przetarg na zbycie nieruchomości odbył się 29 sierpnia 2017 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.

Informacje dodatkowe

Przetargi na w/w nieruchomości odbędą się w podanych powyżej terminach w siedzibie Urzędu Miasta Żagań Pl. Słowiański 17 pokój nr 13 (I piętro). Wadia w podanych powyżej wysokościach należy wnosić w kasie Urzędu Miasta Żagań lub na konto BZ WBK S.A. O/Żagań 39 10902558-0000000640000101 do dnia 16.03.2018 r. Uwaga! Wadium powinno wpłynąć na konto w wyznaczonym terminie, wadium upoważnia do czynnego uczestniczenia w przetargu tylko na działki wymienione w dowodzie wpłaty. Do ceny ustalonej w wyniku przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 %. Wadium zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się nie później niż przed upływem 3 dni od daty przetargu. Należność ustalona w przetargu winna zostać wniesiona najpóźniej przed zawarciem umowy notarialnej. W razie uchylenia się nabywcy ustalonego w przetargu od zawarcia umowy wadium nie będzie podlegać zwrotowi, a przetarg uważać się będzie za niebyły. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Osoby przystępujące do przetargu będące w związku małżeńskim zobowiązane są do przedłożenia na piśmie zgody małżonki/a na zakup nieruchomości lub złożenia oświadczenia o nabywaniu nieruchomości z odrębnego majątku albo przedłożenia dokumentu zniesienia współwłasności majątkowej małżeńskiej. Ponadto osoby uczestniczące w przetargu powinny dysponować (swoim i małżonki/a) dowodami osobistymi, nr Pesel, aktualny wypis z KRS lub zaświadczenie o rejestracji działalności gospodarczej lub z innego właściwego rejestru, nr NIP (dotyczy osób prawnych), które będą potrzebne do wypełnienia oświadczeń. Bliższe informacje: Urząd Miasta Żagań - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska, pokój nr 7 (parter), telefon (068) 477 10 42, lub na stronie internetowej www.bip.zagan.pl.

« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Żagań
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu