ˆ

Co i jak załatwić - lista spraw

Lista informacji

Nadanie numeru porządkowego nieruchomości

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska (WGN)

NADAWANIE/ZMIANA NUMERU PESEL

Wydział Spraw Obywatelskich

Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy/decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego usługi

Wydział Inwestycji i Zagospodarowania Przestrzennego

Sporządzenie aktu urodzenia dziecka pochodzącego z małżeństwa – rejestracja noworodka

Urząd Stanu Cywilnego

Sporządzenie aktu urodzenia dziecka, którego rodzice nie pozostają w związku małżeńskim – rejestracja noworodka – uznanie ojcostwa przy rejestracji dziecka

Urząd Stanu Cywilnego

Sporządzenie aktu zgonu

Urząd Stanu Cywilnego

STYPENDIUM SZKOLNE

Wydział Świadczeń Społecznych

Udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców i rejestru PESEL

Wydział Spraw Obywatelskich

WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, ZGŁOSZENIE ZMIANY WE WPISIE DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, WYKREŚLENIE Z EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, ZAWIESZENIE, WZNOWIENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Wydział Spraw Obywatelskich

Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Żagań o statusie miejskim

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska (WGN)

WPISANIE DO REJESTRU WYBORCÓW

Wydział Spraw Obywatelskich

WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO

Wydział Spraw Obywatelskich

Wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką

Wydział Spraw Obywatelskich

Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorców, których działalność polega na dostarczaniu żywności na imprezy zamknięte organizowane w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta w oparciu o zawartą z nim umowę

Wydział Spraw Obywatelskich

WYDAWANIE JEDNORAZOWYCH ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Wydział Spraw Obywatelskich

WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Wydział Spraw Obywatelskich

WYMELDOWANIE W DRODZE DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ

Wydział Spraw Obywatelskich

WYMELDOWANIE Z MIEJSCA POBYTU CZASOWEGO OBYWATELI RP

Wydział Spraw Obywatelskich

WYMELDOWANIE Z POBYTU STAŁEGO I CZASOWEGO CUDZOZIEMCÓW

Wydział Spraw Obywatelskich

WYMELDOWANIE Z POBYTU STAŁEGO OBYWATELI RP

Wydział Spraw Obywatelskich

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Wydział Inwestycji i Zagospodarowania Przestrzennego

Zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia reklamy w pasie drogowym drogi gminnej

Wydział Inwestycji i Zagospodarowania Przestrzennego

Zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia tymczasowego punktu handlowego w pasie drogowym drogi gminnej

Wydział Inwestycji i Zagospodarowania Przestrzennego

Zakup nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żagań o statusie miejskim w trybie przetargu nieograniczonego

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska (WGN)

ZAMELDOWANIE NA POBYT CZASOWY PONAD 3 MIESIĄCE CUDZOZIEMCÓW

Wydział Spraw Obywatelskich

ZAMELDOWANIE NA POBYT CZASOWY PONAD 3 MIESIĄCE OBYWATELI RP

Wydział Spraw Obywatelskich

ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY CUDZOZIEMCÓW

Wydział Spraw Obywatelskich

ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY OBYWATELI RP

Wydział Spraw Obywatelskich

ZAMELDOWANIE W DRODZE DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ

Wydział Spraw Obywatelskich

Zaświadczenie o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w przypadku jego braku w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Wydział Inwestycji i Zagospodarowania Przestrzennego

Zaświadczenie o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Wydział Inwestycji i Zagospodarowania Przestrzennego

Zawarcie małżeństwa przed duchownym - ślub wyznaniowy ze skutkami cywilnoprawnymi - ślub konkordatowy

Urząd Stanu Cywilnego

Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego (ślub cywilny)

Urząd Stanu Cywilnego

ZGŁOSZENIE UTRATY LUB USZKODZENIA DOWODU OSOBISTEGO

Wydział Spraw Obywatelskich

ZGŁOSZENIE ZBIÓRKI PUBLICZNEJ

Wydział Spraw Obywatelskich
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Żagań
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu