ˆ

Co i jak załatwić - lista spraw

Lista informacji

Nadanie numeru porządkowego nieruchomości

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska (WGN)

NADAWANIE/ZMIANA NUMERU PESEL

Wydział Spraw Obywatelskich

Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy/decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego usługi

Wydział Inwestycji i Zagospodarowania Przestrzennego

Sporządzenie aktu urodzenia dziecka pochodzącego z małżeństwa – rejestracja noworodka

Urząd Stanu Cywilnego

Sporządzenie aktu urodzenia dziecka, którego rodzice nie pozostają w związku małżeńskim – rejestracja noworodka – uznanie ojcostwa przy rejestracji dziecka

Urząd Stanu Cywilnego

Sporządzenie aktu zgonu

Urząd Stanu Cywilnego

STYPENDIUM SZKOLNE

Wydział Świadczeń Społecznych

Udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców i rejestru PESEL

Wydział Spraw Obywatelskich

WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, ZGŁOSZENIE ZMIANY WE WPISIE DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, WYKREŚLENIE Z EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, ZAWIESZENIE, WZNOWIENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Wydział Spraw Obywatelskich

Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Żagań o statusie miejskim

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska (WGN)

WPISANIE DO REJESTRU WYBORCÓW

Wydział Spraw Obywatelskich

WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO

Wydział Spraw Obywatelskich

WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Wydział Spraw Obywatelskich

WYMELDOWANIE Z MIEJSCA POBYTU CZASOWEGO OBYWATELI RP

Wydział Spraw Obywatelskich

WYMELDOWANIE Z POBYTU STAŁEGO I CZASOWEGO CUDZOZIEMCÓW

Wydział Spraw Obywatelskich

WYMELDOWANIE Z POBYTU STAŁEGO OBYWATELI RP

Wydział Spraw Obywatelskich

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Wydział Inwestycji i Zagospodarowania Przestrzennego

Zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia reklamy w pasie drogowym drogi gminnej

Wydział Inwestycji i Zagospodarowania Przestrzennego

Zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia tymczasowego punktu handlowego w pasie drogowym drogi gminnej

Wydział Inwestycji i Zagospodarowania Przestrzennego

Zakup nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żagań o statusie miejskim w trybie przetargu nieograniczonego

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska (WGN)

ZAMELDOWANIE NA POBYT CZASOWY PONAD 3 MIESIĄCE CUDZOZIEMCÓW

Wydział Spraw Obywatelskich

ZAMELDOWANIE NA POBYT CZASOWY PONAD 3 MIESIĄCE OBYWATELI RP

Wydział Spraw Obywatelskich

ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY CUDZOZIEMCÓW

Wydział Spraw Obywatelskich

ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY OBYWATELI RP

Wydział Spraw Obywatelskich

Zaświadczenie o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w przypadku jego braku w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Wydział Inwestycji i Zagospodarowania Przestrzennego

Zaświadczenie o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Wydział Inwestycji i Zagospodarowania Przestrzennego

Zawarcie małżeństwa przed duchownym - ślub wyznaniowy ze skutkami cywilnoprawnymi - ślub konkordatowy

Urząd Stanu Cywilnego

Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego (ślub cywilny)

Urząd Stanu Cywilnego

ZGŁOSZENIE UTRATY LUB USZKODZENIA DOWODU OSOBISTEGO

Wydział Spraw Obywatelskich
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Żagań
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu