ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Drukuj informacjęSprawa: WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Szczegóły informacji

WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Wydział: Wydział Spraw Obywatelskich

Ogłoszono dnia: 2012-11-29 14:06:32

Termin załatwienia

30 dni

Osoba kontaktowa

Katarzyna Fidik - pokój nr 8

Miejsce załatwienia

Plac Słowiański 17 pok. nr 8
Godziny pracy: poniedziałek, środa, czwartek od 7.30 do 15.30
                                          - wtorek od 7.30 do 17.00
                                          - piątek od 7.30 do 14.00.

Telefon kontaktowy

68 477 10 54

Adres e-mail

k.fidik@um.zagan.pl

Sposób załatwienia

Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży
 
Dodatkowe informacje:
 1. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów, wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia
 2. Odbiór zezwolenia osobiście z dowodem osobistym lub przez pełnomocnika po okazaniu dowodu uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia.
 3. W przypadku rezygnacji z zezwolenia, wnioskodawca zobowiązany jest zgłosić ten fakt w Urzędzie Miasta w Żaganiu

Miejsce odbioru

Urząd Miasta Żagań, Plac Słowiański 17 pok. nr 8

Wymagane Dokumenty

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży
 
Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:
 1. Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu, stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych,
 2. Pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,
 3. Decyzję właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu (lokalu).
 
Gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych  obowiązana  jest  zaopiniować wniosek niezwłocznie,  jednak nie później niż w  terminie  dwóch tygodni od dnia doręczenia jej żądania zajęcia stanowiska                             

Czas realizacji

do 30 dni

Opłaty

 1. Opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych za cały rok wynoszą:
  a) 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa,
  b) 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa),
  c) 2.100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18 % alkoholu.
 2. Ww. opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia w danym roku.
 3. Opłatę należy wnieść w kasie Urzędu Miasta w godzinach jej otwarcia lub na konto Urzędu Miasta w Żaganiu, nr konta BZ WBK S.A. I O/Żagań  66 1090 2558 0000 0006 4000  0100
 
Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są obowiązani do złożenia do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.
 
 1. Wartość sprzedaży - kwota należna sprzedawcy za sprzedane napoje alkoholowe, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego.
 2. Opłatę za korzystanie w następnym roku z zezwolenia, przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła:
  1.  37.500 zł. dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5 % alkoholu oraz piwa - wnosi w wysokości 1,4 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
  2. 37.500 zł. dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) - wnosi w wysokości 1,4 % ogólnej sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
  3. 77.000 zł. dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18 % alkoholu wnosi w wysokości 2,7 % ogólnej wartości tych sprzedaży w roku poprzednim.
 
Opłatę należy wnieść w kasie Urzędu Miasta w godzinach jej otwarcia lub na konto Urzędu Miasta w Żaganiu, nr konta BZ WBK S.A. I O/Żagań  66 1090 2558 0000 0006 4000  0100 w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.
 
W przypadku gdy przedsiębiorca nie zapłaci w terminie do 31 stycznia, 31 maja lub 30 września kolejnej raty opłaty za korzystanie z zezwolenia - zezwolenie wygasa jeśli przedsiębiorca nie dokona w terminie  30 dni opłaty powiększonej o 30 % należnej opłaty. Dodatkowa 30% opłata jest liczona od wyliczonej opłaty rocznej.

Tryb odwoławczy

 1. Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
 2. Na postanowienie gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych opiniującej wniosek o wydanie zezwolenia przysługuje złożenie zażalenia  do Samorządowego Kolegium Odwoławczego  w Zielonej Górze  w terminie  siedmiu dni od daty doręczenia postanowienia stronie, za pośrednictwem  tej  komisji.

Uwagi

Warunkiem sprzedaży napojów alkoholowych jest:
 1. posiadanie niniejszego zezwolenia,
 2. wniesienie na rachunek gminy ustawowej opłaty,
 3. zaopatrywanie się w napoje alkoholowe u producentów i przedsiębiorców posiadających odpowiednie zezwolenie na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych;
 4. w terminach do dnia 1 lutego, 1 czerwca, 1 października każdego roku kalendarzowego objętego zezwoleniem, okazanie przedsiębiorcy zaopatrującemu dany punkt sprzedaży napojów alkoholowych dowodu potwierdzającego dokonanie opłaty za korzystanie z zezwolenia,
 5. wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie objętym zezwoleniem tylko przez przedsiębiorcę w nim oznaczonego
 6. posiadanie tytułu prawnego do korzystania z lokalu, stanowiącego punkt sprzedaży;
 7. prowadzenie sprzedaży w miejscu spełniającym wymogi usytuowania określone w Uchwale Rady Miasta,
 8. zgłaszanie organowi zezwalającemu zmian stanu faktycznego i prawnego, w stosunku do danych zawartych w zezwoleniu, w terminie 14 dni od dnia powstania zmiany;
 9. przestrzeganie innych zasad i warunków określonych przepisami prawa.
Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są obowiązani do złożenia, do 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.
 
Organ zezwalający lub, na podstawie jego upoważnienia, straż gminna lub członkowie gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych mają prawo do kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia.
 
 
 
 
Zezwolenie cofa się w przypadku:
 1. nieprzestrzegania określonych w ustawie zasad i warunków sprzedaży napojów alkoholowych, a w szczególności:
  a) sprzedaży i podawania alkoholu osobom nieletnim, nietrzeźwym, na kredyt lub pod zastaw,
  b) sprzedaży i podawania napojów alkoholowych z naruszeniem zakazów określonych w art. 14 ust. 3 i 4,
 2. powtarzającego się co najmniej dwukrotnie w okresie 6 miesięcy, w miejscu sprzedaży lub najbliższej okolicy, zakłócania porządku publicznego w związku ze sprzedażą napojów alkoholowych przez dany punkt sprzedaży, gdy prowadzący ten punkt nie powiadamia organów powołanych do ochrony porządku publicznego,
 3. wprowadzenia do sprzedaży napojów alkoholowych pochodzących z nielegalnych źródeł,
 4. przedstawienia fałszywych danych w oświadczeniu o wartości sprzedaży napojów alkoholowych,
 5. popełnienia przestępstwa w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez osobę odpowiedzialną za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie,
 6. orzeczenia wobec przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną albo osoby odpowiedzialnej za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej objętej zezwoleniem.
Przedsiębiorca, któremu cofnięto zezwolenie może wystąpić z wnioskiem o ponowne wydanie zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 3 lat od wydania decyzji o jego cofnięciu.
 
Zezwolenie wygasa w przypadku:
 1. likwidacji punktu sprzedaży;
 2. upływu terminu ważności zezwolenia;
 3. zmiany rodzaju działalności punktu sprzedaży;
 4. zmiany składu osobowego wspólników spółki cywilnej;
 5. niedopełnienia w terminach obowiązku:
  a)  złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 111 ust. 4  ustawy
  b)  dokonania opłaty w wysokości określonej w art. 111 ust. 2 i 5 ustawy
12a.  W przypadku, o którym mowa w ust. 12 pkt 5 lit. a, zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 111 ust. 4, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania czynności określonej w ust. 12 pkt 5 lit. a nie złoży oświadczenia wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30% opłaty określonej w art. 111 ust. 2 ustawy.
12b.  W przypadku, o którym mowa w ust. 12 pkt 5 lit. b, zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku dokonania opłaty w wysokości określonej w art. 111 ust. 2 i 5, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania czynności określonej w ust. 12 pkt 5 lit. b nie wniesie raty opłaty określonej w art. 111 ust. 2 albo 5, powiększonej o 30% tej opłaty.
13. Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z przyczyn określonych w ust. 12 pkt 5, może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.
 
 
Przedsiębiorcy podający lub sprzedający różne mieszanki napojów alkoholowych na podstawie posiadanych receptur, z wykorzystaniem napojów zawierających powyżej 18% alkoholu, są zobowiązani do posiadania zezwoleń uprawniających do sprzedaży napojów w tym asortymencie.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. z 2016 r. poz.487,tekst jednolity  z późn. zm. )
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 jednolity tekst z późn. zm.)
 3. Uchwała Rady Miasta Żagania Nr LVI/16/2014 z dnia 07 marca 2014 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych  oraz ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4, 5 % alkoholu ( z wyjątkiem piwa ) na terenie miasta Żagania.
 4. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców ( Dz. U. z 2018 r. poz.646 )
 5. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1827 tekst jednolity z późn.zm)

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Żagań
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu