ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Drukuj informacjęSprawa: Wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką

Szczegóły informacji

Wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Wydział: Wydział Spraw Obywatelskich

Ogłoszono dnia: 2018-05-18 10:20:42

Termin załatwienia

30 dni

Osoba kontaktowa

Joanna Szkudlarek - pokój nr 8

Miejsce załatwienia

Plac Słowiański 17 pok. nr 8
Godziny pracy: poniedziałek, środa, czwartek od 7.30 do 15.30
                                             - wtorek od 7.30 do 17.00
                                             - piątek od 7.30 do 14.00.

Telefon kontaktowy

68 477 10 59

Adres e-mail

j.szkudlarek@um.zagan.pl

Sposób załatwienia

Wydanie licencji

Miejsce odbioru

Urząd Miasta Żagań, Plac Słowiański 17 pok. nr 8

Wymagane Dokumenty

 1. Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką
 
Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:
 1. zaświadczenie z rejestru skazanych albo oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne: karne skarbowe, przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, obrotowi gospodarczemu, wiarygodności dokumentów, ochronie środowiska lub warunkom pracy i płacy albo innym przepisom dotyczącym wykonywania zawodu
 2. Oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców, spełniających warunki, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 2200 ze zm.),
 3. kserokopia dowodu rejestracyjnego lub pozwolenia czasowego pojazdu wraz z wpisem o dopuszczeniu do ruchu jako taksówki osobowej, w przypadku gdy przedsiębiorstwa nie jest właścicielem tego pojazdu- również dokument potwierdzający prawo dysponowania nim
 4. kserokopia aktualnego zaświadczenia, że nie ma przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy, a w przypadku zatrudnienia przez niego kierowców również ich zaświadczenia
 5. kserokopia aktualnego zaświadczenia, że nie ma przeciwskazań psychologicznych  do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy, a w przypadku zatrudnienia przez niego kierowców również ich zaświadczenia
 6. kserokopia świadectwa legalizacji urządzenia kontrolno – pomiarowego
 7. kserokopia dokumentu prawa jazdy przedsiębiorcy osobiście wykonującego przewozy, a w przypadku zatrudnienia przez niego kierowców również ich dokument prawa jazdy
 8. pełnomocnictwo – w przypadku działania przez pełnomocnika
 9. potwierdzenie wniesienia opłaty
Do wglądu - oryginały kserokopii dokumentów stanowiących załączniki
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów, wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia

Czas realizacji

do 30 dni

Opłaty

 1. Opłata za wydanie licencji w zależności od wnioskowanego terminu jej ważności:
  - 200 zł – za okres ważności od 2 do 15 lat,
  - 250 zł – za okres ważności od 15 do 30 lat,
  - 300 zł – za okres ważności od 30 do 50 lat.
 2. Za zmianę licencji pobiera się opłatę w wysokości 10% opłaty należnej za udzielenie licencji za dany okres ważności licencji.
 3. Opłata skarbowa 17,00 zł za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.
 4. Opłatę należy wnieść w kasie Urzędu Miasta w godzinach jej otwarcia lub na konto Urzędu Miasta w Żaganiu, nr konta BZ WBK S.A. I O/Żagań  66 1090 2558 0000 0006 4000 0100

Tryb odwoławczy

 1. Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
 2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Uwagi

 1. Przewoźnik drogowy jest zobowiązany zgłaszać na piśmie wszelkie zmiany danych nie później niż w terminie 28 dni od dnia ich powstania.
 2. W przypadku rezygnacji z licencji , wnioskodawca zobowiązany jest zgłosić ten fakt w Urzędzie Miasta Żagań
 3. Odbiór zezwolenia osobiście z dowodem osobistym lub przez pełnomocnika.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym  (Dz. U. z 2017 poz. 2200 jednolity tekst z późniejszymi zmianami )
 2. Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat  za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 916 )
 3. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów (Dz. U. z 2013 r., poz. 713)
 4. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 t. j. z  późn. zm.)
 5.  Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1827 t. j. z późn. zm.).
 6. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 646)

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Żagań
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu