ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Drukuj informacjęSprawa: WYDAWANIE JEDNORAZOWYCH ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Szczegóły informacji

WYDAWANIE JEDNORAZOWYCH ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Wydział: Wydział Spraw Obywatelskich

Ogłoszono dnia: 2018-05-17 10:43:45

Termin załatwienia

30 dni

Osoba kontaktowa

Katarzyna Fidik - pokój nr 8

Miejsce załatwienia

Plac Słowiański 17 pok. nr 8
Godziny pracy: poniedziałek, środa, czwartek od 7.30 do 15.30
                                          - wtorek od 7.30 do 17.00
                                          - piątek od 7.30 do 14.00.

Telefon kontaktowy

68 477 10 54

Adres e-mail

k.fidik@um.zagan.pl

Sposób załatwienia

Wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Miejsce odbioru

Urząd Miasta Żagań, Plac Słowiański 17 pok. nr 8

Wymagane Dokumenty

Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
Załączniki:
 1. Posiadane zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wraz z dokonaną opłatą za jego korzystanie – kserokopia. (W przypadku zezwolenia wydanego przez Burmistrza Miasta Żagań wystarczy podać tylko numer zezwolenia),
 2. Pisemna zgoda organizatora imprezy – oryginał.
 3. Pełnomocnictwo - oryginał lub kserokopia
Przedsiębiorca lub jego pełnomocnik za wydanie zezwolenia uiszcza nw. opłatę  i dołącza kserokopię do akt sprawy.
 

Opłaty

 1. Przedsiębiorca za wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wnosi opłatę na rachunek gminy, przed wydaniem zezwolenia, w wysokości:
  - 43,75 zł. na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
  - 43,75 zł. na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
  - 175,00 zł. na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.
 2. Opłatę należy wnieść w kasie Urzędu Miasta w godzinach jej otwarcia lub na konto Urzędu Miasta w Żaganiu, nr konta BZ WBK S.A. I O/Żagań  66 1090 2558 0000 0006 4000  0100

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Uwagi

 1. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów, wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia
 2. Zezwolenie wydawane jest na okres do 2 dni.
 3. Zezwolenia mogą być wydawane przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych.
 4. Odbiór zezwolenia osobiście z dowodem osobistym lub przez pełnomocnika po okazaniu dowodu uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. z 2016 r. poz.487,tekst jednolity  z późn. zm. )
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 jednolity tekst z późn. zm.)
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1827 tekst jednolity z późn.zm)
 4. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców ( Dz. U. z 2018 r. poz.646 )

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Żagań
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu