ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Drukuj informacjęSprawa: ZAMELDOWANIE W DRODZE DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ

Szczegóły informacji

ZAMELDOWANIE W DRODZE DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Wydział: Wydział Spraw Obywatelskich

Ogłoszono dnia: 2014-07-23 13:22:25

Termin załatwienia

1. Nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu 2 miesięcy 2. Termin ten może zostać przedłużony i wówczas organ powiadamia o tym strony, wyznaczając nowy termin załatwienia sprawy.

Osoba kontaktowa

Katarzyna Fidik - pokój nr 8

Miejsce załatwienia

Urząd Miasta Żagań, Plac Słowiański 17 pokój nr 8 – parter
 
GODZINY PRZYJMOWANIA INTERESANTÓW
poniedziałek, środa, czwartek od 7:30 do 15:30
wtorek od 7:30 do 17:00 
piątek od 7:30 do 14:00

Telefon kontaktowy

68 477 10 54

Adres e-mail

k.fidik@um.zagan.pl
info@um.zagan.pl

Sposób załatwienia

W wyniku przeprowadzonego postępowania organ wydaje decyzję administracyjną, która w zależności od ustalonych okoliczności sprawy przybiera postać :
 1. decyzji administracyjnej o zameldowaniu,
 2. decyzji administracyjnej o braku podstaw do zameldowania ( odmowa ),
 3. decyzji administracyjnej o umorzeniu postępowania,
 4. decyzji administracyjnej zawieszającej postępowanie (wydania w sytuacji, gdy rozstrzygnięcie sprawy jest uzależnione od wcześniejszego wyjaśnienia istotnej w sprawie okoliczności przez sąd powszechny lub inny organ.

Miejsce odbioru

Urząd Miasta Żagań, Plac Słowiański 17 pokój nr 8 - parter

Wymagane Dokumenty

 1. Umotywowany wniosek o zameldowanie
 2. Do wglądu, jeśli osoba jest w posiadaniu dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu,
 3. Dowód osobisty osoby załatwiającej sprawę lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
 4. W przypadku pełnomocnika - oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa.
 5. Dowód wpłaty
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów, wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia

Czas realizacji

 1. Nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu 2 miesięcy
 2. Termin ten może zostać przedłużony, organ powiadamia o tym strony postępowania, wyznaczając nowy termin załatwienia sprawy.

Opłaty

 1. Opłata administracyjna w wysokości 10,00 zł za wydanie na wniosek decyzji administracyjnej
 2. Opłatę można wnieść w kasie Urzędu Miasta Żagań lub wpłacić na konto Urząd Miasta Żagań nr konta:  66 1090 2558 0000 0006 4000 0100

Tryb odwoławczy

 1. Od decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Lubuskiego w Gorzowie Wielkopolskim za pośrednictwem Burmistrza Miasta Żagań w terminie 14 dni od daty jej doręczenia (art. 127 § 1 i 2 i art. 129 § 1 i 2 kpa).
 2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią  ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a § 1 i 2 kpa).

Uwagi

W toku prowadzonego postępowania organ administracji kompletuje materiał dowodowy w postaci, zeznań świadków, wyjaśnień stron postępowania, rozprawy administracyjnej, wizji lokalnych , informacji Straży Miejskiej, Policji oraz innych urzędów i instytucji w celu ustalenia stanu faktycznego będącego podstawą do wydania decyzji w sprawie.
 

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności  (Dz. U. z 2017 r. poz. 657 jednolity tekst z późn. zm.)
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 jednolity tekst z późn. zm.)
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1827 tekst jednolity z późn.zm)

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Żagań
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu