ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2018-02-08 Zarządzenia w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 r. zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, poprzez wspieranie działań dla osób objętych stacjonarną opieką paliatywno – hospicyjną, nie będących świadczeniami medycznymi 25/2018 Obowiązujący
2 2018-01-26 Uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulicy Bolesława Chrobrego i Bolesławieckiej w Żaganiu. LI/19/2018 Obowiązujący
3 2018-01-26 Uchwały w sprawie uchwalenia zmiany części graficznej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu "Osiedla Łąkowa" w Żaganiu. LI/18/2018 Obowiązujący
4 2018-01-26 Uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Żagań. LI/17/2018 Obowiązujący
5 2018-01-26 Uchwały zmieniająca Uchwałę Nr IX/83/2011 Rady Miasta Żagań z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. LI/16/2018 Obowiązujący
6 2018-01-26 Uchwały w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Żagań o statusie miejskim, oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. LI/15/2018 Obowiązujący
7 2018-01-26 Uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów niepublicznych prowadzących żłobki i kluby dziecięce na terenie Gminy Żagań o statusie miejskim. LI/14/2018 Obowiązujący
8 2018-01-26 Uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. LI/13/2018 Obowiązujący
9 2018-01-26 Uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolach publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żagań o statusie miejskim. LI/12/2018 Obowiązujący
10 2018-01-26 Uchwały w sprawie udzielania odpowiedzi na skargę Prokuratora Rejonowego w Żaganiu z dnia 29 grudnia 2017r. ( sygn. Akt PR Pa 252.2017) na uchwałę Rady Miasta Żagań z dnia 26 października 2006r. nr XLVIII /105 /2006 w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Żagań o statusie miejskim. LI/11/2018 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Żagań