ˆ

Szukaj

Drukuj informacjęAkt prawny: XX/37/2004

Szczegóły informacji

XX/37/2004

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Obowiązujący

Sesja: brak

Kadencja: brak

Data wejścia w życie: 2005-05-27

Data podjęcia/podpisania: 2005-05-27

Tytuł aktu:

w sprawie: uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Żagań o statusie miejskim, w latach2004-2013

Treść:

Uchwała nr XX/37/2004
Rady Miasta Żagań
z dnia 27 maja 2004

w sprawie: uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Żagań o statusie miejskim, w latach2004-2013.
Na podstawie art.18 ust.1 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym(tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. Zm.) uchwala się co następuje:
§ 1
Uchwala się Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Żagań o statusie miejskim,w latach 2004-2013
Rozdział I
Teren realizacji Planu Rozwoju Lokalnego
1. Położenie, ludność
Plan Rozwoju Lokalnego będzie realizowany na terenie miasta Żagań.
Miasto Żagań posiada powierzchnię ok. 39,98 km 2 , w tym:
1. obszary leśne: 19,34 km2
2. użytki rolne 5,73 km2
3. pozostałe obszary (zabudowane, nieużytki, wody) 14,91 km2
Wg stanu na dzień 31.12.2003r. liczba ludności w mieście wynosiła 27.516 osób.
Żagań położony jest w południowej części województwa lubuskiego, w pobliżu międzynarodowych szlaków komunikacyjnych, 45 km od granicy niemieckiej i 100 km od czeskiej. Posiada połączenia autobusowe i kolejowe z wieloma miejscowościami w Polsce a także z Berlinem i Hamburgiem. Miasto graniczy:
- od zachodu z gminą Żary o statusie wiejskim,
- od południowego zachodu z gminą Iłowa Żagańska (miasto i gmina),
- na pozostałym kierunkach z gminą Żagań o statusie wiejskim,

Podstawową cechą struktury wewnętrznej tak województwa jak i miasta jest wysoka lesistość terenu. Na tle kraju i województwa kształtuje się ona następująco:
Polska – 28% udziału lasów;
Województwo Lubuskie – 48,8% udziału lasów;
powiat Żagań – 43,9% udziału lasów.

Struktura osadnicza obszaru południowej części województwa lubuskiego, charakteryzuje się drobnoziarnistością, wyrażająca się dużym udziałem małych miast. Tworzy to układ policentryczny o bardzo umiarkowanej koncentracji ludności, z czterema głównymi węzłami miejskimi.
Sieć osadnicza tego obszaru jest włączona w system europejskich powiązań przestrzennych na kierunkach wschód – zachód i północ – południe. Polska regionalna strefa graniczna jest częścią Polski Zachodniej z Poznaniem i Wrocławiem jako ośrodkami ponadregionalnymi o znaczeniu europejskim. Niemiecki obszar graniczny znajduje się pod dominującym wpływem wielkiego Berlina oraz w mniejszym stopniu – Drezna i Frankfurtu nad Odrą.
Miasto pełni funkcje:
- ośrodka obsługi powiatu żagańskiego
- lokalnego ośrodka przemysłowego
- miasta garnizonowego z siedzibą władz wojskowych; ranga jednostek wojskowych włączonych w struktury NATO sprzyja rozwojowi miasta i umacnia jego pozycję w regionie i kraju.

2. Struktura własności
55 - 60% terenów w granicach administracyjnych miasta stanowi własność skarbu państwa, na którą składają się:
- tereny lasów,
- tereny będące we władaniu administracji wojskowych,
- tereny stanowiące szlaki komunikacyjne,
Własność prywatną stanowi ok. 25% obszaru miasta, gdzie znaczną pozycją w strukturze własności stanowi własność podmiotów gospodarczych różnego typu, natomiast własność komunalną stanowi ok. 20%.
Na terenie miasta występuje stosunkowo duży obszar pracowniczych ogrodów działkowych w użytkowaniu wieczystym Krajowej rady Polskiego Związku Działkowców – powierzchnia przekracza 60 ha. Prawie 1/3 tych terenów leży jednak na obszarach kolidujących z istniejącymi i projektowanymi drogami o podstawowym znaczeniu dla miejskiego układu komunikacyjnego oraz głównymi kierunkami rozwoju Śródmieścia.
Rozdział II
Aktualna sytuacja społeczno-gospodarcza miasta
1. Środowisko przyrodnicze
Żagań położony jest w południowej części województwa lubuskiego, na pograniczu Niziny Śląskiej i Gór Kocich, nieopodal tzw. „ Niskiego Traktu” wiodącego z zachodu na wschód. Na południe od miasta rozciągają się Bory Dolnośląskie, skąd wypływają i wpadają do Bobru jego lewostronne dopływy: Kwisa i Czerna.
Bóbr przepływający przez Żagań jest rzeką górską, ma swoje źródło 2,5 km za granicą czeską na wysokości 864 m n.p.m. w Karkonoszach. Lewobrzeżna część miasta wznosząca się od koryta Bobru na zachód to początek Wzniesień Żarskich, zaś prawobrzeżna wznosząca się na wschód to początek Wzgórz Dalkowskich. W północnej części miasta – Lutni - zasila wody Bobru płynąca z południa rzeka Czerna będąca lewobrzeżnym jego dopływem.
Na terenach leśnych wokół Żagania występuje wiele gatunków unikatowych i chronionych zwierząt takich jak: żurawie, cietrzewie, głuszce oraz roślin: wawrzynek wilczełyko, miłorzęby dwuklapowe, tulipanowce, platany tuje, cisy i wiele innych.2. Turystyka, zabytki architektury
Żagań czyli zespół urbanistyczno-krajobrazowy Żagania wpisany jest do rejestru zabytków na podstawie decyzji nr 70/57 z dnia 7 listopada 1957 roku oraz nr 2169 z dnia 31 stycznia 1975 roku. Granicą ścisłej ochrony konserwatorskiej objęte zostało miasto średniowieczne w częścią książęcego parku , zespół szpitalny Księżnej Doroty, kompleks ewangelicki przy placu Królowej Jadwigi wraz z ulicą Mickiewicza i częścią ulicy Armii Krajowej.
Na terenie miasta istnieje 79 obiektów wpisanych w rejestr zabytków. Wszystkie wymagają inwestycji w zakresie odbudowy, renowacji oraz podniesienia standardu w zakresie wyposażenia w infrastrukturę.
Do najważniejszych możemy zaliczyć:
PAŁAC - obecnie Żagański Pałac Kultury (ul. Szprotawska 4), usytuowany jest na południowo-wschodnim obrzeżu miasta, na miejscu średniowiecznego zamku, który był posadowiony około 3 m niżej od pałacu. Prace budowlane podjęto w 1670 roku według projektu architekta włoskiego Antonio Della Porta. W latach 1845-55 przeprowadzono wiele prac modernizacyjnych. Znacznie powiększony park zamkowy otrzymał nowy, romantyczny wygląd, zaprojektowany przez Oskara Teicherta. Obecny wygląd pałacu ukształtowany został w okresie baroku. W rezultacie powstał obiekt jedyny w swoim rodzaju, nie mający w architekturze polskiej odpowiednika, o układzie przestrzennym łączącym cechy właściwe barokowym pałacom francuskim (skrzydło parawanowe) oraz włoskim (skierowanie dziedzińca w kierunku parku).

ZESPÓL POAUGUSTIAŃSKI - Zespół, złożony z kościoła parafialnego, dawnego klasztoru i konwiktu oraz spichlerza klasztornego, usytuowany jest w północno-zachodniej części starego miasta. Kościół źródłowo potwierdzony w 1272 r. posiada prawdopodobnie wcześniejsze pochodzenie. Poważna przebudowa miała miejsce w 1515 r., gdy wzniesiono nową wieżę i wielki zachodni szczyt oraz podwyższono nawę główną. W roku 1602 od zachodu dobudowano dwukondygnacyjną loggię. Zewnętrzna architektura mimo przebudów zachowała charakter gotycki. Loggia od strony zachodniej świątyni jest renesansowa.
W roku 1769 na wieży kościoła zainstalowano pierwszy na Śląsku piorunochron. Wyposażenie wnętrz jest barokowe.
W obrębie znajduje się biblioteka klasztorna z XVIII-wiecznym wystrojem. Wnętrza biblioteki zdobią freski wykonane przez wybitnego artystę śląskiego Georga Wilhelma Neunherza. Średniowieczny księgozbiór biblioteki wywieziony został w 1810 r. do Wrocławia (sekularyzacja). Przetrwał ostatnią wojnę i jest obecnie najbogatszym zachowanym średniowiecznym zbiorem bibliotecznym w Polsce – obecnie nie użytkowany

WIEŻA KOŚCIOŁA POEWANGELICKIEGO - pl. Królowej Jadwigi
Pierwotny kościół ewangelicki zbudowany został w 1709 r. Wzniesiony na jego miejscu w
drugiej połowie XIX w. murowany, uległ rozbiórce w 1966 r. Do dzisiejszych czasów przetrwała 84 metrowa wieża ceglana zwieńczona żeliwną ażurową iglicą (zbudowana w 1845 r.) znajdująca się obecnie w odbudowie z przeznaczeniem na wieżę widokową.

PAŁAC - pl. Słowiański 17 - Pierwotnie urząd książęcych dóbr ziemskich, obecnie siedziba Urzędu Miasta. Klasycystyczny, zbudowany w 1793 roku według projektu Christiana Walentego Schultze, wielokrotnie remontowany i przekształcany we wnętrzach.

PAŁACYK - ul. Świerczewskiego 7 - siedziba Miejskiej Biblioteki Publicznej.
Klasycystyczny, zbudowany na przełomie XVIII/XIX wieku według projektu Christiana Walentego Schultze.

KOŚCIÓŁ SW. KRZYŻA - ul. Szpitalna. Wzniesiony z fundacji księżnej Doroty Talleyrand w 1849 r. według projektu Leonarda Schatzberga z wykorzystaniem reliktów gotyckiej kaplicy. Wnętrze z bogatym wyposażeniem stolarsko-rzeźbiarskim i kowalskim (kraty) posiada jednolity neogotycki charakter o dużych wartościach artystycznych. W kościele miejsce ostatniego spoczynku znaleźli katoliccy członkowie rodziny książęcej: księżna Katarzyna Wilhelmina (+ 1839), Dorota Talleyrand (+ 1862) i jej syn Ludwik Napoleon (+1898).

MURY MIEJSKIE. Miasto otoczone zostało murami i fosą na początku XIV w. W XVIII-XIX w. Mury wraz z bramami popadły w ruinę i uległy częściowej rozbiórce. Zachowane do dziś fragmenty usytuowane są wzdłuż ulicy Wałowej, Jana Keplera, w ścianach zabudowań poaugustiańskich oraz przy ul. Rybackiej. Ten odcinek przetrwał wraz z basztą, w latach 1970-1971 został zakonserwowany i wyeksponowany.

WIEŻA RATUSZOWA – Rynek. Wieża jest pozostałością ratusza usytuowanego pierwotnie w Rynku, a w XVI w. przeniesionego na zachodnią pierzeję zabudowy mieszkalnej. Neoklasycystyczna, zbudowana w latach 1879-1880 z wykorzystaniem fragmentów ratusza gotyckiego z XIV-XVI wieku. Na I piętrze zachowało się sklepienie kryształowe z pierwszej połowy XVI wieku.

KAMIENICE. Wojna i jej skutki spowodowały zniszczenie 80 proc. Staromiejskiej zabudowy mieszkalnej centrum Żagania. Z ocalałych, najcenniejszą grupę stanowią domy przy Rynku, renesansowe, na zrębach gotyckich (nr 7-11) i barokowe (nr 27-31).

KOŚCIÓŁ ŚW. PIOTRA l PAWŁA – ul. Gimnazjalna. Ufundowany został przez księcia Konrada Garbatego w 1293 r. Z tego okresu pochodzą obecnie mury korpusu i prezbiterium. W XV wieku dobudowano kaplicę. Po pożarze w 1486 r. odbudowa trwała do początku XVI w., kiedy założono sklepienie kryształowe. Wieżę odbudowali ewangelicy w 1604 roku. Dalsze remonty i przebudowy miały miejsce w latach 1696-1752 i w końcu XVIII w., gdy przekształcono elewację wieży w duchu klasycystycznym. Mimo przekształceń kościół zachował charakter gotycki. Wyposażenie wnętrza barokowe z około 1730 r.

DAWNE KOLEGIUM JEZUICKIE – ul. Gimnazjalna. Pierwszy budynek kolegium, wzniesiony w 1655 r. zniszczył po 13 latach pożar. Na jego miejscu odbudowano południowe skrzydło obecnego barokowego założenia. Twórcą był nadworny architekt Lobkowiców, budowniczy zamku - Antonio della Porta. W 1733 r. kolegium powiększono o aulę, w drugiej połowie XVIII w. o trzyskrzydłową część północną.
Po kasacji zakonu jezuitów oraz sprzedaży ich dóbr w 1787 r., część południową przeznaczono na szkołę, północną po gruntownej przebudowie i podwyższeniu, na więzienie dla kobiet. Obecnie znajduje się tutaj siedziba Komendy Powiatowej Policji. Skrzydło południowe adaptowane zostało w latach 1963-1965 dla potrzeb Zespołu Szkół Tekstylno-Handlowych.

KOŚCIÓŁ CMENTARNY - p.w. Nawiedzenia NMP (parafialny) - ul. Żarska 1. Zbudowany w 1404 r. (drewniany), murowany w 1444 r., przebudowany (dostawienie kaplicy) w XVII-XVIII wieku. W obecnej postaci barokowy z zachowanymi częściowo cechami gotyku. W późnorenesansowym wnętrzu znajdują się trzy barokowe ołtarze.

KAPLICA BOŻEGO GROBU - ul. Żarska przy kościele p.w. Nawiedzenia NMP. Zbudowana w 1598 r. z inicjatywy opata żagańskiego konwentu augustianów - Jakuba II. Budowla jest wierną kopią Kaplicy Grobu Chrystusowego w Jerozolimie, wzorowana na zbudowanej sto lat wcześniej kaplicy w Görlitz. Niedawno odrestaurowana.

KOŚCIÓŁ ŚW. DUCHA – ul. Armii Krajowej. Późnobarokowy z lat 1701-1702, zbudowany na miejscu dawnej kaplicy szpitalnej z XIV w. przebudowanej w XV w. na kościół, wieża nadbudowana w 1785 r. Wyposażenie późnobarokowe.

W mieście funkcjonuje Muzeum Martyrologii Alianckich Jeńców Wojennych obrazujących losy jeńców z 17 narodowości przetrzymywanych podczas II wojny światowej. Istniał tu obóz jeniecki Stalag VIIIC oraz Stalag Luft III skąd 24/25 marca 1944 r. miała miejsce brawurowa ucieczka 80 lotników alianckich.

3. Kultura i sport
Na terenie miasta działa wiele placówek kultury, klubów, towarzystw, bibliotek, muzeum. Rozpowszechnianiem kultury i sportu na terenie Żagania zajmuje się przede wszystkim Szkoła Muzyczna, Żagański Pałac Kultury oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji.
Działająca od ponad 27 lat Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia oraz od 11 lat Samorządowa Szkoła Muzyczna II stopnia prowadzi działalność koncertową, stanowi centrum muzyczne regionu. Na tej bazie w październiku 1993 roku powstała Orkiestra Żagańskich Szkół Muzycznych. W roku 1998 po pięcioletnim istnieniu przekształciła się w Młodzieżową Orkiestrę „Jeunesses Musicales”, która koncertuje w całej Europie.
W ŻPK działają kółka zainteresowań i sekcje zrzeszające dzieci, młodzież i dorosłych. Jest to miejsce, w którym odbywa się większość imprez artystycznych i wydarzeń kulturalnych o zasięgu ponadregionalnym i ogólnopolskim, na przykład: Ogólnopolski Turniej Pianistyczny, Ogólnopolski konkurs Recytatorski, Ogólnopolskie Spotkania Taneczne, Letnia Akademia Muzyczna, Międzynarodowe Forum Muzyczne, spektakle Teatru Lubuskiego.
Od kilku lat w Żaganiu organizowane są Jarmarki Michała . Impreza obchodzona w formie dni regionalnych Żagania, o charakterze kulturalno-handlowym, skupia dziesiątki tysięcy mieszkańców Żagania oraz wielu turystów z innych stron Polski. Podczas Jarmarku można uczestniczyć w wielu imprezach kulturalnych, koncertach zespołów muzycznych, turniejach tańca i prelekcjach na temat historii miasta.
W Żaganiu działa Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (OSiR) oraz dwa kluby sportowe: MKS „Czarni Żagań” oraz WKS „Sobieski . W ramach klubów sportowych działają takie sekcje jak:
- sekcja piłki nożnej,
- sekcja piłki siatkowej,
- sekcja tenisa ziemnego,
- sekcja różnych stylów walki,
- sekcja lekkiejatletyki.
OSIR dysponuje następującymi obiektami sportowymi:
- stadion przy ul. J. Kochanowskiego z kortami tenisowymi, boiskiem do piłki koszykowej, dwiema płytami do rozgrywek piłki nożnej,
- stadion przy ul.Kurpińskiego pozostający w dyspozycji KS ”Czarni” Żagań,
- basen miejski.
Ośrodek jest organizatorem wszystkich zawodów sportowych w ramach współzawodnictwa dzieci i młodzieży oraz Lubuskich Igrzysk Młodzieży.
Z miasta prowadzi wiele oznakowanych szlaków turystycznych – zarówno rowerowych, jak i pieszych. W ramach Funduszu Małych Projektów Euroregionalnych w 2004 roku wytyczono i oznakowano 4 ścieżki edukacyjne. Wyróżniono ścieżkę Wiewiórek, przebiegającą przez Park Miejski, ścieżkę Obozów Jeniecki i Cmentarzy Wojennych prowadzącą przez teren Muzeum Martyrologii Alianckich Jeńców Wojennych, ścieżkę Dzików oraz ścieżkę Lisów przebiegające na obrzeżach miasta przez lasy po najciekawszych przyrodniczo i historycznie miejscach.
Żagań utrzymuje kontakty partnerskie z Duns (Szkocja) i Nepthen (Niemcy). Służą one inspirowaniu współpracy osób oraz instytucji. Ważną dziedziną tych kontaktów jest wymiana doświadczeń w zakresie funkcjonowania samorządów lokalnych. Partnerstwo miast jest także istotnym elementem procesu integracji europejskiej.

4. Demografia
Żagań obecnie liczy prawie 27.516 mieszkańców z czego ponad 17 tys. to ludność w wieku produkcyjnym. Struktura ludności z podziałem na wiek przedstawia się następująco:
 
 
W 2003 roku na terenie miasta zarejestrowano 238 urodzeń i 241 zgonów. Świadczy to o ujemnym przyroście naturalnym, który trwa od początku lat dziewięćdziesiątych. W roku 2003 odnotowano 446 osób, które formalnie zarejestrowano jako osoby migrujące do innych miast na terenie naszego kraju. Według oficjalnych danych 14 osób wyemigrowało zagranicę.

5. Oświata i wychowanie
Na terenie miasta funkcjonują 3 szkoły ponadgimnazjalne, 2 gimnazja, 6 szkół podstawowych. Poniższa tabela przedstawia ogólne dane o zapełnieniu publicznych szkół na terenie miasta Żagań.
Wg stanu na rok szkolny 2003/2004
Nazwa jednostki oświatowej
Liczba etatów pedagogicznych
Liczba uczniów
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1
30,42
331
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2
29
332
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3
13,66
125
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4
9
115
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5
35
443
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7
43
602
Publiczne Gimnazjum Nr 1
35,26
508
Publiczne Gimnazjum Nr 2
44,39
688
Zespół Szkół Ogólnokształcących
35
594
Zespół Szkół  Tekstylno-Handlowych
59
922
Zespół Szkół Mechanicznych
58
879
 
Poza wyżej wymienionymi jednostkami oświatowymi działają również na terenie miasta następujące ośrodki oświatowe:
- Samorządowa Szkoła Muzyczna II stopnia
- Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia
- Społeczne Ognisko Artystyczne
- 4 miejskie przedszkola
- Liceum Społeczne
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
- Centrum Edukacji Dorosłych
- Miejska Biblioteka Publiczna
- Biblioteka Pedagogiczna

Po zakończeniu edukacji na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej istnieje możliwość kontynuacji nauki na Uniwersytecie Zielonogórskim (50km) oraz w Łużyckiej Wyższej Szkole Humanistycznej w Żarach (15km). Dorośli mają możliwość dokształcania w ramach zajęć organizowanych przez Centrum Edukacji Dorosłych.

6. Ochrona zdrowia
Opiekę zdrowotną dla mieszkańców miasta zapewnia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, w ramach którego funkcjonują:
- szpital,
- pogotowie ratunkowe,
- przychodnia ogólna,
- poradnie specjalistyczne,
- laboratorium.
Na obszarze miasta działają również niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej.

7. Lokalna infrastruktura techniczna

Miasto generalnie jest dobrze wyposażone w infrastrukturę komunalną. Na obszarze najintensywniejszej urbanizacji, gdzie mieszka 80% mieszkańców uzbrojenie jest praktycznie kompletne (jedyną słabością jest kanalizacja ogólnospławna). Pewne braki występują w niektórych dzielnicach peryferyjnych: Kolonia Laski, Moczyń, Osiedle Łąkowa. Na obszarach Śródmieścia sieci uzbrojenia prowadzone są w pasach drogowych, stanowiących korytarze infrastrukturalne, co tworzy uporządkowany układ uzbrojenia i ułatwia dogęszczenia i przekształcenia tych obszarów. Na terenach Wysoczyzny Zachodniej (osiedla XXX-lecia, rejon ulicy Konopnickiej) sieci uzbrojenia nie są konsekwentnie prowadzone w wyznaczonych korytarzach infrastrukturalnych, co powoduje trudności w uzupełnianiu zabudowy i przekształceniach układu urbanistycznego, gdyż każdorazowo pociąga to za sobą koszty przełożenia sieci. Sieć kanalizacji wymaga realizacji odcinków łączących istniejącą strukturę oraz działań modernizacyjnych i remontowych ze względu na zły stan odcinków sieci, w szczególności budowanych w okresie powojennym.

7.1. Zaopatrzenie w wodę
Miasto zaopatrywane jest w wodę z wodociągu komunalnego. Jakość wody jest dobra, 95% ludności korzysta z wodociągu. Według danych statystycznych na 2004 rok długość sieci wodociągowej wynosi 84,3 km. Układ wodociągowy jest dwustrefowy, wyższe partie miasta zasilane są przez hydrofornie.

7.2. Odprowadzanie ścieków sanitarnych i przemysłowych
Miasto Żagań odprowadza ścieki sanitarne i wody deszczowe za pomocą ogólnospławnego systemu kanalizacji do oczyszczalni ścieków. Ogólna długość sieci ogólnospławnej wynosi 61,56 km, na sieci znajdują się zrzuty przelewowe do rzeki Bóbr. Z usług kanalizacyjnych korzysta 86% mieszkańców miasta.
Oczyszczalnia ścieków działa od 1 stycznia 1999 roku a właścicielem jest Spółka Wodno-Ściekowa „BÓBR” w Żaganiu.

7.3. Zaopatrzenie w gaz
Miasto Żagań zaopatrywane jest w gaz zimny zaazotowany z sysytemu krajowego. Źródłem gazu jest gazociąg wysokiego ciśnienia Dn 250 Żukowice – Żary, od którego poprowadzone jest odgałęzienie Dn 200 do Żagania. Sieć gazowa średniego ciśnienia i niskiego ciśnienia obejmuje ponad 90% mieszkańców miasta.

7.4. Zaopatrzenie w ciepło
Na terenie miasta funkcjonują następujące źródła zaopatrzenia w ciepło:
- kotłownia rejonowa przy ul. Konopnickiej 18A, moc cieplna Q=29,0 MW, paliwem jest miał węglowy.
- kotłownia osiedlowa przy ul. Szprotawskiej 43, moc cieplna Q=7,5 MW, paliwem jest miał węglowy.
- Lokalne kotłownie gazowe, eksploatowane przez Zakład Gospodarki Cieplnej,
- Lokalne kotłownie stanowiące własność innych podmiotów i osób prawnych.

7.5. Gospodarka Odpadami
Szczegółowe zasady utrzymania porządku i czystości na terenie miasta Żagań, w tym normatywne wskaźniki nagromadzenia odpadów komunalnych określa uchwała Nr XXXIII/45/96 Rady Miasta w Żaganiu z 26 czerwca 1997r.
Obowiązujące przepisy wymagają od Gmin sporządzenia do 30 czerwca 2004r. opracowania Programu Ochrony Środowiska oraz Planu Gospodarki Odpadami.
Odpady komunalne składowane są na wysypisku urządzonym na gruntach wsi Chrobrów gm. Żagań w odległości ok. 4,5 km od granicy miasta w kierunku południowo-wschodnim.
Eksploatacja wysypiska zajmuje się Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania i Robót Drogowych sp. z o.o. w Żaganiu. Składowisko zostało oddane do użytku w 1995r. Na składowisko przyjmowane są odpady komunalne oraz inne niż niebezpieczne powstałe w procesie unieszkodliwiania. Na składowisku prowadzona jest selekcja odpadów bezpośrednio na kwaterze. Surowce miękkie są następnie prasowane przy pomocy urządzenia zainstalowanego w budynku na wjeździe na składowisko. W świetle obowiązujących przepisów wymagane jest uzyskanie pozwolenia zintegrowanego, a więc istnieje potrzeba podjęcia działań dostosowawczych. W ramach działań dostosowawczych konieczne jest wykonanie „Łapaczy” zapobiegających rozwiewaniu odpadów.
Pojemność obecnie eksploatowanych kwater pozwala na dalszą eksploatację przez okres około 2 lat do 2005r. Po tym okresie musi zostać przeprowadzona rekultywacja.
Składowisko odpadów w przypadku podjęcia decyzji o rozbudowie wymaga nakładów inwestycyjnych w celu spełnienia wymogów dla tego typu obiektów.
W celu rozwiązania problemów gospodarki odpadami gminy powiatu Żagańskiego i Żarskiego utworzyły Łużycki Związek Gmin.
Zadaniem Łużyckiego Związku Gmin jest:
- stworzenie systemu zbiórki odpadów wraz z jego monitoringiem,
- prowadzenie ponadregionalnego systemu gospodarki odpadami opartego na Regionalnych Zakładach Unieszkodliwiania Odpadów (ZUO),
- zapobieganie powstawaniu i ograniczaniu ilości oraz uciążliwości odpadów poprzez wdrożenie systemu selektywnej zbiórki ukierunkowanej na pozyskanie surowców wtórnych oraz wdrażanie programu budowy małych kompostowni odpadów zielonych,
- kampania edukacyjno – promocyjna.
Plany Łużyckiego Związku Gmin obejmują budowę ZUO we wsi Marszów w pow. Żarskim (5 km od Żar w stronę Żagania) Termin uruchomienia ZUO Marszów określono na 2007r.
Do czasu uruchomienia Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Marszowie, po wyczerpaniu pojemności obecnego składowiska lepszym rozwiązaniem wydaje się być doposażenie MPOiRD sp. z o.o. w sprzęt mechaniczny konieczny do zbierania i transportu odpadów na wysypisko zlokalizowane w pobliskich miejscowościach.
Po uruchomieniu ZUO Marszów majątek spółki MPOi RD sp. z o.o. w Żaganiu będzie mógł być wniesiony w formie aportu rzeczowego do ZUO Marszów lub spółka działać bęzie jako firma wywozowa.

7.6. Zaopatrzenie w energię
Zasilanie w energię elektryczną odbiorców na terenie miasta jest obecnie poprawne, istnieje rezerwa mocy oraz możliwość powiększenia. Głównym źródłem zasilania w energię elektryczną miasta Żagania jest stacja elektroenergetyczna 110/10 kV w Żaganiu. Maksymalny pobór mocy ze stacji elektroenergetycznej 110/20kV w Żaganiu wynosi 11,5 MW, w tym 8,5 MW stanowi pobór przez odbiorców na terenie miasta Żagań i jest zaspokojony przez istniejące urządzenia energetyczne.
Zaopatrzenie w energię elektryczną gospodarstw domowych w mieście jest powszechne. Potrzeby w zakresie zaopatrzenia miasta w energię obejmują:
- budowę nowych stacji transformatorowych w niektórych rejonach miasta, gdzie spadki napięcia u odbiorców są zbyt duże,
- kablowanie napowietrznych linii energetycznych w rejonie Starego Miasta
- rozbudowę sieci 20kV (budowę nowych stacji transformatorowych 20/0,4 kV i odcinków linii napowietrznych i kablowych 20 kV)
- budowę nowej rozdzielni sieciowej 20 kV w prawobrzeżnej części miasta, które zastąpi wyeksploatowaną starą rozdzielnię sieciową 20 kV przy ul. Nowogródzkiej.
Elektroenergetyka nie stanowi decydującej bariery w rozwoju miasta , nie mniej lokalizacja nowych odbiorców związana będzie z inwestycjami w sieci elektroenergetycznej miasta.


7.7. Transport
Komunikację miejską realizuje funkcjonujący w Żaganiu Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. , który obejmuje swoimi usługami obszar o łącznej powierzchni 77093ha.
Dominującą rolę w regionie odgrywają miasta Żagań i Żary - jako ośrodki administracyjno - gospodarcze. Tu właśnie skupiają się największe w tej okolicy przedsiębiorstwa przemysłowe, duże kompleksy koszarowe, a także występuje rozbudowana sieć szkół średnich. Obecnie Żagań z Żarami łączy dziewięć linii autobusowych. Linia ta jest jedną z najbardziej rentownych linii komunikacyjnych, na tej trasie występują największe potoki pasażerów.
Począwszy od 1992 roku MZK rozszerza zakres swojej działalności tworząc nowe linie komunikacyjne:
- w 1992 roku na prośbę Urzędu Gminy uruchomiono komunikację miejską do Tomaszowa.
Od tej pory istnieje stałe połączenie komunikacyjne między tymi miejscowościami,
- w 1993 roku MZK wprowadza nowe połączenie z oddalonym od Żagania o 24 km Świętoszowem ( przez Trzebów, Rudawicę, Łozy ),
- w 1994 roku utworzona zostaje nowa trasa komunikacyjna do miejscowości Iłowa - przez Żaganiec i Czerną. Powodem takiej sytuacji było pojawienie się na tej trasie drugiego, konkurencyjnego przewoźnika ( PPKS z Żar ),
- w 1995 roku otworzono linię do Lipinek Łużyckich.
Linia ta obsługuje dwa duże zakłady: włókienniczy w Lipinkach i położoną na peryferiach miasta spółkę akcyjną "Kronopol", która dotychczas nie miała połączeń autobusowych z miastem.
- w 2000 roku w maju uruchomiono nową linię komunikacyjną na trasie Żagań - Tuplice - Żagań
- w 2003 roku uruchomiono nową linie komunikacyjną na trasie Zagań – Wiechlice, Żagań – Jankowa Żagańska, Żagań – Bieniów oraz Żagań - Małomice

Miejski Zakład Komunikacyjny dysponując 28 autobusami obsługuje 23 linie komunikacyjne. Dodatkową usługą świadczoną przez przewoźnika są wynajmy autobusów dla osób prywatnych, szkol, zakładów pracy. Ponadto MZK w wyniku ogłoszonego konkursu ofert, dysponując własną lawetą, która została wyznaczona do usuwania i przechowywania pojazdów na parkingu strzeżonym.
Dodatkową usługą prowadzoną przez komunikację miejską jest uruchomiona dla ogółu ludności stacja paliw. Na przełomie lipca i sierpnia 2004 roku spółka wzbogaci się o kolejne 3 autobusy – 1 turystyczny oraz 2 przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych. Zakład otrzymał na zakup w/w autobusów dofinansowanie ze środków pomocowych Unii Europejskiej.
Funkcjonujące dodatkowo na terenie miasta PKP oraz PKS realizują połączenia z większymi ośrodkami w kraju i za granicą. PKP posiada bardzo rozbudowaną infrastrukturę (w tym bocznice kolejowe), która może stanowić zachętę dla potencjalnych inwestorów.

8. Pomoc społeczna
W roku 2003 Ośrodek Pomocy Społecznej w Żaganiu realizował zadania zlecone i własne wynikające z Ustawy o pomocy społecznej, zadania wynikające z rządowego programu dotyczącego dożywiania dzieci w szkołach oraz rządowego programu dotyczącego pomocy dzieciom rozpoczynającym naukę w pierwszych klasach szkoły podstawowej – „Wyprawka szkolna”. W 2003 roku pomocą społeczną objętych było 1484 rodziny zamieszkujące na terenie Żagania. OPS dwukrotnie realizował projekty socjalne mające na celu wsparcie społeczne ubogich rodzin żagańskich.
W strukturze OPS funkcjonuje Centrum Usług Opiekuńczych, które swym działaniem obejmuje Dom Dziennego Pobytu, sekcję usług opiekuńczych i stołówkę.

9. Rynek pracy i bezrobocie
Obecnie na terenie Żagania zarejestrowanych jest około 2 tys. podmiotów gospodarczych, a ponad 70 funkcjonuje jako spółki prawa handlowego. Wg stanu na dzień 30 kwietnia 2004 roku bezrobotnych ogółem jest 2964 osób z czego 1552 to kobiety natomiast z prawem do zasiłku 536 osób. Duża stopa bezrobocia spowodowana była kryzysem w branży włókienniczej, dominującej w mieście i upadkiem kilku dużych zakładów przemysłowych.
Przez kilka kolejnych lat sytuacja miasta Żagań, należała do bardzo trudnych. W mieście od 2000r. kolejno upadały znaczące przedsiębiorstwa. Miasto podjęło szereg działań mających na celu zmianę tego stanu rzeczy.
W roku 2003 powstały dwie nowe spółki „ŻAGAŃ KONTENERY” oraz „COLDTECHNIKA”. Spółki razem zatrudniały już pod koniec roku 40 pracowników, obie też planują do końca 2004 roku zatrudnić jeszcze ok.140 osób. Jednocześnie Spółka „COLDTECHNIKA” nabyła pod koniec roku w wyniku przetargu jeden z największych, będący w upadłości, zakładów w miesicie P.P.„ZAMEX” (bez bazy magazynowej) i zatrudnia 38 osób.. Spółka „ŻAGAŃ KONTENERY” jest spółka nową z kapitałem zagranicznym zatrudniająca na dzień 30 kwietnia 2004. 16 osób. Firma planuje kupić dodatkowe powierzchnie pod budowę nowej hali, co według właścicieli zaowocuje zwiększeniem zatrudnienia i obrotów firmy.
W 2003 roku przeprowadzono inwestycję w spółce „BOB Polska”, która w konsekwencji zainicjuje ok.200 nowych miejsc pracy. W 2004 roku dokonano sprzedaży kolejnej spółki („POLTOPS”) będącej w upadłości. Obecnie nowy inwestor uruchamia produkcję i sprzedaż wyrobów w oparciu o funkcjonujący rynek zbytu.
W związku ze zwiększonym rozwojem gospodarczym wydaje się realne, że pod koniec 2004 roku wzrośnie ilość miejsc pracy. Trwają także rozmowy z firmami niemieckimi. Miasto z pozycji 135 przesunęło się w ciągu roku na pozycje 26 w rankingu gmin przyjaznych inwestycjom.
Pojawiła się koncepcja powołania Żagańskiej Strefy Przemysłowej zlokalizowanej przy ulicy Bolesława Chrobrego w Żaganiu, która może być przedmiotem zainteresowania inwestorów zewnętrznych. Strefa przemysłowa została ujęta w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta. W celu zrealizowania koncepcji konieczne jest kompleksowe uzbrojenie terenu, łącznie z budową drogi umożliwiającej dostęp do budowanej obwodnicy.
Poczyniono wstępne działania w celu pozyskania terenów położonych przy ulicy Kożuchowskiej będących własnością Agencji Nieruchomości Rolnych.

10. Inwestycje
Najważniejszą inwestycją zrealizowaną w Żaganiu była budowa Miejskiej Oczyszczalni Ścieków. Dzięki wsparciu miasta partnerskiego Netphen, uzyskano znaczne środki na dofinansowanie oczyszczalni ścieków z Funduszy Pomocowych Unii Europejskiej oraz Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej. Oczyszczalnia zlokalizowana jest przy ul. Bolesława Chrobrego w Żaganiu. Wydajność oczyszczalni wynosi 15 tys. m3 na dobę. W oczyszczalni występuje pełny proces biologicznego oczyszczania i chemicznego doczyszczania ścieków tak, by spełnić wszystkie warunki usuwania ze ścieków związków organicznego azotu i fosforu zgodnie z wymaganiami ustawowymi po roku 2000.
Drugą inwestycją zrealizowaną przez Gminę Żagań była rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody. Inwestycję rozpoczęto w 1995 roku. Zrealizowanie przedmiotowej inwestycji umożliwiło dostarczenie wymaganej ilości wody w godzinach maksymalnego poboru wody oraz wpłynęło na polepszenie jakości wody w zakresie :
- spadku zawartości wolnego dwutlenku węgla,
- obniżenia zawartości manganu,
- obniżenia zawartości żelaza do ilości śladowych.
Kolejną inwestycją była przeprowadzona na przełomie 1996/1997 roku modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie miasta. Modernizacja polegała na wymianie istniejących opraw i źródeł światła na energooszczędne. Dokonano wymiany 1278 punktów świetlnych na 94 ulicach miasta. Wdrożenie energooszczędnego, trwałego i niezawodnego o najwyższych parametrach technicznych i użytkowych sprzętu oświetleniowego zagwarantowało odpowiednio wysoki standard oświetlenia. Zrealizowanie powyższej inwestycji przyczyniło się do :
- poprawy jakości i standardu oświetleniowego,
- zwiększenia bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego na drodze,
- radykalnego obniżenia energochłonności zainstalowanych urządzeń oświetleniowych i co się z tym wiąże zmniejszenia kosztów zużycia energii elektrycznej,
- optymalizacji kosztów eksploatacji,
- poprawy warunków zasilania i sterowania oświetleniem w skali całego miasta.
Miasto Żagań zdobyło II miejsce za modernizację oświetlenia oraz za iluminację obiektów zabytkowych Żagania w konkursie „NA NAJLEPIEJ OŚWIETLONE OBIEKTY W GMINIE W 1999 r.", organizowanym przez redakcję tygodnika „Wspólnota", Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza oraz Agencję Rozwoju Komunalnego.
Obecnie trwa budowa obwodnicy Żagania, które finansowana jest częściowo ze środków pomocowych Unii Europejskiej. Inwestorem jest Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych w Zielonej Górze a planowane oddanie obwodnicy do użytku ustalone jest na koniec 2005 roku.

11. Wolne tereny pod inwestycje
Zgodnie z polityką przestrzenną określoną w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta, cały wysiłek inwestycyjny miasta winien skupiać się na śródmieściu celem osiągnięcia:
• lepszego wykorzystanie potencjału tkwiącego w historycznej tkance miejskiej, opartym na:
- historycznym układzie urbanistycznym „Starego Miasta” i historycznych przedmieść wraz z otuliną istniejących terenów zielonych i rzeką Bóbr, budujących jego niepowtarzalny klimat i tożsamość,
- kompletnym wyposażeniu w system usług poziomu podstawowego, ogólnomiejskiego i ponadlokalnego, o charakterze komercyjnym i publicznym, nadających Żaganiowi rangę ośrodka powiatowego,
- w miarę kompletnym i dostępnym wyposażeniu w infrastrukturę komunalną,
• wzmocnienie tego potencjału poprzez podniesienie wartości estetycznej i utylitarnej tkanki miejskiej oraz jej uzupełnienie w celu uzyskania ciągłości i spójności układu urbanistycznego,
• wykorzystanie obszaru przekształceń dla stworzenia pola aktywizacji gospodarczej miasta.,
• ograniczenie wzrostu transportochłonności w rozwoju miasta.

Tereny inwestycyjne:

A. Tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową z usługami:

- tereny w obrębie Śródmieścia, a w szczególności na Starym Mieście - inwestycje w obiekty i powierzchnie usługowe z wykorzystaniem istniejących terenów niezabudowanych,
- teren ograniczony ulicami Żarską, Młynarską, Bolesławiecką i Parkiem Św. Rocha - funkcja mieszkaniowa uzupełniona o usługi - rezerwa terenu pod lokalizację usług o charakterze podstawowym oraz z przeznaczeniem pod ewentualną lokalizację krytej pływalni, z możliwością lokalizacji innych urządzeń służących rekreacji i sportom,
- teren w rejonie ulicy Starowiejskiej - funkcja mieszkaniowa – zabudowa jednorodzinna z usługami podstawowymi,
- teren w rejonie ulicy Armii Krajowej - B. Prusa - funkcja mieszkaniowa z możliwością lokalizacji usług użyteczności publicznej, administracji i usług komercyjnych,
- tereny w rejonie osiedla Moczyń - funkcja mieszkaniowa z wyznaczonymi terenami pod usługi,
- tereny w rejonie osiedla Kolonia Laski ( ul. Wesoła) – funkcja mieszkaniowa – zabudowa jednorodzinna.

B. Tereny przeznaczone pod drobną działalność produkcyjną i rzemieślniczą:
- tereny na północ od ulicy Adama Asnyka. Warunkiem uruchomienia tych terenów jest, wyposażenie w niezbędne dla tej działalności uzbrojenie i układ komunikacyjny,
- tereny w rejonie osiedla Kolonia Laski, w rejonie ulicy Węglowej i linii kolejowej nr 389 relacji Żagań – Jankowa Żagańska; funkcja produkcyjna może tu być uzupełniona o funkcję mieszkaniową, w ścisłym powiązaniu z zabudową rzemieślniczą lub produkcyjną,
- tereny przy ulicy Żółkiewskiego, przylegające do wschodniej granicy administracyjnej miasta; funkcja produkcyjna może być tu uzupełniona o mieszkalną, ale tylko w ścisłym powiązaniu z zabudową rzemieślniczą, lub produkcyjną,
- tereny na południowo - wschodnim skraju osiedla Moczyń, za ulicą Wiejską i torowiskiem linii na Głogów i linii na Legnicę - rezerwa terenów przeznaczonych pod produkcję rolno-spożywczą, zwierzęcą i przemysł przetwórstwa rolno-spożywczego.
Warunkiem uruchomienia tych terenów jest, wyczerpanie innych rezerw na te cele oraz wyposażenie tego obszaru w niezbędne dla tej działalności uzbrojenie i układ komunikacyjny.

C. Tereny przeznaczone pod lokalizacje usług publicznych z możliwością
realizacji programu sportowo – rekreacyjnego i usług turystycznych:

- tereny w rejonie ulicy Kożuchowskiej - Granicznej,
- teren wyspy przy ulicy Żelaznej nad rzeką Bóbr,
- teren przy ulicy Wesołej w rejonie osiedla Kolonia Laski nad rzeką Czerną.

D. Tereny przeznaczone na działalność produkcyjną i rzemieślniczą, w tym
przemysł o niskiej uciążliwości:

• teren 43 hektarowej rezerwy inwestycyjnej, przeznaczonej na funkcję przemysłowo- składową ewentualnie usługi wymagające przestronnych terenów w rejonie ulicy Chrobrego. Pożądane funkcje i formy użytkowania terenu:
- Przemysł o niskim stopniu uciążliwości, wymagający znacznych
terenów lub obiektów o znacznych gabarytach.
- Usługi – wszelkie terenochłonne, których lokalizacja jest niemożliwa na obszarze
Śródmieścia.
W perspektywie możliwość ewentualnego powiększenia strefy w kierunku zachodnio-północnym wzdłuż ulicy Bolesława Chrobrego o tereny rolne stanowiące własność prywatną oraz tereny leśne o ograniczonym zalesieniu oraz tereny w rejonie oczyszczalni ścieków – po 2010 roku wymagana zmiana studium. Docelowo istnieje możliwość pozyskania około 25 ha terenów na cele przemysłowe.
Warunkiem uruchomienia tych terenów jest wyposażenie w infrastrukturę techniczną poprzez rozbudowę istniejącej sieci, budowę i rozbudowę układu komunikacyjnego umożliwiającego obsługę bezpośrednio z obwodnicy oraz wykonanie pełnostandartowej nawierzchni ulicy Bolesława Chrobrego .

• tereny zlokalizowane w kierunku północno - wschodnim od ulicy Boleslawieckiej w rejonie realizowanej obwodnicy miasta Żagania.
- teren wokół wyznaczonej trasy obwodnicy z przeznaczeniem na usługi związane z obsługą tranzytu,
- teren o pow. około 20 ha zlokalizowany w kierunku pólnocno-wschodnim od ulicy Bolesławieckiej – Dębowej – Asnyka z przeznaczeniem pod lokalizację nieuciążliwego przemysłu, pod lokalizację obiektów handlu wielkotowarowego (hurtownie, składy celne, strefy wolnocłowe).
Warunkiem uruchomienia tych terenów jest wyposażenie w infrastrukturę techniczną poprzez budowę sieci rozdzielczej, budowę i rozbudowę układu komunikacyjnego umożliwiającego obsługę bezpośrednio z obwodnicy – odcinka drogi o długości około 1 km w ciągu drogi powiatowej ulicy Śląskiej.

Atuty inwestycyjne:
- bliskie położenie przy granicy polsko – niemieckiej,
- korzystne położenie przy szlakach komunikacyjnych - europejskiego korytarza nr III (Berlin- Drezno-Wrocław- Lwów – Kijów) i linią kolejową E– 30   (Legnica – Zgorzelec) oraz na zachód od projektowanej drogi ekspresowej nr 3 Szczecin – Gorzów –Zielona Góra – Lubawka,
- ulgi i preferencje dla inwestorów,
- walory turystyczne Żagania, duża ilość obiektów zabytkowych w znaczeniu międzynarodowym europejskim i ponadregionalnym,
- nowoczesna oczyszczalnia ścieków,
- aktywność marketingowa lokalnych władz,
- dobry stan infrastruktury technicznej i sukcesywna rozbudowa.
12. Finanse gminy
Strukturę dochodów i wydatków w latach 2002-2003 przedstawia poniższa tabela.
                                                            w tysiącach złotych
Wyszczególnienie
Rok 2002
Rok 2003
1. Dochody ogółem
30.586,1
34.568,7
 
 
 
w tym:
1.1. Podatki i opłaty lokalne
7.287,7
8.854,9
1.2. Dochody z majątku gminy
3.473,7
3.975,1
1.3. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
5.763,1
5.826,9
 
w tym:
1.3.1. PIT
5.590,5
5.698,1
1.3.2. CIT
172,7
128,7
1.4. Subwencje
9.444,2
9.910,4
1.5. Dotacje
3.961,7
5.274,9
2. Wydatki ogółem:
30.511,0
33.050,2
 
 
w tym:
2.1. Ogółem wydatki bieżące
27.732,2
29.677,3
2.2. Ogółem wydatki majątkowe
2.778,8
3.372,9
2.3. Wydatki ponoszone z dotacji na zadania własne gminy
632,4
907,9
 
w tym:
2.3.1. Wydatki bieżące
632,4
907,9
2.3.2. Wydatki majątkowe
0
0
W roku 2002 dochody zrealizowane zostały w 98,90%, w 2003 roku natomiast w 99,93%. W wymienionych latach największy procentowy udział w dochodach własnych gminy miały wpływy z tytułu podatków i opłat. Wpływy z tego tytułu:
 w 2002 roku stanowiły 47,16% dochodów własnych
 w 2003 roku natomiast 45,97% dochodów własnych
Udział subwencji w dochodach własnych przedstawiał się następująco:
 w 2002 r. – 34,12%
 w 2003 r. – 31,01%

Porównując realizację dochodów w 2003 r. do dochodów z 2002 r. stwierdzić, że
 dochody ogółem wykonywane na 31.12.2003 r. są większe od dochodów 2002 r. o kwotę 3.982,6 tys. zł, co stanowi 13,02%
 największy kwotowo wzrost dochodów nastąpi w pozycji podatków i opłat lokalnych, tj. o 1.567,2 tys. zł, co stanowi 21,51%

Dobra realizacja dochodów w 2003 r. pozwoliła na spłacenie przed terminem rat kredytu i pożyczek przypadających do spłaty w 2004 roku. Po rozliczeniu 2003 roku na rachunku pozostały wolne środki w kwocie 735,5 tys. zł, które przeznaczono na sfinansowanie wydatków majątkowych nie znajdujących pokrycia w dochodach budżetu na rok 2004.
Realizacja wydatków w poszczególnych latach przedstawia się następująco:
 w 2002 roku wydatki wykonane zostały w 98,56%
 w 2003 roku wydatki wykonano w 97,75%

Wydatki w 2003 roku w porównaniu do roku poprzedniego były wyższe o 2.539,2 tys. zł, tj. o 8,32%. Wydatki majątkowe w prezentowanym okresie maja tendencję wzrostową. Przedstawiają się one następująco:
 w 2002 r. – 2.778,8 tys. zł, co stanowi 9,11% wydatków ogółem
 w 2003 r. – 3.372,9 tys. zł, co stanowi 10,21%.

Wydatki na inwestycje w 2003 roku wzrosły w stosunku do 2002 roku o 21,38%.
Rozdział III
Powiązanie projektów z celami strategicznych dokumentów rozwoju przestrzenno-społeczno-gospodarczego Miasta Żagania.

Od strony formalno-prawnej miasto jest dobrze wyposażone w podstawowe dokumenty planistyczne będące podstawą realizacji inwestycji . Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego pokrywają znaczny obszar miasta, w tym niemal wszystkie tereny aktywne pod względem inwestycyjnym lub takie, które w najbliższym czasie mogą być aktywizowane. Działania zaplanowane do realizacji w poszczególnych obszarach problemowych wynikają z przyjętych celów strategicznych określonych w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego” oraz w „Elementach strategii rozwoju miasta” :

1. Ochrona środowiska przyrodniczego:
1.1. poprawa stanu jakości wód powierzchniowych, w szczególności rzeki Bóbr,
1.2. permanentna dbałość o stan czystości powietrza,
1.3. ochrona walorów przyrodniczych i krajobrazowych doliny Bobru, Doliny Czernej i Złotej Strugi oraz kompleksów leśnych otaczających miasto.
2. Aktywizacja gospodarcza:
2.1. budowa wizerunku miasta dynamicznego gospodarczo, o silnym własnym potencjale ekonomicznym i miasta atrakcyjnego dla inwestorów,
2.2. rozwój lokalnych podmiotów gospodarczych,
2.3. zmniejszenie bezrobocia, aktywizacja lokalnego rynku pracy.
3. Rozwój infrastruktury technicznej
3.1. rozbudowa sieci wodociągowej na terenach rozwojowych miasta oraz uzupełnienie istniejącej sieci wodociągowej,
3.2. budowa kanalizacji sanitarnej w miejscach jej pozbawionych
4. Ochrona zabytków i dziedzictwa kulturowego:
4.1. ochrona zachowanych obiektów zabytkowych i układów urbanistycznych,
4.2. przywróceniu miastu historycznego charakteru i klimatu, utraconego na skutek niszczących zdarzeń i procesów, które miały miejsce od 1945 roku,
4.3. zbudowanie nowej tożsamości miasta nawiązującej do 800-letniej historii, będącej fundamentem aktywizacji społeczno-gospodarczej i kulturalnej społeczności lokalnej,
4.4. stworzenie wizerunku miasta o wielowarstwowej tradycji historycznej oraz posiadającego wyraźną osobowość, z którą mogą się identyfikować mieszkańcy i przejezdni.
5. Turystyka i rekreacja
5.1. opracowanie strategii rozwoju infrastruktury turystycznej, wraz z koncepcją produktu turystycznego, który przyciągnąłby inwestorów branży turystycznej oraz stanowiłby atrakcyjną ofertę dla turystów,
5.2. przygotowanie obiektów i obszarów miejskich przeznaczonych na realizację funkcji turystycznych i rekreacyjnych,
5.3. zaplanowanie przedsięwzięć i poszukiwanie źródeł finansowania inwestycji turystycznych,
Rozdział IV
Powiązanie projektów z innymi działaniami realizowanymi na terenie gminy.
Obecnie realizowane są następujące zadania, w części powiązane z planowanymi inwestycjami:
1. rozbudowa kanalizacji w mieście zgodnie z uchwalonym przez Radę Miasta Programem rozbudowy kanalizacji w Żaganiu,
2. modernizacji i przebudowy sieci dróg gminnych, w związku z realizacją budowy obwodnicy Żagania (dofinansowanej z funduszy pomocowych Unii Europejskiej ) ,
3. inwestycje wpływające na poprawę atrakcyjności turystycznej miasta, m.in. :
a. remont wieży ewangelickiej w ramach programu Fundusz Projektów Infrastruktury Okołobiznesowej,
b. oznakowanie turystyczne Żagania w ramach programu Phare CBC 2001,
c. prace remontowe w zabytkowych obiektach: w Zespole Poaugustiańskim, w kaplicy Bożego Grobu, na terenie cmentarza przy Parafii NNMP przy ul.Podgórnej, remont kościoła św. Ducha przy ul. Wojska Polskiego,
d. uporządkowywanie drzewostanu na terenie zabytkowego parku pałacowego,
4. uzbrajanie nowych terenów pod budownictwo mieszkaniowe, zgodnie z ustaleniami polityki przestrzennej ustalonej w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Żagania i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
5. zaktywizowanie i uruchomienie działalności gospodarczej na terenach istniejących zakładów przemysłowych (w związku ze wzrostem atrakcyjności gminy istnieje potrzeba uzbrojenia nowych terenów inwestycyjnych.)
Rozdział V
Planowane inwestycje w świetlne Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR) jest jednym z sześciu programów operacyjnych, które posłużą do realizacji Narodowego Planu Rozwoju / Podstaw Wsparcia Wspólnoty na lata 2004-2006. Cele polityki regionalnej państwa w okresie realizacji programu zostały określone zgodnie z NPR 2004-2006. Wskazano, że celem strategicznym ZPORR jest tworzenie warunków wzrostu konkurencji regionów oraz przeciwdziałanie marginalizacji niektórych obszarów w taki sposób, aby sprzyjać długofalowemu rozwojowi gospodarczemu kraju, jako spójności ekonomicznej, społecznej i terytorialnej oraz integracji z UE.
Miasto Żagań w pierwszych latach członkostwa w Unii Europejskiej 2004-2006 zamierza podjąć szereg inwestycji wpisujących się w priorytety i działania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego:
 
Numer i nazwa proirytetu ZPORRR
Nazwa działania
I. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów
1.2
Infrastruktura ochrony środowiska
1. budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej
2. ochrona przeciwpowodziowa
1.4
Rozwój kultury i turystyki
3. remont pomieszczeń w Zespole Poaugustiańskim i Klasztorze Augustianów w Żaganiu (łącznie z biblioteką)
4. budowa pomieszczeń hotelowych na poddaszu Żagańskiego Pałacu Kultury w Żaganiu
5. budowa hali widowiskowo-sportowej i modernizacja kąpieliska miejskiego
1.5
Społeczeństwo informacyjne
6. Informatyzacja Urzędu Miasta
III. Rozwój lokalny
 
3.2
Obszary podlegające restrukturyzacji
7. uzbrajanie terenów inwestycyjnych
8. modernizacja węzłów cieplnych
9. modernizacja ujęcia wody
10. modernizacja sieci kanalizacyjnej
11. gazyfikacja miasta
3.3
Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe
12. Rewitalizacja Starówki
3.5.1.
Lokalna infrastruktura edukacyjna i sportowa
13. Działania z zakresu budowy i remontów obiektów dydaktycznych w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach
 
Ad. 1, 10 Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej
W związku z koniecznością przestrzegania zasad zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska przyrodniczego istnieje potrzeba budowy i modernizacji sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta. Realizacją inwestycji będą objęte tereny osiedla Łąkowa, Kolonia Laski, Moczyń, uzupełnienie istniejącej sieci kanalizacji w regionie ulic Zacisze, Asnyka, Chopina, Miodowej i innych.
Zadania będą realizowane w ramach działania 1.2 i 3.2. ZPORR.

Ad. 2. Ochrona przeciwpowodziowa
Inwestycja polegałaby na ochronie terenów miasta przez wylewem wód rzeki Bóbr, tj. remont i przebudowa murów ochronnych, odbudowy wałów przeciwpowodziowych i zabezpieczenie obecnego systemu kanalizacyjnego.
Zadania będą realizowane w ramach działania 1.2 ZPORR.

Ad. 3. Remont pomieszczeń w Zespole Poaugustiańskim
Remont polegałby na odnowieniu zabytkowych wnętrz kościoła wraz z przyległym zespołem, w którym mieści się biblioteka poaugustiańska z XVIIIw. Prace jakie należałoby wykonać będą polegały na naprawie i częściowej wymianie posadzek, dachu, zabezpieczeniu murów przez wilgocią, odnowieniu fresków, oraz wykonaniu monitoringu wnętrz dostępnych dla turystów. Ze względu na bardzo stare i kosztowne zbiory biblioteczne istnieje potrzeba elektronicznego skatalogowania dzieł i odizolowania ich od bezpośredniego dotyku zwiedzających ludzi, jak również monitoring wilgotności powietrza wewnątrz biblioteki. Obecnie bibliotekę poaugustiańską zwiedza rocznie ok. 4tys. turystów i szacuje się, że po wykonaniu projektu obiekt stanie się ciekawszym produktem turystycznym i wpłynie na wzrost turystów odwiedzających Żagań.
Zadania będą realizowane w ramach działania 1.4 i 3.2. ZPORR.

Ad. 4. Budowa pomieszczeń hotelowych w ŻPK i renowacja parku miejskiego
Obecnie obiekt Żagańskiego Pałacu Kultury, w którym odbywają się liczne imprezy i uroczystości kulturalne o znaczeniu lokalnym, regionalnym a także międzynarodowym nie jest przystosowany do przyjmowania gości z noclegiem. Baza hotelowa funkcjonująca obecnie w mieście nie jest wystarczająca oraz nie spełnia standardów na jakie liczą przybywający goście. W Żaganiu funkcjonują:
Hotel Nadbobrzański – 50 miejsc noclegowych,
Hotel PTTK – 50 miejsc noclegowych,
Hotel restauracja „Piastowska” - 15 miejsc noclegowych
Schronisko Młodzieżowe PTSM – 50 miejsc noclegowych

Istnieje możliwość adaptacji poddasza Pałacu na bazę hotelową, która stworzyłaby możliwość noclegu dla kolejnych 50 osób. Z wstępnie opracowanej dokumentacji technicznej wynika, że w wyniku realizacji projektu powstałoby 25 pokoi hotelowych, zaplecze restauracyjne, windy osobowe, obiekt byłby przystosowany do pełnienia funkcji ośrodka wypoczynkowo-konferencyjnego.
Zadania będą realizowane w ramach działania 1.4 i 3.2. ZPORR.

Ad. 5. Budowa hali widowiskowo-sportowej i modernizacja kąpieliska
Ze względu na niedostateczny stan miejsc aktywnego wypoczynku w Żaganiu istnieje potrzeba wybudowania hali widowiskowo-sportowej. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Żaganiu nie dysponuje dostatecznie dużym krytym obiektem. Obecnie opracowywana jest dokumentacja techniczna budowy hali. Dodatkowo istnieje potrzeba remontu funkcjonującego kąpieliska miejskiego.
Zadania będą realizowane w ramach działania 3.5.1 ZPORR.

Ad. 6. Informatyzacja Urzędu Miasta
Celem realizacji projektu jest zapewnienie mieszkańcom gminy dostępu do informacji oraz usług świadczonych drogą elektroniczną. Efektem inwestycji na być modernizacja administracji samorządowej z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacji i komunikacji.
Zadania będą realizowane w ramach działania 1.5 ZPORR.

Ad. 7. Uzbrajanie terenów inwestycyjnych
W szczególności dotyczy to terenów pod inwestycje gospodarcze oraz zabudowę jednorodzinną z dopuszczeniem usług rzemieślniczych. Inwestycją o podstawowym znaczeniu będzie uzbrojenie terenu inwestycyjnego przy ul. Bolesława Chrobrego w Żaganiu o powierzchni 43 hektarów, stanowiącego potencjalnie atrakcyjną lokalizację dla ewentualnego inwestora. Istnieje potrzeba budowy infrastruktury technicznej poprzez rozbudowę istniejącej sieci oraz budowę i rozbudowę układu komunikacyjnego. Jest też możliwość powiększenie tego terenu o przylegające tereny rolne i leśne
Zadania będą realizowane w ramach działania 3.2. ZPORR.

Ad. 8. Modernizacja węzłów cieplnych
Modernizacja polegałaby na realizacji zadań inwestycyjno-remontowych w celu poprawy funkcjonowania i racjonalizacji gospodarki ciepłowniczej w najbliższych latach na terenie miasta. Warunkiem niezbędnym do wykonania zadania jest uprzednie przejęcie węzłów cieplnych od ich obecnych właścicieli. Szacuje się, że modernizacji podlegałoby ok. 40 węzłów cieplnych.
Zadania będą realizowane w ramach działania 1.4 i 3.2. ZPORR.

Ad. 9. Modernizacja ujęcia wody
Projekt obejmuje następujący zakres działań:
- zmianę technologii płukania filtrów polegającej na zmianie obiegu wody w budynku filtrowni oraz zastosowaniu zasuw z napędem elektrycznym,
- wykonanie systemu wizualizacji, nadzorowania i monitorowania procesów przemysłowych ujęcia wody i 2 hydroforni,
- zainstalowanie aparatury pomiarowej i nowych rozdzielni pomp głębinowych,
- zakup 8 sztuk pomp głębinowych,
- wykonanie ogrodzenia wokół wieży ciśnień i budynku napowietrzania,
- wykonanie monitoringu wizyjnego ujęcia wody przy ul. Dworcowej,
- wymiana urządzeń hydroforni na zestawy pompowe do utrzymania ciśnienia w sieciach przemysłowych w budynkach hydroforni przy ul. Przyjaciół Żołnierza i ul. Nowogródzkiej.
Zadania będą realizowane w ramach działania 3.2. ZPORR.

Ad. 11. Gazyfikacja miasta
Istnieje konieczność uzupełnienia sieci gazowej na terenach peryferyjnych miasta, szczególnie na Kolonii Laski.
Zadania będą realizowane w ramach działania 3.2. ZPORR.

Ad. 12. Rewitalizacja starówki
Trwają prace nad opracowaniem Programu Rewitalizacji Społeczno-Gospodarczej Żagańskiej Starówki, na podstawie którego będą realizowane projekty z zakresu:
- rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości,
- działalności kulturalnej i edukacyjnej,
- porządkowania starej tkanki urbanistycznej,
- renowacji zabudowy budynków,
- poprawy funkcjonalności ruchu kołowego i pieszego,
- przebudowy i remontów infrastruktury związanej z rozwojem funkcji turystycznych, rekreacyjnych, kulturalnych i sportowych,
- tworzenia stref bezpieczeństwa i zapobiegania przestępczości.
Zadania będą realizowane w ramach działania 3.3. ZPORR.

Ad. 13. Remonty obiektów dydaktycznych w gimnazjach, szkołach podstawowych i przedszkolach
Działania w zakresie remontów obiektów dydaktycznych dotyczą w szczególności:
adaptacji i wyposażenia pomieszczeń do nauki języków obcych, informatyki, wychowania fizycznego i bibliotek, wymiany okien, budowy, remontów i wyposażenia sal gimnastycznych, boisk oraz placów zabaw.
Zadania będą realizowane w ramach działania 3.5. ZPORR.

Zestawienie poszczególnych pozycji inwestycji wraz z planem finansowym na lata 2004-2013 przedstawia tabela – załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały .
Rozdział VI
Oczekiwane wskaźniki monitorowania Planu Rozwoju Lokalnego

Monitorowaniu realizacji inwestycji zapisanych w Planie Rozwoju Lokalnego miasta Żagania służyć będzie szereg wskaźników adekwatnych do podejmowanych działań w ramach regionalnej polityki strukturalnej Unii Europejskiej .
Przykładowe wskaźniki monitorowania Planu Rozwoju Lokalnego Żagania:
 
Numer i nazwa działania
Opis
1.2.   Infrastruktura ochrony środowiska
 
 
Wskaźniki :
produktu
-          długość sieci wodociągowych
-          długość sieci kanalizacyjnych
rezultatu
-          stosunek ilości budynków podłączonych do wodociągu i kanalizacji do wszystkich budynków
-          ilość ścieków odprowadzanych i oczyszczonych oraz ilość przetworzonych odpadów
oddziaływania
-          liczba osób korzystających z sieci kanalizacyjnej i wodociągowej
-          jakość wód powierzchniowych
1.4. Rozwój kultury i turystyki
 
 
Wskaźniki :
produktu
-          liczba obiektów historycznych
-          liczba zrewitalizowanych parków
-          liczba zachowanych i odnowionych dzieł sztuki
-          liczba obiektów przeznaczonych na cele kulturalne
-          liczba wypromowanych marek produktów turystycznych
rezultatu
-          powierzchnia odrestaurowanych i odremontowanych obiektów historycznych
-          powierzchnia obiektów przeznaczonych na cele kulturalne
-          liczba dzieci i młodzieży uczestniczących w zorganizowanych formach turystyki
oddziaływania
-          liczba osób uczestniczących w imprezach kulturalnych
-          liczba odwiedzających obiekty zabytkowe i historyczne
1.5 Społeczeństwo informacyjne
 
Wskaźniki :
produktu
-          długość traktów światłowodowych
-          ilość węzłów dostępowych umożliwiających dostęp do sieci szerokopasmowej
-          ilość jednostek publicznych posiadających bezpieczny dostęp do szerokopasmowego Internetu
-          ilość kompleksowych systemów zarządzania wdrożonych w administracji publicznej, wewnętrznych systemów zarządzania informacją, internetu, transakcyjnych portali
rezultatu
-          wzrost długości sieci szkieletowej w posiadaniu podmiotów publicznych
-          wzrost ilości węzłów sieci dostępowej
-          ilość użytkowników systemów zarządzania w jednostkach publicznych, użytkowników internetu, użytkowników aplikacji wspierających działania instytucji
-          ilość korzystających z PIAP
oddziaływania
-          ilość użytkowników posiadających szerokopasmowy dostęp do Internetu
-          ilość usług publicznych dostępowych on-line
-          wzrost ilości populacji wykorzystującej Internet
3.2. Obszary podlegające restrukturyzacji
 
 
Wskaźniki :
produktu
-          długość sieci rozdzielczej wodociągów
-          liczba urządzeń zaopatrzenia w wodę
-          długość sieci kanalizacyjnej
-          liczba projektów kompleksowego uzbrojenia terenu pod inwestycje
rezultatu
-          powierzchnia terenów inwestycyjnych, które stały się dostępne w wyniku budowy i modernizacji dróg oraz uzbrojenia terenu
-          średni czas przejazdu transportem indywidualnym i zbiorowym między wybranymi punktami w mieście
-          stosunek ilości budynków podłączonych do wodociągu i do kanalizacji do wszystkich budynków
oddziaływania
-          liczba osób korzystających z sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
-          dochody budżetów województw z udziału w podatkach od osób fizycznych
-          dochody budżetów województw z udziału w podatkach od osób prawnych
3.3. Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe
 
 
Wskaźniki :
produktu
-          liczba zrealizowanych projektów rehabilitacji zdegradowanych dzielnic i obszarów miasta
-          długość zmodernizowanych dróg
-          liczba nowo zbudowanych plomb w zabudowie
-          liczba budynków poddanych renowacji
rezultatu
-          powierzchnia terenów zrewitalizowanych, na których nastąpił rozwój przedsiębiorczości
-          powierzchnia mieszkalna i usługowa w zrewitalizowanych dzielnicach i miastach
oddziaływania
-          liczba mieszkańców na terenach poddanych rewitalizacji
-          wskaźnik bezrobocia wśród mieszkańców terenów zrewitalizowanych
-          migracje z terenów poddanych rewitalizacji
3.5.1. Lokalna infrastruktura edukacyjna i sportowa
 
 
Wskaźniki :
produktu
-          liczba szkół podstawowych, gimnazjów
rezultatu
-          liczba uczniów szkół podstawowych, gimnazjów
-          liczba osób korzystających z obiektów infrastruktury publicznej
oddziaływania
-          wskaźnik wykształcenia
-          migracje w ramach województw
 

Wartości poszczególnych wskaźników zostaną określone indywidualnie do każdego przedsięwzięcia – projektu .
Rozdział VII
System wdrażania

System wdrażania Planu Rozwoju Lokalnego Miasta Żagania jest realizowany w oparciu o system wdrażania pomocy strukturalnej Unii Europejskiej. Miasto Żagań korzystając ze środków finansowych funduszy strukturalnych UE jest zobowiązane przestrzegać zasad i procedur wspólnotowych , które zostały określone w Rozporządzeniu z dnia 21 czerwca 1999 roku nr 1260/1999 wprowadzającym ogólne przepisy odnośnie funduszy strukturalnych oraz rozporządzeniach odnoszących się do poszczególnych funduszy strukturalnych.
Instytucja Zarządzająca Planem Rozwoju Lokalnego Miasta Żagania
Funkcję instytucji zarządzającej i koordynującej realizacją Planu Rozwoju Lokalnego będzie pełnił specjalnie powołany zespół składający się z przedstawicieli Urzędu Miasta i Radnych.
Instytucja wdrażająca Plan Rozwoju Lokalnego
Urząd Miasta Żagań jako instytucja wdrażająca PRL jest odpowiedzialna za:
- doradztwo w zakresie formułowania wniosków aplikacyjnych przez instytucje podległe (beneficjentów pomocy),
- kontrolę formalną składanych wniosków, ich zgodności z procedurami, z zapisami Planu,
- ewentualne monitorowanie wdrażania poszczególnych projektów,
- zapewnienie informowania o współfinansowaniu przez UE realizowanych projektów.
Rozdział VIII
Sposoby monitorowania, oceny i komunikacji społecznej

1.System monitorowania
Kluczowe znaczenie w monitorowaniu i stymulowaniu realizacji Planu posiada Burmistrz Miasta Żagań i Rada Miasta. Jego główną rolą będzie monitorowanie przebiegu realizacji zadań zawartych w Planie oraz ewentualne interweniowanie w przypadku stwierdzenia opóźnień lub nieuzasadnionej rezygnacji z realizacji zadania.
2.Sposoby oceny planu
Skuteczność Planu poddawana będzie bieżącej ocenie. Sprawowana ona będzie przez Burmistrza Miasta i Radę Miasta przy pomocy zawartych w Rozdziale VI wskaźników monitorowania.
3.Sposoby inicjowania współpracy pomiędzy sektorem publicznym, prywatnym i organizacjami pozarządowymi
Strategia informacyjna
Zadania strategii informacyjnej:
- zapewnienie powszechnego dostępu do informacji o możliwościach uzyskania wsparcia w ramach funduszy strukturalnych dla wszystkich grup docelowych na terenie Miasta Żagania,
- zapewnienie czytelnej informacji o kryteriach oceny i wyboru projektów oraz obowiązujących w tym zakresie procedurach,
- zapewnienie bieżącego informowania opinii publicznej o zakresie i wymiarze pomocy wspólnotowej dla poszczególnych projektów i rezultatach działań na poziomie Miasta,
- zapewnienie współpracy z instytucjami zaangażowanymi w monitorowanie i realizowanie Planu Rozwoju Lokalnego w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych poprzez wymianę informacji i wspólne przedsięwzięcia,
- inicjowanie dodatkowych działań promocyjnych o zasięgu lokalnym,
- wykorzystanie nowoczesnych technologii, takich jak internet, poczta elektroniczna, elektroniczna archiwizacja dokumentów, w celu usprawnienia komunikacji pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w realizacji Planu Rozwoju Lokalnego.

Działania podejmowane w ramach Planu Rozwoju Lokalnego Miasta Żagania będą uwzględniały specyficzne potrzeby wymienionych grup docelowych, jeżeli chodzi o zakres informacji oraz użyte instrumenty w celu osiągnięcia maksymalnej skuteczności.
- Opinia publiczna - powszechna wiedza na temat działań związanych z wdrażaniem oraz wykorzystaniem środków Unii Europejskiej służyć będzie prezentacji korzyści płynących z członkostwa we Wspólnocie, budowaniu pozytywnego wizerunku podmiotów zaangażowanych w proces wdrażania pomocy, jak również przyczyni się do poparcia dla inwestycji, których bezpośrednim beneficjentem będzie społeczność lokalna Miasta.
- Beneficjenci - to osoby, instytucje lub grupy społeczne bezpośrednio korzystające z wdrażanej pomocy. Będą to:
- jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego,
- podmioty będące jednostkami podległymi samorządowi gminnemu bądź realizujące zadania jednostki samorządu gminnego,
- podmioty gospodarcze,
- organizacje zrzeszające przedsiębiorców,
- uczelnia wyższa i jednostki edukacyjne,
- organizacje pozarządowe i organizacje społeczne,
- związki wyznaniowe.

Kształtowanie wizerunku Planu Rozwoju Lokalnego
Wykorzystanie pomocy w ramach funduszy strukturalnych płynących z Unii Europejskiej uzależnione jest od poziomu świadomości w zakresie istnienia oraz możliwości pozyskania środków dla samorządów gminnych. W tym celu istnieje realna potrzeba konsekwentnego kształtowania pozytywnego wizerunku Planu Rozwoju Lokalnego.

Instrumenty strategii informacyjnej
Realizacji polityki informacyjnej służyć mają następujące instrumenty:

- konferencje, seminaria, wykłady, warsztaty, prezentacje- propagujące informacje o możliwościach wykorzystania środków unijnych i rezultatach wsparcia UE oraz usystematyzowania wiedzy,
- wizytacje projektów, ekspozycje projektów- mogą stanowić skuteczne metody prezentacji osiągnięć w zakresie realizacji inicjatyw z wykorzystaniem środków Unii Europejskiej,
- informowanie o projektach oraz ich promocja przez beneficjentów- należy zadbać o przekazanie odpowiedniej wiedzy beneficjentom z rejonu Miasta Żagania, którzy będą odpowiedzialni za spełnienie wymogów w tym zakresie,
- serwisy internetowe - będą szybkim i ogólnodostępnym źródłem informacji dla potencjalnych beneficjentów i instytucji o aktualnych możliwościach skorzystania z pakietu pomocowego, zaś dla opinii publicznej stanowią kompleksowe źródło informacji o osiągnięciach Planu Rozwoju Lokalnego i wsparciu ze strony Unii Europejskiej dla Miasta Żagania,
- publikacje, broszury informacyjne, ulotki, reklamy, plakaty, materiały audio-wizualne - ułatwiają w atrakcyjnej, przystępnej formie przybliżyć wiedzę na temat dostępnej pomocy Unii Europejskiej, możliwości jej uzyskania, roli żagańskich instytucji w zarządzaniu pomocą oraz roli Unii Europejskiej w tym procesie,
- współpraca z mediami - działania wykorzystujące współpracę z prasą, radiem, telewizją o zasięgu lokalnym i regionalnym będą kluczowym elementem przy realizacji Planu Rozwoju Lokalnego w szczególności w odniesieniu do opinii publicznej. Działania podejmowane za pośrednictwem mediów będą miały formę artykułów i relacji prasowych, audycji radiowych i telewizyjnych, reklam i ogłoszeń. Wszelka informacja o zasadach i procedurach związanych z wykorzystaniem funduszy strukturalnych powinna być przekazana w zwięzły i przystępny sposób.
§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żagań


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty.


Przewodniczący
Rady Miasta Żagań
Marian Łęcki
------------------------------------
Zmiany:
Uchwała Nr XXXIV/78/2005

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Magdalena Augustyniak Data wytworzenia informacji: 2005-12-28 10:15:28
Osoba, która odpowiada za treść: Magdalena Augustyniak Data wprowadzenia do BIP 2005-12-28 10:15:28
Wprowadził informację do BIP: Franciszek Fedorowicz Data udostępnienia informacji: 2005-12-28 10:51:15
Osoba, która zmieniła informację: Franciszek Fedorowicz Data ostatniej zmiany: 2005-12-28 10:15:28
Artykuł był wyświetlony: 23143 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Żagań
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu