ˆ

Akty prawne

Drukuj informacjęAkt prawny: XXV/85/2004

Szczegóły informacji

XXV/85/2004

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Nieobowiązujący

Sesja: brak

Kadencja: brak

Data wejścia w życie: 01.01.2005 r.

Data podjęcia/podpisania: 2004-12-30

Tytuł aktu:

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2005 ROK GMINY ŻAGAŃ O STATUSIE MIEJSKIM

Treść:

Uchwała nr XXV/ 85 /2004
Rady Miasta Żagań
z dnia 30 grudnia 2004 r.UCHWAŁA BUDŻETOWA

NA 2005 ROK

GMINY ŻAGAŃ O STATUSIE MIEJSKIM


Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 , pkt 9 lit. "d", pkt 10 i art.61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142 , poz.1591 z późn.zm. ), art.111 ust. 2 pkt 1-3 i 5, art. 112 ust. 1i ust. 2 pkt. 6, art.116 ust.1, art.122, art.124 ust.1 - 3 , oraz art.128 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 15 poz.148, z późn. zm. ) Rada Miasta Żagań uchwala co następuje :

§ 1
1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 40.497.390 zł , jak w załączniku nr 1 do uchwały.

2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje:

1) dotacje na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 6.956.639 zł , jak w załączniku nr 3 do uchwały,

2) dotacje na zadania realizowane przez gminę w drodze porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 38.000 zł, jak w załączniku nr 4 do uchwały,


3) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoho lowych w kwocie 401.424 zł , jak w załączniku nr 5 do uchwały.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w kwocie 43.083.578 zł, jak w załączniku nr 2 do uchwały .
2. Z wydatków o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na :

1) wydatki bieżące kwotę 39.330.848 zł; w tym:

a) kwotę 15.082.406 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
b) kwotę 4.682.468 zł z przeznaczeniem na dotacje ,
c) kwotę 55.711 zł na wydatki związane z obsługą długu gminy,
d) kwotę 2.247.100 zł na wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę,
e) kwotę 2.000 zł na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego.

2) wydatki majątkowe kwotę 3.752.730 ,-zł, które zostały określone w załączniku nr 7; w tym:

a) dotacje celowe dla instytucji kultury:
w tym:
- dotacja dla Żagańskiego Pałacu Kultury w kwocie 40.000 zł na budowę ogrodzenia Pałacu,
- dotacja dla Żagańskiego Pałacu Kultury w kwocie 40.000 zł na wykonanie iluminacji Pałacu,
- dotacja dla Muzeum Martyrologii Alianckich Jeńców Wojennych w Żaganiu w kwocie 14.230 zł na odbudowę tunelu „Harry”,

b) dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych:
w tym:
- dotacja dla Parafii NNMP w Żaganiu w kwocie 150.000 zł na remont zabytkowego muru i wykonanie bramy cmentarnej.

3) z kwoty dotacji , o których mowa w ust. 2 pkt 1 lit. "b" przeznacza się na:
a) dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych kwotę 2.838.698 zł ; jak w załączniku nr 8 do uchwały,
b) dotacje podmiotowe dla zakładów budżetowych kwotę 400.000 zł; jak w załączniku nr 8 do uchwały,
c) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury kwotę 1.443.770 zł; jak w załączniku nr 6 do uchwały,


3. Zakres dotacji przedmiotowych , o których mowa w ust. 2 pkt 3 lit. "a" określa załącznik nr 8 do uchwały.

4. Ogólna kwota wydatków określona w ust.1 obejmuje także:

1) wydatki w kwocie 6.956.639 zł na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na podstawie odrębnych ustaw, jak w załączniku nr 3 do uchwały,


2) wydatki w kwocie 38.000,- zł na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, jak w załączniku nr 4 do uchwały,

3) wydatki w kwocie 401.424,-zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, jak w załączniku nr 5 do uchwały .

§ 3
1. Ustala się przychody budżetu w kwocie 3.118.488 zł;
w tym:

1) z kredytu i pożyczek zaciągniętych w poprzednich latach („wolne środki”) w kwocie 1.028.488 zł,

2) z kredytów zaciągniętych w bankach krajowych w kwocie 2.000.000 zł
w tym:

a) 1.500.000 zł – kredyt na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Żagańskiego na dofinansowanie przebudowy przychodni SP ZOZ w Żaganiu na szpital,

b) 500.000 zł – kredyt na budowę hali sportowo-widowiskowej.

3) z pożyczki na budowę kanalizacji w ul. M.Konopnickiej w kwocie 90.000 zł.

2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 532.300 zł; w tym:

1) 307.800 zł – spłata kredytu zaciągniętego w BOŚ Poznań na budowę miejskiej oczyszczalni ścieków wraz z kolektorem dosyłowym,
2) 210.000 zł – spłata pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Zielonej Górze na budowę kanalizacji na osiedlu „Łąkowa”,
3) 14.500 zł – spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Zielonej Górze na budowę przyłączy kanalizacyjnych w ul. Asnyka i na osiedlu „Zacisze”.

3. Deficyt budżetu gminy w kwocie 2.586.188 zł pokryty zostanie:

1) przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytu i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.028.488 zł,
2) przychodami pochodzącymi z kredytów zaciągniętych w bankach krajowych 1.557.700 zł.

4. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu zawiera załącznik nr 10 do uchwały .
§ 4
 
Ustala się plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych oraz środków specjalnych jak w załącznikach nr 8 i 9 do uchwały .
§ 5
Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej , jak w załączniku nr 11 do uchwały .
§ 6
1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 350.000 zł.
2. Tworzy się rezerwę celową na zadania oświatowe w wysokości 200.000 zł.

§ 7

Upoważnia się Burmistrza Miasta Żagań do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w roku budżetowym deficytu budżetowego do wysokości 1.500.000 zł,

2) samodzielnego zaciągania zobowiązań do wysokości sumy 1.500.000 zł,

3) dokonywania zmian w planie wydatków , z wyłączeniem przeniesienia wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,

4) upoważnienia w drodze zarządzenia kierowników jednostek organizacyjnych gminy do dokonywania zmian w planie wydatków jednostki w ramach tego samego rozdziału klasyfikacji budżetowej, za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatków majątkowych,

§ 8
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żagań.

§ 9
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.


Przewodniczący Rady Miasta Żagań


Marian Łęcki

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Teresa Łapczyńska Data wytworzenia informacji: 2005-01-18 09:52:19
Osoba, która odpowiada za treść: Teresa Łapczyńska Data wprowadzenia do BIP 2005-01-18 09:52:19
Wprowadził informację do BIP: Franciszek Fedorowicz Data udostępnienia informacji: 2005-01-18 14:17:27
Osoba, która zmieniła informację: Franciszek Fedorowicz Data ostatniej zmiany: 2005-01-18 09:52:19
Artykuł był wyświetlony: 5535 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Żagań
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu