ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Żagań o statusie miejskim w 2019 r./WYNIK

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Data wprowadzenia informcji do BIP: 2018-12-28 09:14:51 Informacja ogłoszona dnia 2018-12-28 09:19:23 przez Kinga Komar

Akapit nr - brak tytułu

Zarządzenie Nr 12/2019
Burmistrza Miasta Żagań
z dnia 11 stycznia 2019 r.
 
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Żagań o statusie miejskim w 2019 r.
 
Na podstawie Zarządzenia Nr 308/2018 Burmistrza Miasta Żagań z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Żagań o statusie miejskim w 2019 r., w związku z przepisami Uchwały Nr IX/84/2011 Rady Miasta Żagań z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania sportu przez Gminę Żagań o statusie miejskim (Dz. Urz. Woj. Lub. z dnia 17 sierpnia 2011 r., Nr 90, poz. 1812) oraz Ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1263 z późn zm.), zarządza się, co następuje:
 
§1
Dokonuje się rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Żagań o statusie miejskim w 2019 r.
 
§2
Do realizacji zadania, o którym mowa w § 1 niniejszego Zarządzenia wybrano podmioty uprawnione i przyznano następujące kwoty dotacji na dofinansowanie realizacji zadania:
 
 
1) Uczniowski Klub Sportowy CZARNI Żagań na zadanie z zakresu rozwoju sportu pn. „Przygotowanie Klubu Sportowego do udziału w rozgrywkach sportowych i udział w tych rozgrywkach” – kwota 55.000 zł,
2) Wojskowy Klub Sportowy „SOBIESKI” na zadanie z zakresu rozwoju sportu pn. „Przygotowanie Klubu Sportowego do udziału w rozgrywkach sportowych i udział w tych rozgrywkach” – kwota 30.000 zł,
3) Miejski Klub Sportowy „Moczynianka” na zadanie z zakresu rozwoju sportu pn. „Przygotowanie Klubu Sportowego do udziału w rozgrywkach sportowych i udział w tych rozgrywkach” – kwota: 12.000 zł.
 
§3
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Kultury, Sportu i Komunikacji Społecznej.
 
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Burmistrz Miasta Żagań
    Andrzej Katarzyniec

Akapit nr - brak tytułu

Zarządzenie Nr 308/2018
Burmistrza Miasta Żagań
z dnia 28 grudnia 2018 r.
 
 
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Żagań o statusie miejskim w 2019 r.
 
 
Na podstawie § 4 ust. 2 Uchwały Nr IX/84/2011 Rady Miasta Żagań z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania sportu przez Gminę Żagań o statusie miejskim (Dz. Urz. Woj. Lub. z dnia 17 sierpnia 2011 r. Nr 90, poz. 1812) w związku z Ustawą z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1263 z późniejszymi zmianami) zarządza się, co następuje:
 
§ 1
1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Żagań o statusie miejskim w 2019 roku.
2. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
  § 2
Otwarty konkurs ofert ogłasza się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Żagań.
 
  § 3
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Kultury, Sportu i Komunikacji Społecznej.
 
  § 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
 
                                                                                                   Burmistrz Miasta Żagań
 
                                                                                                      Andrzej Katarzyniec

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Żagań
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu