ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Żagań o statusie miejskim w 2018 r."

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Data wprowadzenia informcji do BIP: 2018-05-30 14:02:17 Informacja ogłoszona dnia 2018-05-30 14:04:02 przez Marian Senyk

Akapit nr - brak tytułu

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
w postępowaniu o zamówienie publiczne o wartości szacunkowej powyżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 6 000 euro a nieprzekraczającej wyrażonej w złotych kwoty 30 000 euro
 
Burmistrz Miasta Żagań
Plac Słowiański 17
68-100 Żagań
tel. (068) 477-10-40 lub (068) 477-10-08
fax. 068 477-10-17
 
 
zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:
„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Żagań o statusie miejskim w 2018 r.”
 
Zgodnie z art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - tekst jednolity (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) do przedmiotowego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
I. Określenie przedmiotu zamówienia publicznego.
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie następujących prac:
 1. Demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest - szacunkowa ilość: 1874 m2 płyt azbestowo-cementowych (28,11 Mg).
  Przez wymienione czynności Zamawiający rozumie roboty związane z demontażem materiałów zawierających azbest, zebranie zdemontowanych materiałów oraz ich pakowanie i zabezpieczenie przed szkodliwym działaniem – emisją azbestu do środowiska, załadunek materiałów zawierających azbest oraz ich transport z miejsca zbiórki do miejsca unieszkodliwiania, rozładunek i zdeponowanie wraz z kosztami unieszkodliwienia na składowisku odpadów niebezpiecznych zawierających azbest oraz prowadzenie ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów określonej w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 21) z zastosowaniem wzorów dokumentów określonych Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1973) – „Karta przekazania odpadu”.
 2. Zbieranie, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z miejsca tymczasowego składowania - szacunkowa ilość: 175,0 m2 płyt azbestowo-cementowych (2,63 Mg).
  Przez wymienione czynności Zamawiający rozumie roboty związane ze zebraniem materiałów, ich pakowanie, załadunek oraz transport z miejsca zbiórki do miejsca unieszkodliwiania, rozładunek i zdeponowanie wraz z kosztami unieszkodliwienia na składowisku odpadów niebezpiecznych zawierających azbest oraz prowadzenie ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów określonej w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 21), z zastosowaniem wzorów dokumentów określonych Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1973) – „Karta przekazania odpadu”.
 3. Wskazana w pkt 1) i 2) ilość wyrobów azbestowych może ulec zmianie uwzględniając, że podstawą do ich określenia są wnioski właścicieli nieruchomości i przysługują im uprawnienia do odstąpienia od realizowania wniosków. W takim przypadku, Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia zakresu usług objętych umową bez prawa do roszczeń odszkodowawczych z tego tytułu ze strony Wykonawcy.
 
Pozostałe wymagania i informacje związane z realizacją przedmiotu zamówienia:
 1. Zadanie zrealizowane będzie na obszarze Gminy Żagań o statusie miejskim, na nieruchomościach stanowiących własność osób trzecich.
 2. Przed rozpoczęciem prac, w terminie co najmniej 7 dni, Wykonawca powinien dokonać zgłoszenia przystąpienia do prac polegających na zabezpieczeniu lub usunięciu wyrobów zawierających azbest (właściwemu organowi nadzoru budowlanego, właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy oraz właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu).
 3. Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie i na własny koszt opracować szczegółowy harmonogram prac oraz ustalić szczegółowe terminy wykonania prac wymienionych w pkt 1)  i 2) z właścicielami posesji, na podstawie podanego przez Zamawiającego wykazu posesji/nieruchomości, na których znajdują się wyroby zawierające azbest, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Zaproszenia.
 4. Zamawiający zobowiązuje się do przekazania szczegółowego wykazu posesji, z których będzie usuwany azbest w dniu podpisania umowy z Wykonawcą.
 5. Szczegółowe ustalenia dotyczące wykonania przedmiotu umowy uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy i właścicielem nieruchomości.
 6. Zamawiający dokona oceny prawidłowości wykonywanych prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest poprzez każdorazową obecność przy odbiorze i ważeniu odpadów zabezpieczonych na posesji mieszkańców, a zakończenie prac w każdym z obiektów będzie udokumentowane protokołem odbioru odpadów zawierających azbest, spisanym z udziałem Stron umowy i właściciela nieruchomości – wzór protokołu stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Zaproszenia.
 7. Po stronie Wykonawcy leży uporządkowanie nieruchomości po zakończeniu robót.
 8. Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów musi być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Przy demontażu wyrobów zawierających azbest wykonawca prac jest zobowiązany do zachowania wszelkich przepisów prawa budowlanego, bhp oraz ppoż.
 9. Wykonawca wykona prace zgodnie ze stanem współczesnej wiedzy technicznej, normami
  w zakresie gospodarowania odpadami zawierającymi azbest.
 10. Usługi Wykonawca świadczyć będzie własnym sprzętem i przy pomocy własnych materiałów.
 11. Wykonawca własnym kosztem i staraniem zapewni zaplecze dla wykonywanych prac oraz zabezpieczenia terenu, na którym będzie trwało usuwanie azbestu, zgodnie z obowiązującymi
  w tym zakresie przepisami.
 12. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu zdarzeń i wypadków, a także za zniszczenia własności prywatnej spowodowane swoim działaniem lub niedopatrzeniem związanym z realizacją niniejszego zamówienia.
 
Wykaz dokumentów będących przedmiotem odbioru usługi:
Do odbioru końcowego przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić dokumenty pozwalające ocenić prawidłowość wykonania przedmiotu niniejszego zamówienia, tj.:
 1. Dokument potwierdzający zgłoszenie Wykonawcy przystąpienia do prac polegających na zabezpieczeniu lub usunięciu wyrobów zawierających azbest.
 2. Szczegółowy harmonogram prac Wykonawcy.
 3. Protokół odbioru prac wykonanych na danej nieruchomości (stwierdzenie usunięcia wyrobów zawierających azbest), podpisany przez właściciela nieruchomości i Wykonawcę oraz przedstawiciela Zamawiającego, potwierdzający ilość odebranych wyrobów zawierających azbest.
 4. Oryginał końcowego Protokołu odbioru usługi podpisany bez zastrzeżeń przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcę (wzór protokołu odbioru końcowego wykonania prac z zakresu usuwania odpadów zawierających azbest stanowi załącznik nr 3 do Zaproszenia).
 5. Oryginał Kart przekazania odpadów zawierających azbest na składowisko odpadów niebezpiecznych.
 
II.  Termin realizacji zamówienia: 
Zamówienie należy wykonać od dnia podpisania umowy do 20.08.2018 r.
 
III. Warunki udziału w postępowaniu i sposób dokonania oceny ich spełnienia.
 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy spełniają warunki dotyczące:
  1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
  2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
  3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
  4) sytuacji ekonomicznej i finansowej;
  5) nie podlegają wykluczeniu z postepowania.
  Na potwierdzenie spełnienia ww. warunków Wykonawca składa odpowiednie oświadczenie znajdujące się w formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego zaproszenia.
 2. W zakresie posiadania uprawnień Oferent przedłoży:
  a) decyzję administracyjną (zezwolenie) na prowadzenie działalności w zakresie demontażu i zbierania odpadów zawierających azbest oraz transportu odpadów niebezpiecznych, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. 2018 r., poz. 21),
  b) umowę z właścicielem specjalistycznego składowiska odpadów niebezpiecznych posiadających odpowiednie zezwolenie na unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest.
 3. W zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia Oferent wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem złożenia oferty (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie) zrealizował co najmniej dwie usługi polegające na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest. Na potwierdzenie tego warunku Oferent złoży wykaz zadań, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączy poświadczenia określające, czy wymagane zadania zostały wykonane w sposób należyty. W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego zadania których dotyczy poświadczenie, zostały wcześniej wykonane, Oferent nie ma obowiązku przedkładania poświadczenia.
 4. Oferenci mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. w formie Konsorcjum).
  4.1. W przypadku wspólnego ubiegania się, Oferenci ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
  Na potwierdzenie ustanowienia pełnomocnika Oferenci załączają do oferty stosowne pełnomocnictwo.
  4.2. Jeżeli oferta Oferentów ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, zostanie wybrana, Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Oferentów.
  4.3. Oferenci występujący wspólnie, warunki dotyczące udziału w postepowaniu mogą spełnić łącznie natomiast warunek dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania muszą spełnić oddzielnie dla każdego Oferenta.
  4.4. Oferenci występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
 5. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie na podstawie złożonych przez Oferenta oświadczeń i dokumentów żądanych przez Zamawiającego, na zasadzie spełnia/nie spełnia. Z dokumentów i oświadczeń musi wynikać, iż Oferent spełnia warunki udziału w postępowaniu na dzień składania ofert. W przypadku niespełnienia jakiegokolwiek warunku udziału w postępowaniu albo nie wykazania w wystarczający sposób potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Oferent zostanie wykluczony z postępowania – po wyczerpaniu czynności związanych z wezwaniem do uzupełnienia dokumentów lub oświadczeń.
  Ofertę Oferenta wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
 
IV. Sposób przygotowania oferty.
 1. Oferent składa tylko jedną ofertę, w formie pisemnej, na załączonym formularzu oferty.   
 2. Wraz z ofertą Oferent składa oświadczenia i wymagane dokumenty.
 3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, przy użyciu nośnika pisma nieulegającego usunięciu.
 4. Oferta musi być podpisana przez Oferenta lub upełnomocnionego przedstawiciela Oferenta.
 5. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
 6. Oferent podaje cenę brutto, zgodnie z wymogami określonymi na formularzu ofertowym.
 
V. Miejsce i termin składania ofert:
 1. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w Urzędzie Miasta Żagań, ul. Jana Pawła II 15, Wydział Zamówień Publicznych i Nadzoru Właścicielskiego - pok. nr 20, do dnia 07.06.2018 r. do godziny 10.00. z zaznaczeniem, czego oferta dotyczy i dopiskiem: „Nie otwierać przed 07.06.2018 r. przed godziną 10.00. Koperta powinna zawierać również nazwę Oferenta i jego adres.  
 2. W przypadku przesłania oferty pocztą lub przesyłką kurierską decydująca jest data wpływu do siedziby Urzędu Miasta w Żaganiu potwierdzona pieczęcią kancelaryjną a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
 3. Oferent może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.                   
 4. Oferty niekompletne podlegają uzupełnieniu, w terminie określonym przez Zamawiającego.
 
VI. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
 1. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą, na podstawie: jednostkowej łącznej ceny brutto – 100%. Na łączną cenę brutto składają  się poszczególne ceny jednostkowe brutto z pozycji 1 do 2 podane w ofercie. 
 2. Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalna ilość punktów, jaką po uwzględnieniu wag może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt. (stosunek oferty z najniższą łączną ceną jednostkową do ceny oferty badanej).
 3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 4. W przypadku złożenia ofert o takiej samej cenie, Zamawiający negocjuje ceny z każdym Oferentem odrębnie.
 5. Zamawiający udziela zamówienia Oferentowi, który złożył najkorzystniejszą ofertę z najniższą ceną brutto.
 
VII. Postanowienia końcowe:
 1. Wynagrodzenie Wykonawcy  jest wynagrodzeniem umownym brutto i obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy.
 2. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone na podstawie faktycznej ilości Mg zdemontowanych, spakowanych, odtransportowanych i unieszkodliwionych wyrobów zawierających azbest i cen jednostkowych, zgodnie z ofertą Wykonawcy, niezmiennych przez okres obowiązywania umowy.
 3. Podstawą do wystawienia faktury będą protokoły odbioru usługi, podpisane przez przedstawicieli Stron umowy i właściciela nieruchomości oraz karty przekazania odpadów, o których mowa
  w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1973).
 4. Istotne elementy, które zostaną zawarte w umowie z Wykonawcą zawarte są we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do Zaproszenia do składania ofert.  
 5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia przedmiotowego zamówienia
  w przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zamówienia.
 6. Wynagrodzenie za wykonanie usługi nie może przekroczyć kwoty środków zabezpieczonych
  w budżecie 2018 r. na przedmiot zamówienia.
 
z up. BURMISTRZA
Magdalena Wiadomska – Łażewska
Sekretarz Miasta

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Żagań
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu