ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 r. zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Data wprowadzenia informcji do BIP: 2018-01-12 13:27:29 Informacja ogłoszona dnia 2018-01-12 13:29:50 przez Kinga Komar

Akapit nr - brak tytułu

Zarządzenie Nr 10/2018
Burmistrza Miasta Żagań
z dnia 12 stycznia 2018 r.
 
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 r. zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia.
 
Na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 ze zm.) oraz § 7 ust. 1 pkt 1 Uchwały Nr XLVII/101/2017 Rady Miasta Żagań z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie: programu współpracy Gminy Żagań o statusie miejskim z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2017 r., poz. 2650)  zarządza się, co następuje:
§ 1
1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 r. zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1638 ze zm.) poprzez wspieranie działań dla osób objętych stacjonarną opieką paliatywno – hospicyjną, nie będących świadczeniami medycznymi.
2. Zlecenie realizacji zadania, o którym mowa w ust. 1, nastąpi w formie powierzenia wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji.
3. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
  § 2
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert zostanie opublikowane poprzez jego zamieszczenie:
  1. w Biuletynie Informacji Publicznej,
  2. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Żagań,
  3. na stronie internetowej Urzędu Miasta Żagań www.urzadmiasta.zagan.pl.
  § 3
Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Infrastruktury i Oświaty.
  § 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Burmistrz Miasta Żagań
                                                                                                                              Daniel Marchewka

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Żagań
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu