ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: "Wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości położonych na terenie miasta Żagania"

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Data wprowadzenia informcji do BIP: 2017-12-22 11:28:56 Informacja ogłoszona dnia 2017-12-22 11:33:46 przez Marian Senyk

Akapit nr - brak tytułu

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
w postępowaniu o zamówienie publiczne o wartości szacunkowej powyżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 6 000 euro a nieprzekraczającej wyrażonej w złotych kwoty 30 000 euro
 
Burmistrz Miasta Żagań
Plac Słowiański 17
68-100 Żagań
tel. (068) 477-10-40  lub (068) 477-10-08
fax. 068 477-10-17
 
zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: „Wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości położonych na terenie miasta Żagania”.
                                                                                                                               
Zgodnie z art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - tekst jednolity (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) do przedmiotowego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
Zamawiający udziela zamówienia w częściach  zapraszając do  składanie ofert częściowych tj. ofert na  poszczególne części  przedmiotu zamówienia (CZĘŚCI od  nr 1 do 3). Oferent może  złożyć  po jednej ofercie  na każdą część zamówienia  lub na  dowolnie wybraną/e  część/ci przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia jednej łącznej oferty na trzy części zamówienia.
 
I. Określenie przedmiotu zamówienia publicznego:
 
1. Część I (ZADANIE I) – obejmująca  nieruchomości położone w granicach obrębu ewidencyjnego
Nr 1 miasta Żagania dotyczy:
 1. Wycena lokalu mieszkalnego wraz z pomieszczeniami przynależnymi w budynku i poza budynkiem łącznie z wyceną ułamkowej części gruntu (z drzewostanem) oraz wykonaniem wymaganego szkicu do wyodrębnienia samodzielności lokalu.          
 2. Sporządzenie obmiaru i szkicu jednego i każdego kolejnego lokalu mieszkalnego, jak również lokalu o innym przeznaczeniu wraz z pomieszczeniami przynależnymi (bez określania wartości) przy sporządzaniu inwentaryzacji budynku.
 3. Wycena działki niezabudowanej (z drzewostanem):
  a) jednej,
  b) dwóch i każdej kolejnej położonej w kompleksie.
 4. Wycena gruntu zabudowanego garażami wraz z wartością typowego boksu garażowego i gruntami towarzyszącymi typu droga dojazdowa (do celów uwłaszczeniowych).      
 5. Zinwentaryzowanie jednego boksu garażowego ze sporządzeniem wymaganego szkicu.               
 6. Aktualizacja operatu szacunkowego.
 7. Rozliczenie zrewaloryzowanej I-szej opłaty z tytułu wieczystego użytkowania. 
 8. Wycena gruntów dzierżawionych (dzierżawa 10 lat) zabudowanych na podstawie pozwolenia na budowę do celów sprzedaży (z drzewostanem) wraz z określeniem wartości nakładów własnych najemcy.
 9. Wycena gruntu w celu jego sprzedaży na rzecz wieczystego użytkownika z art. 69 Ustawy o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) (z drzewostanem).
 10. Wycena gruntu dla celu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (z drzewostanem).
 11. Wycena wartości nakładów poniesionych na rozbudowę, nadbudowę, modernizację lokalu.
 12. Wycena jednego i każdego kolejnego lokalu o przeznaczeniu innym niż mieszkalny z pom. przynależnymi w budynku i poza budynkiem z wyceną ułamkowej części gruntu, oraz wykonaniem wymaganego szkicu do wyodrębnienia samodzielności lokalu.
 13. Wycena gruntu (będącego w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni) do naliczenia I-szej opłaty z tytułu wieczystego użytkowania.
 14. Wycena gruntu do celu określonego art. 37, ust. 2 pkt. 6 Ustawy o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) (z drzewostanem):
  a) niezabudowanego,
  b) zbudowanego budynkiem gospodarczym lub użytkowym z podaniem wartości budynku lub określeniem nakładów na budowę za uzyskanym pozwoleniem na budowę.
 15. Wycena gruntu (będącego w wieczystym użytkowaniu) dla celów aktualizacji wysokości opłaty rocznej.
 16. Wycena wartości nakładów do celu określonego w art. 77 ust. 4-6 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
 17. Wycena wartości nieruchomości zabudowanej budynkiem niemieszkalnym (i mieszkalno-usługowym) ze szkicami kondygnacji i wartością gruntu.
 18. Wycena wartości nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym ze szkicami kondygnacji i wartością gruntu.
 19. Ustalenie wartości nieruchomości dla celu ustalenia opłaty planistycznej z art. 36 ust. 4 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 
2. Część II (ZADANIE II) – obejmująca  nieruchomości położone w granicach obrębu ewidencyjnego Nr 2 miasta Żagania dotyczy:
 1. Wycena lokalu mieszkalnego wraz z pomieszczeniami przynależnymi w budynku i poza budynkiem łącznie z wyceną ułamkowej części gruntu (z drzewostanem) oraz wykonaniem wymaganego szkicu do wyodrębnienia samodzielności lokalu.
 2. Sporządzenie obmiaru i szkicu jednego i każdego kolejnego lokalu mieszkalnego, jak również lokalu o innym przeznaczeniu wraz z pomieszczeniami przynależnymi (bez określania wartości) przy sporządzaniu inwentaryzacji budynku.
 3. Wycena działki niezabudowanej (z drzewostanem):
  a) jednej,
  b) dwóch i każdej kolejnej położonej w kompleksie.
 4. Wycena gruntu zabudowanego garażem wraz z wartością typowego boksu garażowego i gruntami towarzyszącymi typu droga dojazdowa (do celów uwłaszczeniowych).      
 5. Zinwentaryzowanie jednego boksu garażowego ze sporządzeniem wymaganego szkicu.
 6. Aktualizacja operatu szacunkowego.
 7. Rozliczenie zrewaloryzowanej I-szej opłaty z tytułu wieczystego użytkowania. 
 8. Wycena gruntów dzierżawionych (dzierżawa 10 lat) zabudowanych na podstawie pozwolenia na budowę do celów sprzedaży (z drzewostanem) wraz z określeniem wartości nakładów własnych najemcy.
 9. Wycena gruntu w celu jego sprzedaży na rzecz wieczystego użytkownika z art. 69 Ustawy o gospodarce nieruchomościami (z drzewostanem).
 10. Wycena gruntu dla celu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (z drzewostanem).
 11. Wycena wartości nakładów poniesionych na rozbudowę, nadbudowę, modernizację lokalu.
 12. Wycena jednego i każdego kolejnego lokalu o przeznaczeniu innym niż mieszkalny z pom. przynależnymi w budynku i poza budynkiem z wyceną ułamkowej części gruntu, oraz wykonaniem wymaganego szkicu do wyodrębnienia samodzielności lokalu.
 13. Wycena gruntu (będącego w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni) do naliczenia I-szej opłaty z tytułu wieczystego użytkowania.
 14. Wycena gruntu do celu określonego art. 37, ust. 2 pkt. 6 Ustawy o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) (z drzewostanem):
  a) niezabudowanego,
  b) zbudowanego budynkiem gospodarczym lub użytkowym z podaniem wartości budynku lub określeniem nakładów na budowę za uzyskanym pozwoleniem na budowę.
 15. Wycena gruntu (będącego w wieczystym użytkowaniu) dla celów aktualizacji wysokości opłaty rocznej.
 16. Wycena wartości nakładów do celu określonego w art. 77 ust. 4-6 Ustawy o gospodarce nieruchomościami.
 17. Wycena wartości nieruchomości zabudowanej budynkiem niemieszkalnym (i mieszkalno-usługowym) ze szkicami kondygnacji i wartością gruntu.
 18. Wycena wartości nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym ze szkicami kondygnacji i wartością gruntu.
 19. Ustalenie wartości nieruchomości dla celu ustalenia opłaty planistycznej z art. 36 ust. 4 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 
3. Część III (ZADANIE III) - obejmująca nieruchomości położone w granicach obrębu ewidencyjnego Nr 3 miasta Żagania dotyczy:    
 1. Wycena lokalu mieszkalnego wraz z pomieszczeniami przynależnymi w budynku i poza budynkiem łącznie z wyceną ułamkowej części gruntu (z drzewostanem) oraz wykonaniem wymaganego szkicu do wyodrębnienia samodzielności lokalu.          
 2. Sporządzenie obmiaru i szkicu jednego i każdego kolejnego lokalu mieszkalnego, jak również lokalu o innym przeznaczeniu wraz z pomieszczeniami przynależnymi (bez określania wartości) przy sporządzaniu inwentaryzacji budynku.
 3. Wycena działki niezabudowanej (z drzewostanem):
  a) jednej,
  b) dwóch i każdej kolejnej położonej w kompleksie.
 4. Wycena gruntu zabudowanego garażem wraz z wartością typowego boksu garażowego z określeniem wartości nakładów własnych dzierżawcy i gruntami towarzyszącymi typu droga dojazdowa (do celów uwłaszczeniowych).    
 5. Zinwentaryzowanie jednego boksu garażowego ze sporządzeniem wymaganego szkicu.               
 6. Aktualizacja operatu szacunkowego.
 7. Rozliczenie zrewaloryzowanej I-szej opłaty z tytułu wieczystego użytkowania. 
 8. Wycena gruntów dzierżawionych (dzierżawa 10 lat) zabudowanych na podstawie pozwolenia na budowę do celów sprzedaży (z drzewostanem) wraz z określeniem wartości nakładów własnych najemcy.
 9. Wycena gruntu w celu jego sprzedaży na rzecz wieczystego użytkownika z art. 69 Ustawy o gospodarce nieruchomościami (z drzewostanem).
 10. Wycena gruntu dla celu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (z drzewostanem).
 11. Wycena wartości nakładów poniesionych na rozbudowę, nadbudowę, modernizację lokalu.
 12. Wycena jednego i każdego kolejnego lokalu o przeznaczeniu innym niż mieszkalny z pom. przynależnymi w budynku i poza budynkiem z wyceną ułamkowej części gruntu, oraz wykonaniem wymaganego szkicu do wyodrębnienia samodzielności lokalu.
 13. Wycena gruntu (będącego w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni) do naliczenia I-szej opłaty z tytułu wieczystego użytkowania.
 14. Wycena gruntu do celu określonego art. 37, ust. 2 pkt. 6 Ustawy o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) (z drzewostanem):
  a) niezabudowanego,
  b) zbudowanego budynkiem gospodarczym lub użytkowym z podaniem wartości budynku lub określeniem nakładów na budowę za uzyskanym pozwoleniem na budowę.
 15. Wycena gruntu (będącego w wieczystym użytkowaniu) dla celów aktualizacji wysokości opłaty rocznej.
 16. Wycena wartości nakładów do celu określonego w art. 77 ust. 4-6 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
 17. Wycena wartości nieruchomości zabudowanej budynkiem niemieszkalnym (i mieszkalno-usługowym) ze szkicami kondygnacji i wartością gruntu.
 18. Wycena wartości nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym ze szkicami kondygnacji i wartością gruntu.
 19. Ustalenie wartości nieruchomości dla celu ustalenia opłaty planistycznej z art. 36 ust. 4 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 
Dodatkowe informacje związane z realizacją przedmiotu zamówienia:
 1. Zamawiający na poszczególne zadania wystawiał będzie każdorazowo  osobne  zlecenie według swoich potrzeb. 
 2. Termin wykonania  poszczególnych wycen (operatów) wymienionych w  opisie  CZĘŚCI  1, 2, 3 zamówienia  ustala się na 21 dni od daty otrzymania zlecenia na  wykonanie  danej pozycji z danego zadania.
 3. Granice poszczególnych obrębów ewidencyjnych miasta Żagania dla poszczególnych opisów  CZĘŚCI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – ZADAŃ  są określone w załączniku nr 4 do Zaproszenia  - mapka.
 4. Wykonawca wybrany w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonywać będzie operaty szacunkowe niezbędne do realizacji zadań gminy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 2174 z poźn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego.
 
II.  Termin realizacji zamówienia: 
Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia ustala się na dzień podpisania umowy.
Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy ustala się na dzień  31.12.2018 r.
 
III. Warunki udziału w postępowaniu i sposób dokonania oceny ich spełnienia:
 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy spełniają warunki dotyczące:
  1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości i prawo do wykonywania samodzielnych funkcji w tym zakresie;
  2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
  3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
  4) sytuacji ekonomicznej i finansowej;
  5) nie podlegają wykluczeniu z postepowania.
  Na potwierdzenie spełnienia ww. warunków Wykonawca składa odpowiednie oświadczenie znajdujące się w formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.
 2. W zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Oferent składa  wraz z ofertą: wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a  także zakresu wykonywanych przez nie czynności (zał. nr 2).
 3. Oferenci mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. w formie Konsorcjum).
  3.1. W przypadku wspólnego ubiegania się, Oferenci ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
  Na potwierdzenie ustanowienia pełnomocnika Oferenci załączają do oferty stosowne pełnomocnictwo.
  3.2. Jeżeli oferta Oferentów ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, zostanie wybrana, Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Oferentów.
  3.3. Oferenci występujący wspólnie, warunki dotyczące udziału w postepowaniu mogą spełnić łącznie natomiast warunek dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania muszą spełnić oddzielnie dla każdego Oferenta.
  3.4.  Oferenci występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
 4. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie na podstawie złożonych przez Oferenta oświadczeń i dokumentów żądanych przez Zamawiającego, na zasadzie spełnia/nie spełnia.
  Z dokumentów i oświadczeń musi wynikać, iż Oferent spełnia warunki udziału w postępowaniu na dzień składania ofert. W przypadku niespełnienia jakiegokolwiek warunku udziału w postępowaniu albo nie wykazania w wystarczający sposób potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Oferent zostanie wykluczony z postępowania – po wyczerpaniu czynności związanych z wezwaniem do uzupełnienia dokumentów lub oświadczeń.
Ofertę Oferenta wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
 
 
IV. Sposób przygotowania oferty:
 1. Oferent składa oferty na wybrane przez siebie części zamówienia, w formie pisemnej, na załączonym formularzu oferty (obowiązującym dla każdej części zamówienia). 
 2. Wraz z ofertami Oferent składa oświadczenia i dokumenty odrębnie dla każdej części zamówienia.  
 3. Oferty muszą być sporządzone w języku polskim, przy użyciu nośnika pisma nieulegającego usunięciu. 
 4. Oferta musi być podpisana przez Oferenta lub upełnomocnionego przedstawiciela Oferenta.
 5. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
 6. Oferent podaje cenę brutto zgodnie z wymogami określonymi na formularzu ofertowym.
 
 
V. Miejsce i termin składania ofert:
 1. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w Urzędzie Miasta Żagań, ul. Jana Pawła II 15, Wydział Zamówień Publicznych i Nadzoru Właścicielskiego - pok. nr 20, do dnia 08.01.2018 r. do godziny 10.00. z zaznaczeniem, czego oferta dotyczy i dopiskiem: „Nie otwierać przed 08.01.2018 r. przed godziną 10.00. Koperta powinna zawierać również nazwę Oferenta i jego adres.  
 2. W przypadku przesłania oferty pocztą lub przesyłką kurierską decydująca jest data wpływu do siedziby Urzędu Miasta w Żaganiu potwierdzona pieczęcią kancelaryjną a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
 3. Oferent może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.                   
 4. Oferty niekompletne podlegają uzupełnieniu, w terminie określonym przez Zamawiającego.
 
VI. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
 1. Zamawiający wybiera oferty najkorzystniejsze na poszczególne części zamówienia, na podstawie:  Jednostkowej łącznej ceny brutto  – 100  %.
  Na łączną cenę brutto składają  się poszczególne ceny jednostkowe brutto z pozycji 1 do 19  dla poszczególnych części zamówienia. 
 2. Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalna ilość punktów, jaką   może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt. (stosunek oferty z najniższą ceną do ceny oferty badanej).  
 3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 4. W przypadku złożenia ofert o takiej samej cenie, Zamawiający negocjuje ceny.
 5. Zamawiający udziela zamówienia Oferentowi, który złożył najkorzystniejszą ofertę, z najniższą łączną jednostkową ceną brutto.
 
VII. Postanowienia końcowe:
 1. Wynagrodzenie   za wykonanie poszczególnych pozycji od 1 do 19 dla danej części zamówienia jest wynagrodzeniem jednostkowym  brutto zawierającym wszystkie  obowiązujące narzuty, podatek i inne składniki mające wpływ na wysokość wynagrodzenia, które łącznie w roku 2018  nie może przekroczyć kwoty środków zabezpieczonych w  budżecie.
 2. Zapłata z tytułu wykonania zamówienia dokonana zostanie przelewem na konto wskazane przez wykonawcę w umowie, w terminie do 14 dni, licząc od daty wpływu faktury do zamawiającego.
 3. Istotne elementy, które zostaną zawarte w umowie z Wykonawcą zawarte są we wzorze umowy stanowiącym załącznik do Zaproszenia do składania ofert.  
 4. Obowiązującą formą odszkodowania będą kary umowne – określone we wzorze umowy.
 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo  unieważnia postępowania o udzielenie zamówienia dla danej części, bez podania przyczyny.          
 
BURMISTRZ
Daniel Marchewka

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Żagań
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu