ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Sesja Rady Miasta Żagań VII kadencji na dzień 24 kwietnia 2017 r.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Data wprowadzenia informcji do BIP: 2017-04-19 14:24:51 Informacja ogłoszona dnia 2017-04-19 14:25:18 przez Marian Senyk

Akapit nr - brak tytułu

Data: 13.04.2017 r.
BRM.0002.5.2017
ZAWIADOMIENIE
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz § 13 ust. 1 Statutu Miasta Żagania zwołuję XXXVI sesję Rady Miasta Żagań, na dzień 24 kwietnia 2017 r., o godz. 10:00 w Sali Konferencyjnej, w Pałacyku przy ul. Jana Pawła II, w Żaganiu.
PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXIII, XXXIV oraz z XXXV sesji Rady Miasta Żagań, odbytych w dniach 17.02.2017 r., 28.02.2017 r., 29.03.2017 r.
 4. Gospodarka mieszkaniowa w Żaganiu.
 5. Sprawozdania z działalności między sesjami stałych Komisji Rady Miasta Żagań.
 6. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Żagań z działalności między sesjami Rady Miasta.
 7. Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na sesji w dniach 17.02.2017 r., 28.02.2017 r., 29.03.2017 r.
 8. Podjęcie uchwał:
  8.1. w sprawie: przyjęcia od Powiatu Żagańskiego zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej w 2017 r.
  8.2. o zmianie uchwały budżetowej na 2017 rok Gminy Żagań o statusie miejskim.
  8.3. o zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żagań o statusie miejskim na lata 2017- 2029
  8.4. w sprawie sprzeciwu wobec zapowiadanych zmian prawa samorządowego w Polsce.
  8.5. o zmianie Uchwały nr XXVIII/97/2016 Rady Miasta Żagań w sprawie o zmianie Uchwały nr LI/202/2009 Rady Miasta Żagań w sprawie przyjęcia "Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Żagań na lata 2009-2020".
  8.6. o zmianie uchwały nr XXV/67/2016 o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Żagań o statusie miejskim".
  8.7. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Żagań o statusie miejskim.
  8.8. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji kandydatów zamieszkałych poz obwodem publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Żagań o statusie miejskim obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I, dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia oraz liczby punktów dla poszczególnych kryteriów.
  8.9. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pomiędzy ulicami Bolesława Chrobrego i Bolesławiecką w Żaganiu
  8.10. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany części miejscowego planu zagopspodarowania przestrzennego terenu pomiędzy ulicą Bolesławiecką i Żarską w Żaganiu.
  8.11. w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pomiędzy ulicą Bolesławiecką i Żarską w Żaganiu.
  8.12. zmieniająca uchwałę Nr XXIX/102/2016 Rady miasta Żagań w sprawie przedłużenia dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków.
  8.13. o zmianie Uchwały Nr XIX/17/2016 Rady Miasta Żagań w sprawie przyjęcia regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Żaganiu.
  8.14. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej na finansowanie miejsca tymczasowego przetrzymania bezdomnych zwierząt w roku 2017 dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Żaganiu.
  8.15. w sprawie: uchylenia uchwały w sprawie sporządzenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów planowanego cmentarza komunalnego oraz terenów inwestycyjnych położonych w pobliżu ul. Kożuchowskiej w Żaganiu.
  8.16. w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Żagań o statusie miejskim wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste gruntu.
  8.17. w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Żagań o statusie miejskim.
 9. Interpelacje, wnioski i zapytania.
 10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 11. Sprawy organizacyjne (wolne wnioski i informacje).
 12. Zamknięcie sesji.
Niniejsze zawiadomienie jest podstawą do zwolnienia radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach organu Gminy (art.25, ust.3 ustawy o samorządzie gminnym).
 
Przewodnicząca Rady Miasta Żagań
Wanda Winczaruk
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Żagań
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu