ˆ

Środowisko

Drukuj informację

Szczegóły informacji

PODSUMOWANIE strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla "Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Żagania na lata 2009-2020"

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2010-10-14 11:27:24 Informacja ogłoszona dnia 2010-10-14 11:28:49 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu


WGN-MS-7624/21/2010                       Żagań, dn. 1 września 2010 r.

PODSUMOWANIE
Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Żagania na lata 2009-2020”

1. Burmistrz Miasta Żagań przyjmuje dokument pod nazwą: „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Żagania na lata 2009-2020”.

2. USTALENIA ZAWARTE W PROGNOZIE ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Obszar przeznaczony do rewitalizacji na lata 2009 – 2020 dotyczy dwóch pierścieni działań rewitalizacyjnych: pierścień I – obszar ścisłego centrum miasta Żagań, pierścień II – obszar centrum miasta Żagań. Obszary te cechuje zespół niepożądanych, destrukcyjnych procesów w sferze przestrzennej, społecznej lub ekonomicznej (gospodarczej), który powoduje degradację wskazanego obszaru. Towarzyszący rewitalizacji proces przemian ma na celu wyprowadzenie terenu ze stanu kryzysowego i doprowadzenie do jego rozwoju, w tym do poprawy jakości życia lokalnej wspólnoty.
Głównym celem niniejszego programu jest stworzenie przyjaznych warunków dla rozwoju społeczno-gospodarczego miasta oraz poprawa życia mieszkańców Żagania.
W ramach projektu programu przewidziano do wykonania działania rewitalizacyjne o charakterze przestrzennym (techniczno-materialnym), gospodarczym i społecznym. Realizacja tych zadań przyczyni się do zmniejszenia dysproporcji występujących pomiędzy rozwojem miasta Żagań w odniesieniu do ośrodków o podobnym potencjale społeczno-gospodarczym w regionie.
Działania inwestycyjne o charterze przestrzennym mają na celu podwyższenie standardu technicznego zabudowy mieszkalnej i całego zagospodarowanego terenu, podwyższenie poziomu ładu przestrzennego i wartości estetycznych zespołów, zachowanie wartości dziedzictwa kulturowego, zapewnienie dobrych układów funkcjonalnych oraz usytuowanie właściwych rodzajów działalności. Działania obejmują remonty i modernizację i zagospodarowanie wnętrz budynków oraz terenów zielonych.
Działania gospodarcze dotyczą przedsięwzięć o charakterze inwestycyjnym, przy wykorzystaniu efektów działań architektoniczno-urbanistycznych na obszarze dwóch rewitalizowanych pierścieni. Celem głównym zadań gospodarczych jest podniesienie przedsiębiorczości i aktywności zawodowej na terenie miasta Żagań. Podkreśla się również konieczność budowania współpracy i porozumienia pomiędzy samorządem a przedsiębiorcami w celu lepszej promocji gospodarczej miasta oraz efektywnego pozyskania inwestorów. Duży nacisk kładzie się na integracje społeczności lokalnej. Wśród podmiotów realizujących działania gospodarcze są: Miasto Żagań, Żagańska Agencja rozwoju Lokalnego Sp. z o.o., jednostki organizacyjne, lokalne instytucje kultury, lokalne i regionalne organizacje pozarządowe, instytucje otoczenia biznesu, lokalne firmy, inwestorzy, działacze społeczni.
Działania społeczne zaplanowane na obszarze rewitalizowanym dotyczą głównie aktywizacji osób wykluczonych, zmniejszenia bezrobocia, zwiększenia poczucia bezpieczeństwa i zwiększenia udziału mieszkańców w życiu publicznym, w tym we współdziałaniu na rzecz wspólnego dobra, czyli na rzecz redukcji niekorzystnych zjawisk społecznych, ściśle związanych z faktem degradacji wyznaczonych pierścieni i minimalizacji niekorzystnych wskaźników.
Projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Żagań dotyczy przede wszystkim obszarów starej, zabytkowej zabudowy.
Wpływ rewitalizacji niniejszego programu na środowisko gruntowo- wodne, powietrze i klimat będzie znikome i w przewadze pozytywny (zmniejszenie zagrożenia infiltracji zanieczyszczeń do gruntu, zmniejszenie energochłonności, a w tym samym ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza). Skala ewentualnych negatywnych oddziaływań na środowisko (głównie okresowych, generowanych przez prowadzone prace budowlane) nie obejmie form ochrony przyrody. Ewentualne zmiany siedliskowe wywołane mogą być jedynie pracami ziemnymi naruszającymi struktury litologiczne i hydrogeologiczne wierzchnich warstw podłoża (budowa chodników, sieci kanalizacyjnej), jednak skala tych przedsięwzięć będzie tak niewielka, że w żaden sposób nie mogą one wpłynąć na pogorszenie stanu środowiska.
Na terenach zurbanizowanych różnorodność biologiczna zapewniana jest przede wszystkim przez zieleń przestrzeni publicznych, tj. parki i skwery zieleni towarzyszące zabudowie. W tym kontekście podnoszenie estetyki otoczenia na obszarach rewitalizowanych poprzez zagospodarowanie terenów zielonych i tworzenie małej infrastruktury korzystanie wpłynie na bioróżnorodność terenu.
Przewidywane działania nie wpłyną negatywnie na zdrowie i bezpieczeństwo ludzi. Przewiduje się, iż estetyzacja zabudowy spowoduje ożywienie terenów do tej pory uważanych za nieatrakcyjne, a tym samym poprawi się bezpieczeństwo. Ponadto działania rewitalizacji mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa poprzez wprowadzenie systemów monitoringu miejsc zagrożonych przestępczością, działania szkoleniowe i edukacyjne popularyzujące postawy proekologiczne i prozdrowotne wraz z nauką pierwszej pomocy dzieci i młodzieży.
Realizacja działań nie spowoduje negatywnego wpływu na powierzchnię ziemi i gleby. W projekcie Lokalnego Programu Rewitalizacji nie przewiduje się budowy obiektów, które zmniejszyłyby znacząco powierzchnię biologiczną w mieście. Może nastąpić lokalna wymiana gleby, która będzie dostosowana do warunków bytowych nasadzanych roślin (np. nasadzenia drzew i krzewów przy kwartale ograniczonym ulicami: Bracką – Długą – Słowackiego - Keplera w Żaganiu). Przewiduje się, że rewitalizacja obiektów wskazanych w programie spowoduje wprowadzenie nowej zieleni towarzyszącej zabudowie, a ta z kolei korzystnie wpłynie na powierzchnie gleby.
W projekcie Lokalnego Programu Rewitalizacji przewiduje się budowę sieci kanalizacyjnej o długości 1490 m (Kożuchowska - Graniczna) oraz poprawę przepustowości do istniejących już sieci kanalizacyjnych z terenu miasta. Obecnie ścieki w wielu miejscach gromadzone są w zbiornikach bezodpływowych, tzw. „szambach”. Większość takich zbiorników charakteryzuje zły stan techniczny, a zwłaszcza brak odpowiedniej szczelności, co umożliwia infiltrację ścieków i zanieczyszczenie środowiska. Skanalizowanie zabezpieczy przed przedostaniem się ścieków do gleby, wód powierzchniowych i podziemnych, a tym samym przyczyni się do redukcji stopnia eutrofizacji zagrożonych wód powierzchniowych.
Podwyższone stężenie zanieczyszczeń atmosferycznych występuje głównie w obrębie zabudowy w sezonie grzewczym – jako skutek emisji niskiej z palenisk domowych, w pobliżu dróg – jako efekt wzmożonego ruchu pojazdów. Realizacja działań przewidzianych w programie nie spowoduje negatywnego oddziaływania w zakresie zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego. Można przewidywać, iż termomodernizacja obiektów, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej spowoduje mniejsze zapotrzebowanie na ciepło wytwarzane w indywidualnych lub lokalnych kotłowniach, a tym samym nastąpi mniejsze spalanie surowców energetycznych powodujących emisję gazów i pyłów do atmosfery.
Etap realizacji działań dotyczących modernizacji budynków nie powinna stwarzać dodatkowych zagrożeń akustycznych w środowisku, pod warunkiem, że prace budowlane nie będą prowadzone w porze nocnej. Można liczyć się z przejściowymi negatywnymi oddziaływaniami na człowieka, jednak są to oddziaływania typowe dla procesu inwestycyjnego. Efektem modernizacji budynków (wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, renowacja elewacji zewnętrznych) będzie również zmniejszenie oddziaływania hałasu komunikacyjnego wewnątrz budynków.
Oddziaływanie na środowisko przyrodnicze analizowanego programu dotyczy głównie przedsięwzięć inwestycyjny (potocznie nazywanych „ twardymi”, np. modernizacja obiektów budowlanych, budowa dróg). Niektóre z kategorii działań o charakterze gospodarczym, bądź społecznym również mogą mieć pewien pośredni wpływ na środowisko (jego ochronę i kształtowanie). Dotyczy to np. działań edukacyjnych podnoszących świadomość ekologiczną mieszkańców. Podnoszenie ogólnej kultury lokalnych społeczności (w tym kształtowanie ich gustów estetycznych), także sprzyjać może korzystnemu kształtowaniu środowiska.
Realizacja zadań przewidzianych w projekcie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Żagania spowoduje korzystne zmiany w środowisku ( poprawę stanu środowiska w odniesieniu do stanu obecnego). Czasami użytkowanie zrealizowanych obiektów może generować pewne uciążliwości tymczasowe o niewielkim zasięgu przestrzennym. W przypadku budowy boiska sportowego przy Zespole Szkół Tekstylno-Handlowych i Zespole Szkól Mechanicznych będą to oddziaływania permanentne, związane z użytkowaniem obiektów sportowych. Negatywne oddziaływania okresowe dotyczyć będą jedynie „fizycznej” realizacji działań przestrzennych (techniczno-materialnych). Oddziaływania te będą jednak krótkotrwałe, o niewielkiej skali i natężeniu oraz ograniczone przestrzennie (przejawiające się głównie jako uciążliwości „sąsiedzkie”). Wśród inwestycji o dużym znaczeniu z punktu widzenia środowiska naturalnego należy wymienić m.in. budowę sieci kanalizacyjnej dla terenów pod zabudowę, usprawnienie przepływu ścieków oraz poprawę przepustowości istniejącej sieci kanalizacyjnej.
Realizacja projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Żagań nie będzie generować znaczącego oddziaływania na środowisko, zarówno na etapie prac wykonawczych jak i eksploatacji. Trwałe i korzystne będą krajobrazowe efekty realizacji projektu LPR, w szczególności:
• Poprawa jakości środowiska wizualnego (jego estetyzacja),
• Zmniejszenie energochłonności układu urbanistycznego i poszczególnych obiektów budowlanych oraz ogólna poprawa stanu sanitarnego rewitalizowanego obszaru.
Odstąpienie od realizacji zapisów projektu LPR Miasta Żagań spowodowałoby następujące skutki:
- dalsza degradacja terenów, budynków zniszczonych, w tym zabytków;
- zdegradowanie obszarów zielonych,
- brak terenów rekreacyjnych,
- wzrost zachowań patologicznych (dewastacja terenów zielonych, zaśmiecania itp.) wynikająca z braku pracy,
- pogorszenie się stanu technicznego budynków zabytkowych spełniających ważne funkcje dla mieszkańców miasta,
- brak szeroko rozumianego ładu przestrzennego.
Należy stwierdzić, iż korzystnym z punktu widzenia środowiska przyrodniczego i zdrowia ludzi jest wariant doprowadzenia do realizacji celów zapisanych w LPR. Realizacja tych celów doprowadzi do ogólnej poprawy stanu środowiska przyrodniczego oraz poprawy wizerunku miasta Żagań.

3. OPINIE WŁAŚCIWYCH ORAGNÓW

Działając na podstawie art. 48 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Żagań pismem z dnia 29 stycznia 2009 r. znak: WGNIE-VI-7624/1/2009 wystąpił do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wielkopolskim oraz do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z prośbą o uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dla opracowywanego projektu dokumentu: „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Żagania na lata 2009-2020”.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska pismem z dnia 3 marca 2009 r. (data wpływu do Urzędu: 09.03.2009 r.) znak: RDOŚ-08-WOOŚ I-7040007/09/dt uzgodnił zakres i stopień szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko do projektu: „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Żagania na lata 2009-2020”, zgodnie z art. 51 z uwzględnieniem art. 52 ust. 1 i 2 48 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.). Po analizie przedłożonego wniosku stwierdzono, że obowiązek sporządzenia prognozy wynika z art. 47 w/cyt ustawy, ponieważ dotyczy dokumentu wyznaczającego ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Ponadto stwierdzono, ze nie istnieją przesłanki wskazujące na potrzebę rozszerzenia zakresu i stopnia szczegółowości prognozy oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego projektu dokumentu, ponad zakres i stopień szczegółowości określony w art. 51 w/w ustawy.
Pismem z dnia 13 maja 2009 r. (data wpływu: 15.05.2009 r.) znak: NS-NZ-776-24/09 Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp. uzgodnił zakres i stopień szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych.
Burmistrz Miasta Żagań pismem z dnia 23 czerwca 2010 r. znak: WGN-MJ-7624/21/2010 wystąpił do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. oraz do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp. z prośbą o wydanie opinii w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu: „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Żagania na lata 2009-2020”.
Pismem z dnia 22 lipca 2010 r. (data wpływu do Urzędu: 26.07.2010 r.) znak: NS-NZ-776-106/10 Lubuski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp. zaopiniował pozytywnie przedłożony projekt dokumentu pn. „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Żagania na lata 2009-2020” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Biorąc pod uwagę charakter przewidzianych na terenie objętym programem działań, stwierdzono, że realizacja postanowień przedmiotowego dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na zdrowie ludzi.
Pismem z dnia 26 lipca 2010 r. znak: RDOŚ-08-WOOŚ-I-7040-28/10/dt Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. zaopiniował pozytywnie przedstawiony projekt „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Żagania na lata 2009-2020”. Stwierdzono, że nie występują w analizowanym dokumencie ustalenia, które dyskwalifikowałyby go ze względu na skalę i charakter oddziaływań na środowisko. LPR został oceniony, jako program o charakterze prośrodowiskowym, bowiem jego realizacja przyniesie szereg pozytywnych pośrednich oddziaływań na środowisko, przyczyniając się tym samym do poprawy jego jakości.

4. ZGŁOSZONE UWAGI I WNIOSKI

Tut. Organ, po otrzymaniu stosownych opinii, działając na podstawie art. 39 i 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)- powiadomił społeczeństwo o przystąpieniu przez Gminę Żagań o statusie miejskim do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Żagania na lata 2009-2020” poprzez obwieszczenie z dnia 29 lipca 2010 r., które zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. Urzędu Miasta oraz na stronie internetowej: bip.wrota.lubuskie.pl/umzagan. Poinformowano o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacja sprawy oraz o możliwości składania uwag i wniosków.
W ustalonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi ani wnioski.

5. WYNIKI POSTĘPOWANIA DOTYCZĄCEGO TRANSGRANICZNEGO ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO.

Postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko nie było wymagane i nie zostało przeprowadzone.

6. MONITORING

W celu sprawnego i efektywnego wdrażania programu rewitalizacji niezbędne jest ciągłe monitorowanie efektów rzeczowych projektów. Proces monitorowania obejmuje zbieranie danych, obrazujących tempo i jakość wdrażania projektów. Za proces monitorowania i raportowania odpowiadać będzie Burmistrz Miasta wraz z podległym mu aparatem wykonawczym w postaci Urzędu Miasta oraz miejskich jednostek organizacyjnych, a także inne podmioty realizujące zadania zawarte w Lokalnym Programie Rewitalizacji. Wewnętrznie za gromadzenie danych obrazujących efekty rzeczowe związane
z wdrażaniem zadań ujętych w Programie odpowiedzialny będzie pełnomocnik Burmistrza ds. wdrożenia Lokalnego Programu Rewitalizacji, natomiast za monitorowanie wydatków odpowiedzialny będzie Skarbnik Miasta wraz z Wydziałem Finansowym. Jednostki, które zgłosiły działania do Lokalnego Programu Rewitalizacji zobowiązane są do kwartalnego informowania Urzędu Miasta o postępie prac objętych programem zgodnie z zaleceniami dotyczącymi monitorowania. Monitorowanie efektów rzeczowych obejmować będzie wskaźniki produktu, rezultatu i oddziaływania. Burmistrz jest zobowiązany do corocznego przedkładania Radzie Miejskiej raportu monitoringowego z wdrażania Programu. Oprócz raportu monitoringowego, Burmistrz Miasta przedkładać będzie Radzie Miejskiej prognozę, dotyczącą wdrażania Programu w kolejnym roku wraz z propozycją ewentualnych modyfikacji, która poddawana będzie analizie każdorazowo przy okazji zatwierdzania budżetu. Stanowiska wypracowywane przez Radę Miejską w przedmiocie przedkładanych raportów z monitoringu, stanowić będą również podstawę sporządzenia oceny wdrożenia Programu sporządzanej na zakończenie okresu planowania.Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Marta Słowińska Data wytworzenia informacji: 2010-10-14 11:27:24
Osoba, która odpowiada za treść: Marta Słowińska Data wprowadzenia do BIP 2010-10-14 11:27:24
Wprowadził informację do BIP: Marta Słowińska Data udostępnienia informacji: 2010-10-14 11:28:49
Osoba, która zmieniła informację: Marta Słowińska Data ostatniej zmiany: 2010-10-14 11:28:49
Artykuł był wyświetlony: 4742 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Żagań
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu