ˆ

Ogłoszenia

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 r. zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn. "Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkolnej, w szczególności z rodzin dotkniętych i zagrożonych problemem alkoholowym, z uwzględnieniem programów i działań profilaktycznych, w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom."

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2018-04-23 11:59:55 Informacja ogłoszona dnia 2018-04-23 12:00:43 przez Marian Senyk

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ogłoszenie
 
Na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 450) oraz Uchwały Nr XLIX/119/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Żagań o statusie miejskim na 2018 rok i Uchwały Nr XLVII/101/2017 Rady Miasta Żagań z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie programu współpracy Gminy Żagań o statusie miejskim z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok, zarządza się, co następuje:
 
Burmistrz Miasta Żagań
 
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 r. zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, którego przedmiotem jest powierzenie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym gminy, wraz z udzieleniem dotacji na jego sfinansowanie.
 
I. Rodzaj zadania.
Realizacja zadania nastąpi w trybie powierzenia wykonania zadania publicznego w rozumieniu art. 5 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, pn. „Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkolnej, w szczególności z rodzin dotkniętych i zagrożonych problemem alkoholowym, z uwzględnieniem programów i działań profilaktycznych, w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom.”
 
II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.
W 2018 r. na realizację zadania przeznaczono kwotę 47.000 zł.
 
III. Zasady przyznawania dotacji.
 1. Do konkursu przystąpić mogą organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność statutową w przedmiotowej dziedzinie, na terenie Gminy Żagań o statusie miejskim.
 2. Dotacja przyznana zostanie podmiotowi lub podmiotom wyłonionym w konkursie, zatwierdzonym przez Burmistrza Miasta Żagań.
 3. W przypadku, gdy suma posiadanych i zabezpieczonych w budżecie środków będzie niewystarczająca dla zabezpieczenia pokrycia wnioskowanych kwot dotacji przez oferentów, wnioskowane kwoty mogą zostać proporcjonalnie obniżone wraz ze stosownym zmniejszeniem zakresu realizowanego zadania publicznego, którego realizacja zostanie sfinansowana dotacją. W przypadku zaistnienia konieczności zmniejszenia kwoty dotacji w stosunku do wnioskowanej przez oferentów, nie będą oni związani złożonymi ofertami.
 4. W celu opiniowania złożonych ofert Burmistrz Miasta, w drodze zarządzenia, powoła komisję konkursową.
 5. W komisji konkursowej nie mogą zasiadać osoby uczestniczące w konkursie bądź pozostające w takim stosunku faktycznym z uczestnikami konkursu, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do ich bezstronności.
 6. Jeżeli okoliczności, o których mowa w pkt. 5 zostaną ujawnione po powołaniu komisji, Burmistrz Miasta dokona odpowiedniej zmiany w składzie komisji, przy czym czynności komisji dokonane przed zmianą, uznaje się za nieważne.
 7. Zadania komisji zostaną określone w Regulaminie pracy komisji, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Burmistrza w sprawie powołaniu komisji konkursowej.
 8. Decyzję o powierzeniu realizacji zadania wybranemu podmiotowi lub podmiotom, po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej, podejmie Burmistrz Miasta Żagań.
 9. Ofertę realizacji zadania publicznego, ramowy wzór umowy na wykonanie zadania publicznego oraz wzór sprawozdania z wykonania tego zadania określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2016 r. poz. 1300).
 10. Zakres oferty podmiotu uprawnionego do jej złożenia, musi być zgodny z art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 11. Do oferty należy dołączyć:
  a. oświadczenie oferenta, że organizacja wypoczynku będzie zgodna z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz.U. z 2016 r. poz. 452),
  b. program zajęć profilaktycznych, w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień,
  c. program zajęć opiekuńczo-wychowawczych,
  d. świadectwa kwalifikacji osób prowadzących zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i profilaktyczne.
 12. W przypadku załączenia do oferty kserokopii jakiegokolwiek dokumentu, kopia ta winna być poświadczona „za zgodność z oryginałem” przez organ wydający dokument lub przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu.
 13. Burmistrz zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu składania ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu, bez podania przyczyny.
 
IV. Termin i warunki realizacji zadania
 1. Zadanie będzie realizowane w okresie od 15 czerwca 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r., z zastrzeżeniem, iż szczegółowe terminy jego realizacji, określone zostaną w umowach o powierzenie realizacji zadania publicznego.
 2. Nabór uczestników wypoczynku przeprowadzi organizator.
 3. Sfinansowaniem objęte zostaną dzieci i młodzież, zamieszkujące w Żaganiu, w szczególności pochodzące z rodzin dotkniętych i zagrożonych problemem alkoholowym, wytypowane bądź zaopiniowane przez szkoły lub Ośrodek Pomocy Społecznej w Żaganiu.
 4. Wypoczynek może zostać zorganizowany zarówno w Żaganiu, jak i poza Żaganiem,
 5. Zadanie powinno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym w ofercie.
 6. W trakcie realizacji zadania zleceniobiorca jest zobowiązany do zapewnienia dzieciom i młodzieży bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu oraz opieki wychowawczej ze strony odpowiednio przygotowanej kadry pedagogicznej, na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz.U.  z 2016 r. poz. 452),
 7. Zleceniobiorca nie może pobierać żadnych opłat od uczestników wypoczynku.
 8. Oferent po dokonaniu naboru uczestników organizowanego wypoczynku sporządzi listę uczestników, którą dostarczy zleceniodawcy. Lista powinna zawierać imię, nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania, nazwę i numer szkoły do której dziecko uczęszcza.
 9. Po zakończeniu realizacji zadania zleceniobiorca dołączy do sprawozdania końcowego zaktualizowaną listę uczestników wypoczynku, jeżeli ulegnie ona zmianie.
 10. Szczegółowe, ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania regulować będzie umowa zawierana z oferentem, sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r.   w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2016 r. poz. 1300).
V. Termin składania ofert
 1. Podmioty uprawnione do udziału w postępowaniu konkursowym, mogą składać pisemne oferty na realizację zadania publicznego, na drukach określonych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2016 r. poz. 1300). w terminie do dnia 15 maja 2018 r. w Punkcie Informacji Urzędu Miasta Żagań, pl. Słowiański 17, 68-100 Żagań.
 2. Oferty  należy składać w zamkniętych kopertach, z napisem „Konkurs ofert na organizację wypoczynku letniego” oraz  adresem zwrotnym oferenta.
 3. Wzór oferty i sprawozdania dostępne są w Referacie Oświaty i Profilaktyki Urzędu Miasta Żagań, pl. Słowiański 17 (pok. nr 12) oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Żagań i w Biuletynie Informacji Publicznej.
 4. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Urzędu Miasta Żagań.
 
VI. Termin, tryb i kryteria wyboru ofert.
 1. Konkurs rozstrzyga Burmistrz Miasta Żagań, po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej.
 2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu 14 dni od ostatniego dnia przyjmowania ofert.
 3. Wyboru ofert dokonuje się w oparciu o kryteria określone w art. 15 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w szczególności ocenie merytorycznej podlegać będzie:
  a) możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, w tym zgodność merytoryczna złożonej oferty z zadaniem określonym w niniejszym ogłoszeniu oraz celami statutowymi oferenta;
  b) przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,  ze szczególnym uwzględnieniem wysokości wnioskowanej dotacji w przeliczeniu na 1 dziecko;
  c) proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których podmiot składający ofertę będzie realizować zadanie publiczne, w tym:
  · zakwaterowanie uczestników (baza lokalowa);
  · warunki sanitarne i socjalne;
  · atrakcyjność miejsca realizacji wypoczynku (położenie geograficzne, walory wypoczynkowe i krajoznawcze);
  · atrakcyjność programu, różnorodność zajęć;
  · kwalifikacje osób prowadzących zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i profilaktyczne;
  · personel dodatkowy (pielęgniarka, lekarz, ratownik itp.);
  d) doświadczenie podmiotu w zakresie realizacji wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej z terenu miasta Żagań;
  e) analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji,  które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków, ze szczególnym uwzględnieniem zadań realizowanych na rzecz Gminy Żagań o statusie miejskim.
 4. Oferty złożone na innych drukach niż określone w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2016 r. poz. 1300)., niekompletne lub złożone po terminie, zostaną odrzucone z przyczyn formalnych i nie będą podlegać ocenie merytorycznej.
 5. Komisja w trakcie opiniowania ofert może prosić oferentów o udzielenie dodatkowych informacji.
 6. Burmistrz Miasta Żagań zastrzega sobie prawo do wyboru więcej niż jednej oferty zwycięskiej w konkursie, w celu zapewnienia optymalnych warunków realizacji zadania określonego w niniejszym ogłoszeniu.
 
VII. Ogłoszenie wyników.
Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie podana do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Żagań, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Żagań.
 
VIII. Informacje dodatkowe.
 1. W roku 2018 zadanie tego samego rodzaju nie było realizowane.
 2. W roku 2017 zrealizowano zadanie publiczne tego samego rodzaju polegające na sfinansowaniu organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkolnej, w szczególności z rodzin dotkniętych i zagrożonych problemem alkoholowym, z uwzględnieniem programów i działań profilaktycznych, w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom. Na realizację tego zadania przekazano organizacjom pozarządowym w formie dotacji 46.903,94 zł.
 
Burmistrz Miasta Żagań
Daniel Marchewka

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Monika Wojtysiak Data wytworzenia informacji: 2018-04-23 11:47:00
Osoba, która odpowiada za treść: Monika Wojtysiak Data wprowadzenia do BIP 2018-04-23 11:59:55
Wprowadził informację do BIP: Marian Senyk Data udostępnienia informacji: 2018-04-23 12:00:43
Osoba, która zmieniła informację: Marian Senyk Data ostatniej zmiany: 2018-04-23 12:43:43
Artykuł był wyświetlony: 125 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Żagań
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu