ˆ

Statut

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Załącznik Nr 4 Regulamin Rady Miasta

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2003-07-21 13:57:08 Informacja ogłoszona dnia 2003-07-21 14:05:42 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Regulamin RM

Załącznik Nr 4
do Statutu Miasta Żagania

R E G U L A M I N
RADY MIASTA ŻAGANIA

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
Regulamin Rady, zwany dalej "Regulaminem" określa organizację wewnętrzną oraz tryb pracy Rady i jej organów, z wyłączeniem zasad i trybu działania Komisji Rewizyjnej.
§ 2
1. Rada działa na sesjach, poprzez swoje komisje oraz przez Burmistrza wykonującego jej uchwały.
2. Burmistrz i komisje Rady działają pod kontrolą Rady, której składają sprawozdania ze swojej działalności.
§ 3
Rada działa zgodnie z rocznym planem pracy, uchwalonym:

1/ w pierwszym roku kadencji – w ciągu trzech miesięcy od jej rozpoczęcia,
2/ w latach następnych – na ostatniej sesji roku poprzedzającego rok objęty planem.

Rada może na bieżąco dokonywać zmian i uzupełnień w planie pracy.
II. ORGANIZACJA WEWNĘTRZNA RADY
§ 4
Do wewnętrznych organów Rady należą:
1/ Przewodniczący Rady,
2/ Wiceprzewodniczący Rady,
3/ Komisja Rewizyjna,
4/ Komisje stałe wymienione w § 17 ust. 2 Statutu,
5/ Komisje doraźne, powołane do wykonania określonych zadań.
§ 5
Uprawnienia Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczących Radu są określone w § 12 ust. 2 i 4 oraz 14 Statutu.
§ 6
1. Przewodniczący oraz Wiceprzewodniczący Rady koordynują z ramienia Rady prace Komisji Rady.
2. Podział zadań w zakresie, o jakim mowa w ust. 1 należy do kompetencji Przewodniczącego Rady.
§ 7
Postanowienia dotyczące Komisji Rady, z wyjątkiem Komisji Rewizyjnej zawarte są w rozdziale VIII Regulaminu.
III. SESJE RADY
§ 8
1. Rada rozpatruje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwał wszystkie sprawy należące do jej kompetencji, określone w ustawie o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach, a także w przepisach prawnych wydanych na podstawie ustaw.
2. Rada zajmuje merytoryczne stanowisko w sprawach związanych z realizacją kompetencji stanowiących i kontrolnych, w formie uchwał.
3. Oprócz uchwał Rada może podejmować:
1/ postanowienia proceduralne,
2/ deklaracje – zawierające samozobowiązanie się do określonego postępowania,
3/ oświadczenia – zawierające stanowisko w określonej sprawie,
4/ apele – zawierające formalnie niewiążące wezwania adresatów zewnętrznych do określonego postępowania, podjęcia inicjatywy czy zadania.
4. Do postanowień, deklaracji, oświadczeń i apeli nie ma zastosowania przewidziany w Regulaminie tryb zgłaszania inicjatywy uchwałodawczej i podejmowania uchwał.
§ 9
1. Rada odbywa sesje zwyczajne z częstotliwością potrzebną do wykonania zadań Rady, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
2. Sesjami zwyczajnymi są sesje przewidziane w planie pracy Rady.
3. Sesjami nadzwyczajnymi są sesje nieprzewidziane w planie ale zwołane w trybie przewidzianym w § 13 ust. 6 Statutu.
IV. PRZYGOTOWANIE SESJI
§ 10
1. Sesje przygotowuje Przewodniczący wspólnie z Wiceprzewodniczącymi.
2. Przygotowanie sesji obejmuje:
a/ ustalenie projektu porządku obrad,
b/ ustalenie czasu i miejsca obrad,
c/ zapewnienie dostarczenia radnym materiałów, w tym projektów uchwał, dotyczących poszczególnych punktów projektowanego porządku obrad.
3. Sesje zwołuje Przewodniczący Rady lub z jego upoważnienia – jeden z Wiceprzewodniczących, zgodnie z zasadami określonymi w § 12 ust. 2 i § 14 Statutu.
4. O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad sesyjnych powiadamia się radnych najpóźniej na 7 dni przed terminem obrad, za pomocą listów poleconych lub w inny, skuteczny sposób.
5. W zawiadomieniu o sesji należy podać projekt porządku obrad oraz załączyć projekty uchwał i inne niezbędne materiały związane z porządkiem obrad, z zastrzeżeniem § 13 ust. 5 Statutu.
6. Zawiadomienie wraz z materiałami dotyczącymi sesji poświęconej uchwaleniu budżetu przesyła się radnym najpóźniej na 14 dni przed sesją.
7. W razie niedotrzymania terminów, o jakich mowa w ust. 4 i 6 Rada może podjąć uchwałę o odroczeniu sesji i wyznaczyć nowy termin jej odbycia. Wniosek o odroczenie może być zgłoszony przez radnego tylko na początku sesji, przed przystąpieniem do uchwalenia porządku obrad.
8. Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie obrad Rady powinno być podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
§ 11
1. Przed każdą sesją Przewodniczący Rady, po zasięgnięciu opinii Burmistrza ustala listę osób zaproszonych na sesję.
2. W sesji uczestniczą – z głosem doradczym Sekretarz i Skarbnik Miasta.
3. Do udziału w sesjach Rady mogą zostać zobowiązani kierownicy miejskich jednostek organizacyjnych podlegających kontroli Rady, Naczelnicy Wydziałów Urzędu Miejskiego i innych komórek organizacyjnych Urzędu.
§ 12
Burmistrz jest zobowiązany udzielić Radzie wszelkiej pomocy technicznej i organizacyjnej w przygotowaniu i odbyciu sesji.
V. - OBRADY

§ 13
1. Obrady sesji są jawne.
2. Jawność sesji oznacza, że podczas obrad może być obecna publiczność, która zajmuje wyznaczone w tym celu miejsca.
§ 14
1. Jeżeli przedmiotem sesji mają być sprawy objęte tajemnicą państwową lub służbową, zgodnie z treścią ustawy o tajemnicy państwowej i służbowej jawność sesji lub jej części zostaje wyłączona i Rada obraduje przy drzwiach zamkniętych, przy czym osoby zaproszone do udziału w sesji w myśl § 11 ust. 1 Regulaminu Rady mogą być obecne na sesji.
2. Poza przypadkiem określonym w ust. 1 Rada może postanowić, że ze względu na ważny interes społeczności Miasta lub poszczególnych obywateli cała sesja lub obrady nad określonymi punktami porządku obrad odbędą się przy drzwiach zamkniętych.
§ 15
1. Sesja odbywa się na jednym posiedzeniu. Na wniosek Przewodniczącego obrad lub radnego, Rada może postanowić o przerwaniu sesji i kontynuowaniu obrad w innym wyznaczonym terminie na kolejnym posiedzeniu tej samej sesji.
2. O przerwaniu sesji w trybie przewidzianym w ust. 1 Rada może postanowić w szczególności ze względu na niemożliwość wyczerpania porządku obrad lub konieczności jego poszerzenia, potrzebę uzyskania dodatkowych materiałów lub inne nieprzewidziane przeszkody uniemożliwiające Radzie właściwe obradowanie lub podjęcie uchwał.
3. Fakt przerwania obrad oraz imiona i nazwiska radnych, którzy bez usprawiedliwienia opuścili obrady przed ich zakończeniem odnotowuje się w protokole.
§ 16
1. Kolejne sesje Rady zwoływane są w terminach określonych przez Przewodniczącego Rady w porozumieniu z Wiceprzewodniczącymi.
2. Postanowienia ust. 1 nie dotyczą sesji nadzwyczajnych, o jakich mowa w § 13 ust. 6 Statutu.
§ 17
1. Rada może rozpocząć obrady tylko w obecności co najmniej połowy swego ustawowego składu.
2. Przewodniczący sesji nie przerywa obrad, gdy liczba radnych obecnych na sesji spadnie poniżej połowy ustawowego składu, jednakże Rada nie może wówczas podejmować uchwał.
§ 18
1. Sesję otwiera, prowadzi i zamyka Przewodniczący Rady lub wyznaczony przez niego Wiceprzewodniczący.
2. W razie nieobecności Przewodniczącego czynności wymienione w ust. 1. Wykonuje jeden z Wiceprzewodniczących Rady, zgodnie z zasadami określonymi w § 12 ust. 2 Statutu.
3. Rada na wniosek Przewodniczącego Rady może powołać spośród Radnych Sekretarza obrad i powierzyć mu prowadzenie listy mówców, rejestrowanie zgłoszonych wniosków, obliczanie wyników głosowania jawnego, sprawdzanie kworum oraz wykonywanie innych czynności o podobnym charakterze.
§ 19
1. Otwarcie sesji następuje po wypowiedzeniu przez Przewodniczącego Rady formuły: "Otwieram ... sesję Rady Miasta Żagania".
2. Przewodniczący Rady stwierdza na podstawie listy obecności prawomocność obrad, w przypadku braku kworum stosuje się odpowiednio przepisy § 17 Regulaminu.
§ 20
1. Po otwarciu sesji Przewodniczący Rady przedstawia Radzie pod dyskusję projekt porządku obrad z uwzględnieniem w razie konieczności wniosku Burmistrza wynikającego z § 13 ust. 5 Statutu.
2. Z wnioskiem o uzupełnienie bądź zmianę w projekcie porządku obrad może również wystąpić radny.
3. Przewodniczący Rady poddaje pod głosowanie przedstawiony przez siebie projekt porządku obrad oraz wnioski, o jakich mowa w ust. 2.
§ 21
Porządek obrad obejmuje w szczególności:

1/ przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,
2/ informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym,
3/ sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym,
4/ sprawozdanie z działalności Komisji Rady,
5/ rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał lub zajęcie stanowiska,
6/ interpelacje i zapytania radnych,
7/ odpowiedzi na interpelacje i zapytania,
8/ wolne wnioski i informacje.
§ 22
1. Interpelacje i zapytania są kierowane do Burmistrza.
2. Interpelacje dotyczą spraw wspólnoty o zasadniczym charakterze.
3. Interpelacja powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego jej przedmiotem oraz wynikające zeń pytania.
4. Interpelacje składa się w formie pisemnej na ręce Przewodniczącego Rady. Przewodniczący niezwłocznie przekazuje interpelację adresatowi.
5. Odpowiedź na interpelację jest udzielana w formie pisemnej w terminie 21 dni – na ręce Przewodniczącego Rady i radnego składającego interpelację. Odpowiedzi udzielają właściwe rzeczowo osoby, upoważnione do tego przez Zarząd względnie Burmistrza.
6. W razie uznania odpowiedzi za niezadawalającą, radny interpelujący może zwrócić się do Przewodniczącego Rady o nakazanie niezwłocznego uzupełnienia odpowiedzi.
7. Przewodniczący Rady informuje radnych o złożonych interpelacjach i odpowiedziach na nie, na najbliższej sesji Rady, w ramach odrębnego punktu porządku obrad.
§ 23
1. Zapytania składa się w sprawach aktualnych problemów Miasta, także w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym.
2. Zapytania formułowane są pisemnie na ręce Przewodniczącego Rady lub ustnie, w trakcie sesji Rady. Jeśli bezpośrednia odpowiedź na zapytanie nie jest możliwa, pytany udziela odpowiedzi pisemnej w terminie 14 dni.
Przepisy § 22 ust. 5, 6 i 7 niniejszego Regulaminu stosuje się odpowiednio.
§ 24
1. Przewodniczący prowadzi obrady według uchwalonego porządku, otwierając i zamykając dyskusję nad każdym z punktów.
2. Przewodniczący udziela głosu według kolejności zgłoszeń, a w uzasadnionych przypadkach może także udzielić głosu poza kolejnością.
3. Czas trwania wystąpienia radnego nie może przekroczyć 5 minut. Po upływie tego czasu Przewodniczący Rady może nakazać radnemu zakończenie wystąpienia i złożenie swojej wypowiedzi do protokołu.
4. Radny może zabierać głos tylko raz w danej sprawie. Ograniczenie to nie narusza prawa radnego do wystąpienia w formie "ad vocem".
5. Ograniczenia czasowe wystąpień radnych określone w pkt. 3 nie dotyczą Przewodniczących Komisji i Przewodniczących Klubów Radnych, nie dotyczą również Burmistrza.
6. Radnemu nie wolno zabierać głosu bez zezwolenia Przewodniczącego Rady.
7. Przewodniczący Rady może zabierać głos w każdym momencie obrad.
8. Burmistrz czynnie uczestniczy w sesji z prawem zabierania głosu i składania wniosków formalnych, jednak bez prawa głosowania.
9. Przewodniczący Rady może udzielić głosu osobie nie będącej radnym, a zaproszonej do udziału w sesji.
10. Publiczność. za pozwoleniem Przewodniczącego Rady, może zabierać głos w punkcie porządku obrad przewidującym interpelacje, wolne wnioski i zapytania.
§ 25
1. Przewodniczący Rady czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad, a zwłaszcza nad zwięzłością wystąpień radnych oraz innych osób uczestniczących w sesji.
2. Przewodniczący Rady może czynić radnym uwagi dotyczące tematu, formy i czasu trwania wystąpień, a w szczególności uzasadnionych przypadkach przywoływać mówcę "do rzeczy".
3. Jeżeli temat lub sposób wystąpienia albo zachowanie radnego w sposób oczywisty zakłócają porządek obrad bądź uchybiają powadze sesji, Przewodniczący Rady przywołuje radnego "do porządku", a gdy przywołanie nie odniosło skutku może odebrać mu głos, nakazując odnotowanie tego faktu w protokole.
4. Postanowienia ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio do osób spoza Rady zaproszonych na sesję i do publiczności.
5. Po uprzednim ostrzeżeniu Przewodniczący może nakazać opuszczenie sali tym osobom spośród publiczności, które swoim zachowaniem lub wystąpieniami zakłócają porządek obrad bądź naruszają powagę sesji.
§ 26
Na wniosek radnego, Przewodniczący Rady przyjmuje do protokołu sesji wystąpienie radnego zgłoszone na piśmie, lecz nie wygłoszone na sesji, informując o tym Radę.
§ 27
1. Przewodniczący Rady udziela głosu poza kolejnością w sprawie wniosków natury
formalnej, a w szczególności dotyczących:
- stwierdzenia kworum,
- zmiany porządku obrad,
- ograniczenia czasu wystąpień dyskutantów,
- zamknięcia listy mówców lub kandydatów,
- zakończenia dyskusji i podjęcia uchwały,
- zarządzenia przerwy,
- odesłania projektu uchwały do Komisji,
- przeliczenia głosów,
- przestrzegania regulaminu obrad.

2. Wnioski formalne Przewodniczący poddaje pod dyskusję po dopuszczeniu jednego głosu "za" i jednego głosu "przeciwko" wnioskowi, po czym poddaje wniosek pod głosowanie.
§ 28
1. Sprawy osobowe Rada rozpatruje, z zastrzeżeniem § 51 ust. 4 w obecności zainteresowanego. Rada może jednak postanowić inaczej.
2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy przypadków nieusprawiedliwionej nieobecności
zainteresowanego na sesji.
§ 29
1. Po wyczerpaniu listy mówców, Przewodniczący Rady zamyka dyskusję. W razie potrzeby zarządza przerwę w celu umożliwienia właściwej Komisji lub Burmistrzowi ustosunkowanie się do zgłoszonych w czasie debaty wniosków, a jeśli istnieje taka konieczność – przygotowania poprawek w rozpatrywanym dokumencie.
2. Po zamknięciu dyskusji Przewodniczący Rady rozpoczyna procedurę głosowania.
3. Po rozpoczęciu procedury głosowania, do momentu zakończenia głosowania, Przewodniczący Rady może udzielić głosu wyłącznie w celu zgłoszenia lub uzasadnienia wniosku formalnego o sposobie lub porządku głosowania.
§ 30
1. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady kończy sesję, wypowiadając formułę "Zamykam ... sesję Rady Miasta Żagania".
2. Czas od otwarcia sesji do jej zakończenia uważa się za czas trwania sesji.
3. Postanowienie ust. 2 dotyczy także sesji, która objęła więcej niż jedno posiedzenie.
§ 31
1. Rada jest związana z uchwałą z chwilą jej podjęcia,
2. Uchylenie lub zmiana podjętych uchwał może nastąpić tylko w drodze odrębnej uchwały podjętej nie wcześniej niż na następnej sesji.
§ 32
Do wszystkich osób pozostających w miejscu obrad, po zakończeniu sesji lub posiedzenia mają zastosowanie ogólne przepisy porządkowe właściwe dla miejsca, w którym sesja się odbywa.
§ 33
1. Pracownik Biura Rady w uzgodnieniu z Przewodniczącym Rady, sporządza z każdej sesji protokół.
2. Przebieg sesji może być nagrany na taśmę magnetofonową, którą przechowuje się do czasu przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji.
§ 34
1. Protokół sesji Rady powinien odzwierciedlać przebieg sesji.
2. Protokół sesji Rady powinien w szczególności zawierać:
a/ numer, datę i miejsce odbywania sesji, godzinę jej rozpoczęcia i zakończenia oraz wskazywać numery uchwał, imię i nazwisko Przewodniczącego obrad i protokolanta,
b/ stwierdzenie prawomocności posiedzenia,
c/ imiona i nazwiska nieobecnych członków Rady z ewentualnym podaniem przyczyny nieobecności,
d/ odnotowanie przyjęcia protokołu poprzedniej sesji,
e/ uchwalony porządek obrad,
f/ przebieg obrad, a w szczególności treść wystąpień, albo ich streszczenie, teksty zgłoszonych, jak również uchwalonych wniosków, a nadto odnotowanie faktów zgłoszenia pisemnych wystąpień,
g/ przebieg głosowania z wyszczególnieniem liczby głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się",
h/ wskazanie wniesienia przez radnego zdania odrębnego do treści uchwały,
i/ podpis Przewodniczącego i osoby sporządzającej protokół.
§ 35
1. W trakcie obrad lub nie później niż na najbliższej sesji radni mogą zgłaszać poprawki lub uzupełnienia do protokołu, przy czym o ich uwzględnieniu rozstrzyga Przewodniczący Rady po wysłuchaniu protokolanta i przesłuchaniu taśmy magnetofonowej z nagraniem przebiegu sesji, o ile takie nagranie zostało dokonane.
2. Jeżeli wniosek wskazany w ust. 1 nie będzie uwzględniony, wnioskodawca może wnieść sprzeciw do Rady.
3. Rada może podjąć uchwałę o przyjęciu protokołu poprzedniej sesji po rozpatrzeniu sprzeciwu, o jakim mowa w ust. 2.
§ 36
1. Protokoły numeruje się kolejnymi cyframi rzymskimi odpowiadającymi numerowi sesji w danej kadencji i oznaczeniem roku kalendarzowego.
2. Do protokołu dołącza się listę obecności radnych oraz odrębną listę zaproszonych gości, teksty przyjętych uchwał, złożone na piśmie wystąpienia niewygłoszone przez radnych, usprawiedliwienia osób nieobecnych, oświadczenia i inne dokumenty złożone na ręce Przewodniczącego Rady.
3. Odpis protokołu sesji Rady wraz z podjętymi uchwałami Przewodniczący doręcza Burmistrzowi najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia zakończenia sesji.
4. Wyciągi z protokołu sesji Rady oraz kopie uchwał Przewodniczący Rady doręcza także tym samym jednostkom organizacyjnym, które są zobowiązane do określonych działań, z dokumentów tych wynikających.
§ 37
1. Protokół sesji wykłada się do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żaganiu oraz na następnej sesji Rady.
2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy sesji, które odbyły się przy drzwiach zamkniętych.
§ 38
1. Obsługę biurową sesji /wysłanie zawiadomień, wyciągów z protokołów itp. /sprawuje pracownik Biura Rady jako jednostki organizacyjnej Urzędu Miejskiego.
2. Pracownik, o którym mowa w ust. 1 podlega w sprawach merytorycznych Przewodniczącemu Rady.
VI. - UCHWAŁY

§ 39
1. Uchwały o jakich mowa w § 8 ust. 2, a także deklaracje, oświadczenia i apele, o jakich mowa w § 8 ust. 3 są sporządzone w formie odrębnych dokumentów.
2. Przepis ust. 1 nie dotyczy postanowień proceduralnych.
§ 40
1. Inicjatywę uchwałodawczą posiada każdy z radnych oraz Burmistrz, którzy przedstawią wniosek wraz z uzasadnieniem podjęcia uchwały, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.
2. Projekt uchwały powinien określać w szczególności:
1/ tytuł uchwały,
2/ podstawę prawną,
3/ postanowienia merytoryczne,
4/ w miarę potrzeby określenie źródła sfinansowania realizacji uchwały,
5/ określenie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwały i złożenia sprawozdania po
jej wykonaniu,
6/ ustalenie terminu wejścia w życie uchwały.
3. Projekty wszystkich zgłoszonych uchwał przygotowuje Burmistrz i przedkłada Radzie wraz z uzasadnieniem, w którym należy wskazać potrzebę podjęcia uchwały oraz informację o skutkach finansowych jej realizacji.
4. Projekty uchwał są opiniowane, co do zgodności uchwały z prawem przez radcę Prawnego.
§ 41
1. Uchwały Rady Miasta powinny być zredagowane w sposób zwięzły, syntetyczny, przy użyciu wyrażeń w ich podstawowym znaczeniu. W projektach uchwał należy unikać posługiwania się wyrażeniami specjalistycznymi, zapożyczeniami z języków obcych i neologizmami.
2. Uchwała powinna zawierać:
a/ numer, datę i tytuł,
b/ podstawę prawną,
c/ dokładną merytoryczną treść uchwały,
d/ określenie organu, któremu powierza się wykonanie uchwały,
e/ termin wejścia w życie uchwały i ewentualnie czas jej obowiązywania.
§ 42
1. Ilekroć przepisy prawa ustanawiają wymóg działania Rady po zaopiniowaniu jej uchwały, w uzgodnieniu lub w porozumieniu z organami administracji rządowej lub innymi organami, do uzgodnienia przedkładany jest projekt uchwały przyjętej przez Radę.
2. Postanowienie ust. 1 nie ma zastosowania, gdy z przepisów prawa wynika, że przedłożeniu podlega projekt uchwały Rady, sporządzony przez Burmistrza.
§ 43
1. Uchwały Rady podpisuje Przewodniczący Rady.
2. Ust. 1 stosuje się odpowiednio do Wiceprzewodniczących Rady prowadzących obrady.
§ 44
Uchwały numeruje się uwzględniając kolejny numer sesji w danej kadencji - cyframi rzymskimi, kolejny numer uchwały w roku kalendarzowym - cyframi arabskimi i rok podjęcia uchwały.
§ 45
1. W Biurze Rady ewidencjonuje się oryginały uchwał w rejestrze uchwał i przechowuje wraz z protokołami sesji Rady.
2. Odpisy uchwał przekazuje się właściwym jednostkom do ich realizacji i do wiadomości zależnie od ich treści.
3. Urząd Miejski prowadzi zbiór przepisów miejskich dostępnych do powszechnego wglądu w jego siedzibie.
§ 46
Burmistrz przedkłada Wojewodzie uchwały Rady w ciągu 7 dni od daty ich podjęcia.
§ 47
Burmistrz przedkłada Regionalnej Izbie Obrachunkowej:
1/ uchwałę budżetową,
2/ uchwałę w sprawie absolutorium,
3/ inne uchwały objęte zakresem nadzoru Regionalnej Izby Obrachunkowej.
VII - TRYB GŁOSOWANIA

§ 48

W głosowaniu mogą brać udział wyłącznie radni.

§ 49
1. Głosowanie odbywa się przez podniesienie ręki.
2. Głosowanie jawne zarządza i przeprowadza Przewodniczący Rady, przelicza oddane głosy "za", "przeciw" i "wstrzymujące się", sumuje je i porównuje z listą radnych obecnych na sesji, względnie ze składem lub ustawowym składem Rady, nakazuje odnotowanie wyników głosowania w protokole sesji.
3. Do przeliczania głosów Przewodniczący może wyznaczyć radnych.
4. Wyniki głosowania jawnego ogłasza Przewodniczący Rady.
§ 50
1. Głosowanie tajne stosuje się w przypadkach określonych ustawowo.
2. W głosowaniu tajnym radni głosują za pomocą kart ostemplowanych pieczęcią Rady, przy czym każdorazowo Rada ustala sposób głosowania, a samo głosowanie przeprowadza wybrana z grona Rady Komisja Skrutacyjna z wybranych spośród siebie przewodniczących komisji.
3. Komisja Skrutacyjna przeprowadza głosowanie, wyczytując kolejno radnych z listy obecności i wręczając im karty do głosowania. Radny dokonuje głosowania tajnego przy wydzielonym stoliku lub kabinie, dla zagwarantowania pełnej swobody wyboru i tajności głosowania.
4. Kart do głosowania nie może być więcej niż radnych obecnych na sesji.
5. Po dokonanym głosowaniu, radny wkłada swoją kartę do zapieczętowanej urny, a Komisja Skrutacyjna odnotowuje ten fakt na liście radnych biorących udział w głosowaniu.
6. Po przeliczeniu głosów Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytuje protokół, podając wynik głosowania.
7. Karty z oddanymi głosami i protokół głosowania stanowią załącznik do protokołu obrad sesji.
§ 51
1. Przewodniczący Rady przed poddaniem wniosku pod głosowanie precyzuje i ogłasza Radzie proponowaną treść wniosku w taki sposób, aby jego redakcja była przejrzysta, a wniosek nie budził wątpliwości co do intencji wnioskodawcy.
2. W pierwszej kolejności Przewodniczący Rady poddaje pod głosowanie wniosek najdalej idący, jeśli może to wykluczyć potrzebę głosowania nad pozostałymi wnioskami. Ewentualny spór co do tego, który z wniosków jest najdalej idący rozstrzyga Przewodniczący Rady.
3. W przypadku głosowania w sprawie wyboru osób, Przewodniczący Rady przed zamknięciem listy kandydatów zapytuje każdego z nich, czy zgadza się kandydować i dopiero po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej poddaje pod głosowanie zamknięcie listy kandydatów i zarządza wybory.
4. Przepis ust. 3 nie ma zastosowania, gdy nieobecny kandydat złożył uprzednio zgodę na piśmie.
§ 52
1. Jeżeli oprócz wniosku /wniosków/ o podjęcie uchwały w danej sprawie zostanie zgłoszony wniosek o odrzucenie tego wniosku /wniosków/, Rada głosuje w pierwszej kolejności nad wnioskiem o odrzucenie wniosku /wniosków/ o podjęcie uchwały.
2. Głosowanie nad poprawkami do poszczególnych §§ lub ustępów projektu uchwały następuje wg ich kolejności, z tym że można w pierwszej kolejności poddać pod głosowanie te poprawki, których przyjęcie lub odrzucenie rozstrzyga o innych poprawkach.
3. W przypadku przyjęcia poprawki wykluczającej inne poprawki do projektu uchwały, poprawek tych nie poddaje się pod głosowanie.
4. W przypadku zgłoszenia do tego samego fragmentu projektu uchwały kilku poprawek stosuje się zasadę określoną w § 51 ust. 2.
5. Przewodniczący Rady może zarządzić głosowanie łączne na grupą poprawek do projektu uchwały.
6. W ostatniej kolejności zarządza się głosowanie za przyjęciem uchwały w całości ze zmianami wynikającymi z poprawek wniesionych do projektu uchwały.
7. Przewodniczący Rady może odroczyć głosowanie, o jakim mowa w ust. 6 na czas potrzebny do stwierdzenia, czy wskutek przyjętych poprawek nie zachodzi sprzeczność pomiędzy poszczególnymi postanowieniami uchwały.
8. Postanowienia ust. 1-7 stosuje się odpowiednio w przypadku głosowania nad zmianą Uchwały.
§ 53
Głosowanie zwykłą większością głosów oznacza, że przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyskała większa liczbę głosów "za" niż "przeciw". Głosów wstrzymujących się i nieważnych nie dolicza się do żadnej z grup głosujących "za" czy "przeciw".
§ 54
1. Głosowanie bezwzględną większością głosów oznacza, że przechodzi wniosek lub kandydatura, które uzyskały co najmniej jeden głos więcej od sumy pozostałych ważnie oddanych głosów, to znaczy przeciwnych i wstrzymujących się.
2. Głosowanie bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady oznacza, że przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyskała liczbę całkowitą ważnych głosów oddanych za wnioskiem lub kandydaturą przewyższającą połowę ustawowego składu Rady, a zarazem tej połowie najbliższą, co dla Rady Miasta Żagania wynosi 11 głosów.
3. Bezwzględna większość głosów przy parzystej liczbie głosujących zachodzi wówczas, gdy za wnioskiem lub kandydaturą oddanych zostało 50% + 1 ważnie oddanych głosów.
4. Bezwzględna większość głosów przy nieparzystej liczbie głosujących zachodzi wówczas, gdy za wnioskiem lub kandydaturą została oddana liczba głosów o 1 większa od liczby pozostałych ważnie oddanych głosów.
VIII - KOMISJE RADY

§ 55
1. Do pomocy w wykonywaniu swych zadań Rada powołuje stałe i doraźne komisje.
2. Komisje podlegają Radzie
§ 56
1. Przedmiot działania poszczególnych komisji stałych i zakres zadań komisji doraźnych określa Rada w odrębnych uchwałach.
2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy Komisji Rewizyjnej Rady.
§ 57
1. Komisje stałe działają zgodnie z rocznym planem pracy przedłożonym Radzie.
2. Rada może zalecić komisjom dokonanie stosownych zmian w planie pracy.
§ 58
1. Komisje Rady mogą odbywać wspólne posiedzenia.
2. Komisje Rady mogą podejmować współpracę z odpowiednimi komisjami innych rad gmin i miast, zwłaszcza sąsiadujących, a nadto z innymi podmiotami, jeśli jest to uzasadnione przedmiotem ich działalności.
3. Komisje uchwalają opinie oraz wnioski i przedkładają je Radzie.
4. Na podstawie upoważnienia Rady, Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady, koordynujący pracę komisji Rady stosownie do §6 Regulaminu mogą zwołać posiedzenie komisji i nakazać złożenie Radzie sprawozdania.
§ 59
1. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący Komisji lub Zastępca Przewodniczącego Komisji, wybrani przez członków danej Komisji spośród radnych.
2. W posiedzeniach Komisji mogą uczestniczyć radni nie będący jej członkami. Mogą oni zabierać głos w dyskusji i składać wnioski, bez prawa udziału w głosowaniu.
3. Radny może być Przewodniczącym lub Zastępcą Przewodniczącego tylko jednej Komisji stałej.
§ 60
1. Komisje pracują na posiedzeniach, w których dla ich poprawności winna uczestniczyć co najmniej połowa składu Komisji.
2. W posiedzeniach Komisji mogą uczestniczyć radni nie będący jej członkami. Mogą oni zabierać głos w dyskusji i składać wnioski, bez prawa udziału w głosowaniu.
3. Szczegółowe zasady działania, w tym odbywania posiedzeń, obradowania, powoływania podkomisji i zespołów, Komisje ustalają w przygotowanych przez siebie i zatwierdzonych przez Radę regulaminach.
§ 61
1. Przewodniczący Komisji stałych co najmniej raz do roku przedstawiają na sesji Rady sprawozdania z działalności Komisji.
2. Postanowienia ust. 1 stosuje się odpowiednio do doraźnych Komisji i zespołów powołanych przez Radę.
§ 62

Opinie i wnioski Komisji uchwalane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu Komisji.


IX - R A D N I

§ 63
1. Radny jest obowiązany brać udział w pracach Rady i jej organów oraz innych instytucji samorządowych, do których został wybrany lub desygnowany.
2. Radni mają obowiązek utrzymywania stałej więzi z wyborcami przez:
- przyjmowanie zgłaszanych przez mieszkańców postulatów i przedstawianie ich organom Miasta,
- informowanie wyborców o stanie Miasta,
- propagowanie zamierzeń i dokonań Rady.
§ 64
1. Radni potwierdzają swoją obecność na sesjach i posiedzeniach komisji podpisem na liści obecności.
2. Radny, w ciągu 7 dni od daty odbywania się sesji Rady lub posiedzenia komisji, winien usprawiedliwić swoją nieobecność składając stosowne pisemne wyjaśnienie na ręce Przewodniczącego Rady lub przewodniczącego komisji.
§ 65
1. Spotkania ze swoimi wyborcami Radni powinni odbywać nie rzadziej niż 2 razy w roku.
2. Nie rzadziej niż raz w kwartale radni powinni przyjmować w swoich okręgach wyborczych – w terminie i miejscu podanym uprzednio do wiadomości wyborców – osoby, które chciałyby złożyć skargi i wnioski czy też postulaty.
3. Radni mogą, stosownie do potrzeb, przyjmować obywateli Miasta w siedzibie Urzędu Miejskiego w sprawach dotyczących Miasta i jego mieszkańców.
§ 66
Radni ponoszą przed Radą i wyborcami odpowiedzialność za udział i wyniki swojej pracy w Radzie.
§ 67
1. W przypadku notorycznego uchylania się przez radnego od wykonywania jego obowiązków, Przewodniczący Rady może wnioskować o udzielenie radnemu upomnienia.
2. Uchwałę w sprawie, o jakiej mowa w ust. 1 podejmuje Rada po uprzednim umożliwieniu radnemu złożenia wyjaśnień.
§ 68
1. W przypadku wniosku zakładu zatrudniającego radnego o rozwiązanie z nim stosunku pracy Rada może powołać komisję doraźną do szczegółowego zbadania wszystkich okoliczności sprawy.
2. Komisja przedkłada swoje ustalenia i propozycje na piśmie Przewodniczącemu Rady.
3. Przed podjęciem uchwały w przedmiocie wskazanym w ust. 1 Rada powinna umożliwić radnemu złożenie wyjaśnień.
§ 69
Podstawa do udzielenia radnemu przez pracodawcę czasowego zwolnienia od pracy zawodowej w trybie art. 25 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym jest zawiadomienie, zaproszenie lub upoważnienie do wykonywania danych prac, zawierające określenie terminu i charakteru zajęć, podpisane przez Przewodniczącego Rady.
§ 70
1. Biuro Rady wystawia radnym dokument podpisany przez Przewodniczącego Rady, w którym stwierdza się pełnienie funkcji radnego.
2. Burmistrz udziela radnym pomocy w wykonywaniu ich mandatu /realizowaniu ich uprawnień i pomaga w wykonywaniu ich obowiązków/.
3. Radni mogą zwracać się bezpośrednio do Rady we wszystkich sprawach związanych z pełnieniem przez nich funkcji radnego.
X. - ABSOLUTORIUM
§ 71
1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Burmistrz przedkłada Radzie najpóźniej do dnia 20 marca roku następującego po roku budżetowym, którego dotyczy sprawozdanie Burmistrza.
2. Komisja Rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu, przedkłada sprawozdanie Burmistrza z wykonania budżetu wraz z własną opinią na 18 dni przed sesją absolutoryjną i występuje do Rady z wnioskiem o udzielenie lub o nieudzielenie absolutorium Burmistrzowi z tego tytułu.
§ 72
Przed wystąpieniem z wnioskiem, o jakim mowa w § 71 ust. 2 Komisja Rewizyjna występuje do Regionalnej Izby Obrachunkowej o zaopiniowanie tego wniosku.
XI. - WSPÓLNE SESJE Z RADAMI INNYCH GMIN

§ 73
1. Rada może odbywać wspólne sesje z innymi radami gmin i miast, w szczególności dla rozpatrzenia i rozstrzygnięcia ich wspólnych spraw.
2. Wspólną sesję organizują przewodniczący rad zainteresowanych gmin, miast.
3. Zawiadomienie o wspólnej sesji podpisują wspólnie przewodniczący lub wiceprzewodniczący zainteresowanych rad.
§ 74
1. Koszty wspólnej sesji ponoszą równomiernie zainteresowane gminy lub miasta, chyba, że radni uczestniczący we wspólnej sesji postanowią inaczej.
2. Przebieg wspólnych obrad może być uregulowany wspólnym regulaminem uchwalonym przez przystąpieniem do obrad.
3. Głosowanie nad poszczególnymi uchwałami odbywa się odrębnie dla każdej z rad.
4. Protokoły sesji sporządzane są odrębnie dla każdej z rad.
XII. - POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 75

Przewodniczący Rady zapewnia przestrzeganie postanowień niniejszego Regulaminu i udziela pomocy we właściwej jego interpretacji.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Franciszek Fedorowicz Data wytworzenia informacji: 2003-07-21 13:57:08
Osoba, która odpowiada za treść: Franciszek Fedorowicz Data wprowadzenia do BIP 2003-07-21 13:57:08
Wprowadził informację do BIP: Franciszek Fedorowicz Data udostępnienia informacji: 2003-07-21 14:05:42
Osoba, która zmieniła informację: Marian Senyk Data ostatniej zmiany: 2018-11-09 10:34:47
Artykuł był wyświetlony: 11993 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Żagań
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu